Úterý 10. listopadu 1987

O jednání v ústavně právních výborech už hovořila soudružka poslankyně Kokavcová.

Ve výborech branných a bezpečnostních bylo podtrženo, že zásobování teplem je oblastí se zvýšenými politickými i hospodářskými dopady. Přijetí zákona by mělo být význačným přínosem k zabezpečování palivoenergetické politiky státu. Bylo oceněno, že už zákon zavazuje provozovatele, aby nevyužité kapacity na výrobu tepla byly poskytnuty dalším odběratelům. V § 9 bylo doporučeno přesněji určit, zda teplofikační studie je podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Ve výborech pro sociální politiku vyjádřili poslanci požadavek, že navrhovaná zákonná úprava by měla přispět k hospodárnějšímu využívání tepelné energie, ale také ke zlepšení životního prostředí. Dále bylo kritizováno, že se nedostatečně uplatňuje měřicí a regulační technika a tam, kde je, že se zase málo využívá.

Ve výborech pro kulturu a výchovu připomněli poslanci, že podmínkou spolehlivé dodávky tepla je řádný stav zařízení a staveb. Bylo kritizováno, že i dnes se staví stavby, které nesplňují zásady hospodárnosti. Je potřeba z tohoto vyvozovat včas závěry. Stejně tak je třeba zabezpečit spolehlivější údržbu a opravy zařízení, provádět včasné inspekce tak, aby zejména v mrazivých dnech tyto systémy neselhávaly. Bylo dáno v úvahu, aby na středních odborných učilištích připravovali kvalifikované pracovníky pro obsluhu topných zařízení - především by mělo jít o topiče a profese obsluhující velíny. V rozpravách byl také formulován návrh na úpravu § 20 v tom smyslu, aby provozovatelé a investoři přistupovali kulturněji k zeleni a jen v nezbytně nutném rozsahu ji odstraňovali a oklešťovali.

Ve výborech pro plán a rozpočet bylo ve zpravodajské zprávě konstatováno, že ušlechtilé zdroje paliv a energie jsou nejen v Československé socialistické republice omezené. To vyžaduje i změnu struktury výrobní energetické základny, aby odpovídala současné palivoenergetické situaci, aby vytvářela podmínky pro koncepční řešení z hlediska celospolečenského zájmu. Ve zpravodajské zprávě byl vysloven souhlas s obsahovou částí návrhu zákona. Obdobně jako ve výborech pro zemědělství a výživu i ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod a ve výborech pro plán a rozpočet byla připomínka k § 7 o zpracování rozvojové teplofikační studie. Bylo doporučeno - pokud by národní výbory měly být nositelem úkolů na zpracování teplofikační studie - uvážit vyčlenění projektové kapacity pro národní výbory. Bylo připomenuto, že návrh postrádá ekonomickou stránku pro národní hospodářství. Připomínky byly také k nedostatkům měřicí a regulační techniky.

Ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod byly připomínky ke složitému režimu zpracovávání a schvalování investičních akcí na výstavbu kapacit pro výrobu a rozvod tepla, kde kromě postupu podle stavebního zákona bude nutno jednat i s dalšími orgány zase podle tohoto zákona. Bylo vysloveno přesvědčení, že praxe by měla ukázat cesty k operativnímu postupu jak v přípravě, tak i v realizaci. Poslanci vznesli dále otázku, zda v těch případech, kdy investor tepelné přípojky je povinen je po kolaudaci bezplatně předat do vlastnictví provozovatele veřejného rozvodu tepla, nebude vadit bezplatné převádění majetku při přechodu organizací na úplný chozrasčot. Výbor se uspokojil ujištěním, že pro investora bude zase výhodné, že tepelnou přípojku bude opravovat a udržovat v provozu ta organizace, která provozuje veřejný rozvod tepla.

V rozpravě byla také posouzena navrhovaná změna ve vyhlášce č. 197/1957 Ú. l., kde se posunuje hranice průměrné denní teploty venkovního vzduchu rozhodná pro zahájení topného období z původních 12 °C na 13 °C se započetím v měsíci září a skončením v měsíci květnu. Tato úprava je z hlediska uživatelů výhodná a je i oprávněná, ale bude znamenat prodloužení topného období, zvýšené nároky na počty pracovníků obsluhy a nárůst mzdových prostředků a v neposlední řadě i nároky na palivo. Bylo proto doporučeno, aby ve vyhlášce bylo vyhrazeno právo národním výborům stanovovat podle místních teplotních podmínek odchylky zahájení a ukončení topné sezóny.

V rozpravě byly předneseny další návrhy, např. úprava § 16, která doporučovala do návrhu zakotvit, aby celé soustavy provozovala energetická organizace, a to včetně sekundární sítě. K § 27 bylo navrhováno zkrácení doby na vydání stanoviska k dokumentům pro výstavbu. Bylo také navrženo, i v usnesení výborů doporučeno, zakotvit v zákoně základní povinnost, tj. povinnost dodávat teplo a v tom smyslu upravit § 17.

Soudruh ministr ve svém vystoupení nyní uvedl, že na základě toho provádějí úpravu v prováděcích předpisech a tyto otázky do nich zakotvují podrobněji, než je možno dát do zákona. Tím je taktéž splněn záměr výborů pro průmysl, dopravu a obchod a je možno s tím souhlasit. V rozpravě byla dále vyjádřena naděje, že zákon pomůže co nejrychleji a nejhospodárněji využít veškerých zdrojů pro výrobu tepla, zejména pak zbytkového tepla v jaderných elektrárnách.

Dále bylo doporučeno, aby teplofikační studie, projekty i vlastní výstavba zajišťovaly kvalifikované organizace, a tak vytvořily základní předpoklad pro efektivnější výrobu, rozvod a spotřebu tepla. Vedle toho musíme ale také stavět byty a další objekty s vysokou tepelnou izolací, zateplovat stávající bytový fond a používat hospodárné spotřebiče dobře regulované a ovládané.

Ve většině výborů byly při projednávání návrhu zákona kritizovány nedostatky, které jsou v současné době při zásobování palivy, zejména uhlím pro obyvatelstvo.

Vážené soudružky a soudruzi, i tento stručný přehled obsahu projednávání vládního návrhu zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla ukazuje, že výbory se na jednání dobře připravily a pečlivě návrh z nejrůznějších pohledů posoudily a projednaly. Já sám pracuji v této oblasti už 30 let a mohu potvrdit, že rozprava a připomínky odpovídají situaci ve volebních obvodech a městech.

Na závěr doporučuji, v souladu se společnou zpravodajkou výborů Sněmovny lidu poslankyní Kokavcovou, schválit vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla s úpravou § 18 a § 20.

Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Haičmanovi. Slovo má poslankyňa Jindřiška Strnadová. Prosím, aby sa ujala slova.

Poslankyně SN J. Strnadová: Soudružky a soudruzi, urychlení hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky, vytyčené XVII. sjezdem Komunistické strany Československa nám ukládá racionálnější využití všech, zejména pak domácích energetických zdrojů. Vytvořit podmínky pro lepší hospodaření s teplem si dává za cíl předložený vládní návrh. Výroba tepla, jak už zde bylo řečeno, spotřebovává velkou část prvotních energetických zdrojů. Je nepochybné, že plánovitý, komplexní přístup k výrobě, rozvodu a spotřebě tepla a jednotné řízení tohoto procesu může výrazně zlepšit využití daného množství paliva a dosáhnout efektivnější uspokojování potřeb teplem a také zlepšit životní prostředí.

Mohu to dokladovat na našem krajském městě Ústí nad Labem, kde se výrobu tepla podařilo koncentrovat do několika průmyslových kapacit. Základními zdroji tepla se staly teplárna Trmice, Severočeské tukové závody na Střekově a Tonaso Neštěmice. Centralizace výroby tepla umožnila zrušit řady lokálních tepelných zdrojů, například městskou elektrárnu v centru města na Špitálském náměstí, která byla nejstarším distributorem tepla v městě Ústí nad Labem, ale i v Československé socialistické republice. Do klidu byly uvedeny tepelné zdroje ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, ve sklárně a v dalších závodech. Připravujeme po roce 1990 napojení další centrální teplárenské kapacity Palivového kombinátu Antonína Zápotockého v Užíně, které vytěsní kotelny na lehké topné oleje a plynové kotelny, které existují v některých částech města.

Centralizace zdrojů tepla přinesla řadu pozitivních výsledků. Došlo k podstatnému snížení spadu popílku a snížení obsahu kysličníku siřičitého. To vše má příznivé důsledky na ekologii a hygienu životního prostředí, které se projevilo ve zlepšení zdravotního stavu občanů našeho vysoce průmyslového města.

Nutno ale spatřovat také určitá rizika a z toho vznikající problémy, zejména pokud centralizované zdroje nemají požadovanou kapacitu a nebo jsou-li poruchové. To potom přináší i značné ekonomické ztráty, protože zásobuje-li centrální zdroj tepla například u nás v Ústí nad Labem 27 velkých podniků a závodů, dále skoro 15 tis. bytů, všechna zdravotnická a školská zařízení a další občanskou vybavenost a nastane-li nějaká porucha, nebo nestačí-li tento zdroj svojí kapacitou při nižších teplotách, pak se regulují v prvé řadě zejména podniky a závody, které omezují nebo zcela zastavují svoji výrobu. A právě z těchto důvodů byl počátkem letošního roku, v letošní zimě, zaznamenán výpadek ve výrobě ústeckých závodů a podniků zhruba 60 mil. Kčs. A to uvádím pouze přímý výpadek našich závodů, který byl celkově podstatně větší, jestliže uvážíme následky v dalších závodech z hlediska dodavatelskoodběratelských vztahů.

Osobně jsem si ověřila v minulých dnech přímo v naší teplárně, že i kontrola připravenosti na zimu, provedená pracovníky federálního ministerstva paliv a energetiky a Českých energetických závodů, musela konstatovat, že naše teplárna je na zimu připravena, ale její plný a zdůrazňuji bezporuchový výkon stačí pokrýt potřebu jen do -12 °C a při nižších teplotách jsou nutná regulační opatření.

Proto bych chtěla podtrhnout, že při uvádění tohoto zákona do praxe bude třeba počítat s tím, aby už nově budované a rekonstruované kapacity tepláren byly budovány tak, aby měly nezbytné rezervy a mohly pokrývat potřeby v klimatických podmínkách, které v Československu máme, to na jedné straně a na druhé straně, aby bylo řešení pro poskytnutí alespoň životně nezbytných potřeb v případě poruchy na hlavním zdroji. To zatím respektováno není.

Když jsme ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod projednávali tento návrh zákona, byla vznesena i řada doporučení a námětů, které se týkaly jak budování centrálních zdrojů, podmínek pro připojování nových odběratelů tepla, tak i provozování těchto ucelených souborů, zejména k údržbě a provozu sekundárních provozů, k jejich údržbě i ochraně. Byly také vyslovovány i obavy, aby stanovený postup od teplofikační studie až po dobudování nového zdroje nebyl příliš byrokratický a zdlouhavý.

Jedna z připomínek se týkala i prostředků pro řízení velkých soustav. Ze znění zákona totiž vyplývá povinnost provozovatelů teplárenských soustav řídit jejich provoz při respektování zásad vyšší racionalizace, nižší energetické náročnosti atd. Cesta k plnění těchto zásad je možná jen při aplikaci automatizovaných dispečerských řídících systémů. Základním předpokladem pro jejich realizaci jsou vhodné spojové cesty. Využití veřejné telefonní sítě ve zprávě ministerstva spojů je v současné době nemožné pro neúměrně vysoké náklady spojené s pronájmem telekomunikační sítě. Někteří provozovatelé jdou cestou vlastní spojové sítě. Tato spojová síť nemá žádnou právní ochranu. Tuto ochranu spojových cest, které slouží pro dispečerské řízení teplárenských soustav, bude třeba ještě zabezpečit.

Návrh zákona ukládá všem odběratelům podřídit se pokynům provozovatele soustavy při řízení jejich provozu dle dispečerského řádu. Dále zákon vytváří podmínky pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi socialistickou organizací a soukromým odběratelem, což je okolnost například pro město Ústí nad Labem zvlášť důležitá, neboť individuálním způsobem je připojeno na veřejný rozvod tepla více než 450 soukromých odběratelů. Tato právní úprava snad umožní rychlejší připojování soukromých odběratelů, což bude mít vliv na čistotu ovzduší v krajském městě.

Zákon rovněž ukládá všem spotřebitelům pečovat o technický stav zařízení pro odběr tepla a věnovat zvýšenou pozornost racionalizaci ve spotřebě tepla. V současné energetické situaci je snižování spotřeb tepla zvlášť významná povinnost. Tato situace bude stále více nutit organizace k hledání a realizaci tak zvaných relativních zdrojů tepla. V praxi to znamená stavět nové objekty s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, s maximální hospodárností využití všech druhů energie, s minimálními ztrátami uskutečňovat přeměny jednotlivých druhů energie včetně jejich přenosu, v neposlední řadě pak prosazovat i taková úsporná opatření, jako je individuální měření odběru tepla a užitkové vody jednotlivě pro každou organizaci i bytovou jednotku. I toto by nesporně přineslo výrazný efekt ve snížení odběru tepla a zvýšení efektivnosti využití teplárenských soustav.

Souhlasím s návrhem společného zpravodaje výborů Sněmovny národů na schválení předloženého vládního návrhu zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.

Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslankyni Strnadovej. Hlási sa ešte niekto o slovo? (Nikdo.) Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Praje si záverečné slovo súdruh minister Ehrenberger? (Přeje.)

Ministr paliv a energetiky ČSSR V. Ehrenberger: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi, chtěl bych říci poznámku k vystoupení poslankyně Strnadové zvláště proto, že hovořila o Severočeském kraji. Zdá se paradoxní, že kraj, který vyrábí největší množství uhlí a největší množství energie, má takové problémy se zásobováním teplem, o jakých zde bylo hovořeno.

Jinak bych chtěl poděkovat za stanovisko, kterým soudružka poslankyně podpořila význam návrhu zákona o teple. Zvýraznila také některé pozitivní prvky, které přináší sjednocování teplárenských soustav.

Pokud jde o uplynulou zimu, skutečně jsme některé problémy v Severočeském kraji měli. V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že letošní zima byla skutečně extrémní. Obvykle počítáme s mrazy -12 °C až -18 °C. Víme všichni, že v loňské zimě byly mrazy až -30 °C. Je samozřejmé, že se to někde projevilo, jednak v objektivních příčinách, jednak v některých subjektivních příčinách. Vyvodili jsme z toho závěry a přijali jsme některá opatření.

V prvé řadě jsme měli velký problém v zásobování velmi významného okresu, jakým je Chomutov, když došlo k prasknutí teplovodu. Byl sice za 24 hodin opraven, nicméně provedli jsme řadu opatření, například výměnu asi 50 kolen a celou řadu dalších opatření, abychom tento velmi citlivý a důležitý zdroj posílili.

Byly samozřejmě i některé subjektivní důvody, ne vždy byla řádně provedena údržba a příprava, jak o tom soudružka poslankyně hovořila. Znásobili jsme kontroly a zostřili je tak, aby zvláště rozhodující zdroje byly připraveny.

Pokud se týká vlastního krajského města Ústí nad Labem, osobně jsem tuto problematiku projednával s krajskými orgány. Je to velmi citlivý problém z hlediska zásobování průmyslu, ale i obyvatelstva. Rozhodující problém je, aby byly dány do provozu kotle, které byly plánovány a jejichž výstavba také započala, avšak bohužel se zpozdila. Je to především kotel č. 107, který už byl letos uveden do provozu. Jsem přesvědčen, že podstatně zlepší situaci, která v Ústí nad Labem je. Dále je třeba uvést do provozu kotel č. 108, k čemuž má dojít hned na počátku příštího roku. Musím zcela otevřeně říci, že dodavatelé zatím neplní všechny úkoly. Pokud by výstavba pokračovala jako dosud, došlo by ke zpoždění. Chtěl bych ubezpečit, že uděláme maximum pro to, aby k tomuto skluzu nedošlo. Chtěl bych však také požádat dodavatele, aby této otázce věnovali daleko větší pozornost.

Komplexním řešením celé problematiky této významné lokality je uvedení a výstavba kotle Trmice 5. Chtěl bych také otevřeně říci - tím jsou Trmice známy - že jsme zde počítali s tím, že vyzkoušíme a uvedeme do provozu fluidní spalování a na základě zkušeností s tímto fluidním spalováním rozšíříme toto spalování v daleko větší míře i v ostatních lokalitách v ČSSR. Bohužel musím říci otevřeně, že záměr se zatím nepodařil, i když ve světě fluidní kotle pracují. Bude třeba, abychom se všichni společně, kteří jsme za to odpovědni, postavili k této otázce daleko energičtěji. Myslím, že právě nedostatek některých druhů paliv nám umožní, abychom využili výhod spalování ve fluidní vrstvě a abychom ho mohli rychle aplikovat.

Pokud jde o připomínky k řízení soustav, plně souhlasím.

Ještě jednu poznámku bych chtěl říci k šetření a racionalizaci. Na toto téma nejen v tomto sále, ale při různých příležitostech už bylo řečeno dosti slov. Musím říci, že nepřistupujeme k řešení této problematiky s dostatečnou energičností a rychlostí. My prostě na to nemáme v této zemi, abychom dále tak zvyšovali spotřebu energie, aby tak rychle narůstala energetická náročnost tvorby národního důchodu. To je prostě fakt, který si musíme uvědomit.

I my jako resort děláme u sebe některá opatření, ale požadujeme také, aby ostatní resorty a národní výbory v tom udělaly daleko více než bylo dosud uděláno. Chtěl bych při této příležitosti ocenit, že Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj spolu s naším generálním ředitelstvím chce velmi rychle uvést do provozu Energobaz. Je to velmi chytré zařízení, které pomocí výpočetní techniky zaměřením určí, kde jsou úzká místa. Chtěli bychom nejen zůstat u tohoto jednoho zařízení, ale pokud najdeme vhodného výrobce v Československu, chtěli bychom to vyrábět, abychom mohli jednoznačně říci, kde jsou úzká místa a velmi kategoricky také žádat o jejich odstranění.

Ještě jednu poznámku bych měl k otázce, které se dotkl poslanec Haičman, tj. k zásobování tříděným uhlím. Je to citlivá otázka a považuji za svou povinnost vás krátce o této věci informovat. V prvé řadě chci říci, že předsednictvo ÚV KSČ a vláda ČSSR věnují otázkám zásobování palivy a energií velkou pozornost a v nedávných dnech - jak jste byli z tisku informováni - tyto záležitosti a vůbec přípravu na zimu projednávaly.

Úzkým místem se skutečně jeví zásobování obyvatelstva tříděným uhlím. Má to několik důvodů. Jednak zásob tříděného uhlí ubývá, jednak nám nedodaly ostatní státy, které nám měly dodat (především mám na mysli Polsko), takže jsme museli dělat i různé substituce, např. při zabezpečování cukrovarnické kampaně.

Naše revíry, naši horníci přijali závazek, že vytěží navíc 2,7 miliónu tun uhlí. Využijí k tomu i vánočního volna. Z tohoto uhlí se dá vytřídit asi jeden milión tun uhlí, které chceme dát oběma ministerstvům obchodu k dispozici. Ovšem, přestože se jedná o 1 milión tun, požadavky obyvatel (vzhledem k tomu, že uhlí je u nás levné, nikdo netopí v jedné až dvou místnostech) jsou samozřejmě vyšší. Tady bych chtěl poprosit vás všechny (protože i o přestávkách se na mne obracíte), abychom přistupovali s velkou moudrostí k zabezpečování potřeb obyvatelstva. Situace není taková, že by někdo měl trpět nedostatkem paliv, pokud ho budeme rovnoměrně rozdávat a nebude hlavním ukazatelem splnění maloobchodního obratu. Také není možné, abychom jednorázově každému splnili jeho požadavky, jestliže žádá třeba 120 q nebo 160 q. Budeme muset i toto zásobování dělat etapovitě. Chtěl bych poprosit jak organizace obchodu, tak i národní výbory, aby tuto situaci řešily operativně a nevytvářely zbytečně stresovou situaci. Dohodl jsem se s ministry obchodu, že pokud by někde vznikla taková situace, budeme ji velmi rychle řešit. Pokud se týká těžného uhlí, můžeme ho dát dostatek každému, kdo ho bude potřebovat. Samozřejmě, že toto uhlí se nedá doma spalovat v kamnech, ale jsou instituce a organizace, které mohou takovou substituci provést.

Chtěl bych velmi srdečně poděkovat za připomínky a náměty, které byly vzneseny při projednávání ve výborech. Chci vás také ubezpečit - a není to formální ubezpečení - že připomínky, jak byly řečeny ve výborech, chceme také realizovat a využívat ve své práci. Se zpravodajskými zprávami souhlasím a děkuji za ně.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem súdruhovi ministrovi Ehrenbergerovi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP