Úterý 3. května 1988

V současné době rozpracováváme různé varianty řešení, jak zvláště prostřednictvím změn palivové základny - záměnou uhlí za plyn, eventuálně elektřinu - řešit situaci v některých místech. Strojírenské podniky odpovědné za výrobu vhodných technologických zařízení pro ekologické programy by měly rychleji navázat výrobní spolupráci s těmi zahraničními firmami, které mají na vysoké úrovni technologii již osvojenu. Bylo to předmětem řady mezinárodních jednání, ale dohodnuté projekty bohužel nejsou dosud dovedeny do stadia praktické realizace.

Pokud jde o bydlení, 8. pětiletým plánem bylo stanoveno postavit ve všech formách 482 600 nových bytů. V letech 1986-1987 jich bylo ukončeno 157 500. Z toho je zřejmé, že máme co dohánět, neboť sjezdový úkol zůstává v platnosti. Stav je o to nepříznivější, že ani při tak nízkém počtu odevzdávaných bytů se nepodařilo odstranit chronické nedostatky, které bytovou výstavbu stále provázejí, včetně projektové nepřipravenosti, její nekomplexnosti a nízké kvality.

Ministerstva stavebnictví a jimi řízené podniky se velmi pomalu adaptují na nové potřeby, strukturální změny stavebních kapacit jsou nepatrné a také výkonnost stavebních podniků se nezlepšuje a nesnese vůbec srovnání se světem.

Tlak na stavebnictví vůbec - a v bytové údržbě a modernizaci bytového fondu zvlášť - se bude neustále zvyšovat. Mimo jiné i proto, že dospívají populačně silné ročníky, takže poptávka mladých manželství po bytech mimořádně zesílí.

Stav věcí vyžaduje zásadní řešení v přípravě, organizaci, v celém materiálním zabezpečení bytové výstavby a konečně i ve vlastním hospodaření s byty. Uvedenými problémy se bude komplexněji zabývat vláda v nejbližším období.

V bytové politice se nechceme vzdát osvědčených principů, které prokázaly svou životnost a jsou atributem socialistické společnosti. Pro příští a další pětiletí je však třeba připravit koncepci, která v sobě lépe než dosud sloučí ekonomickou a sociální stránku bydlení. V tomto duchu jsou již připravovány návrhy zásad zákona o bydlení. Mimořádně citlivou otázkou je tu ovšem žádoucí sjednocování ekonomických podmínek bydlení a určení optimální míry finanční účasti obyvatelstva při výstavbě a užívání bytů.

V roce 1986 byl schválen oblastní plán rozvoje hlavního města Prahy. Mnohé z přijatých záměrů se zdařilo zajistit, ale převážná část úkolů je stále před námi. Je proto nezbytné provést jejich kontrolu, aktualizaci, nutné korektury s cílem soustředit síly na nejdůležitější akce.

Vedle pomoci českého stavebnictví je třeba zesílit v tomto směru pomoc s mezikrajskými přesuny stavebních kapacit.

Soudružky a soudruzi poslanci, uplynuly dva roky od doby, kdy XVII. sjezd KSČ přijal úkol postupně přebudovat hospodářský mechanismus. Jestliže se ohlížíme zpět, nelze popřít významný krok, který jsme v chápání i realizaci sjezdové směrnice uskutečnili. Je jasné, že dílčí zlepšování existujícího systému řízení je v dnešních podmínkách nemyslitelné, že doba a její problémy vyžadují komplexní reformu, spojenou s rozsáhlou demokratizací, rozvojem socialistické samosprávy.

7. plenární zasedání ústředního výboru KSČ přijalo významný dokument, usnesení o komplexní přestavbě hospodářského mechanismu a jejím zabezpečení. Návazně na něj pak vláda schválila příslušnou směrnici včetně časového harmonogramu přestavby do roku 1990.

Oba dokumenty se staly předmětem širokého zájmu veřejnosti. Usnesení 7. zasedání ústředního výboru KSČ je pro vládu závazným úkolem a proto její úsilí bude soustředěno na to, aby se přijaté závěry důsledně realizovaly, aby nedošlo k jejich zkreslené interpretaci či rozmělnění ve vlastní hospodářské praxi.

Nelze podceňovat ani jeden z úkolů přestavby, který máme před sebou - ať už je to komplexní přestavba velkoobchodních a nákupních cen, úprava soustavy odvodů a daní a zejména pak uplatnění nových pravidel řízení v celé výrobní i oběhové sféře.

Zásadní změny v ekonomickém mechanismu se týkají jak průmyslu, tak zemědělství a terciární sféry. V obchodu a službách se snažíme již v tomto roce zavést v maximálně možné míře prvky nového hospodářského mechanismu. V zájmu spotřebitelů, v zájmu uspokojování jejich oprávněných potřeb.

Pokud jde o zemědělství, opatření vyplývající z reformy vstupují v podstatě v celém komplexu do života začátkem příštího roku. Jde o významný krok, který má výrazněji působit na efektivnost vlastní zemědělské výroby. V posledních letech je zisk v jednotných zemědělských družstvech a státních statcích zabezpečován především růstem výkonů bez ohledu na růst materiálových nákladů, a to hlavně v přidružené výrobě a nikoliv cestou snižování nákladů na jednotku zemědělské produkce.

Je třeba obnovit předstih rostlinné výroby, jestliže máme dosáhnout efektivních výsledků v živočišné výrobě. K zvládnutí těchto úkolů je nezbytná součinnost i ostatních odvětví národního hospodářství, hlavně strojařů a výrobců chemických prostředků, kde zatím registrujeme jejich značné technické zaostávání.

V současné době jsou nejaktuálnější dva úkoly: přestavba obsahu, organizace a metod práce ústředních orgánů a nové uspořádání výrobní, vědeckovýzkumné a oběhové základny.

Vláda si je vědoma, že přechod k novému pojetí práce centra nebude jednoduchý. Více než v mnoha jiných oblastech právě v činnosti aparátu centrálních orgánů přežívají resortní zájmy, sledující zachování nejrůznějších práv a mocenských výsad. Proto vláda musí být a bude i nadále důsledným strážcem jednoznačnosti a objektivity příštích právních norem a přesného vymezení pravomocí orgánů centrálního řízení. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto i o snížení aparátu a souvisejících správních nákladů.

Celkově se má počet pracovníků ústředních orgánů státní správy snížit o 30 %. S ohledem na nové vymezení působnosti a pravomocí ministerstev bude toto snížení diferencované a v některých resortech bude ještě výraznější.

Snižuje se počet náměstků ministrů, vznikají ucelenější útvary v rámci aparátu ministerstev.

Podstatných změn musí doznat i příští práce vlády samotné.

Z hlediska obsahu její činnosti vystoupí do popředí koncepční a strategické rozhodování, zvýšení její výkonné schopnosti v oblasti centrálního řízení základních věcných i systémových otázek, sociálně ekonomického rozvoje, podstatné zvýšení úrovně a účinnosti jejích kontrolních funkcí a konečně - vytváření podmínek pro vyšší účast pracujících na rozhodování o veřejných záležitostech.

V této souvislosti bude nutné, aby se oprošťovala od projednávání takových otázek, které spadají do kompetence příslušných resortů.

Rušíme naprostou většinu vládních komisí a výborů na federální úrovni s cílem zvýraznit přímou, bezprostřední odpovědnost příslušných ministrů.

Uvedená opatření budou mít svůj odraz i v přehlednějším uspořádání dělby práce mezi federální vládou a vládami republik v té části ekonomiky, která podle ústavního zákona o federaci přísluší do společné působnosti federace a republik.

Více než kdy jindy bude třeba, aby činnost vlády charakterizovala dělnost, kolektivnost, profesionálnost, otevřená soudružská spolupráce. Ministři jsou členy kolektivního orgánu. Priorita společenských zájmů se tady musí prolínat v celé jejich činnosti. Nemohou přistupovat ke své práci ve vládě z pozic ochrany jimi řízených resortů, stejně tak jako nemohou prosazovat jejich zájmy v rozporu s kolektivně přijatou strategií vládní politiky. V daném resortu jsou představiteli státu a tedy celospolečenského zájmu.

Zdokonalování vlastního centrálního řízení, které do značné míry podmiňuje i účinnost řízení na úrovni hospodářské sféry, se musí projevit i ve změně obsahu a vyšším stupni komplexnosti práce vlády v oblasti ekonomiky. Při rostoucí složitosti úkolů vystupuje na první místo požadavek přísné objektivizace všech rozhodnutí a zpracování variantních řešení.

Plně si uvědomujeme, před čím federální vláda stojí. Jde nejen o zvládnutí této pětiletky, ale i o kvalitativně novou přípravu pětiletky příští. V ní musí být velmi výrazně ztvárněn program strukturálních změn národního hospodářství i konkrétní, silně motivující sociální program, stejně tak jako naše širší zapojení do mezinárodní, zejména socialistické dělby práce.

Propracování deváté pětiletky musí být založeno na dlouhodobém výhledu sociálně ekonomického rozvoje naší země do roku 2005 a musí se opírat o závěry připravované Kolektivní koncepce mezinárodní socialistické dělby práce, která bude projednávána v červenci t. r. na zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci v Praze.

Neméně závažným úkolem těchto týdnů a měsíců je organizační uspořádání podnikové sféry. Také zde musí jednoznačně převládnout jednotné, celospolečenské kritérium nad úzkými lokálními zájmy generálních ředitelství, podniků vnitropodnikových složek či územních orgánů.

V ekonomice je v souladu s celospolečenským zájmem pouze to, co je efektivní. Mnohokrát jsme zdůraznili, že nebudeme přijímat uniformní podobu výrobní základny. Naopak, požadavkem je vytvářet podniky a organizace rozmanité co do své velikosti zaměření činnosti i vnitřního uspořádání, ale vždy tak, aby byly schopné samostatného rozvoje, vlastního podnikání, pružné reakce na požadavky tuzemských i zahraničních odběratelů. Tak hodlá postupovat vláda a její orgány v příštích měsících při nesnadném a velice konfliktním rozhodování o budoucí organizační struktuře československé ekonomiky.

Na tom, jak se podaří přeměnit tento základní článek řízení, tedy státní podnik, na skutečný podnikatelský subjekt, závisí v rozhodující míře účinnost přestavby, budoucnost efektivního rozvoje čs. hospodářství.

Pro přípravné období přestavby, tedy pro léta 1988-1990 přijala vláda program konkrétních opatření. Při jeho koncipování vycházela z toho, že to musí být vzájemně spjatý a koordinovaný komplex předpokladů přestavby hospodářského mechanismu.

Za rozhodující považujeme řešení problémů spojených s obnovou vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy cestou dodržení základních záměrů 8. pětiletky, ať už na celostátní úrovni nebo v jednotlivých podnicích. Úkolem všech řídících orgánů je využít nových prvků hospodářského mechanismu a stejně tak i zkušeností experimentujících podniků a v nejširší míře je uplatnit při zajišťování úkolů zbývajících let pětiletky.

V této souvislosti klade vláda důraz na přiměřenost výdajů ve všech oblastech výrobní i nevýrobní sféry a na účelné využívání finančních a úvěrových zdrojů. Ministerstvo financí a státní banka musí v těchto směrech být mnohem důslednější, přísně dodržovat stranické a vládní směrnice a neustupovat neodůvodněným požadavkům.

S cílem posílení rovnovážných tendencí letos omezujeme rozsah zahajování staveb proti úkolům rozepsaným v 8. pětiletém plánu, ovšem bez krácení prostředků na efektivní modernizační akce, efektivní státní cílové programy, akce zajišťující plnění mezinárodních závazků a ekologický program.

Současně jsme stanovili, že stavby zahrnuté do státního plánu lze zahajovat jen tehdy, je-li zajištěno krácení lhůt jejich výstavby alespoň o 20 %.

Obnovení ekonomické rovnováhy je základním předpokladem účinnosti ekonomické reformy. V tomto směru musí federální vláda, její jednotliví členové, mnohé otázky dále promýšlet a nacházet konkrétní východiska. Z podstaty či na úkor budoucnosti se žít nedá. A ani to nechceme.

V současné době se pracuje na komplexním projektu ekonomické i organizační přestavby celé nevýrobní sféry. Jde o tisíce nejrůznějších organizací a institucí, kde je třeba rovněž zavést racionální režim hospodaření.

Přípravné období i počáteční fáze plného uplatnění nového hospodářského mechanismu budou nesmírně složité a konfliktní. Budeme muset překonávat dlouholeté zvyklosti, setrvačnost starého myšlení, půjdeme proti hluboce zakořeněným, rovnostářským přístupům, falešným zájmům. Jak uvedl s. Jakeš na 9. zasedání ÚV KSČ: "Složitost etapy, do které vstupujeme, je dána tím, že na řadě úseků přestávají plnit svou funkci překonané mechanismy a nové se teprve začínají uplatňovat."

Řídit a pracovat v takových podmínkách, plnit úkoly této pětiletky, připravovat pětiletku novou, bude vyžadovat veškerou energii a plné osobní nasazení vedoucích pracovníků.

Čeká nás společný boj proti vyčkávacím postojům a v nejednom případě proti malomyslnosti a fňukání.

Musíme si být vědomi řady úskalí, která budou vznikat v hospodářských vztazích organizací. Zvýšená samostatnost státních podniků povede v některých případech i ke změnám výrobních programů, bude nutno hledat nové, efektivnější svazky výrobců a odběratelů, zásobovacích i dopravních cest. Leckde přitom může dojít k nejrůznějším poruchám, na které bude třeba operativně reagovat. Bude, v některých případech, v některých místech, nutné měnit i strukturu zaměstnanosti.

Náročnější podmínky zakotvené v plánu i v normativech hmotné zainteresovanosti, v přísné finanční a zvláště úvěrové politice povedou u některých podniků k platebním potížím. To vše bude vyúsťovat do konfliktních situací. Je třeba počítat také s tím, že tu budou snahy ústředních orgánů pracovat a řídit podnikovou sféru postaru, a ani to se neobejde zřejmě bez střetů.

Problémům a rozporům se však nevyhnou ani nejmenší pracovní kolektivy, jako dílny, střediska, brigády. Důsledný vnitropodnikový chozrasčot, zvýšená samostatnost a odpovědnost těchto útvarů povede k výraznému tlaku na kvalitu práce a pracovní morálku každého jednotlivce. Nikdo nemůže být lhostejný k výsledkům činnosti druhého, nikdo nebude chtít svou prací přispívat na životní úroveň lajdáků.

I při všem respektu k případným sociálním dopadům nelze z tohoto kursu slevit. V zájmu budoucího rozvoje země i v zájmu růstu životní úrovně našeho lidu.

Vysoké nároky klade přestavba na naše zákonodárné sbory. Legislativní program nejbližších let je tak rozsáhlý, že s ním snad snese srovnání jenom období, kdy jsme od základu vytvářeli náš socialistický právní řád - období po Únoru 1948.

Vedle již Federálnímu shromáždění předložených návrhů zákona o státním podniku, zákonů o zemědělském družstevnictví a o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, zákonů, kterými se mění a doplňuje hospodářský zákoník a zákon o hospodářské arbitráži a návrhu novely zákona o hospodářských stycích se zahraničím, nás čekají ve 2. pololetí tohoto roku a v tzv. přípravném období přestavby do roku 1990 další rozsáhlé a významné legislativní úkoly. Bude třeba zpracovat v krátké době nový kompetenční zákon, nový zákon o národohospodářském plánování, novely zákonů o odvodech do státního rozpočtu, o důchodové dani, nový zákon o zemědělské dani a novelu zákoníku práce, abych uvedl ty nejaktuálnější. Jde vesměs o předpisy, které vytvářejí prostor pro činnost státních podniků a ostatních chozrasčotních jednotek, regulují otázky výkonu práce a zakotvují nejvýznamnější nástroje ekonomického řízení chozrasčotní sféry centrem.

Zrušit či upravit je třeba mnohé vládní či resortní normy, které předurčují, jaké organizační útvary mají být v jednotlivých organizacích a institucích, od centra až dolů.

Úsilí vlády bude soustředěno na to, abychom do roku 1991, tedy k termínu všeobecného nástupu čs. ekonomiky do hospodaření v nových podmínkách, vstoupili s uceleným souborem nových právních předpisů postihujících v celém komplexu ekonomickou reformu.

Obracím se proto na vás, představitele nejvyššího čs. zákonodárného sboru, se žádostí o pochopení naléhavosti úkolu, o kterém jsem hovořil. Chci při této příležitosti s uznáním ocenit porozumění, operativnost a iniciativu, s níž jsou návrhy nových zákonů projednávány ve výborech sněmoven a v plénu Federálního shromáždění.

Soudružky a soudruzi poslanci, na 7. zasedání ÚV KSČ řekl jeho generální tajemník s. Jakeš: "Kurs, který jsme nastoupili, budeme všestranně rozvíjet a posilovat. Budeme důsledně dbát, aby se v praxi plně projevovala hluboce demokratická podstata našeho politického systému, který patří k největším vymoženostem lidu, jichž dosáhl ve svém zápase za revoluční přeměny společnosti."

Přičteme-li k těmto slovům i závěry 9. zasedání ÚV strany, pak je zcela zřejmé, že federální vláda i vlády republik musí mnohem účinněji a rychleji zvládat úkoly vyplývající z potřeb rozvoje socialistického demokratismu a samosprávných prvků vládnutí při energickém překonávání všech projevů formalismu a byrokratismu.

Zásadní krok v tomto směru představují opatření o rozšíření práv podniků a samosprávného postavení pracovních kolektivů, o úloze jejích orgánů a volitelnosti vedoucích. Vláda a její orgány budou napomáhat jejich formování a uplatňování jejich poslání.

Vláda a její jednotliví členové jsou si vědomi, že za svou činnost plně odpovídají Federálnímu shromáždění, že mají být pod stálou kontrolou sněmoven a jejich orgánů. Tuto skutečnost bude vláda v celé šíři své práce respektovat. Budeme - tak jako doposud - nadále využívat zkušeností i poznatků vás, poslanců, které přinášíte z volebních obvodů.

Vláda je připravena podporovat vše, co bude směřovat k další demokratizaci společenského organismu a v tomto širokém rámci k celkové aktivizaci Národní fronty a v ní sdružených organizací.

Proto je vláda rozhodnuta dále zkvalitňovat svou součinnost s ústředním výborem Národní fronty. Chceme postupovat tak, abychom přispěli ke zvýšení jejího vlivu na tvorbu, realizaci a kontrolu důležitých rozhodnutí federální vlády. Spolu s již osvědčenou praxí informování vrcholných orgánů Národní fronty o základních záměrech hospodářské a sociální politiky vlády hodláme prohloubit konzultace připravovaných důležitých opatření s cílem více využívat podněty pro práci vlády.

Přestavba nepochybně přinese nové prvky a impulsy pro dnes již rozvinutou spolupráci vlády a jejích jednotlivých členů s nejvýznamnějšími organizacemi Národní fronty, především pak s vedoucími orgány ROH, SSM a Československé vědeckotechnické společnosti.

Významnou pozornost hodláme věnovat harmonickému vývoji vztahů mezi našimi národy a národnostmi, zejména pak jejich sociálně ekonomickému rozvoji.

Jsme si vědomi, že občanská aktivita a iniciativa přinese tím větší a zralejší plody, čím šířeji se bude moci uplatnit. Prostor pro ni vytváří otevřenost politiky, informovanost lidí, vytváření podmínek pro to, aby mohli fakticky ovlivňovat rozhodování o veřejných záležitostech.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP