Úterý 3. května 1988

Vláda bude mít tyto otázky stále na zřeteli a bude podporovat všechno, co může přispět k plnějšímu uplatnění vlivu, váhy a úlohy občana v našem společenském životě.

Současně budeme čelit každé snaze o protisocialistické akce, o vyvolávání neklidu a napětí v naší veřejnosti, ať už se tak děje pod jakoukoliv firmou.

Pro realizaci programu přestavby a demokratizace hodlá vláda i nadále získávat a sjednocovat nejširší vrstvy obyvatelstva.

Za součást naší společnosti považujeme i církve, kde usilujeme o dobré vztahy a chceme, aby se dále zlepšovaly. Chceme mít korektní vztahy i s různými světovými církevními ústředími, včetně Vatikánu. Na základě jednání naší delegace v dubnu t. r. federální vláda vyjádřila souhlas se jmenováním tří nových římsko-katolických biskupů. Předpokládáme, že dobrá vůle z naší strany bude správně pochopena a opětována naším partnerem.

V uplynulém období vláda přijala řadu závažných opatření k upevňování socialistické zákonnosti a řešení vyskytujících se protispolečenských jevů.

I když dochází k určitému poklesu hospodářské kriminality, setkáváme se v řadě výrobních i obchodních organizací s přehlížením těchto negativních jevů. Často k odhalení nezákonné činnosti dochází nikoli z iniciativy vlastních organizací, jejich řídících pracovníků a orgánů podnikové kontroly či příslušných společenských organizací, ale teprve až po zásahu vrcholných kontrolních institucí, orgánů bezpečnosti či prokuratury. Takový přístup je neslučitelný s odpovědností socialistických hospodářů.

Vláda připravuje mimo jiné návrh na účinnější trestní postih korupce. Je to jeden z projevů parazitismu, který ve svých důsledcích podlamuje důvěru občana ke státu a jeho zákonům. Všichni víme, jaký je stav v této oblasti, a přesto bylo např. v roce 1986 za úplatkářství a podplácení odsouzeno v celém státě pouze 296 osob.

Je tento údaj objektivním odrazem faktické situace v této oblasti a konkrétně v obchodě, službách, v přijímání žáků na školy, ve zdravotnictví a ve sportu?

Kladu tuto otázku při vědomí, že soudní postih je až následná léčba, že podstatné je zdokonalovat prevenci, kontrolu a revizi.

Zájmem o zdraví národa jsou vedeny připravované návrhy na zpřísnění postihu nezákonných manipulací s narkotiky a podpory toxikománie s cílem chránit především mládež před tímto zhoubným jevem, který poškozuje zdraví a ohrožuje životy lidí. Zvlášť přísně musí být trestány jakékoliv formy svádění mladistvých k narkománii.

Počítáme rovněž s návrhem na úpravu postihu zavlečení nebo rozšíření syndromu získaného selhání imunity AIDS.

Hovořím zde pouze o některých oblastech, kde chceme, aby stát postupoval přísněji vůči těm, kdo se dopouštějí trestné činnosti. Ovšem současně považujeme za nutné jiné případy, které mají menší společenskou nebezpečnost, ve větším rozsahu projednávat mimosoudní cestou, v přestupkovém řízení.

Přestavba a demokratizace se v mnoha směrech dotkne též práce národních výborů, a to jak volených orgánů, tak jejich aparátu. Dokladem toho je připravovaná novelizace zákona o národních výborech, která nově upraví či zpřesní okruh jejich působnosti jako orgánů hospodářského řízení i jako samosprávních orgánů.

Hospodaření s pracovními silami, ochrana životního prostředí, uspokojování potřeb obyvatelstva v celé jejich šíři a vůbec všechny otázky související s harmonickým rozvojem území budou muset napříště národní výbory řešit s mnohem větší samostatností než dosud. K tomu hodláme ve spolupráci s vládami obou republik vytvářet potřebné podmínky, neboť prostředky a metody, kterými budou národní výbory svou koordinační úlohu uplatňovat, musí daleko více brát v úvahu ekonomickou stránku vztahů, které se budou v území utvářet.

Do nové role budou národní výbory postaveny i jako orgány bezprostředně řídící hospodářské organizace. Výkon zakladatelské funkce při vytváření jimi řízených státních organizací zvyšuje jejich odpovědnost.

Vyvstává také otázka, jak nový mechanismus řízení zasáhne do způsobů tvorby a plnění volebních programů Národní fronty. Je nepochybné, že jejich dlouhodobě kladný přínos je třeba zachovat. Na jejich základě se řeší z hlediska každodenních potřeb lidí nespočet důležitých věcí. Budeme proto při dotváření ekonomického řízení dbát spolu s vládami republik na to, aby nová pravidla dále rozšiřovala prostor pro iniciativu lidí zaměřenou na zvelebení měst a obcí a na zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

Když hovoříme o demokratizaci našeho života, nemůžeme pochopitelně vynechat veřejnou informovanost o činnosti federální vlády. V tomto směru jsme již přistoupili k některým organizačním i obsahovým změnám. Patří mezi ně např. pravidelné tiskové konference, na kterých mají českoslovenští i zahraniční novináři možnost vyslechnout informace o jednání vlády a vyjasnit si jakékoliv otázky vnitřní i zahraniční politiky naší země.

Za velmi důležité považujeme, aby členové vlády vystupovali v tisku, rozhlase a televizi, aby vysvětlovali stanoviska vlády, aby reagovali na podněty a kritiku občanů. Řídíme se přitom zásadou, že otevřenost je největší prevencí proti nesprávnému výkladu politiky, proti fámám a v některých případech i proti záměrnému zkreslování toho, co chceme.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, ve vládním prohlášení v červnu roku 1986 jsme charakterizovali tehdejší mezinárodně politickou situaci jako složitou a nebezpečnou. Dnes, za necelé dva roky můžeme poukázat na povzbudivé momenty a změny k lepšímu. Nesporně se snížilo mezinárodní napětí, vzrostla důvěra mezi státy i politická odpovědnost vedoucích představitelů řady zemí. Můžeme vpravdě mluvit o tom, že se rodí nové politické myšlení v mezinárodních vztazích.

Všichni víme, jak rozsáhlé diplomatické úsilí, kolik iniciativ a gest dobré vůle vynakládá Sovětský svaz, ale i další země socialistického společenství, aby se svět dostal ze slepé uličky, aby se zmenšilo nebezpečí globálního jaderného konfliktu.

Uvědomujeme si, že rozhodující prvek změn spočívá ve vytváření nové kvality vztahů a dialogu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, načemž má osobní zásluhu generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov.

Podpis Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu je nesporně historickým aktem, otevírajícím dveře k dalším jednáním, zejména o padesátiprocentním snížení počtu strategických útočných zbraní, o úplném zákazu chemických a snížení počtu konvenčních zbraní na co nejnižší možnou úroveň.

Socialistické Československo nezůstalo pochopitelně stranou tohoto dění. Podpořili jsme je v mnoha prohlášeních i jinými zahraničně politickými kroky. Podepsali jsme dohodu mezi SSSR, ČSSR a NDR v prosinci 1967, v níž souhlasíme přijmout kontrolní a inspekční opatření ve věci odsunu příslušných raket z našeho území. Navíc jejich již ukončeným stažením, a to ještě před ratifikací smlouvy, bylo. vyjádřeno přání, aby smlouva byla nejen schválena, ale i důsledně dodržována všemi stranami. Zůstáváme však realisty, nepodléháme pacifistickým náladám, jsme nadále bdělí vůči imperialismu. Proto budeme věnovat patřičnou péči upevňování bezpečnosti a obranyschopnosti naší socialistické vlasti, v souladu s úsilím spojeneckých států a v duchu zásad vojenské doktríny přijaté na zasedání Politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy v Berlíně v květnu 1987.

V našich zahraničně politických záměrech jsme věnovali velkou pozornost prosazení filozofie jednotného evropského domu, nejen proto, že bytostně odpovídá principům naší politiky, ale i humanitním, historií ověřeným ideálům našeho lidu.

K tomu směřuje i nedávná československá iniciativa - vyslovená v souvislosti se 40. výročím Února - na vytvoření pásma důvěry a dobrých sousedských vztahů mezi zeměmi ležícími na linii dotyku států Varšavské smlouvy a Severoatlantického paktu. Tento návrh přitom zahrnuje všechny aspekty mezinárodní bezpečnosti politické, vojenské, ekonomické, ekologické a humanitární.

V následujícím období hodláme v tomto úsilí plně pokračovat. Angažovat se na všech jednáních o snížení ozbrojených sil a konvenční výzbroje, včetně konzultací 23 států Varšavské smlouvy a Severoatlantického paktu ve Vídni.

Stále máme za aktuální naše společné návrhy, předložené s vládou NDR na adresu vlády NSR, v záležitosti pásma bez chemických zbraní a bezjaderného koridoru. Vycházíme přitom z přesvědčení, že dílčí kroky a regionální ujednání mohou významně přispět k řešení naléhavých otázek odzbrojení i v celosvětovém měřítku.

Jak víte, nedávno pobýval v Praze spolkový kancléř našeho největšího západního souseda - Německé spolkové republiky, pan Helmut Kohl. Během jednání jsme se dohodli na dalším rozvoji spolupráce v nejrůznějších oblastech v duchu politiky soužití, v souladu s významnými ekonomickými a kulturními tradicemi, které na sebe v historii našich národů působily. Zároveň počítáme s tím, že rozšíříme program spolupráce s Rakouskou republikou, jejíž spolkový kancléř má brzy přijet do Prahy a že tuto politiku budeme i nadále uplatňovat i ve stycích s dalšími západoevropskými státy.

Stranou pozornosti československé diplomacie nezůstaly ani naše vztahy k rozvojovému světu, jehož význam pro řešení světových problémů stále více roste. Proběhla řada důležitých jednání především se spřátelenými arabskými zeměmi a s dalšími státy v Africe a Asii. Naší hlavní snahou v poslední době je přispět alespoň malým dílem k úspěchu procesů národního usmíření v Afghánistánu a Kampučii, k urovnání konfliktů ve Střední Americe, na Blízkém východě, v Perském zálivu a na jihu Afriky. Z tohoto hlediska orientujeme i naši bratrskou pomoc národně osvobozeneckým hnutím a státům, které jsou vystaveny imperialistické agresi.

Stěžejním principem československé zahraniční aktivity byl, je a zůstane rozvoj vztahů se všemi socialistickými zeměmi, a to v duchu probíhající přestavby a demokratizace. Na těchto zásadách se uskutečnil bezpočet setkání, konzultací a pracovních porad se všemi členskými zeměmi Varšavské smlouvy. Mimořádným zdrojem konkrétních podnětů pro znásobení vzájemné součinnosti jsou letošní rozhovory generálního tajemníka ústředního výboru strany soudruha Miloše Jakeše s nejvyššími představiteli bratrských stran. Zároveň si přejeme dále rozvíjet široké styky s Čínskou lidovou republikou.

Jako vždy v minulosti, tak i dnes má pro Československo rozhodující význam naše přátelství, spojenectví a rozvoj všestranné spolupráce se Sovětským svazem. Velice nás inspiruje a bude dále ovlivňovat kurs politických a ekonomických reforem, upevňování leninských zásad lidové moci, proces demokratizace, glasnosti a duchovní obrody, který v zemi našeho největšího spojence probíhá. Promítá se i do našich vzájemných vztahů, které nikdy dříve nebyly tak široké, otevřené a podněcující. To potvrdily hlavně rozhovory generálních tajemníků bratrských stran v lednu letošního roku v Moskvě, ale i jednání na úrovni prezidenta republiky a předsedů vlád.

Soudružky a soudruzi poslanci, současná doba výrazně zvyšuje požadavky a nároky na vysokou odbornost, cílevědomost a realizační schopnost každého článku řízení, tedy především federální vlády jako vrcholného výkonného orgánu státu. Jen s takovým přístupem je možné úspěšně zvládat nemalé úkoly, které si vláda Československé socialistické republiky ve svém programu vytyčuje.

V závěru bych rád upřímně poděkoval Federálnímu shromáždění za účinnou podporu, o níž se vláda mohla opírat v minulém období, a vyslovit přesvědčení, že tomu tak bude i napříště.

Předkládám programové prohlášení vlády Federálnímu shromáždění k projednání a prosím vás, vážené soudružky a soudruzi poslanci, abyste po jeho posouzení v souladu s článkem 36 ústavního zákona o čs. federaci vyslovili federální vládě svoji důvěru. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Štrougalovi. Soudružky a soudruzi, předsednictva obou sněmoven doporučují, aby návrh usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády připravila komise složená z poslanců obou sněmoven.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje, aby do komise byli zvoleni poslanci Alois Hůla, Vlasta Malíková, Jana Pekařová a Alexander Sommer.

Předsednictvo Sněmovny národů navrhuje zvolit poslance Vieru Gogovou, Františka Habáně, Blanku Hykovou a Václava Štáfka.

Jsou k těmto návrhům obou předsednictev nějaké připomínky, pozměňující stanoviska? (Ne.) Nikdo se nehlásí.

Můžeme tedy o návrhu na složení návrhové komise hlasovat.

Nejdříve prosím o vyjádření poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na složení návrhové komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Ne.) Není tomu tak.

Sněmovna národů návrh schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Ne.) Není tomu tak.

I Sněmovna lidu schválila návrh.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 68, SN č. 77)

Komise pro vypracování návrhu usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády byla tedy oběma sněmovnami schválena. Prosím zvolené poslance, aby se ihned sešli v místnosti 030 v přízemí.

Do rozpravy k programovému prohlášení vlády se zatím písemně přihlásilo 12 poslankyň a poslanců: Josef Trejbal, Gejza Mede, Jiří Neubert, Bohuslav Kučera, Anton Hlaváč, František Procházka, Zdeněk Češka, Zbyněk Žalman, Jozef Šimúth, Irena Horečná, Jana Pekařová a Július Hašana.

Jako prvnímu uděluji slovo poslanci Trejbalovi, připraví se poslanec Gejza Mede.

Poslanec SN J. Trejbal: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu prezidente Československé socialistické republiky, soudruhu předsedo Federálního shromáždění, před necelými dvěma lety předkládala vláda Československé socialistické republiky na společné schůzi sněmoven programové prohlášení, v němž byly stanoveny rozhodující úkoly ve všech oblastech života naší země v duchu XVII. sjezdu KSČ. Chtěl bych se vrátit k oné částí tohoto prohlášení, ve které bylo řečeno: "Nejnáročnějším opatřením, které v této oblasti vláda přijímá, je politika urychlení, modernizace a rekonstrukce výrobní základny, zejména ve zpracovatelském průmyslu, s cílem zvýšit podíl automatizovaných technologií, strojů a zařízení, umožňujících několikanásobný vzestup produktivity práce a zkvalitnění užitných vlastností produkce." - potud citace.

V předneseném prohlášení vlády Československé socialistické republiky je opět věnována značná pozornost otázkám investiční politiky a efektivnosti v nových podmínkách fungování hospodářského mechanismu. Nová kvalita ekonomického růstu zvyšuje nároky na úlohu hutnictví, strojírenství a elektrotechnického průmyslu jako hlavního nositele technického rozvoje celého národního hospodářství, a to jak při rozvoji a modernizaci technologie v zavádění nových výrobků, tak v racionalizaci systému řízení. Přitom jde nejen o zvýšení objemu dodávek, ale také o výraznější provázanost strojírenské a elektrotechnické výroby s potřebami uživatelských odvětví. Základním požadavkem v souladu se světovými trendy je zvyšovat komplexnost dodávek, dodávat nejen jednotlivé stroje, ale celé technologické celky včetně komplexu inženýrských a obchodních služeb, případně spolu se zahraničními podniky.

Stanovené úkoly jsou vyjádřeny bezpočtem různých akcí v plánech jednotlivých odvětví. Strojírenský a elektrotechnický průmysl má ke zvýšení intenzifikace vlastní výroby a její efektivnosti v osmé pětiletce zabezpečit 55 % přírůstku národního důchodu. Mimořádně závažným dlouhodobým problémem tohoto resortu je značné technické i morální opotřebení výrobní základny, v níž se konzervuje zastaralá technologie výroby a v souvislosti s tím vysoká pracnost a nízká úroveň výrobků. Změnit tuto situaci je náročné na investice a vyžaduje to dovoz progresivního technického zařízení. Potřebný prostor pro takovéto řešení nebyl v minulých pětiletkách nalezen. Stejně tak je tomu v osmé pětiletce.

Z celkových investic do národního hospodářství bylo v osmé pětiletce vyčleněno pro strojírenství a elektrotechnický průmysl 9,6 %, což zdaleka neumožňuje provést rekonstrukci a modernizaci výrobně technické základny v potřebném rozsahu. Průměrné stáří strojního zařízení se dále zvýší. Jen pro konkretizaci pár údajů: opotřebenost strojů a zařízení dosáhla ve strojírenství 57-60 %, průměrné stáří strojů činí přes 19 let a z celkového počtu strojů je 16 % dokonce starších 30 let. Konkrétní příklady byly uváděny i na poslední plenární schůzi a musím vzpomenout i poslaneckého průzkumu, kdy před rokem zazněla kritika při schůzi Sněmovny národů na situaci v závodě kovárny v plzeňské Škodovce. I tato akce bude řešena až v deváté pětiletce přes mnohaleté jednání a upozorňování, protože prostředky na osmou pětiletku byly rozděleny.

Přesto si myslím, že je nezbytné v daných podmínkách zvýšit podíl rekonstrukcí a modernizací vybrané výrobní technické základny ještě v této pětiletce. V tom je třeba podpořit snahu vlády, jak zazněla v prohlášení předneseném soudruhem Štrougalem.

Chci zdůraznit, že to není jen otázka hospodářská, ale i významná otázka sociální. Je prokázáno, že úzce souvisí zastarávání výrobní základny s růstem rizikovosti práce. V resortu bývalého federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství každý pátý pracovník pracuje na rizikovém pracovišti, ve všeobecném strojírenství každý desátý, a celkově téměř 180 tis. pracovníků federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky. Každý sedmý pracovník tedy pracuje na rizikovém pracovišti, ohrožen i několika rizikovými faktory.

V plánu osmé pětiletky je počítáno s poměrně velkými prostředky na ozdravná opatření, například 3,7 mld. Kčs v bývalém federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství. Avšak přesto se očekává například ve VHJ hutnictví železa zvýšení rizikových pracovišť o dalších 1200, tj. o 5 %.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP