Úterý 15. prosince 1987

Úterý 15. prosince 1987

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno:

193 poslanci Sněmovny lidu

70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

73 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu: Brokeš, Korf, Kuželová, Mottlová, Obžerová, Panster, Trefný

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice: Blahník, Hrdličková, Lietavská, Trejbal, Vacek

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice: Kováč, Sabolčík

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 7. společnou schůzi V. volebního období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Jménem všech přítomných vítám co nejupřímněji generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Vítám i další vedoucí představitele ústředního výboru Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran.

Vítám také členy federální vlády v čele s jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, minulý týden byl celý svět svědkem mimořádně významné události. Nejvyšší představitelé Sovětského svazu a Spojených států amerických soudruh Michail Gorbačov a Ronald Reagan podepsali Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Je to vůbec první dohoda, která má zabezpečit likvidaci celých dvou tříd jaderných zbraní. Plným právem je označována za vítězství rozumu, státnické odpovědnosti, pochopení životních potřeb lidstva v jaderném a kosmickém věku. Chceme věřit, že stejný přístup prokáže i Kongres Spojených států při projednávání ratifikace této smlouvy.

K této historické události zaujaly ve středu 9. prosince společné stanovisko ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda Československé socialistické republiky. Snad se mnou, soudružky a soudruzi, budete souhlasit, když prohlásím, že poslanci Federálního shromáždění s tímto stanoviskem plně souhlasí, připojují se k němu a budou je parlamentní činností ve svých volebních obvodech i v mezinárodních stycích aktivně podporovat. (Potlesk.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích 1. prosince konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách.

Jsou k tomuto návrhu předsednictev sněmoven, k navrženému programu nějaké připomínky? (Nebyly.) Nikoliv.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 190 poslanců Sněmovny lidu a ve Sněmovně národů 69 poslanců zvolených v České socialistické republice a 72 poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Sněmovna lidu návrh schválila jednomyslně.

Nyní prosím poslance Sněmovny národů, aby se vyjádřili.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem svého předsednictva včetně programu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

Přistoupíme tedy k projednávání prvního bodu, kterým je

1

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 (tisk 48).

Prosím ministra financí Československé socialistické republiky soudruha Žáka, aby vládní návrh odůvodnil.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, z pověření vlády Československé socialistické republiky předkládám Federálnímu shromáždění návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988. Návrh státního rozpočtu vychází z programových záměrů federální vlády zabezpečujících realizaci hlavních směrů hospodářského a sociálního rozvoje stanovených XVII. sjezdem Komunistické strany Československa.

Vstupujeme do třetího roku pětiletky, do roku, který má zásadní význam z hlediska plnění úkolů celého 8. pětiletého plánu. Dosažené výsledky v roce 1986 i vývoj v letošním roce ukazují, že jsme dále pokročili při upevňování ekonomického potenciálu naší země, v sociálním a kulturním rozvoji společnosti. Hodnotíme-li však dosahované výsledky ve srovnání s úkoly, které jsme si vytyčili, nelze nevidět, že v pětiletém plánu zapracované záměry v urychlení procesu intenzifikace ekonomiky dosud nenacházejí potřebnou odezvu v podnikové i centrální sféře. Nedaří se překonávat některé dlouhodobé negativní tendence hospodářského rozvoje. Jde zejména o skutečnost, že navzdory plnění kvantitativních ukazatelů plánu na řadě úseků zaostáváme právě v těch charakteristikách, které jsou vlastní intenzívnímu způsobu hospodaření.

Co nás pálí v dosavadním vývoji nejvíce? Nemůžeme být spokojeni především s růstem produktivity práce, se snižováním materiálových nákladů, s nízkou efektivností exportu a pomalým tempem inovací ve výrobě. Vážně nás znepokojuje nízké využívání základních prostředků a značné překračování plánovaných stavů zásob. Stále přetrvávají a v posledním období se v některých oblastech dokonce prohlubují obtíže v zabezpečování vnitřního trhu.

Tyto tendence ve svém souhrnu svědčí o tom, že intenzifikaci nelze prosadit dosavadními metodami řízení, že je nezbytné dosáhnout hlubšího sepětí celospolečenských a podnikových zájmů, vyšší stimulace pracovních kolektivů a prohloubení jejich zainteresovanosti na zvyšování efektivnosti výroby. Proto s takovou naléhavostí Komunistická strana Československa nastolila na program dne otázky přestavby hospodářského mechanismu. Současně však musíme vidět, že bychom pokročili mnohem více kupředu, kdybychom naše subjektivní nedostatky a chyby řešili s větší rozhodností a důsledností než doposud.

Problémy a odchylky v realizaci státního plánu se koncentrovaně projevují v neplnění plánovaných záměrů v tvorbě zdrojů a vyvolávají napětí jak ve státním rozpočtu, tak i ve finančním hospodaření podnikové sféry. Federální vláda se v průběhu letošního roku situací v plnění státního plánu a rozpočtu několikrát zabývala a přijala řadu aktivních opatření směřujících k překonání výpadků upravených vlastních výkonů a zisku a dodržení plánovaného růstu mezd. Současně rozhodla o vázání vybraných druhů neinvestičních výdajů rozpočtových organizací a části neinvestičních dotací poskytovaných hospodářským a družstevním organizacím. Smyslem těchto opatření je nejen zabezpečit konečnou vyrovnanost rozpočtového hospodaření v podmínkách neplnění plánovaných rozpočtových příjmů v letošním roce, ale především zvýšit tlak na efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, při vypracovávání návrhu státního rozpočtu na rok 1988 jsme vycházeli z dlouhodobých záměrů zapracovaných pro tento rok v rozpočtovém výhledu ČSSR na léta 1986-1990. Současně jsme přihlíželi ke zmíněným tendencím a problémům, které se projevují ve vývoji ekonomiky v prvních dvou letech osmé pětiletky.

Předložený návrh státního rozpočtu finančně zabezpečuje úkoly stanovené v prováděcím státním plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1988, který byl schválen vládou Československé socialistické republiky v červenci t. r. V souladu se zákonem o 8. pětiletém plánu je v návrhu státního rozpočtu zabezpečena jak vyrovnanost zdrojů a potřeb celé rozpočtové soustavy, tak i jejích jednotlivých článků, tj. státního rozpočtu československé federace, státních rozpočtů republik a rozpočtů národních výborů.

Celkový objem příjmů a výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů je plánován ve výši téměř 394 mld. Kčs a ve srovnání s rozpočtem na rok 1987 je o 12,5 mld. Kčs, tj. o 3,3 % vyšší.

Rozhodující úlohu v rámci rozpočtové soustavy Československé socialistické republiky hraje státní rozpočet československé federace, jehož příjmy jsou plánovány ve výši více než 215 mld. Kčs, což představuje téměř 55 % všech rozpočtových příjmů. Na financování federálně řízených orgánů a organizací je z této částky určeno 74,9 mld. Kčs a zbývajících 140,2 mld. Kčs, tj. zhruba 65 % všech výdajů představují dotace do státních rozpočtů obou republik.

Celkový objem rozpočtů národních výborů dosáhne v příštím roce 134 mld. Kčs, což ve srovnání s rozpočtem na rok 1987 znamená zvýšení o 3,1 %. Přitom podíl vlastních příjmů rozpočtů národních výborů na krytí jejich celkových výdajů činí téměř 41 %. Rozhodující část výdajů rozpočtů národních výborů je určena na financování školství, zdravotnictví, bytové výstavby a bytového hospodářství, sociální péče a kultury a dále na zajišťování rozvoje hospodářství řízeného národními výbory.

V návrhu rozpočtů národních výborů jsou zajištěny výdaje na akci "Z" ve výši 4,4 mld. Kčs. Akce "Z" bude i v příštím roce zaměřena především na ekologické stavby, malá energetická díla, zařízení zdravotní a sociální péče, podporu rozvoje služeb poskytovaných obyvatelstvu a další akce významné z hlediska uspokojování potřeb jednotlivých územních celků.

Pro zajištění vyrovnanosti rozpočtových příjmů a výdajů má klíčovou úlohu vývoj finančního hospodaření chozrasčotní sféry. Návrh státního rozpočtu na rok 1988 předpokládá čistý finanční přínos hospodářských organizací do státního rozpočtu - bez daně z obratu - téměř ve výši 130 mld. Kčs. Na tvorbě těchto zdrojů se nejvýznamněji podílejí průmyslové resorty, a sice částkou 86,7 mld. Kčs, stavebnictví přes 13 mld. Kčs. Ve srovnání s rokem 1987 přínos průmyslových resortů se zvyšuje o 5,5 mld. Kčs, stavebnictví o 0,5 mld. Kčs. Záporné saldo vztahů hospodářských organizací zemědělsko-potravinářského komplexu ke státnímu rozpočtu bude činit 8,4 mld. Kčs, což představuje ve srovnání s rokem 1987 zlepšení o více než 1 mld. Kčs. Snižuje se rovněž pasivní saldo hospodářských organizací řízených národními výbory ve vztahu k rozpočtům národních výborů, a to z 1,1 mld. Kčs na 170 mil. Kčs.

Rozhodující část přírůstku zdrojů státního rozpočtu tvoří odvody ze zisku hospodářských organizací. Celkový zisk těchto organizací by měl v příštím roce vzrůst o 10 %, tj. o 15,6 mld. Kčs a v úhrnu dosáhnout více než 170 mld. Kčs. Z přírůstku zisku připadá téměř 13 mld. Kčs na relativní snížení celkových nákladů ve vztahu k výkonům.

Podstatně větší pozornost bude vyžadovat druhý objemově nejvýznamnější příjem státního rozpočtu, kterým je daň z obratu. Pro příští rok 1988 počítáme, že daň z obratu dosáhne 92,6 mld. Kčs. Závažná je skutečnost, že výnos daně z obratu řadu let stagnuje a její podíl na příjmech státního rozpočtu se relativně snižuje. Tento vývoj mimo jiné signalizuje, že řada podniků se plně nevyrovnává s plánovaným objemem dodávek na vnitřní trh, strukturou sortimentu, technickou úrovní a kvalitou produkce.

Přes problémy v tvorbě rozpočtových příjmů budou státní rozpočty v příštím roce finančně zabezpečovat stanovené úkoly v rozvoji naší ekonomiky, v růstu a zkvalitňování životní úrovně obyvatelstva a v zajištění obranyschopnosti naší socialistické vlasti.

Výdaje státního rozpočtu na rozvoj národního hospodářství v souhrnu dosáhnou v příštím roce 62 mld. Kčs. V rámci toho neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky ze státního rozpočtu dosáhnou v roce 1988 téměř 9 mld. Kčs, tj. o 3,7 % více ve srovnání s rozpočtem na rok 1987. Spolu s vlastními zdroji hospodářské sféry budou výdaje na rozvoj vědy a techniky v souhrnu činit téměř 21 mld. Kčs a vzrostou celkově o 4,0 %. V návrhu rozpočtu se počítá i s potřebami, které vzniknou v průběhu roku v souvislosti s realizací Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000.

Návratnost prostředků vynakládaných na výzkum a vývoj je nepříznivě ovlivňována pomalejší realizací výsledků vyřešených úkolů ve výrobě. I když od počátku 8. pětiletky do konce roku 1987 je objem realizace překračován o více než 4 mld. Kčs, je v návrhu plánu na rok 1988 celkový objem výroby z realizace cca o 1 mld. Kčs nižší, protože u některých úkolů se realizační výstupy přesouvají do dalších let a řada z nich byla zrušena.

Z plánovaného objemu rozpočtových dotací na investice ve výši 10,4 mld. Kčs, který se proti letošnímu roku snižuje téměř o 2 mld. Kčs, směřuje nejvíce prostředků na výstavbu vodních děl, na zařízení pro zásobování pitnou vodou, na účelovou výstavbu v organizacích řízených národními výbory a na obnovu a rozšíření vozového parku v dopravě. Snížením podílu dotací ze státního rozpočtu ve struktuře financování investic v hospodářských organizacích se prohlubuje závislost investování na tvorbě vlastních zdrojů podniků.

Pokud jde o neinvestiční dotace, poskytované hospodářským a družstevním organizacím, plánujeme pro příští rok v porovnání s rozpočtem na rok 1987 jejich nárůst pouze o 200 mil. Kčs. Z rozpočtovaných 42,3 mld. Kčs téměř dvě třetiny představují cenové dotace a intervence, a to především do agrokomplexu.

V souladu se stanovenými záměry dochází ve srovnání s rozpočtovým výhledem k mírnému snížení neinvestičních dotací při některých změnách v jejich struktuře. Některé dotace omezujeme, na druhé straně je však nezbytné krýt nárůst dotací u činností, na nichž je společenský zájem. Týká se to především úhrady ztráty městské hromadné dopravy, kde dotace se zvyšuje o 2,1 % a dosáhne 4,4 mld. Kčs, a dotací na úhradu stimulačních cen, uplatňovaných zejména u součástkové základny elektrotechnického průmyslu. Tyto dotace dosáhnou celkové částky 198 mil. Kčs.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, výkonnost, dynamická tvorba a efektivní užití zdrojů v hospodářské sféře jsou základními předpoklady pro zabezpečení všestranného rozvoje naší socialistické společnosti. Splnění úkolů stanovených hospodářským organizacím na rok 1988 bude mimořádně náročné, bude vyžadovat maximální úsilí všech článků hospodářského řízení - centra, podniků i jednotlivých pracovních kolektivů. I přes opatření, která vláda přijala k aktivnějšímu plnění úkolů státního plánu a státního rozpočtu, stále ještě na mnoha úsecích přetrvává nedůsledný, neodpovědný, formální a mnohde i byrokratický přístup k jejich zabezpečování.

To potvrzují dosavadní výsledky plnění úkolů letošního roku zejména ve snižování nákladů a ve vývoji zásob. Za uplynulých deset měsíců představuje výpadek ve snižování materiálových nákladů více než 4 mld. Kčs. Zvláště velký podíl na tomto výpadku mají z federálních resortů organizace ministerstva všeobecného strojírenství, z resortů řízených orgány republik ministerstva průmyslu.

Neméně závažné odchylky od plánovaných záměrů se projevují ve vývoji zásob. Očekáváme, že ke konci roku dosáhne překročení plánovaných stavů zásob v průmyslu a stavebnictví zhruba 15 mld. Kčs. Na nepříznivém vývoji zásob v letošním roce se nejvíce podílejí organizace ministerstev všeobecného strojírenství, hutnictví a těžkého strojírenství, elektrotechnického průmyslu ČSSR a ministerstev průmyslu ČSR. Tato situace prohlubuje problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích a je jednou ze základních příčin podstatného růstu platební neschopnosti podniků.

Federální vláda v průběhu druhého pololetí letošního roku kriticky zhodnotila vývoj v oblasti zásob a uložila jednotlivým resortům konkrétní úkoly ve snížení zásob k 31. 12. 1988 v souhrnu o 24-25 mld. Kčs. Současně se připravuje další opatření v oblasti plánování a financování zásob. Jde především o zpřísnění podmínek pro úvěrování zásob a zvláště pak o promítání důsledků nežádoucího vývoje zásob do mzdových prostředků.

Jedním ze společných jmenovatelů nepříznivých tendencí ve vývoji nákladů a zásob jsou vážné nedostatky v kvalitě vyráběné produkce a v hospodaření s národním majetkem. Přitom prověrky výborů lidové kontroly i dalších kontrolních orgánů prokazují, že příčiny těchto negativních jevů jsou převážně subjektivního charakteru.

To vše vyžaduje spolu s postupným uplatňováním prvků nového hospodářského mechanismu zásadně zvýšit nároky na kvalitu řídící a organizátorské práce na všech stupních řízení, nekompromisně bojovat s nehospodárností, nesvědomitým hospodařením se společenskými prostředky a s nízkou finanční disciplínou. Nemohou nám být lhostejné projevy nekompetence, preferování podnikových a skupinových zájmů na úkor společnosti, zneužívání výsadního postavení k diktování podmínek realizace a narušování zdravých dodavatelsko-odběratelských vztahů. Do povědomí každého pracovníka musí vstoupit přesvědčení, že je skutečným hospodářem na svém pracovišti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP