Úterý 3. května 1988

Provedli jsme poslanecké průzkumy v SOU NHKG v Ostravě Kunčicích, v hornickém učilišti v Havířově, v SOU strojírenském a potravinářském v Kroměříži a v SOU strojírenském a oděvním v Prešově. Z mnoha problémů, se kterými se poslanci setkali, bych upozornila alespoň na některé z nich, jako např.

- nedostatky vyplývající z dvojího řízení SOU (tj. výrobní resort a resort školství)

- neúměrné nároky na teoretickou výchovu žáků na úkor odborné přípravy

- problémy s absolventy dvouletých oborů, kteří do 18 let věku nemohou pracovat ve výrobních provozech

- nedostatky v materiálně technickém vybavení SOU, např. až 30 let zastaralé strojní vybavení

- stejně jako neplnění dodávek učebních pomůcek z n. p. Komenium, které od něj lze požadovat

- problémy výběru a společenského ocenění práce mistrů odborné výchovy a vychovatelů

- problémy organizace učebních oborů z hlediska rajonizace v určených okresech, důsledky náborování některých z nich a mnoho dalších.

Chci těmito několika příklady, dá se říci zobecněných nedostatků, připomenout jejich společenskou závažnost a současně i naléhavost řešení. Samotné resorty školství, které nyní provedly hlubokou analýzu celé výchovně vzdělávací soustavy a kterou bych chtěla při této příležitosti vysoko ocenit a podpořit, na vyřešení všech problémů a nedostatků nestačí. Proto znovu připomínám, že nejde o resortní záležitost, ale o celospolečenské záležitosti s celospolečenskými dopady.

Uvědomujeme si, že v hierarchii globálních problémů rozvoje společnosti má zákonitě výrobně hospodářská sféra prioritu, avšak na jedno z předních míst musí být v současné době povýšena i oblast výchovy nového člověka, schopného tvořivého přístupu k práci, a to nejen proklamativně, ale především prakticky.

Soudružky a soudruzi poslanci, chtěla bych závěrem podpořit nové programové prohlášení vlády, které považuji za správné a plně se s ním ztotožňuji. Avšak vzhledem k tomu, o čem jsem ve svém diskusním příspěvku hovořila, považuji za nutné vyjádřit politování nad tím, že na rozdíl od předchozího programového prohlášení vlády před dvěma lety, není v novém programu vlády věnována sféře kultury, výchovy a vzdělávání odpovídající pozornost.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Pekařové. Slovo má poslanec Hašana.

Poslanec SL J. Hašana: Vážený súdruh generálny tajomník ÚV KSČ, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, predovšetkým chcem podporiť a vyjadriť súhlas s programovým vyhlásením vlády ČSSR, ktoré predniesol jej predseda súdruh Lubomír Štrougal. Tento dokument plnohodnotne vyjadruje záujmy a potreby žudu našej krajiny, výrazne sleduje úlohy prestavby a demokratizácie a v jednote s tým i spožahlivej obrany mierovej a tvorivej práce našich pracujúcich.

Obrana vlasti a vymožeností socializmu bola a zostáva vrcholnou povinnosťou všetkých našich občanov. Komunistická strana a vláda ČSSR venovali a venujú upevňovaniu obranyschopnosti a bezpečnosti krajiny trvalú pozornosť. Vychádzajú pritom z reálneho hodnotenia medzinárodnej situácie, ktorá je i napriek pozitívnym tendenciám a výsledkom dosiahnutým zásluhou konštruktívnej mierovej politiky Sovietskeho zväzu a socialistických krajín, naďalej zložitá a rozporuplná.

Starostlivosť ÚV KSČ, štátnych orgánov i najvyššieho zastupitežského zboru ČSSR o ČSźA je motivovaná objektívnou potrebou čoraz ciežavedomejšie a kvalitnejšie prehlbovať jednotu výstavby a obrany socialistickej spoločnosti. Potvrdili to aj závery 7. a 9.zasadania ÚV KSČ, z ktorých vyplýva, že celkový systém prestavby ekonomických vzťahov musí - okrem nutnosti rastu životnej úrovne a sociálneho rozvoja, zmeny štruktúry a modernizácie výrobnotechnickej základne národného hospodárstva, zabezpečiť aj potreby obrany krajiny.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, dynamický charakter života našej spoločnosti sa v plnom rozsahu premieta a ovplyvňuje i dianie v armáde. Jej príslušníci aktívne pristupujú k plneniu úlohy, ktorá bola ČSźA uložená XVII. zjazdom KSČ, aby v úzkom zväzku so Sovietskou armádou a ďalšími armádami Varšavskej zmluvy bola všestranne politicky a odborne pripravená a materiálne zabezpečená na zaručenie spožahlivej ochrany socialistickej výstavby a mierového života nášho žudu.

Túto líniu sme rozpracovali na celoarmádnom straníckom aktíve do rozhodujúcich oblastí výstavby a ďalšieho zdokonažovania ČSźA. Hlavným zmyslom prijatých a postupne realizovaných opatrení je stále zvyšovanie bojovej pohotovosti a všestrannej pripravenosti armády. Na čele tohto zápasu, v jednotnom úsilí s velitežmi a politickými pracovníkmi stojí armádna stranícka organizácia. Trvalú pozornosť venujeme konkrétnej práci s žuďmi, starostlivosti o ich potreby, zdokonažovaniu riadiacej práce všetkých stupňov, upevňovaniu vojenskej disciplíny a zvyšovaniu účinnosti ideologickej práce. Sme v ustavičnom spojení s naším žudom a všestranne rozvíjame bratské internacionálne zväzky so Sovietskou armádou a ostatnými armádami členských štátov Varšavskej zmluvy.

Stratégia urýchlenia, prestavby a demokratizácie spoločenského života i opatrenia prijaté 7. a 9. zasadaním ÚV KSČ nachádzajú u príslušníkov ČSźA plnú podporu. V súlade s tým kriticky prehodnocujeme účinnosť našej práce a posilňujeme riadenie, realizačnú disciplínu, efektívne využívanie času a pridelených prostriedkov, politickú a vojenskú výchovu kádrov, aj ich zodpovednosť za výchovu, odborné a politické vedenie podriadených.

Zmyslom prestavby v armáde je predovšetkým vysoko organizovaná, účelná a kvalitná činnosť velitežov, politických pracovníkov, štábov, pracovných a vojenských kolektívov, ako aj každého jednotlivca. Nie je možno ju realizovať len naprávaním jestvujúcich nedostatkov a riešením čiastkových problémov. Musí viesť k dosahovaniu trvalej vysokej bojovej pohotovosti, všestrannej technickej a materiálnej pripravenosti k zaisteniu nedotknutežnosti a bezpečnosti našej socialistickej vlasti a jej pracujúceho žudu.

Výsledky, ktoré dosahujeme v upevňovaní bojovej pohotovosti a pripravenosti ČSźA nás však nevedú k sebauspokojeniu. Uvedomujeme si existujúce nedostatky. Ich hlavná príčina spočíva v nižšej úrovni riadenia vojenských kolektívov, v často neúčinnej a formálnej práci s žuďmí, v tom, že prijímané opatrenia sa v praxi presadzujú pomaly, čo bráni rovnomernému a kvalitnému plneniu úloh.

Máme však dosť síl a pevnej vôle sa s týmito a ďalšími problémami vyrovnať. Potrebné opatrenia k tomu už pre nasledujúce obdobie boli stanovené.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, za jeden z určujúcich faktorov obrany našej socialistickej vlasti sme vždy právom považovali a považujeme jej všežudový charakter. Úroveň jej spožahlivosti od jestvujúcich žudských a materiálnych zdrojov, ktorými naša spoločnosť disponuje.

Na základe uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ k jednotnému systému brannej výchovy obyvatežstva a zákona o brannej výchove z roku 1973 je pod vedením strany, štátnymi, hospodárskymi orgánmi i spoločenskými organizáciami proces tejto výchovy rozvíjaný. Ciežavedomé úsilie je vedené k tomu, aby každý občan ČSSR cítil vysoků zodpovednosť za osud svojej socialistickej vlasti a bol vždy pripravený postaviť sa na jej obranu.

Treba konštatovať, že u väčšiny občanov a mládeže sa prejavuje uvedomelý vzťah k obrane krajiny a celého socialistického spoločenstva, že rastú aj potrebné branno-odborné a technické znalosti.

V tejto súvislosti by som však chcel uviesť, že nás znepokojujú i niektoré negatívne skutočnosti. Poznatky ukazujú, že časť občanov plne nechápe úlohu armády v mieri a jednotlivci ju považujú za zbytočnú. Stretávame sa aj s názormi o mrhaní prostriedkami na obranu, s požiadavkami na skrátenie vojenskej služby, s invektívami na adresu vojákov z povolania a pod.

Chcem zdôrazniť, že v súčasnosti je potrebné si uvedomiť, že preceňovanie dosiahnutých výsledkov v odzbrojovacích rokovaniach medzi ZSSR a USA vedie ku vzniku a rastu prejavov pacifizmu, niekde až k strate bdelosti voči imperializmu. Niektorí ako keby zabudli na historické skúsenosti, na leninské hodnotenie podstaty imperializmu. Také prístupy sa potom najvýraznejšie prejavujú vo vzťahu k armáde, majú negatívny vplyv na získavanie mládeže k štúdiu na vojenských školách a pod. Nepríjemným zistením je i znížená kvalita povolancov nastupujúcich na vojenskú základnú službu, najmä ich nízka politická úroveň. To sťažuje celý systém práce s nimi pri napĺňaní základného výchovného cieža ČSźA pripravovať ideovo pevného, strane a žudu oddaného obrancu a budovateža socialistickej vlasti.

Prirodzene, branné vedomie, vzťah k armáde i rast jej autority v spoločnosti je výrazne ovplyvňovaný samotnou činnosťou armády, jej pripravenosťou ubrániť vlasť a západnú hranicu socialistického spoločensva i dôverou občanov v túto schopnosť. Premietajú sa tu aj výsledky výcviku a výchovy, celého procesu vojenského života, organizovanosti a poriadku, ktoré musia vyústiť do vysokého morálnopolitického stavu a disciplíny u všetkých príslušníkov armády.

Cesty k zvyšovaniu branného vedomia našich občanov, najmä však mladej generácie, musia viesť cez intenzívnejšiu prácu štátnych orgánov, aktivizáciu komisií brannej výchovy, národných výborov, spoločenských organizácií, predovšetkým Zväzarmu, SZM a našich škôl. Svoju nezastupitežnú a ešte väčšiu úlohu musí v tomto procese zohrať i Československá žudová armáda.

Vážené súdružky a súdruhovia, v súčasnosti sa intenzívne pracuje - ako bolo povedané - na tvorbe rôznych normatívnych aktov a mnohé z nich budeme posudzovať vo Federálnom zhromaždení. Domnievam sa, že v nich bude potrebné presne vyjadriť požiadavky na upevňovanie obranyschopnosti a zaistenie bezpečnosti ako záležitosti celej spoločnosti, každého občana. V rámci prestavby hospodárskeho mechanizmu nie je možno opomenúť zabezpečenie nevyhnutnej dostatočnosti prostriedkov pre obranu krajiny. Vyplýva to i zo záverov XVII. zjazdu KSČ, úloh zakotvených aj v programovom vyhlásení vlády ČSSR.

Z všestrannej analýzy súčasnej medzinárodnej a vojenskopolitickej situácie a perspektív jej ďalšieho vývoja vyplýva, že účinnosť mierovej politiky ZSSR a socialistických krajín sa ďalej prehlbuje a pozitívne ovplyvňuje medzinárodné vzťahy. Táto skutočnosť bola plne preukázaná na berlínskom zasadaní Politického poradného výboru v máji minulého roku prijatím Dokumentu o vojenskej doktríne členských štátov Varšavskej zmluvy, ktorá je výrazne obranná a podriadená dvojjedinej úlohe: nepripustiť vojnu jadrovú ani konvenčnú a spožahlivo uchrániť vymoženosti socialismu. Na tomto celkovom úsilí krajín socialistického spoločenstva sa výrazne podieža aj ČSSR, čo potvrdzuje i návrh generálneho tajomníka ÚV KSČ súdruha Miloša Jakeša na vytvorenie pásma dôvery, spolupráce a dobrých susedských vzťahov na línii dotyku Varšavskej zmluvy a NATO.

Prístup kapitalistických štátov je však aj naďalej protichodný. Dokumenty prijaté v marci na mimoriadnej schôdzke najvyšších predstavitežov štátov NATO i zasadanie ich ministrov obrany v minulom týždni, obsahujú rad nereálnych prístupov atlantickej aliancie k vojenskému uvožňovaniu. Podstatou naďalej zostáva politika z pozície sily a potvrdená bola aj platnosť doterajšej stratégie "jadrového odstrašovania" a "pružnej odvety".

Príznačné je to, že v dokumentoch nie je ani riadok o nutnosti dodržiavania zmluvy o obmedzení systému protiraketovej obrany ani o problematike prostriedkov dvojakého určenia.

Zložitosť vojensko-politickej situácie v Európe i vo svete vyžaduje, aby sme nepodliehali žiadnym ilúziám.

Naša krajina spolu s ďalšími členskými štátmi Varšavskej zmluvy naďalej pôjdu cestou mierovej ofenzívy a odzbrojenia. Neusilujú sa o vojenskú prevahu, ale ani ju nepripustia nad sebou. Sú pre udržanie vojensko-strategickej rovnováhy na čo najnižšej úrovni. Práve preto zaostáva princíp dostatočnosti, ktorého podstata spočíva v udržiavaní takého počtu ozbrojených síl a výzbroje, ktorý je nevyhnutný pre zaistenie spožahlivej obrany.

Za tejto situácie je našou povinnosťou všestranne zabezpečovať trvalú bojaschopnosť a pripravenosť ČSźA, aby bola kedykožvek schopná spolu so Sovietskou armádou a ďalšími armádami štátov Varšavskej zmluvy splniť svoju vlasteneckú a internacionálnu povinnosť.

Ubezpečujem vás, súdružky a súdruhovia poslanci, že nebudeme šetriť svoje sily v záujme obrany, zaistenia mieru a pokojnej práce nášho žudu.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Hašanovi, který byl posledním z písemně přihlášených řečníků. Hlásí se ještě někdo z poslanců o slovo? (Nikdo.) Není tomu tak.

Prosím soudruha ministra Tomana, aby reagoval na žádost soudruha poslance Procházky.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR M. Toman: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, v mé odpovědi na otázku soudruha poslance Františka Procházky chci stručně informovat, jaký je stav přípravy na přestavbu hospodářského mechanismu v zemědělsko-potravinářském komplexu, která je v různé názorové hladině diskutována od počátku její přípravy v široké zemědělské veřejnosti.

Nejdříve k časovému postupu: první pracovní variantu jsme projednali na poradě ministrů s vybranou skupinou poslanců v minulém týdnu a nyní ji podle připomínek připravujeme k projednání v zemědělské komisi ústředního výboru Komunistické strany Československa a meziresortnímu projednání tak, aby závěrem měsíce mohl být návrh dopracován a předložen vládě a v měsíci červnu předsednictvu ÚV KSČ. S účinností počítáme od 1. 1. 1989 komplexně tak, že naše podniky budou znát půl roku předem ekonomické podmínky, za kterých budou hospodařit.

Součástí přestavby ekonomického mechanismu je i návrh nového zákona o zemědělské dani, který byl posuzován ve vládním výboru pro plánovité řízení. I když jsou některé principy ještě uváděny ve variantách, domníváme se, že gestor zákona o zemědělské dani ministr financí ČSSR soudruh Žák dokončí tyto práce tak, aby po projednání ve vládě v tomto měsíci mohl být návrh předložen Federálnímu shromáždění k projednání na podzimním zasedání. Tolik, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, stručné shrnutí stavu prací na úpravě ekonomických nástrojů.

Nyní mi dovolte několik poznámek k některým otázkám, které jsou nejvíce diskutovány v souvislosti s přestavbou. Soudruh poslanec Procházka se jich rovněž dotkl, a to především k úhradě zvýšených odvodů ze zisku a mezd ve výši 50 % a zařazení zemědělských podniků do produkčně ekonomických skupin.

K celkové sumě úhrady je třeba říci, že mimo zapracované snížení materiálových nákladů, plánované pro 8. pětiletku pro jednotlivá odvětví národního hospodářství, tj. v zemědělství o 1,3 mld. Kčs, se vztah k státnímu rozpočtu nemění. Uplatnění odvodu z mezd znamená největší zásah, představuje zvýšení nákladů zhruba o 14,7 mld. Kčs u zemědělské výroby a 3,3 mld. Kčs v přidružené výrobě. Obdobně je tomu u odvodu ze zisku, kde se očekává zvýšený odvod o 1,7 mld. Kčs.

Souběžně se ukázalo potřebné provést i úpravu daně z pozemků, která musí lépe než dosud ocenit výrobní podmínky, ve kterých zemědělské podniky hospodaří, a proto v návrhu jsou podniky zařazeny do 42 produkčně ekonomických skupin. Současné sazby daně z pozemků s ohledem na rychlejší růst intenzity výroby v lepších přírodních podmínkách nejsou již schopny plně odčerpat diferenciální rentu - zvýšení daně z pozemků představuje cca 1,5 mld. Kčs při snížení diferenciálních příplatků o 4,5 mld. Kčs. Jde o sjednocení ekonomických podmínek s ostatními odvětvími národního hospodářství při respektování sjednocení zemědělské a potravinářské výroby, v souladu s připravovanými zákony o státním podniku, o zemědělském družstevnictví.

Sjednoceny budou ekonomické podmínky celého zemědělskopotravinářského komplexu vzhledem k uvažované vzájemné integraci mezi zemědělstvím a potravinářskou výrobou, abychom mohli za stejných podmínek umožnit podnikům realizovat základní zemědělskou výrobu i finalizaci na potravinářské výrobky.

V neposlední řadě odstranit diskuse o účelnosti a co hlavně, o ekonomické preferenci přidružené výroby ve vztahu k ostatním odvětvím v národním hospodářství.

Jak chceme řešit úhradu zvýšených nákladů, které se z těchto opatření promítají: zvýšení nákupních cen o 20 % a příplatků k nákupním cenám o další téměř 4 % (celkem 23,6 %) formou příplatků k nákupním cenám uplatníme zejména tam, kde je výrazný dopad u pracovně náročných výrobků (zelenina, brambory a produktů z chovu skotu) a kde současně existuje úzká vazba nákupních a maloobchodních cen. Současně uplatněním mimocenových nástrojů ve výši cca 4,5 mld. Kčs.

Právě zde dochází ke značnému nedorozumění, protože při prosté kalkulaci o kolik se zvýší zemědělským podnikům odvody a některým zemědělská daň, se nebere v úvahu, že v zemědělství je dosud uhrazováno 83,5 % nákupními cenami a zbývající část doplňkovými cenovými nástroji, jako jsou příplatky k nákupním cenám, diferenciální příplatky, prémie a další, včetně nástrojů k omezení rizikovosti zemědělské výroby. Tady právě dochází k nepřesnostem při kalkulaci zemědělských podniků, protože samotné nákupní ceny nedávají souhrnnou představu o úhradě prodávané zemědělské produkce. V souhrnu při promítnutí všech ekonomických nástrojů do zemědělsko-potravinářského komplexu předpokládáme, že úroveň nákladové rentability zisku k užití bude v roce 1989 při dosažení plánovaných úkolů 8,74 %, ke skutečné rentabilitě v roce 1986 9,93 %. Podrobně analyzujeme dopady různých variant úprav nástrojů. Vycházíme přitom z modelových propočtů až do úrovně každého JZD a státního statku.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP