Úterý 15. prosince 1987

Poškodzovanie počas dopravy sa netýka len automobilov, ale vyskytuje sa aj u iného tovaru, pričom dochádza k znehodnoteniu výrobkov neodborným, často žahostajným prístupom dopravákov, čím vznikajú vežké národohospodárske škody a znehodnotia sa výsledky statočnej práce mnohých pracujúcich.

Z toho vyplýva ďalšia vežmi dôležitá požiadavka na dopravu, aby zverený prepravovaný tovar a materiál bol doručovaný bez poškodenia a bez kvalitatívnych zmien, aby sa znížili straty, ktoré zbytočne znižujú národný dôchodok.

Sme v dobe, keď sme sa naučili viac hovoriť o nedostatkoch. Z uvedeného by niekto mohol myslieť, že náš dopravný systém oracuje len s nedostatkami a môže za všetky existujúce chyby. Dlho by sme mohli menovať aj pozitíva a vežké zásluhy, pre ktoré si vážime služby dopravy, lebo sú to skutočne po gottwaldovsky "tepny priemyslu".

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, hovorilo sa tu o tom, ako doprava vplýva na efektívnosť národného hospodárstva, čiže má priamy vplyv aj na výdavky štátneho rozpočtu. Ak otočíme mincu z druhej strany, treba povedať, že treba zabezpečiť potreby a požiadavky dopravy tak, aby hlavne v budúcich rokoch mohla plniť svoju funkciu a ešte lepšie uspokojovať potreby národného hospodárstva. Preto podža reálnych možností národného hospodárstva je potrebné urýchlene riešiť pretrvávajúce problémy. O niektorých dôležitých sa heslovite zmienim.

Doterajší počet dodávaných elektrických lokomotív nezabezpečuje ani potrebnú jednoduchú reprodukciu, keď k roku 1990 bude jedna tretina elektrických lokomotív nad ekonomickú životnosť a viac ako polovica bude starších ako 20 rokov; preto je na uváženie, či by nebolo účelnejšie dodať nové lokomotívy, a to aj na úkor vývozu, ako zastaralé ustavične obnovovať pri vysokých nákladoch na ich opravu.

Takisto chýbajú aj motorové lokomotívy s prevažne nižšími výkonmi. Nie sú dodávané motorové osobné vozy, ale hlavne chýbajú tzv. pantografy, ktoré sa prestali vyrábať, a kritická situácia nastáva v prímestskej robotníckej doprave u väčších aglomerácií, najmä v Prahe.

Pre nekrytie dodávok nákladnými vozmi bolo treba podstatne obmedziť vyraďovanie starých vagónov, čo zvyšuje zase nároky na dodávku náhradných dielov a zvyšuje aj používanie cudzích vozov. Zvlášť nedostatkové sú účelové, špeciálne vozy pre vyhradené druhy tovarov, ale takisto chýbajú stroje a zariadenia na údržbu železničného spodku, ktorý je vo vežmi zlom stave a limituje zvyšovanie rýchlostí na sieti ČSD, čo je v nesúlade s vývojom železničnej dopravy v Európe. Preto prijaté opatrenia na zníženie investícií by nemali smerovať do rezortu dopravy, pretože v skutočnosti ani nejde o investície, ale skôr ide o jednoduchú obnovu, alebo čiastočnú modernizáciu.

Pre nezabezpečenosť univerzálnych kontajnerov a nízkozdvižných vozíkov sa javí ohrozenosť splnenia štátneho ciežového programu č. 10 - Doprava progresívnymi prepravnými systémami.

Vážené súdružky a súdruhovia, vo všetkých oblastiach hžadáme zdroj pre zvyšovanie efektívnosti národného hospodárstva, pre znižovanie nákladov a tým aj výdavkov štátneho rozpočtu.

Doprava je úsekom, ktorý môže významne ovplyvniť aj štátny rozpočet, zvyšovať jeho aktíva. Preto bude treba využiť všetky existujúce rezervy dopravy, pričom bude potrebné venovať trvalú pozornosť aj modernému vybaveniu dopravy a nedopustiť jej zaostávanie za okolitým svetom.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Mrázovi. Slovo má poslankyňa Vlasta Malíková, pripraví sa poslanec Milan Slavětínský.

Poslankyně SL V. Malíková: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, výbory branné a bezpečnostní Sněmovny lidu a Sněmovny národů při projednávání státního rozpočtu kapitoly federálního ministerstva vnitra vedle pozornosti vlastnímu rozpočtu, sledovaly i úlohu Sboru národní bezpečnosti, kterou sehrává při ochraně naší ekonomiky a majetku v socialistickém vlastnictví. V této souvislosti v přijatém usnesení ocenily pozornost, která je těmto otázkám ze strany Sboru národní bezpečnosti věnována, a doporučily federálnímu ministerstvu vnitra v tomto úsilí nadále pokračovat, zejména zvyšovat účinnost odhalování pachatelů této trestné činnosti a preventivní činnosti.

To jsou, soudružky a soudruzi poslanci, otázky, na které chci zaměřit pozornost ve svém vystoupení.

Nová kvalita úkolů, které pro nás vyplývají ze strategie urychlení sociálního a ekonomického rozvoje socialistické společnosti, je neoddělitelně spojená s vyššími požadavky na upevňování socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny, ochrany socialistického vlastnictví. Hovořit o dodržování socialistické zákonnosti v hospodářské sféře ve skutečnosti znamená hovořit o porušování socialistické zákonnosti, protože skutečný stav nasvědčuje tomu, že přes všechna přijímaná opatření a aktivity bezpečnostních orgánů, prokuratury, soudů, výborů lidové kontroly a dalších orgánů se situace v této oblasti podstatně nelepší.

Jistě si vzpomínáte na naši rozpravu k tomuto problému, když jsme letos na jaře projednávali ve výborech obou sněmoven zprávu o stavu a vývoji hospodářské kriminality. Byla vznesena celá řada doporučení a námětů, jejichž realizace napomůže řešení tohoto problému.

Je nepochybné, že hospodářská trestná činnost ztěžuje rozvoj naší ekonomiky, znásobuje některé její potíže.

Např. v roce 1986 bylo odhaleno téměř 48 tisíc trestných činů a přečinů hospodářské kriminality. Byla jimi způsobena škoda za 333 mil. Kčs a v letošním prvním pololetí již byly vyčísleny škody za dalších 177 mil. Kčs.

Charakteristické pro hospodářské trestné činy je, že jsou často páchány organizovaně a dlouhodobě. Ne všechny případy neoprávněného obohacování jsou odhaleny a důsledně postiženy.

Mezi hlavní příčiny, které usnadňují páchat hospodářskou kriminalitu patří nedostatečná podnikové kontrola, nepořádek v účetních a materiálových evidencích, nedostatečná ostraha objektu a v neposlední řadě i nedostatky v kádrové práci.

Jen pro ilustraci dva případy z poslední doby: V říjnu bylo zahájeno trestní stíhání pracovníků kádrového odboru a odboru práce Chemlonu Humenné, kteří jako funkcionáři tělovýchovné jednoty zneužili svých funkcí k vytvoření tzv. "černého fondu" ve výši 880 tisíc Kčs.

V listopadu tohoto roku bylo zahájeno trestní stíhání vůči pracovníkům jednoho JZD na Plzeňsku, kteří práce své přidružené výroby přefakturovali o více než půl miliónu Kčs.

Každoročně jsou stíháni mnozí hmotně odpovědní pracovníci ve funkcích vedoucích prodejen, skladů nebo provozů za odcizování miliónových hodnot. Jejich tzv. "hospodaření" do vlastní kapsy zpravidla trvá řadu let, aniž by je četné kontroly a inventury odhalily.

Situace se nelepší pokud se týká trestné činnosti některých řadových pracovníků, odcizujících v obchodních nebo výrobních organizacích prodávané či vyráběné zboží, resp. různý materiál přímo na pracovišti nebo ze skladů, popřípadě během jejich přepravy.

Prověrky lidové kontroly ČSSR v hospodářských organizacích, jejichž výsledky byly letos předloženy vládě ČSSR, odhalily takové nepořádky v evidencích a dalších oblastech hospodářské činnosti, že lze hovořit o nekázni některých hospodářských pracovníků jako o častějším jevu.

Prověrky dále ukázaly, že někteří pracovníci dokonce řadu zjištěných nesprávností nechápou jako protispolečenský jev, a to ani v případech zkreslování údajů o plnění plánu nebo machinacích se zásobami apod. Mnozí projevují nechuť v takových zjištěných případech principiálně vystupovat a vyvozovat postihy vůči osobám, které se protiprávního jednání dopustily.

U hospodářské kriminality je třeba vidět, že má i značné morální i politické důsledky. Nešetrné nakládání, plýtvání, nehospodárné využívání majetku v socialistickém vlastnictví, zbytečné ztráty a náklady ve výrobě, zneužívání postavení v zaměstnání za protiprávní obohacování se, permanentní porušování socialistických principů odměňování, má negativní dopady nejen na morální, ale i politické a právní vědomí našich občanů ve vztahu k majetku v socialistickém vlastnictví.

Negativní morální důsledky má i nepostižení hospodářské kriminality. Veřejnost citlivě reaguje na případy, kdy z jakýchkoliv důvodů nedojde k potrestání pachatele a k odnětí neoprávněného majetkového prospěchu. Nepostižení takovéto protiprávní činnosti je pak mnohdy považováno za negativní rys naší ekonomiky, se kterým se socialistická společnost nedokáže vypořádat.

Hospodářská kriminalita zvláště nepříznivě působí na výchovu a vývoj právního vědomí mladé generace. Často hovoříme o tom, že je třeba v naší společnosti vytvořit atmosféru nesmiřitelnosti s negativními jevy. Ale jak ji vytvoříme jinak, než praktickými činy?

Musíme vidět, že trestná represe, zásahy orgánů činných v trestním řízení, jsou krajním opatřením a v podstatě nastupují až po spáchání trestného činu. Proto může mít při upevňování zákonnosti v ekonomické oblasti pouze pomocnou úlohu.

Ochrana majetku v socialistickém vlastnictví, dodržování a upevňování plánovací, řídící kázně, technologické disciplíny, zajišťování kvality výroby a jakosti dodávek, stejně jako dodržování finanční kázně a podobně, musí být záležitostí hospodářské sféry.

Je potřebné vytvořit společenskou atmosféru nesmiřitelnosti se všemi jevy, které vedou k trestné činnosti poškozující socialistickou ekonomiku nebo tuto trestnou činnost umožňují. Zejména je třeba dosáhnout stavu, aby socialistická organizace, jejich vedoucí pracovníci i celý pracovní kolektiv, sami dbali o ochranu společenského majetku, o dodržování zákonnosti v hospodářské činnosti a zabraňovali všem snahám o obohacení ke škodě socialistické ekonomiky.

Vedoucí pracovníci i kontrolní orgány musí plněji využívat svých pravomocí k vyvozování důsledků za porušování pracovní kázně, uplatňovat náhradu škody a bezvýhradně plnit zákonnou povinnost oznamovat podezření z trestné činnosti.

Vůči nositelům negativních jevů v ekonomice je třeba zasahovat především vlastními prostředky hospodářské sféry, zásahy orgánů činných v trestním řízení by měly být krajním opatřením, kdy nedostatky přerostly v trestnou činnost. Nejde pouze o uplatňování odpovědnosti trestní, stejně důsledně je třeba vůči osobám, které porušují socialistickou zákonnost v ekonomice, uplatňovat opatření majetkové, disciplinární, kádrové a politické povahy.

Soudružky a soudruzi poslanci, i my při své práci v procesu tvorby zákonů bychom měli mít více na paměti, že ani kategorická formulace zákazu či příkazu nemůže být zárukou dodržování práva, pokud jsou zejména ekonomické zájmy silnější než obava za porušení zákona. Pachatelé navíc spoléhají, že zůstanou neodhaleni nebo že je někdo vyšší "podrží" v zájmu zachování dobrého "jména" podniku či okresu.

Domnívám se, že jako poslanci našeho nejvyššího zákonodárného orgánu bychom se již neměli spokojovat jenom se zprávami generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti, nebo ministra vnitra o vývoji hospodářské kriminality, ale měli bychom zvát na naše jednání o těchto otázkách i resortní ministry a další funkcionáře.

Soudružky a soudruzi poslanci, naši ekonomiku poškozují i mimořádné události v národním hospodářství, zejména požáry a průmyslové havárie, které způsobují značné materiální přímé i následné škody. Za rok 1987 došlo v ČSSR k více než tisíci případů těchto událostí, jejichž následkem vznikla škoda ve výši téměř 659 mil. Kčs. Byly při nich usmrceny 52 a těžce zraněny 64 osoby. Jejich příčiny jsou každý rok stejné - hrubá pracovní a technologická nekázeň, zanedbaná údržba a porušování předpisů.

Například: Dne 26. 8. t. r. došlo k požáru vnitřního zauhlování na elektrárně Tušimice. Přímá škoda činila 2 milióny korun. Vyšetřovatel zahájil vyšetřování ve věci pro trestný čin obecného ohrožení. Dne 8. 11. t. r. došlo v Severočeských tukových závodech Lovosice k úniku z nádrže 380 tun surového lněného oleje v hodnotě zhruba 6 mil. Kčs, a to do řeky Labe. Podle vyjádření zástupců lesního a vodního hospodářství následky ekologického charakteru nenastanou, jelikož se jedná o minerální netoxický olej, který se sám postupně rozkládá. A tak by bylo možno ve výčtu pokračovat.

Škody způsobené národnímu hospodářství hospodářskou kriminalitou a mimořádnými událostmi dosahují každoročně téměř jedné miliardy korun. Tato částka se pak spolu s dalšími ztrátami promítá především do vysoké výrobní spotřeby, a tím i do snížení národního důchodu nebo jiných forem poškozování národního hospodářství a má negativní dopady na státní rozpočet.

Plnění dnešních a budoucích úkolů a rozhodnější boj proti všem ztrátám a mimořádným událostem vznikajícím v národním hospodářství proto vyžaduje jako nikdy předtím vysokou organizovanost, pořádek a disciplínu, změny ve vědomí lidí, jejich psychologii a myšlení.

Strategie urychlení dává kolektivním snahám společnosti o překonání negativních a protispolečenských jevů nové podněty, které by měly být plně využity.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Malíkovej, slovo má poslanec Milan Slavětínský, pripraví sa poslanec František Stütz.

Poslanec SN M. Slavětínský: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych se ve svém vystoupení s vámi společně zamyslel nad problémy, které sebou přináší pracovní neschopnost obyvatel. Je nepříznivou skutečností, že v posledních letech zaznamenáváme stálý vzrůst pracovní neschopnosti, i když očekávaný výsledek letošního roku by měl být s průměrným procentem pracovní neschopnosti 4,31 % lepší než v minulém roce, kdy dosáhl 4,58 %, kdy zasáhla naše území mimořádně rozsáhlá epidemie chřipky.

Jistě vám nemusím vysvětlovat, jaké nepříznivé důsledky má pracovní neschopnost na vývoj národního hospodářství, ale i celé společnosti. Jen v minulém roce bylo na nemocenských dávkách pracovníkům a družstevním rolníkům vyplaceno celkem 8,86 mld. Kčs a denně chybělo na pracovištích přibližně 330 tisíc pracujících a 31 tisíc družstevních rolníků. Vztáhnu-li tuto problematiku na můj volební obvod, pak v okrese Olomouc denní absence pracujících 5647 znamená, že na pracovištích chybí každý den ještě o 709 osob více než kdyby ten den nenastoupili do práce všichni zaměstnanci významného a početně silného podniku našeho okresu Uničovských strojíren v Uničově.

Faktem, který by měl vést k zamyšlení, jsou podstatné rozdíly v pracovní neschopnosti jednak mezi určitými profesními kategoriemi obyvatel, ale i mezi jednotlivými kraji a okresy. Nejnepříznivější stav pracovní neschopnosti zaznamenáváme u pracovníků v hornictví a energetice, kde činí 5,61 %, v potravinářském průmyslu 5,16 %, v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu činí 5,06 %.

Pokud se týká pracovníků v hornictví a energetice, nezbývá než konstatovat, že přes přijatá usnesení vlády ČSSR z roku 1982 se nedaří ulehčit nároky hornické práce na lidský organismus. Nejsou plněny závazné úkoly ve snižování přesčasové práce a tato naopak roste zvláště v ostravsko-karvinském revíru. Přitom dochází k tomu, že podmínky těžby jsou stále náročnější, těží se z méně mocných slojí a z větších hloubek. Rovněž riziko z hornické práce nijak výrazněji neklesá, a úměrně roste počet chorob z povolání, zvláště silikóz.

V této souvislosti bych chtěl vyslovit přesvědčení, že nový vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům, který budeme schvalovat, přinese v této situaci zlepšení.

Resort potravinářského průmyslu se vyznačuje značnou feminizací, spojenou výrazně rostoucí výrobou založenou do značné míry na zastaralé technologii. Řada prací je spojena s nadměrnou fyzickou námahou danou celkovým směnovým součtem hmotnosti výrobků či surovin, které projdou rukama pracovníků.

Ženy tvoří rovněž převážnou většinu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Člověk musí někdy obdivovat trpělivost a disciplinovanost, s jakou vykonávají práce na samých hranicích pracovní intenzity provázené negativními vlivy vnucené pracovní polohy a rytmu, jednotvárnosti a jednostrannosti zátěže. Přitom požadavky na přesčasovou práci ve všedních dnech a četných sobotách jsou přímo zakotveny v hospodářských plánech. Je ovšem zajímavé, že i v rámci pracovníků těchže oborů dochází k značným rozdílům pokud jde o pracovní neschopnost v jednotlivých krajích. Jako markantní příklad lze uvést hornictví a energetiku, která dosahuje v Severomoravském kraji 6,98 % pracovní neschopnosti, v Severočeském 5,29 % a v Západočeském 4,77 %. Nebo si vezměme oblast umění, kultury a společenských organizací. Zde činí pracovní neschopnost ve Východoče kém kraji 3,05 %, ale už v hlavním městě Praze 4,42 %, tj. rozdíl 1,37 %. Ještě zajímavější je rozdíl 2,05 % u malých závodů, kdy Středočeský kraj má jen 2,19 %, ale hlavní město Praha 4,24 %.

Uvedené údaje ukazují, že stav a úroveň pracovní neschopnosti je do značné míry odrazem zdravotního stavu obyvatelstva, který jak známo - není dobrý. Oproti vyspělým zemím se vyznačuje stagnací porodnosti, nejvyšší celkovou úmrtností mezi rozvinutými zeměmi světa, méně příznivým vývojem novorozenecké a kojenecké úmrtnosti a konečně nepříznivým vývojem střední délky života, především u mužů. Přitom platí, že zdravotní stav obyvatelstva je z 80 % ovlivňován celospolečenskými podmínkami a z pouhých 20 % resortem zdravotnictví.

Těmito problémy se přirozeně zabývá i Československá strana socialistická. Při rozboru této problematiky dospíváme k všeobecně uznávaným závěrům, že nepříznivý zdravotní stav obyvatelstva je vyvolán současným nedobrým stavem životního prostředí, často nevyhovujícím pracovním prostředím, ale rovněž i nezdravým způsobem života, především nesprávnou životosprávou, nefyziologickým rytmem dne, nepřiměřenou výživou, kouřením, nadměrným požíváním alkoholu apod., jakož i nedostatky v léčebně preventivní péči. Průvodním jevem je zastaralá diagnostická i léčebná technika i nedostatek některých léčiv. Nepříznivá situace je však i ve skutečnosti, že v současné době pracuje mezi lékaři 18,6 % důchodců a mezi farmaceuty dokonce plných 22 %. Zdá se, že by bylo vhodné přezkoumat v této souvislosti kvóty přijímaných posluchačů lékařských a farmaceutických fakult.

V souladu s vládním nařízením č. 358 z roku 1983 se každoročně vypracovávají rozbory pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Není náhodou, že se tomuto dokumentu věnuje ze strany státních a odborných orgánů zvýšená pozornost. Jde však o to, aby jí věnovali pozornost i jednotliví vedoucí pracovníci a samotné organizace.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP