Čtvrtek 16. června 1988

Jednou z těchto nových forem, které v době vydání zákona z roku 1980 se ještě nerozvíjely, jsou přímé vztahy mezi podniky z různých států. Naše podniky již v řadě případů zkusily navázat a uskutečnit takové přímé vztahy. Podniky z oblasti výroby a zemědělství a z dalších hospodářských odvětví mohly již nyní podle dosavadní úpravy uzavírat smlouvy o kooperaci a specializaci výroby bez prostřednictví specializovaných organizací oprávněných k zahraničně hospodářské činnosti. Pokud však z těchto kontraktů vyplynuly vzájemné dodávky výrobků přes hranice, pak byla nezbytná součinnost organizací pro zahraniční obchod. V poslední době však v rámci většího rozvoje přímých vztahů se vyskytly případy, kde se projevila neujasněnost ze strany podniků, pokud jde o základní zaměření přímých vztahů, zejména snaha řešit jejich prostřednictvím jen některé úzké podnikové a často jen okamžité potřeby především výměnou zboží. Přímé vztahy však nemají nahrazovat výměnu zboží, tj. obchod se zahraničím. Obchod se zbožím se musí řídit hledisky ovlivňovanými především cenovou stránkou, kalkulovanou podle principů obvyklých v obchodě se zahraničím a úvahami o efektivnosti směny. Tato hlediska by mohla snadno uniknout při postupu podniků, které by v tzv. přímém vztahu viděly jen možnost vzájemné výměny čehokoliv. Novela zákona správně podřizuje smlouvy uzavírané v přímých vztazích tomuto zákonu. V jejich rámci je možno uskutečňovat všechny formy zahraničněhospodářských vztahů, tedy vědeckotechnickou spolupráci, kooperaci výroby, specializaci výroby, převod průmyslových práv a zahraničně obchodní činnosti. Novela přitom značně usnadňuje ty formy, na jejichž přednostním rozvoji a používání má naše národní hospodářství zájem. Jde především o spolupráci při výzkumu a vývoji v rámci vědeckotechnické spolupráce a o kooperaci výroby, tj. o mezinárodní dělbu práce při výrobě určitého druhu zboží na základě rozdělení výrobního procesu nebo jeho části za účelem jeho dokončení u jednoho výrobce a o specializaci výroby. Podpora těchto forem spolupráce a přímých vztahů se projevuje ve zjednodušení postupu při schvalování smluv. Zvláštní zájem je na splnění úkolů dohodnutých v programech přijatých v socialistické ekonomické integraci v Radě vzájemné hospodářské pomoci. Proto se v novele umožňuje bez povolení i vývoz a dovoz uzlů a komponentů, který vyplyne ze smlouvy o kooperaci výroby uzavřené s partnerem ze státu podílejícího se na socialistické ekonomické integraci. Lze předpokládat, že po vyjasnění této důležité a perspektivní formy spolupráce v tzv. přímých vztazích budou podniky podstatně rychleji přistupovat k řešení svých výrobních programů prostřednictvím uvážených a efektivních kontraktů se zahraničními partnery. Musí však být obdobné podmínky vytvořeny i v ostatních zemích RVHP. Zatím tomu tak není.

Další důležitou otázkou, často diskutovanou v závodech, která našla řešení v předkládané novele, je otázka, zda podniky mají právo vystupovat na zahraničních trzích, tj. zda mají oprávnění k zahraničně obchodní činnosti. Novela přináší v této souvislosti podstatnou změnu. Podniky budou mít nárok na udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti, jestliže budou moci prokázat, že splňují předpoklady, které tato novela výslovně stanoví. Na splnění těchto předpokladů je třeba dbát, mají zabezpečit, že provádění zahraničně obchodní činnosti bude odpovědné a že rozhodování podniků, zda vezmou na sebe starosti o obchod se zahraničím, bude uvážené ze všech hledisek.

Lze očekávat, že rozšířením počtu účastníků na zahraničně obchodní činnosti se zvýší i celková aktivita československého zahraničního obchodu. Musíme však dbát, aby naše podniky si vzájemně nekonkurovaly na zahraničních trzích ke škodě státu - jak se to v poslední době projevilo v zahraničně obchodní činnosti podniků v Polské lidové republice.

Novela zpřesňuje i prostředky usměrňování zahraničně obchodní činnosti a zahraničně hospodářských služeb ze strany státu. Příslušné ústřední orgány státní správy budou zásadně používat především ekonomických nástrojů a obecně závazných právních předpisů. I tímto způsobem se podtrhuje samostatnost podniků a organizátorská funkce státu je přesněji vymezena.

Je třeba považovat za správné, že vedle možnosti získat povolení k zahraničně obchodní činnosti se ponechávají dosavadní osvědčené organizační formy podniků, a to podniky zahraničního obchodu a akciové společnosti pro zahraniční obchod.

Umožňuje se též tuzemským podnikům zvolit si mezi organizacemi zahraničního obchodu partnera, prostřednictvím něhož budou uskutečňovat vývoz nebo dovoz zboží. Vztahy mezi těmito čs. právnickými osobami budou založeny na hospodářských smlouvách při rovnoprávném postavení obou stran.

Podniky zahraničního obchodu, jako zvláštní kategorie československých socialistických organizací, zůstávají, avšak i u nich se projeví nové principy ovlivňující postavení a činnost podniku, především zásada samosprávy a samofinancování.

Vážené soudružky a soudruzi, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu pro zemědělství a výživu, pro plán a rozpočet, zahraničního, ústavně právního a výboru pro průmysl, dopravu a obchod doporučuji Sněmovně lidu schválit vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72), ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu (tisk 84).

Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Tichavskému. Do rozpravy se písemně přihlásili poslanci Jiří Juchelka a Luděk Kapitola. Uděluji slovo poslanci Jiřímu Juchelkovi.

Poslanec SN J. Juchelka: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, výbory obou sněmoven pro průmysl, dopravu a obchod projednaly 18. května t. r. zprávu o výsledku hospodaření federálního ministerstva zahraničního obchodu za minulý rok a potom vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím. Nový zákon musí na jedné straně odstranit všechno to, co se v praxi neosvědčilo, co jsme nedělali dobře a na straně druhé zachovat a rozvinout ty prvky, které se plně osvědčily. Proto se chci ve svém vystoupení těchto otázek dotknout.

Nepodařilo se nám v loňském roce zastavit pokles vývozu do nesocialistických zemí, kde nebyl celkový úkol vývozu splněn o 1,2 mld. Kčs franco. Uvedené nesplnění vývozního úkolu způsobily z jedné třetiny výrobní organizace nedodávkami vývozních fondů: osobní automobily, polygrafické stroje, obráběcí a textilní stroje, výrobky Pragounionu a další. V uvažovaném objemu nebyly vyvezeny také traktory. Nepříznivě se projevila i všeobecná odbytová krize ve vyspělých kapitalistických státech, zadluženost rozvojových zemí, ale i vysoké předzásobení zástupců a československých majetkových účastí.

Rozbor příčin, jak bylo konstatováno ve výborech, ukazuje, že trvá řada dosavadních známých nedostatků. Stále větší význam však nabývá pomalá přizpůsobivost výroby i komerčních metod potřebám trhu. Ovšem narůstají i nové problémy. U nesocialistických zemí je to nutnost hledat nové trhy v zemích se zajištěnou návratností. U partnerů v socialistických zemích je třeba zcela novým způsobem rozvíjet komerční činnost, postupně se dostat až na dílčí odběratele, a to v souladu s novými podmínkami přestavby. Například vývoz veterinárních léčiv do Sovětského svazu se v posledních letech zvyšoval také proto, že jsme nespoléhali jen na obchodní kontakty PZO Medexport a Chemapol, ale že naše chemie a farmacie má daleko větší kontakty se sovětskou státní veterinární správou. Podobně se snažíme proniknout i do Maďarska. Nejde to ovšem ve všech případech. Máme zájem o vývoz léků do Brazílie a dovoz výrobních surovin pro náš farmaceutický průmysl. Druhá strana projevila také ochotu, ale je potřeba, aby i náš zahraniční obchod dovedl více aktivizovat své zástupce a byl k nim. náročnější, zejména pokud jde o výsledky.

Soudružky a soudruzi, myslím, že je nejvyšší čas, abychom se ve vazbě zahraniční obchod a výroba podívali pravdě do očí. Nemůžeme připustit, aby se jeden vymlouval na druhého. Je třeba se spojit, nastolit opravdu partnerské, soudružské vztahy s odpovídající hmotnou, ale i devizovou zainteresovaností. Každý z nás ví a vidí, že dochází k ochabnutí kdysi zdravých vztahů mezi výrobou a podniky zahraničního obchodu. Dosud platí, že ten podnik, který má předepsané vývozní úkoly zejména do nesocialistických států, je na tom podstatně hůř, než podnik, který je nemá. Tomu přece nelze jen přihlížet, je třeba postupně vytvářet podmínky i odpovídajícími nástroji ekonomického řízení, které budou vtahovat podniky do mezinárodní dělby práce, což by mělo vést i k devizové účasti zahraničních partnerů na společných technologiích, ale i jiných projektech, případně na složitějších modernizacích současných technologií, jejichž produkty jsou vývozně zajímavé a je smluvní předpoklad dlouhodobého vývozu, kterým lze modernizační akce zaplatit, zvýšit objem současného vývozu, ale také přinést do terénu moderní preparáty.

V tomto směru se dosud udělalo velmi málo. Některé resorty vůbec neuvažovaly ve smyslu dosud platného zákona č. 42/1980 Sb. o uzavírání a realizaci smluv o výrobních kooperacích a specializacích se zahraničím. Dosud je takových akcí v celé ČSSR asi 280. Většinou se šlo cestou návratných devizových úvěrů; jak už bylo v minulosti v rozpravě na schůzích obou sněmoven sděleno, jsou často zdlouhavé a Státní banka československá si je nechává dobře zaplatit, takže o návratné devizové úvěry velký zájem v podnikové sféře není.

Na doplnění uvedu příklad. Československý farmaceutický průmysl není dosud soběstačný v potřebě devizových prostředků, kterých je stále více zapotřebí k výrobě moderních účinných léčiv, ale i pomocných látek a obalových materiálů. Každý rok jsme dávali k dispozici několik desítek miliónů devizových korun průmyslu papíru a celulózy v obou republikách jako podíl na zakoupení nového zařízení, ale i papíru, lepenky. Po devizovém přehodnocení jsme vybavili vlastní závod pro potřeby všech českých i slovenských podniků, které vyrábějí léčiva. Jsme v současné době plně soběstační, máme dobrou kvalitu, mohli jsme zvýšit i zásoby a ještě jsme ušetřili devizové prostředky a můžeme vyrábět i pro jiné.

Zajímá nás ale především kooperace se zahraničím, a to proto, že musíme více přispět v obou resortech zdravotnictví k tvorbě deviz na úhradu potřebných surovin, tím získáme nové technologie, část objemu nových přípravků potřebných k uspokojení léčebně preventivní péče a zbývajícím objemem zaplatíme vysoce moderní zařízení. Už jsme uzavřeli s Československou obchodní bankou a zahraniční firmou NSR, kterou zastupuje Deutsche Chemapol, a dalšími partnery smlouvu o výrobní kooperaci na rozšíření a modernizaci výroby antibiotika Fungicidin s antimykotickým účinkem. O toto antibiotikum je ve světě velký zájem. Potřebných 62 mil. devizových prostředků jsme si zapůjčili a vrátíme je zvýšenou výrobou v reprodukčním ukazateli vyšším než jedna. Celá akce o rozpočtových nákladech větších než 100 mil. Kčs musí být ukončena za jeden a půl roku.

Podobně v SSR přistupujeme k výrobní kooperaci s belgickou farmaceutickou firmou Jansen. Máme nedostatek vitamínu C a Acylpyrinu v šumivé formě. Strojní technologie je příliš drahá, nemáme na ni. Jsou však k dispozici odborné zkušenosti našich dělníků a techniků i pracovní síly v národním podniku Slovakofarma. Proto jsme se dohodli na společné výrobě nového analgetika v šumivé formě v objemu 100 mil. tablet. Část využijeme v tuzemsku, převážnou částí zaplatíme dovoz velmi moderní linky pro potřeby Belgie a zbývající kapacitu využijeme při výrobě dosud nedostatkového efervescentního vitamínu C. Moderní linku dodá firma Jansen za tři měsíce. Akce musí být zabezpečena do konce letošního roku.

Obě akce, o kterých jsem hovořil, představují řešení vývozu v objemu asi 100 mil. Kčs franko. Tím řešíme další splnění úkolů 8. pětiletky v našem farmaceutickém průmyslu.

Je však třeba otevřeně říci, že zde ještě nejsme v podnicích potřebně připraveni. Musíme pro to ještě mnoho udělat. Zde je zahraniční obchod na tom lépe. Kdybychom v obou případech využili dosud platných předpisů pro návratné devizové úvěry, bylo by to pro nás ve všech směrech méně výhodné, zdlouhavější a také dražší. Z těchto důvodů jsou opatření o výrobních kooperacích a specializacích se zahraničím ve smyslu vládního návrhu zákona správná a progresivní.

Pokud se nám podaří v celém systému přestavby změnit v pracovních kolektivech myšlení, ale i jednání lidí na nové, myslím, že nová kvalita vztahů bude zárukou našeho ekonomického vzestupu.

Půjde o proces dlouhodobější a složitější, protože dosud mnoho lidí je indiferentních a hodně jich stojí mimo toto dění. To však není cesta ani řešení. Každý z nás musí přehodnotit kvalitu i kvantitu své vlastní práce, ale i její výsledný efekt, což není vždy lehké, ale musí tomu tak být. To zvláště platí o zahraničním obchodě jako celku, ale i o jeho podřízených organizacích.

Nepřímé hospodářské vztahy přes podniky zahraničního obchodu budou nabývat kvalitativně jiné úrovně. Každý, kdo pracuje v podnikové sféře a má předepsané vývozní úkoly, to dobře zná. Obávám se, že podniky si budou moci vybrat takovou organizaci zahraničního obchodu, se kterou budou plně spokojeni. Uvedu to na příkladu farmacie a kvalifikované chemie, kterou znám. Nelze pominout hlediska odbornosti při vývozu i nákupu substancí kvalitativní chemie nebo farmacie. Například Chemapol dováží jednu látku pro 50 podniků. Je samozřejmé, že při tomto objemu je schopen zajistit daleko výhodnější cenu. Ve světové chemii probíhá silná koncentrace. Vytvářejí se ve Švýcarsku, Itálií, ale i v dalších státech. Úspěch může samozřejmě být v tomto případě, jestliže jeho dosavadní sortiment je úzký a vyváží-li velký objem produkce do jednoho nebo několika málo míst. Pak je schopen si vybudovat kvalifikovanou a uznávanou zahraniční síť a dobře znát místní poměry.

Například každá jugoslávská farmaceutická firma v současné době má v Československu své zastoupení, avšak výsledky jsou velmi špatné. Proto se zpřísňují podmínky pro povolování k zahraničně obchodní činnosti v Jugoslávii. Hodnotí se výrobní program, kvalifikační předpoklady personálu a musí být také dlouhodobé záruky vývozu.

V tomto zákoně by se také už měly využít zkušenosti z uplatňování experimentu. První zkušenosti z uplatňování komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj v roce 1987 ukazují, že závazné úkoly ve vývozu do socialistických zemí ve franco byly splněny a překročeny. U většiny experimentujících organizací došlo ke zvýšení efektivnosti, měřeno reprodukčním ukazatelem, a stoupl i objem dodávek proti skutečnosti roku 1986. Také dynamika vývozu do nesocialistických zemí byla u experimentujících organizací znatelně lepší než u ostatních. Určité problémy byly u experimentujících organizací našeho strojírenství. Pro objektivní hodnocení je to příliš krátké období. Přesto však tyto podniky musí vyvíjet daleko větší iniciativu a úsilí, chtějí-li dosáhnout vyššího efektu pro podnik i pro jeho pracovníky.

Tak se vracím k novele zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, který dnes projednáváme. Všichni jistě po seznámení s jeho obsahem a po věcném doplnění ministrem Štěrbou očekávají, že se zvýší celková aktivita zahraničního obchodu ve vývozu i dovozu. Problém je však třeba vidět v kvalitě vztahů mezi výrobou a zahraničním obchodem. Nový zákon musí přispět a také přispěje k aktivizaci činnosti podniku zahraničního obchodu, jehož akcionáři, tzn. i výrobci, musí reálně ovlivňovat politiku akciové společnosti, zvyšovat svoji odpovědnost za osud společnosti. Proto nové vzorové stanovy musí aktualizovat roli akcionáře a zdůraznit jeho postavení v nových podmínkách hospodářského mechanismu. Akciová společnost, pokud je to potřebné, musí umět vstoupit do výroby za účelem podpory vývozu, podílet se na jeho rozšíření, zlepšení kvality, a tím i ceny nebo také technické úrovně vývozní komodity. Ve světě je právnická osoba akcionářem pro to, aby z toho něco plynulo, z žádných jiných důvodů. Jestliže se podíváme na efektivnost, ale i na dynamiku našeho vývozu, pak v roce 1987 proti roku 1980 jsme se u socialistických zemí dostali nahoru, došlo k mírnému zvýšení rozdílového ukazatele z 97 na 115,4, ale u nesocialistických zemí, a o to nám především jde, došlo k poklesu ze 119 na 86,5. S tímto vývojem samozřejmě nemůžeme být spokojeni.

Diskuse pracujících k návrhu zákona o státním podniku, ale i k otázkám přestavby celé naší společnosti, všech úseků jejího života, se také dotkla oblasti zahraničně obchodních vztahů. Přitom se ozývaly hlasy volající po rozpuštění podniků zahraničního obchodu do výrobních podniků nebo na výrobní resorty. Myslím, že výrobní resorty, ale i podřízené výrobní podniky mají nyní možnost zvážit nabídky jednotlivých podniků zahraničního obchodu a rozhodnout se ve smyslu novely zákona pro nepřímé hospodářské vztahy se zahraničím nebo navazovat a uskutečňovat přímé hospodářské styky.

Zvýšení vývozu do průmyslově vyspělých kapitalistických zemí vyžaduje také větší zastoupení produkce chemického průmyslu s větším podílem výrobků kvalifikované chemie. I na tuto skutečnost musí být připraveny podniky zahraničního obchodu.

Jestliže v zahraničním obchodě chemických a farmaceutických látek, ale i hotových výrobků, převládá komerční politika asi 80 %, pak to bude jistě jinak například u strojírenských podniků zahraničního obchodu, kde převládají technická jednání, a proto jejich místo je zřejmě blíže u výroby.

K rychlejšímu rozvoji hospodářské spolupráce musíme ve větším měřítku využívat možností výrobních kooperací. Dosavadní podíl je nízký, činí něco přes 1 % hodnoty československého vývozu do průmyslově vyspělých kapitalistických zemí. Země RVHP jsou na tom lépe. Tento návrh zákona předpokládá další výrazné rozšíření. Většina dosud uzavřených smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci ve znění zákona č. 42/1980 Sb., je zaměřena na okrajové položky. Vyplývá to z nedostatku zkušeností, možná i ze strachu a obav podniků, a proto by zde mělo federální ministerstvo zahraničního obchodu, ale i jeho podniky, sehrát kvalitativně vyšší úlohu. Proto lze předpokládat, že zájem československých podniků o kooperace se podstatně zvýší v průběhu přechodu na nové ekonomické podmínky.

Stejnou péči je třeba věnovat i rozšíření vyšší formy výrobní kooperace, společnému podnikání, a to jak v Československé socialistické republice, tak i v zahraničí. Tato forma, o kterou je velký zájem u zahraničních firem, se musí však předpisově ještě dopracovat.

Soudružky a soudruzi poslanci, z uvedených příkladů je zřejmé, že návrh zákona povede k postupnému odstraňování uvedených nedostatků a zábran a na druhé straně dává možnost ke zvýšení podnikatelské aktivity. Sám zákon však nic nezmůže. To záleží na schopnostech našich podniků i jejich pracovních kolektivů. Z těchto hledisek je novela zákona přínosem, a proto ji doporučuji ke schválení.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Juchelkovi, slovo má poslanec Luděk Kapitola.

Poslanec SL L. Kapitola: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, z vystoupení soudruha ministra Štěrby mne zaujala poznámka o měnícím se postavení ministerstva zahraničního obchodu, které jako průřezový orgán bude používat vůči všem subjektům československého zahraničního obchodu stejných nástrojů usměrňování, a to obecně závazných předpisů, ekonomických nástrojů a celních předpisů. Zaujala mne také jeho zmínka týkající se většího prostoru podnikové sféry pro uplatnění vlastní podnikatelské zahraničně obchodní a ekonomické aktivity.

Při projednávání novelizace zákona o hospodářských stycích se zahraničím jsme si ve výborech uvědomovali, že smyslem nově vytvářených podmínek je mimo jiné podněcovat výrobní podniky, tedy státní i družstevní podniky, ale též podniky zahraničního obchodu k tomu, aby jejich pracovníci prokázali své skutečné kvality, znalost trhů a zboží, aby uměli dobře nakupovat a výhodně prodávat. Vznikne podstatně větší soutěživost, a to nejen mezi podniky zahraničního obchodu, ale též mezi dalšími účastníky našich zahraničně obchodních styků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP