Středa 4. května 1988

Dokumenty o závodných zdravotníckych službách podrobne vypočítavajú okruh otázok, na ktoré sa treba zamerať pri uskutočňovaní zdravotnej prevencie v závodoch. Jej dôsledné vykonávanie môže iba prispieť k prehĺbeniu tejto činnosti, ktorá sa v ČSSR vykonáva už niekožko desaťročí.

A nakoniec Dohovor o azbeste, o ktorom sa predpokladá, že bude v najbližšej dobe ratifikovaný, poskytne pracovníkom, ktorí s azbestom prichádzajú do styku vo svojom zamestnaní, v nejednom smere vyššiu ochranu ich zdravia a života, ako je to podža doterajších predpisov.

Odporúčam preto ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov vysloviť súhlas so stanoviskom vlády Československej socialistickej republiky. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Trškovi.

Ďalej má slovo spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu poslankyňa Júlia Pančurová. Prosím.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně J. Pančurová: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, predložený vládný návrh prerokovali takisto príslušné výbory Snemovne žudu, t. j výbor ústavnoprávny, zahraničný a výbor pre sociálnu politiku. K vládnemu návrhu, ktorý je obsiahnutý v parlamentnej tlači č. 55, sa podrobnejšie vyjadril spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec Trško. Dovožte mi, aby som sa ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu pripojila k jeho návrhu, ktorý plne vyjadruje aj výsledky prerokúvania tohto dokumentu vo výboroch Snemovne žudu.

Odporúčam preto Snemovni žudu, aby so stanoviskom vlády Československej socialistickej republiky k Dohovorom a odporúčaniam prijatým na 71. a 72. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve vyslovila súhlas.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslankyni Pančurovej. Do rozpravy k tomuto bodu sa písomne nikto neprihlásil. Aj tak sa chcem spýtať: "Prosí ešte niekto o slovo?" (Nikdo.) Nikto.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

V parlamentnej tlači č. 55 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť so stanoviskom vlády Československej socialistickej republiky.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov schválili návrh uznesenia.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nezdržal sa nikto.

Aj poslanci Snemovne žudu návrh uznesenia jednomysežne schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so stanoviskom vlády Československej socialistickej republiky k Dohovorom a odporúčaniam prijatým na 71. a 72. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve v roku 1985 a 1986:

1. ratifikovať

a) Dohovor č. 160 o štatistikách práce, 1985, pričom Československá socialistická republika, pokiaž ide o časť II. Dohovoru, prijme záväzky len k článkom 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14 a

b) Dohovor č. 161 o závodných zdravotníckych službách, 1985;

2. neratifikovať Dohovor č. 162 o bezpečnosti pri používaní azbestu, 1986;

3. prijať odporučenie č. 170 o štatistikách práce, 1985, odporučenie č. 171 o závodných zdravotníckych službách, 1985, a odporučenie č. 172 o bezpečnosti pri používaní azbestu, 1986.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 41, SL č. 73, SN č. 82).

Teraz prerokujeme

6

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na vožbu sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky (tlač 70).

Žiadam podpredsedu Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky poslanca Tomáša Trávníčka, aby návrh odôvodnil.

Místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček: Vážené soudružky a soudruzi, předsednictvo ÚV Národní fronty vám vřele doporučuje návrh, aby soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky byl znovu zvolen podplukovník JUDr. Josef Hrabovský, který se v předcházejícím desetiletém období plně osvědčil, a aby byl nově zvolen soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky JUDr. Vladimír Veselý, předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích, který má pro výkon této čestné funkce všechny před poklady.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem súdruhovi Trávníčkovi. Má niekto z poslancov dotaz? (Nikdo.) Nikto. Žiada niekto o slovo? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

V zasadacej sále je prítomných 178 poslancov Snemovne žudu, 60 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 62 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom Predsed níctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na vožbu sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu s návrhom vyslovili súhlas.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s predloženým návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj Snemovňa národov s návrhom súhlasí.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo pplk. JUDr. Josefa Hrabovského a JUDr. Vladimíra Veselého za sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 42, SL č. 74, SN č. 83)

Súdružky a súdruhovia poslanci, posledným bodom nášho programu je

7

Správa o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva a výborov Snemovne žudu a Predsedníctva a výborov Snemovne národov za dobu od 20. apríla do 2. mája 1988 (tlač 63).

V parlamentnej tlači č. 63 je uvedená činnosd všetkých orgánov Federálneho zĄromaždenia od poslednej, aprílovej schôdze snemovní.

Sú, súdružky a súdruhovia poslanci, k tejto správe nejaké dotazy alebo pripomienky? (Nebyly.) Nie sú.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie vzalo Správu o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva a výborov Snemovne žudu a Predsedníctva a výborov Snemovne národov za dobu od 20. apríla do 2. mája 1988 na vedomie.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, tým sme vyčerpali program 9. spoločnej schôdze oboch snemovní.

Pokiaž ide o 10. spoločnú schôdzu Federálneho zhromaždenia, rátame s tým, že sa uskutoční 14.-16. júna t. r. Program bude na pozvánke.

Ďakujem vám za účasť a končím 9. spoločnú schôdzu snemovní Federálneho zhromaždenia.

(Schůze skončena v 10.17 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP