14. - 16. června 1988

OBSAH
zprávy o 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 14., 15. a 16. června 1988

1. den
- úterý dne 14. června 1988

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Volba poslanců Sněmovny lidu a poslanců Sněmovny národů do výborů sněmoven

Poslanci Sněmovny lidu zvoleni členy výborů SL

Poslanci Sněmovny národů zvoleni členy výborů SN

2. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987 (tisk 76)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Žák

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec A. Hůla, místopředseda SL a jeho otázka místopředsedovi vlády ČSSR a předsedovi SKVTRI J. Obzinovi

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů - poslanec J. Csémi a jeho otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Vystoupení poslance SN J. Žižky a otázka místopředsedovi vlády ČSSR a předsedovi SKVTRI J. Obzinovi a ministru-předsedovi VLK ČSSR F. Ondřichovi

Vystoupení poslance SL A. Čmela

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal první místopředseda Federálního shromáždění J. Marko)

Vystoupení poslankyně SL A. Buráňové

Vystoupení poslankyně SN Z. Benešové a otázka místopředsedovi vlády ČSSR a předsedovi SKVTRI J. Obzinovi

Vystoupení poslance SN J. Stanka

Odpovědi místopředsedy vlády ČSSR a předsedy SKVTRI J. Obziny na otázky společného zpravodaje výborů SL poslance A. Hůly, poslance SN J. Žižky a poslankyně SN Z. Benešové

Odpověď ministra-předsedy VLK ČSSR F. Ondřicha na otázku poslance SN J. Žižky

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Žáka a odpověď na otázku společného zpravodaje výborů SN poslance J. Csémiho

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance J. Csémiho

Usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987, schváleno

3. Vládní návrh zákona o státním podniku (tisk 64), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 78)

Návrh odůvodňuje první místopředseda vlády ČSSR R. Rohlíček

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Belko a jeho otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně B. Hyková

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN M. Zavadila

Vystoupení poslance SL J. Bezecného a otázka prvnímu - místopředsedovi vlády ČSSR R. Rohlíčkovi

Vystoupení poslance SN D. Křenka

Vystoupení poslankyně SN E. Vitézové a otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Odpověď ministra financí ČSSR J. Žáka na otázky společného zpravodaje výborů SL poslance J. Belka a poslankyně SN E. Vitézové

Závěrečné slovo prvního místopředsedy vlády ČSSR R. Rohlíčka

Zákon o státním podniku schválen

Schůze přerušena

2. den - středa dne 15. června 1988

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů J. Janík)

4. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 65), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 79)

Návrh odůvodňuje ministr zemědělství a výživy ČSSR M. Toman

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně D. Kancírová

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec F. Kubinsky

Vystoupení poslance SL Z. Rady

Vystoupení poslance SL S. Jandy

Vystoupení poslance SL P. Jonáše

Závěrečné slovo ministra zemědělství a výživy ČSSR M. Tomana

Zákon o zemědělském družstevnictví schválen

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby (tisk 67), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 80)

Návrh odůvodňuje ministr zemědělství a výživy ČSSR M. Toman

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec V. Sidor

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně I. Balánová

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

6. Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk 66), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 81)

Návrh odůvodňuje ministr zemědělství a výživy ČSSR M. Toman

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec O. Haičman

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně M. Bušíková

Vystoupení p.oslance SN M. Šutky

Vystoupení poslance SL L. Fanty

Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění B. Kučera)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 68), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 82)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec O. Blažek

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec I. Hrubjak

Vystoupení poslankyně SL V. Petrželkové

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, schválen

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 83)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec E. Vlček

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Nemček

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži, schválen

Schůze přerušena

3. den - čtvrtek dne 16. června 1988

(Řízení schůze převzal a třetí den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu V. Vedra)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 84)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničního obchodu ČSSR J. Štěrba

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Nemec

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec S. Tichavský

Vystoupení poslance SN J. Juchelky

Vystoupení poslance SL L. Kapitoly

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, schválen

10. Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk 74), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 85)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně E. Silvanová

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně D. Vávrová

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Vystoupení poslance SN M. Rusnáka

Vystoupení poslance SL F. Brabence

Vystoupení poslance SN B. Servuse a otázka ministru financí ČSSR J. Žákovi

Odpověď ministra financí ČSSR J. Žáka poslanci SN B. Servusovi

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí ČSSR M. Bodi

Zákon o sociálním zabezpečení schválen

11. Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 73), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 86)

Návrh odůvodňuje ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně M. Freiová

Společná zpravodajka výborů Sněmovny národů poslankyně D. Hornáčková

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení schválen

12. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 5. května do 13. června 1988 (tisk 77)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 5. května do 13. června 1988 vzata na vědomí

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny lidu č. 75 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14., 15. a 16. června 1988

- Usnesení Sněmovny národů č. 84 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14., 15. a 16. června 1988

- Usnesení Sněmovny lidu č. 76 k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu poslanců do výborů Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny národů č. 85 k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu poslanců do výborů Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 43 k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987 (tisk 76)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP