Středa 15. června 1988

Ďalšou významnou zmenou je rozšírenie rozhodovacej pôsobnosti o hospodárske spory, doteraz rozhodované nadriadenými orgánmi vo vnútri doterajších výrobných hospodárskych jednotiek, ktoré nahradia štátne podniky. Novo sa stanoví povinnosť vyšších arbitrážnych orgánov preskúmať na návrh organizácií arbitrážne rozhodnutie; doteraz príslušný arbitrážny orgán mohol, ale nemusel arbitrážne rozhodnutie preskúmať. To posilní právnu istotu organizácií. Novela obsahuje i niektoré ďalšie čiastkové úpravy v arbitrážnom konaní, súvisiace s prestavbou.

Predložená novela zákona o hospodárskej arbitráži reprezentuje iba čiastkovú, i keď trochu širšiu novelu platného zákona. Novelu vyvolala prestavba a jej návrh korešponduje s dokumentami k prestavbe, s návrhom novely Hospodárskeho zákonníka a s návrhmi zákonov o štátnom podniku a o družstevníctve. Spolu s týmito zákonnými úpravami by mala táto novela vytvoriť pre fungovanie všetkých organizácií a orgánov v novom hospodárskom mechanizme s tým, že sa počíta s využitím poznatkov zísakných s uplatňovaním novely pri tvorbe nového zákona o hospodárskej arbitráži.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, odporúčam Federálnemu zhromaždeniu, aby predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži, schválilo.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji soudruhu ministru Čalfovi za podanou zprávu.

Uvedený vládní návrh zákona projednaly všechny výbory obou sněmoven, mimo výbory zahraniční a mandátové a imunitní. Prosím nyní společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Eduarda Vlčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec E. Vlček: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené Federální shromáždění, návrh novely zákona o hospodářské arbitráži úzce souvisí s návrhem novely hospodářského zákoníku a s návrhem zákona o státním podniku. Novelizace je vyvolána potřebou upravit tento návrh tak, aby odpovídal změnám v postavení státních podniků a jiných socialistických organizací, změnám v jejich vzájemných vztazích, jakož i ve vztazích k orgánům hospodářského řízení. Je tedy - stručně řečeno - třeba učinit nezbytný požadavek na socialistickou normotvorbu spočívající v tom, aby procesně právní ustanovení odpovídala změnám předpisů hmotně právních.

Změnám, v samotném pojetí vztahů vznikajících při řízení, koresponduje proto procesní úprava řízení o neplatnosti aktů orgánu hospodářského řízení. Potřebě širšího vlivu hospodářské arbitráže na hospodářské vztahy odpovídá nový základní úkol na úseku kontroly a dozoru nad splněním arbitrážního rozhodnutí.

Podstatným rysem návrhu novely zákona je značná demokratizace vztahů mezi organizacemi a orgány hospodářského řízení, spočívající v úpravě procesních oprávnění organizací vůči orgánům hospodářského řízení, která je završena úpravou řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení.

Doposud se běžně stávalo, že vydávaná opatření orgánů hospodářského řízení byla mnohdy neživotná. Důvodem k tomu byla neznalost a povrchní seznámení se s podmínkami v řízené organizaci nebo autoritativní přehlížení místních specifických podmínek či snaha upravit opatřením téměř vše a za každou cenu.

Jaká oprávnění mají organizace vůči opatřením orgánů hospodářského řízení na základě zatím platných právních předpisů? V podstatě žádná. V praxi se stalo zcela běžným, že jakékoli opatření orgánu hospodářského řízení, nevydané třeba ani statutárním orgánem, muselo být řízenou organizací přijímáno bez diskusí a bylo pro ni téměř jakýmsi "zákonem". Takový stav i nadále by byl v rozporu s principy samostatnosti, samosprávy a samofinancování.

Rozšíření sporů mezi organizacemi a orgány hospodářského řízení rozhodovaných hospodářskou arbitráží o spory o náhradu majetkové újmy je rovněž důsledkem promítnutí nového postavení organizací do procesních vztahů mezi nimi a orgány hospodářského řízení. Tato úprava umožní socialistickým organizacím domáhat se, jak již bylo řečeno, náhrady majetkové újmy i v těch případech, kdy opatření orgánu hospodářského řízení bylo sice vydáno v souladu s právní normou, s právními předpisy, ale přesto došlo ke zhoršení hospodářských výsledků socialistické organizace. Oprávnění organizací zároveň povede k širšímu uplatňování odpovědnosti orgánů hospodářského řízení za přijímaná opatření.

Navrhovaná novela zákona o hospodářské arbitráži má obsahovat pouze nezbytné úpravy vyplývající z potřeby bezodkladně realizovat rysy přestavby hospodářského mechanismu v úpravě činnosti hospodářské arbitráže a v úpravě procesního projednávání a rozhodování hospodářských sporů.

Pro trvalé všeobecné řádné fungování nového hospodářského mechanismu v další pětiletce bude nutné po skončení přípravného období, aby samotná koncepce právní úpravy postavení, organizace a činnosti hospodářské arbitráže doznala podstatnějších změn. Samotná novela už tím, že jde pouze o novelu, která vychází z koncepce právní úpravy založené před více než 25 lety, požadavky na fungování hospodářských vztahů nemůže splnit v celém souhrnu, ale může je promítnout do zákona toliko zčásti. Komplexní nová právní úprava hospodářské arbitráže má pak být zpracována v nejbližších letech a měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 1991.

S přihlédnutím k předpokládané dočasné platnosti novely a samotného zákona o hospodářské arbitráži je však možno konstatovat, že navrhované změny zákona ve svém souhrnu odpovídají požadavkům a cílům přestavby v současné etapě jejího vývoje a mohou její průběh, pokud budou řádně aplikovány, do značné míry v nejbližším období podporovat.

K ústavně právní stránce vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži, uvádím, že oblast hospodářské arbitráže patří podle článku 8 písm. l) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, do společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik.

Podle článku 24 odst. 2 písm. f) tohoto ústavního zákona patří do působnosti Československé socialistické republiky úprava organizace a působnosti orgánů hospodářské arbitráže, úprava řízení před nimi a v rozsahu stanoveném zákonem Federálního shromáždění rozhodování sporů orgány hospodářské arbitráže. Tím je dána podle ustanovení článku 37 odst. 1 písm. b) citovaného ústavního zákona zákonodárná pravomoc Federálnímu shromáždění k vydání novely zákona o hospodářské arbitráži.

Soudružky a soudruzi, v nových podmínkách samofinancování budou mít socialistické organizace podstatně větší zájem na výsledku arbitrážního sporu, než tomu bylo doposud. Při své pracovní činnosti i na základě připomínek ve svém volebním obvodu se setkávám s tím, že arbitrážní řízení a rozhodování trpí v praxi mnohými nedostatky, na jejichž odstraňování musí orgány hospodářské arbitráže více působit.

Po přijetí novely zákona o hospodářské arbitráži čeká na orgány hospodářské arbitráže značný nápor v důsledku předpokládaného dalšího růstu agendy a požadavky na kvalitu a včasnost jejich rozhodování dále výrazně vzrostou.

Předkládaný vládní návrh zákona byl posuzován na poradě poslanců-zpravodajů výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů s odborníky z oblasti vědy a praxe. Poté byl projednán ve všech výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů s výjimkou výborů zahraničních a mandátových a imunitních. Výsledky těchto jednání byly shrnuty ve společné zprávě výborů, na kterou odkazuji a s níž se ztotožňuji.

Doporučuji tedy, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů, vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69), a to se změnami obsaženými ve společné zprávě výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 83).

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Vlčkovi. Slovo má nyní společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Ján Nemček.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Nemček: Vážený súdruh generálny tajomník Komunistickej strany Československa, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vládny návrh novely zákona o hospodárskej arbitráži je súčasťou celej série tzv. prestavbových zákonov. Výbory preto pri ich prerokúvaní pozorne hodnotili nielen ich obsahovú stránku, ale aj vzájomnú previazanosť.

Pretože základným princípom súčasných zmien v riadení národného hospodárstva je posilnenie hospodárskej samostatnosti a zodpovednosti organizácií, vyplýva z toho nutnosť obmedzovať možnosti orgánov hospodárskeho riadenia zasahovať do činnosti organizácií a priameho ovplyvňovania hospodárenia. Dodržanie tohto cieža a jeho právna garancia je urobená predovšetkým v zákone o štátnom podniku a v návrhu novely Hospodárskeho zákonníka. Najmä v prvej etape prestavby bude nutné, v súlade so Smernicou, zabezpečiť právnu istotu organizáciám a ich ochranu pred nezákonnými rozhodnutiami, prípadne nedostatočne odôvodnenými mimoriadnymi opatreniami orgánov hospodárskeho riadenia.

Súvisí s tým aj potreba prehĺbenia ochrany vlastníckeho práva hospodárenia socialistických organizácií. Ich zmyslom je predchádzať chybnému plneniu a ochraňovať životy a zdravie pracujúcich a životné prostredie, ako aj poskytovať ochranu proti porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže. Zákon o hospodárskej arbitráži je preto nutné doplniť o niektoré nové druhy sporov s tým súvisiacich. Ide o spory o zdržaní sa protiprávneho rokovania, spory o odstránení protiprávneho stavu a spory o vydaní veci.

Právne úpravy obsiahnuté v navrhnutej novele zákona sledujú aj požiadavku zefektívniť a urýchliť rozhodovanie arbitrážnych sporov. Táto požiadavka je dnes zvlášť aktuálna, pretože sa v priebehu prestavby hospodárskeho mechanizmu bude zvyšovať oprávnený tlak organizácií na pružné, rýchle a efektívne riešenie sporných prípadov. Ale tiež preto, že v posledných rokoch podstatne vzrástol počet arbitrážnych sporov.

Významným opatrením, ktorý smeruje k posilneniu socialistickej zákonnosti pri rozhodovaní hospodárskych sporov, je navrhovaná úprava riadenia o preskúmaní arbitrážnych rozhodnutí. Z tohto hžadiska pri rešpektovaní a posilňovaní najmä ekonomickej samostatnosti organizácií, je v návrhu novely zákona o hospodárskej arbitráži uložená príslušným arbitrážnym orgánom povinnosť rozhodnutie preskúmať, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, keď preskúmanie rozhodnutia záviselo od uváženia arbitrážneho orgánu. Tým sa zabezpečuje vo väčšom rozsahu reparácia chybných rozhodnutí, ktoré majú pre organizácie mnohokrát vežmi závažné majetkové dôsledky. Ako prostriedok zabezpečenia výkonu dozorovej činnosti Štátnej arbítráže Československej socialistickej republiky, Štátnej arbitráže Českej socialistickej republiky a Štátnej arbitráže Slovenskej socialistickej republiky je ponechaná týmto arbitrážnym orgánom možnosť opraviť chybné rozhodnutia aj z vlastného podnetu. Stabilita hospodárskych vzťahov však vyžaduje, aby táto možnosť bola obmedzená na dobu dvoch rokov od právnej moci rozhodnutia. Vzhžadom na závažnosť sporov o náhradu škody a o náhrade majetkovej ujmy medzi organizáciami a orgánmi hospodárskeho riadenia, predovšetkým z hžadiska majetkových dôsledkov v orgánoch hospodárskeho riadenia, majú mať návrhy na preskúmanie týchto rozhodnutí odkladný účinok. V tomto zmysle je tiež navrhovaná príslušná právna úprava.

Poslanci ďalej konštatovali, že návrh novely zákona o hospodárskej arbitráži je koncipovaný tak, aby obsahoval iba nevyhnutné úpravy vyvolané jestvujúvimi potrebami prestavby hospodárskeho mechanizmu. Plán legislatívnych prác k realizácii Smernice k zabezpečeniu komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu predpokladá totiž vydanie nového zákona o hospodárskej arbitráži, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 1991.

Do návrhu novely zákona o hospodárskej arbitráži boli ďalej premietnuté niektoré úlohy z uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 329 zo dňa 4. 12. 1985 o hospodárskej arbitráži a možnostiach ich intenzívnejšieho pôsobenia na vzťahy v národnom hospodárstve, ktoré vyžadujú zodpovedajúcu právnu úpravu.

Súdružky a súdruhovia, predložený návrh novely zákona o hospodárskej arbitráži zodpovedá potrebám prestavby hospodárskeho mechanizmu, rozhodnutím príslušných straníckych a štátnych orgánov vyjadrenom v Smernici, v zákone o štátnom podniku a v ďalších dokumentoch o prestavbe, je v súlade s Ústavou, platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi a splňuje potrebné predpoklady aj z legislatívne technického hžadiska.

Chcel by som preto vyjadriť súhlas so zdôvodnením návrhu novely zákona, predneseným ministrom súdruhom Čalfom a pripojiť sa ku stanovisku spoločného spravodajcu za Snemovňu národov. Preto navrhujem Snemovni žudu, aby bol po prerokovaní vládny návrh novely, parlamentná tlač 69, schválený vrátane zmien obsiahnutých v spoločnej správe výborov tlač 83.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Nemčkovi. Do rozpravy k tomuto bodu se písemně nikdo nepřihlásil. Ptám se proto, zda někdo z poslanců žádá o slovo. (Nikdo.) Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k hlasování. Při schvalování tohoto zákona platí taktéž zákaz majorizace - článek 42 odst. 2 písm. m).

V zasedacím sále je přítomen 171 poslanec Sněmovny lidu, 61 poslanec Sněmovny národů zvolený v České socialistické republice a 66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice zákon schválili.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že také poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice zákon schválili.

Zákon byl Sněmovnou národů schválen.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 49, SL č. 83, SN č. 92.)

Soudružky a soudruzi poslanci, zítřejší jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu soudruh Vladimír Vedra.

Přerušuji jednání Federálního shromáždění do zítřka do 9 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.19 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP