Úterý 15. prosince 1987

Dovožte mi sústrediť sa na hlavné rysy a nové hžadiská zákonnej úpravy. Vychádza zo skutočnosti, že jednou z príčin, ktorá bráni preradeniu baníkov s naplnenou expozíciou na menej rizikové práce, je tiež to, že nie je úplne doriešená otázka ich hmotného zabezpečenia. Preradenie zdravotne ohrozených baníkov na inú prácu je spojené s poklesom zárobku.

Vzhžadom na to, že u týchto pracovníkov ešte nedošlo k chorobe z povolania, nemôže sa im priznať ani odškodnenie, nemôžu sa im priznať ani čiastočné invalidné alebo plné invalidné dôchodky. Ich preradenie na menej rizikovú prácu je však nevyhnutné, aby sa už hroziacej škode na ich zdraví predišlo, čo je žiadúce tak z hžadiska jednotlivcov, ako aj z hžadiska celospoločenského.

Predkladaný zákon prinesie niektoré zásadné zmeny súčasnej úpravy. Predovšetkým bude zrušená závislosť výšky osobitného príspevku baníkom od zárobku dosahovanom na novom pracovisku a príspevok bude poskytovaný ako nároková sociálna dávka v jednotne stanovených pevných sumách, a to 1000 Kčs pri preradení v podzemí a 1500 Kčs pri preradení na povrch. Osobitný príspevok tak bude predstavovať v priemere zhruba 60 % zmiernenie poklesu zárobku pri preradení v podzemí a viac než 40 % zmiernenie tohto poklesu při preradení na povrch alebo pri uvožnení do inej organizácie. Suma 1500 Kčs mesačne zodpovedá najvyššej výmere čiastočného invalidného dôchodku poskytovaného baníkom, u ktorých už došlo k zmenám zdravotného stavu. Zákon obsahuje. zmocnenie k prípadnej novej úprave, pokiaž nastanú zmeny vo vývoji mzdovej úrovne alebo vo výške dávok dôchodkového zabezpečenia.

Dôjde aj k zmene miesta, ktoré bude osobitný príspevok baníkom uhradzovať. V záujme vyššej zainteresovanosti na riešení zdravotnej problematiky na rizikových pracoviskách, budú osobitný príspevok vyplácať namiesto národných výborov banícke organizácie.

Chcel by som vás informovať, že dňom účinnosti nového zákona bude vydaná i nová vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení tých pracovníkov v baníctve, ktorí zo zdravotných dôvodov sú trvale nespôsobilí vykonávať pridelenú prácu. V novej úprave bude kladený dôraz na vytvorenie priaznivých podmienok na zvyšovanie kvalifikácie, poprípade rekvalifikácie preraďovaných alebo uvožňovaných baníkov.

Nový je tiež prístup k poskytovaniu odstupného. Odstupné bude na rozdiel od dnešného stavu tiež nárokové. Jeho výška sa stanoví v závislosti od dlžky doby zamestnania v baníctve, podmienok stanovených v kolektívnej zmluve a so zretežom na nové pracovné zaradenie pracovníka. Zachovaný zostane doterajší systém poskytovania mzdového vyrovnania, obecne po dobu troch mesiacov od nástupu na novom pracovisku, poprípade ak sa bude podstatne meniť, ak sa bude rozšírovať kvalifikácia až po dobu šiestich, poprípade dvanástich mesiacov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, navrhovaný zákon posilní sociálno-právne istoty preraďovaných a uvožňovaných baníkov aj zavedením súdnej ochrany nároku na osobitný príspevok, ktorá zabezpečí nezávislé rozhodovanie prípadných súdnych sporov.

Finančné prostriedky na výplatu osobitných príspevkov, ktoré sa navrhuje priznávať s účinnosťou od 1. januára 1988, sú zabezpečené v príslušných plánoch a rozpočtoch a ich výška predstavuje nemalý prínos k zdokonaleniu sociálného zabezpečenia baníkov.

Vyjadrujem v mene vlády presvedčenie, že prijatie navrhovaného zákona Federálnym zhromaždením bude významným prínosom k uplatňovaniu zdravotnej prevencie baníkov, k zvyšovaniu ich sociálnych istôt a k zabezpečeniu ich životných záujmov.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi ministrovi Boďovi. Uvedený vládny návrh zákona prerokovali Výbory ústavno právne, pre sociálnu politiku, pre plán a rozpočet a Výbory pre priemysel, dopravu a obchod oboch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Jaroslava Venhauera, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Venhauer: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, na dnešní společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění máme projednat vládní návrh zákona, který uvedl ministr práce a sociálních věcí soudruh Boďa.

Tento návrh zákona byl na programu jednání výborů pro sociální politiku, výborů ústavně právních, výborů pro plán a rozpočet a výborů pro průmysl, dopravu a obchod.

Slyšíme, že jedním z naléhavých úkolů na úseku péče o pracovníky v hornictví je vedle nutných opatření ke snižování prašnosti, záření, vibrací a hlučnosti v ražení a dobývkách zajistit také postupné snižování počtu pracovníků na exponovaných pracovištích v porubech a urychlené uvolňování pracovníků, u nichž je vzhledem k dosažení nejvyšší přípustné expozice, popř. vyššího věku největší pravděpodobnost ohrožení, popř. onemocnění nemocí z povolání z takových prací, a jejich převedení na práce méně rizikové nebo nerizikové. Je skutečností, že horníci v těchto případech setrvávají na dosavadním pracovišti s vědomím vysokého zdravotního rizika s ohledem na podstatné snížení výdělku, k němuž v důsledku změny pracovního zařazení nebo zaměstnání dochází.

Předložený návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům vytváří potřebné sociálně ekonomické podmínky k urychlení procesu obměny pracovníků na rizikových pracovištích pod zemí, hlubinných dolech tím, že zavádí novou sociální dávku, zvláštní příspěvek horníkům, který se bude poskytovat převedeným nebo uvolněným horníkům bez ohledu na výši nově dosahovaného výdělku. Tím se odstraní jeden z negativních rysů současné právní úpravy poskytování zvláštního příspěvku, obsažené ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci, podle níž se tato dávka krátí v závislosti na nově dosahovaném výdělku po převedení nebo uvolnění. Pracující tak nejsou dnes stimulováni ke zvyšování kvalifikace, rekvalifikacím, či vyšším pracovním výkonům, což s sebou přináší vyšší výdělek, ale také snižování zvláštního příspěvku horníkům.

Zrušení krácení příspěvku s nově dosahovaným výdělkem, spolu s navrhovaným převedením poskytování zvláštního příspěvku ze sféry národních výborů na hornické organizace, které jej budou vyplácet ze svých finančních, nikoliv mzdových prostředků, zvýšit zájem horníků i hornických organizací o řešení problému obměny pracovníků na rizikových pracovištích.

Zvláštní příspěvek se bude podle navrhovaného zákona poskytovat pracovníkům vykonávajícím zaměstnání zařazené pro účely důchodového zabezpečení do I. pracovní kategorie se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, jestliže budou pro neplnění nejvyšší přípustné expozice převedeni na jinou, méně rizikovou práci v podzemí dolu, popř. na jeho povrch nebo do jiné organizace nebo pro výkon veřejné funkce. Navrhované měsíční částky 1500 Kčs při převedení na povrch dolu a uvolnění do jiné organizace nebo pro výkon veřejné funkce a 1000 Kčs při převedení na méně rizikovou práci v podzemí představují dostatečnou kompenzaci v poklesu výdělku, k němuž v důsledku převedení nebo uvolnění dochází, a současně příznivou relaci k výškám dávek důchodového zabezpečení, poskytovaných z důvodů částečné, popř. plné invalidity.

Za kladný rys navrhované úpravy zvláštního příspěvku horníkům je třeba považovat i prohloubení sociálně právních jistot převáděných nebo uvolňovaných pracujících, vyplývající ze zavedení soudní ochrany nově zaváděné dávky.

Doporučuji proto, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem zákona o zvláštním příspěvku horníkům.

Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Venhauerovi. Slovo má spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec J. Comba.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Comba: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, dovožte mi v nadväznosti na spravodajskú správu súdruha Venhauera zdôrazniť, že vylúčenie závislosti osobitného príspevku od výšky zárobku baníka na novej práci je najpodstatnejšou zmenou oproti doterajšej úprave obsiahnutej vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých k doterajšej práci.

Osobitný príspevok baníkom tým získa charakter sociálnej dávky, ktorú preto treba upraviť aj zákonom. Pretože podža článku 22 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, patrí do pôsobnosti Československej socialistickej republiky stanovenie jednotných zásad v oblasti práce, miezd a sociálnej politiky, bude nová úprava realizovaná zákonom Federálneho zhromaždenia. Ústavná stránka návrhu je teda plne v súlade s československými ústavnými zákonmi.

Navyše môžeme konštatovať, že forma zákona posilní aj právne istoty preradených baníkov. Z tých istých dôvodov, i prípadné spory o osobitný príspevok, ktoré by pri podstatnom zjednodušení konštrukcie tejto dávky mali vznikať len výnimočne, budú rozhodovať súdy v dvojinštančnom občianskoprávnom konaní. Podobne je to i pri zákone č. 23/1985 Zb. o výsluhovom prídavku v stavebníctve, ktorý bol v orgánoch Federálneho zhromaždenia prerokovaný v minulých rokoch.

Predložený návrh zákona o osobitnom príspevku baníkom (parlamentná tlač č. 47) prerokovali na svojich novembrových schôdzach Výbory pre sociálnu politiku, pre priemysel, dopravu a obchod, pre plán a rozpočet a Výbory ústavnoprávne, a na základe diskusie ho odporučili schváliť bez zmeny. Dovožte mi v tejto súvislosti pripomenúť, že v predloženom vládnom návrhu je zohžadnený napríklad aj vecný zmysel pripomienky, ktorú predniesli Ústavnoprávne výbory už pri prerokúvaní zásad. Išlo o pripomienku, ktorá sa týkala zachovania nároku na osobitný príspevok v prípade ďalšieho pracovného preradenia a ktorá je premietnutá do ustanovenia § 3 ods. 1, písm. b) návrhu.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, realizácia navrhovanej úpravy istotne nebude, aj s ohžadom na širšie súvislosti, bezproblémová a najmä v oblasti kádrovej a personálnej práce k nej bude potrebné pristupovať so zvýšenou pozornosťou. Rovnako ako spoločný spravodajca Snemovne žudu i ja som presvedčený o tom, že navrhovaná úprava je potrebná a že vo svojich dôsledkoch bude znamenať ďalšie prehĺbenie starostlivosti našej spoločnosti o pracujúcich v baníctve.

Odporúčam preto Snemovni národov, aby schválila vládny návrh zákona o osobitnom príspevku baníkom v predloženom znení.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Combovi. Do rozpravy sa k tomuto bodu písomne nikto neprihlásil. Chce ešte niekto z poslancov požiadať o slovo? (Hlásí se poslanec SN B. Švestka.) Poslanec Švestka.

Poslanec SN B. Švestka: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, poněvadž nepracuji v sociálním výboru, nýbrž v zahraničním, ale celý život se zabývám otázkou nemoci z povolání, především silikózy, považuji za svou povinnost vysvětlit, proč tento zákon je předložen a proč ho schvalujeme.

Z hlediska zdravotního je silikóza nejzávažnější problém v rubání černého uhlí, především na Ostravsku. V jiných revírech, např. v kladenských dolech, tyto případy nejsou tak časté. Ze zdravotního hlediska nemáme žádnou léčbu proti silikóze. Více než 100 let se pracuje na této otázce, ale doposud medicína nedospěla k tomu, jak odstranit z plic uložený prach obsahující kysličník křemičitý. To je první důvod, proč tuto otázku dáváme.

Po dlouholetých pozorováních víme, že minimální doba ke vzniku silikózy je průměrně asi 12 až 15 let. To znamená, že po tuto dobu dosahuje každý havíř určitou inhalací uložení křemičitého prachu v plících. To je nejvyšší přípustná expozice. Po 12 až 15 letech má právo odejít.

Druhá věc je otázka technická. Abychom zabránili vzniku silikózy u havířů, museli bychom oddělit havíře od atmosféry důlní, to znamená buď jim dát masky nebo zavést robotizaci, řídit dobývání uhlí na dálku v nějaké oddělené kabině. Tyto pokusy dělali v Porúří a ukázaly se za stávající techniky málo schůdné. Byl by to nejúčinnější terapeutický zásah, ale po technické stránce je to velmi náročné a obtížné. Zbývá nám tedy nakonec jediná terapie - sociální. To je smysl celého zákona, který nám byl předložen. Byly zde varianty. První varianta, v níž se bude říkat, že havíř po určité době dosáhl maximálně přípustné expozice po 12 až 15 letech. Hygienická služba rozhodne, že tento havíř už nemá pracovat a bude ho vyřazovat. Druhá varianta byla ta, že každý havíř dostane po 15 letech důchod a bude se rozhodovat o tom, jestli odejde na jiné pracoviště nebo zůstane. Zdravotnická služba bude řešit tuto otázku, zdali tam může zůstat. Jsou to dvě věci: jedna jestli tam nemůže pracovat a druhá jestli tam může pracovat. Zákon řeší první variantu.

Praxe nám ukáže, co to přinese. Každý takový zákon bude sociálním problémem, bude se dotýkat života a osudů lidí, poněvadž se stane, že přijdou lidé a budou tam chtít zůstat. A teď vznikne konflikt a proto se tyto problémy budou muset řešit. Myslím, že se ale ukazuje, že právě socialistický stát má sílu a možnosti přistoupit k takovémuto zákonu. Neznám nikde na světě zákon, který by řešil tuto sociální a současně i ekonomickou situaci.

Očekáváme, že když po 15 letech bude moci člověk získat trvalý důchod, který nebude zdaněn a dokonce nebude krácen, ať bude dělat jakoukoliv práci, že to bude motivovat řadu mladých lidí k této práci, což bude znamenat příliv mladých lidí do hornictví, že to pomůže náboru, se kterým máme potíže, a že odstraní sobotní a nedělní práce.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Švestkovi. Hlási sa ešte niekto o slovo? (Nikdo se nehlásil.)

Môžeme preto pristúpiť k hlasovaniu. Pri schvažovaní vládneho návrhu zákona o osobitnom príspevku baníkom platí podža článku 42 odsek 2 písmeno 1) zákona o československej federácii zákaz majorizácie, to znamená, že v Snemovni národov hlasujú oddelene poslanci zvolení v Českej socialistickej republike a oddelene poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

V zasadacej sále je prítomných 173 poslancov Snemovne žudu, 59 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike, 60 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s vládnym návrhom zákona o osobitnom príspevku baníkom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o osobitnom príspevku baníkom súhlasia všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z nich súhladí s vládnym návrhom zákona uvedeným v parlamentnej tlači č. 47, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o osobitnom príspevku baníkom vyslovili súhlas tiež všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Snemovňa národov schválila návrh zákona jednomysežne.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s vládnym návrhom zákona o osobitnom príspevku baníkom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o osobitnom príspevku baníkom súhlasia všetci prítomní poslanci Snemovne žudu.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o osobitnom príspevku baníkom.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 26, SL č. 53, SN č. 58)

Ďalej máme na programe

3

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej žudovej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu, podpísaná v Prahe dňa 11. júna 1987 (tlač 38).

Vládny návrh odôvodní minister financií ČSSR súdruh Jaromír Žák. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předkládá Federálnímu shromáždění k projednání návrh Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Sjednání této smlouvy bylo schváleno federální vládou a smlouva byla podepsána předsedou vlády ČSSR soudruhem Štrougalem a tehdejším předsedou státní rady Čínské lidové republiky, nynějším generálním tajemníkem ÚV Komunistické strany Číny, soudruhem Čao C'Jangem v Praze dne 11. června 1987.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP