Úterý 10. listopadu 1987

2. den - úterý 10. listopadu 1987

(Pokračování schůze v 9 hodin)

Přítomno:

180 poslanců Sněmovny lidu

68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

73 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu: Bahyl, Bartončík, Bižak, Hadačová, Hajn, Hoření, Hruškovič, Chňoupek, Jirásek, Kapek, Korf, B. Kučera, Z. Kučera, Kuželová, Löbl, Obžerová, Potáč, Ročňáková, Tesař, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Gerle, Havlín, Himl, Hrdličková, Kabrhelová, Klůzová, Rusov

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Martinčičová, Muržic

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil první místopředseda Federálního shromáždění J. Marko.)

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Vážené Federálne zhromaždenie, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia, otváram druhý deň rokovania 6. spoločnej schôdzky Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

V zasadacej sále je prítomných 166 poslancov Snemovne žudu, 67 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 70 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, takže podmienky článku 40 ústavného zákona o československej federácii sú splnené a obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najprv prerokujeme

5

Vládny návrh zákona o výrobe, rozvode a spotrebe tepla (tlač 34).

Vládny návrh odôvodní minister palív a energetiky ČSSR súdruh Vlastimil Ehrenberger.

Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr paliv a energetiky ČSSR V. Ehrenberger: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, zásobování teplem, které zahrnuje uspokojování potřeb tepla pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické procesy, je velmi významnou složkou energetického hospodářství všech vyspělých průmyslových států, Československou socialistickou republiku nevyjímaje. Do výroby tepla v ČSSR vkládáme 40 % prvotních energetických zdrojů a naše palivoenergetické možnosti, jak současné, tak i výhledové, nepřipouštějí rozvoj zásobování teplem na základě zdrojů spalujících nedostatková tekutá paliva nebo kvalitní tuhá paliva, ale nutí nás upřednostňovat využívání tuzemského méněhodnotného hnědého uhlí a postupně i jaderné energie. Tato skutečnost spolu s náročností na investiční výstavbu zařízení pro zásobování teplem způsobují, že dosažení vyvážené výroby a spotřeby tepla představuje jednu z nejsložitějších a nejnáročnějších úloh, před kterou energetika u nás stojí.

Splnění této úlohy, v době intenzívního rozvoje národního hospodářství, vyžaduje podřídit zásobování teplem jednotnému metodickému a koncepčnímu řízení, jednoznačně upravit vztahy orgánů a organizací působících v této oblasti a tomu odpovídajícím způsobem uspořádat stávající a budovat novou materiálně technickou základnu. Jinými slovy, znamená to zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem zpravidla v rámci jedné soustavy všude tam, kde je to účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a osídlení.

Centralizace tepelných výkonů a kombinovaná výroba elektřiny a tepla v jednom zdroji přináší značné výhody. Především znamená vytěsnění velkého množství ušlechtilých a kvalitních tuhých paliv z malých místních zdrojů tepla, dále hospodárný provoz a údržbu soustav centralizovaného zásobování teplem a s tím související snížení nároků na pracovní síly a v neposlední řadě vytváří tlak na zavádění účinných měřicích a regulačních prvků. Nesmíme zapomenout ani na to, že zrušením místních zdrojů spalujících popelnaté uhlí se výrazně zlepší životní prostředí v jednotlivých obcích. Tím, že se do této oblasti vnáší určitý řád, zároveň se vytvářejí předpoklady pro důsledné plnění povinností orgánů a organizací podílejících se na zásobování teplem, dojde k posílení postavení odběratelů tepla ve vztahu k dodavateli. To vše v konečném důsledku nemalou měrou ovlivní i spokojenost občanů.

Má-li se plně využít dosažitelných výhod, je nutné teplárenské soustavy chápat jako aktivní prvek, který zásadním způsobem spoluutváří oblasti a jejich uspořádání z hlediska urbanizace i rozmístění průmyslu. Stejně tak musí být pojato zásobování teplem při plánovitém řešení příslušných lokalit a celých oblastí.

Systémový přístup k zásobování teplem, jednotné řízení a právní úprava nejsou pouze záležitostí ČSSR, neboť i v řadě jiných zemí s obdobnými klimatickými podmínkami a rozvinutým hospodářstvím se tato otázka řeší, i když věcně na různých úrovních. Společným rysem je, že v zásobování teplem se plně, resp. i ve značné míře, prosazuje státní palivoenergetická politika a řízení se centralizuje. Nejdále je v tomto směru Dánsko, kde již byl před několika léty vydán zákon o teple. V případě přijetí vládního návrhu zákona bude Československá socialistická republika prvním státem v rámci zemí socialistického společenství, která upraví oblast zásobování teplem zákonnou formou.

Kvalitativní krok v zásobování teplem vyžaduje i odpovídající právní úpravu tím více, že rozbor stávající právní úpravy odhalil její nedostatky a mezery. Základním nedostatkem je, že ani jeden z ústředních orgánů státní správy není dosud výslovně pověřen metodickým a koncepčním řízením oblasti zásobování teplem a chybí předpis na úrovni zákona, o který by bylo možno opírat vydání podrobnějších a prováděcích obecně závazných právních předpisů.

Předkládaný návrh zákona schválený usnesením vlády ČSSR č. 101/1987 vychází ze zásad schválených usnesením vlády ČSSR č. 260 z roku 1983 a z hlavních úkolů hospodářské a sociální politiky Komunistické strany Československa, přijatých XVII. sjezdem KSČ. Vytváří potřebné předpoklady k zabezpečení národohospodářsky zdůvodněné potřeby tepla, k plnění racionalizačních úkolů v oblasti spotřeby a využití paliv a energie i k dalšímu souhrnnému rozvoji systémů zásobování teplem.

Jedním ze zásadních problémů tvorby návrhu zákona bylo vymezení vztahů mezi rozvojovou teplofikační studií, tj. dokumentem, který řeší rozvoj zásobování teplem ve vybraném územním celku, a územně plánovací dokumentací, řešící rozvoj území vůbec. Prostřednictvím rozvojových teplofikačních studií se má totiž promítat do jednotlivých území pojetí zásobování teplem, které je v souladu s jednotnou státní palivoenergetickou politikou. Zárukou úspěšnosti tohoto procesu mají být působnost a pravomoci svěřené zákonem federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.

Aby se rozvoj soustav centralizovaného zásobování teplem prováděl s maximální úsporou vynakládaných společenských prostředků, klade se v návrhu zákona důraz na investiční výstavbu určených zařízení pro zásobování teplem formou sdružení prostředků budoucích odběratelů. Tato forma, podle našich zkušeností, přispívá k zainteresovanosti všech účastníků na přípravě výstavby, jejím včasném dokončení a prověří s ohledem na výši finanční účasti požadavky na budoucí dodávky tepla. Současně se tím zabrání budování neefektivních decentralizovaných zdrojů na nedostatková ušlechtilá paliva. Vzhledem k oprávněním, která mají národní výbory, lze očekávat, že jejich činnost na úseku sdružování prostředků organizací bude znamenat významnou pomoc.

Zcela novou je navrhovaná právní úprava hospodaření s teplem při současném požadavku zákona, dbát o plynulý chod zařízení pro zásobování teplem a zajistit všechny oprávněné potřeby odběratelů tepla.

Se zřetelem na nezastupitelné poslání národních výborů v péči o rozvoj svěřených územních obvodů a životní podmínky jeho obyvatel bylo pro připravovaný zákon přijato řešení, že významné opatření v oblasti zásobování teplem mohou být provedena jen po projednání nebo po dohodě s příslušným národním výborem.

Máme za to, že navrhovaný zákon má předpoklady dlouhodobě upravovat společné vztahy vznikající v oblasti výroby, rozvodu a spotřeby tepla, a to i v podmínkách přestavby národního hospodářství. Oprávnění vlády Československé socialistické republiky stanovit výjimku z ustanovení části třetí pak vytváří možnost pružně reagovat na nově vznikající vztahy v zásobování teplem.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zásady zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla schválené vládou Československé socialistické republiky vám byly v roce 1984 předloženy k projednání, z kterého vyšla řada podnětných doporučení a připomínek, za které děkujeme. Chtěl bych zdůraznit, že vláda Československé socialistické republiky se jednotlivými náměty důkladně zabývala a mnohé využila při tvorbě osnovy zákona.

Vládní návrh zákona byl v letošním roce projednán ve výborech obou sněmoven Federálního shromáždění a byly navrženy některé změny. S úpravami § 18 odstavec 5 a § 20 odstavec 1 písmeno c), které upřesňují citovaná ustanovení, souhlasím. Zvlášť zevrubně byla posouzena připomínka výborů pro průmysl, dopravu a obchod obou sněmoven, která se zaměřila na zabezpečení potřeb odběratelů tepla. Tento záměr je obsažen v § 18 odstavec 1 návrhu zákona a ujišťuji vás, že federální ministerstvo paliv a energetiky jej dále rozpracuje v prováděcí vyhlášce k zákonu a při novelizaci vyhlášky o základních podmínkách dodávky tepla.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem vám doporučuji vyslovit s předloženým vládním návrhem zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla souhlas.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem súdruhovi ministrovi Ehrenbergerovi za odôvodnenie.

Návrh prerokovali všetky výbory oboch snemovní okrem Výborov zahraničných a mandátových a imunitných.

Prosím spoločnú spravodajkyňu výborov Snemovne žudu poslankyňu Evu Kokavcovú, aby predniesla spravodajskú správu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně E. Kokavcová: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, základom urýchlenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja a intenzifikácie národného hospodárstva nášho štátu je palivovoenergetická situácia a racionálne hospodárenie s prvotnými energetickými zdrojmi. Z tohto hžadiska je potrebné, aby oblasť zásobovania teplom, na ktorej sa podiežajú všetky rezorty, národné výbory a každý náš občan - či už ako výrobca, dodávatež alebo odberatež a spotrebitež - bola jednotne, koncepčne a metodicky riadená. Zásobovanie teplom a jeho rozvoj musí byť usmerňovaný v súlade s jednotnou štátnou palivovoenergetickou politikou v záujme a podža požiadaviek a potrieb socialistickej spoločnosti.

Spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti výroby, rozvode a spotrebe tepla, nie sú dopostaž komplexné a nie sú dostatočne právne regulované. Chýba právna úprava, ktorá by zodpovedala právnej úprave na úseku výroby, rozvode a spotreby elektriny obsiahnutej v zákone č. 79/1957 Zb., a na úseku výroby, rozvode a využitia topných plynov zákona č. 67/1960 Zb. Preto je možné pozitívne hodnotiť, že formou zákona sú stanovené právne predpoklady, podmienky a pravidlá pre riadenie a rozvoj zásobovania teplom.

Predložená právna úprava obsiahnutá v návrhu zákona, ktorý dnes prerokúvame, predstavuje spolu s plynárenským a elektrizačným zákonom a s nimi súvisiacimi podzákonnými normami ucelený súbor právnych prostriedkov k regulácii energetického hospodárstva.

Navrhovaná zákonná úprava obsiahnutá vo vládnom návrhu zákona vychádza z hlavných úloh hospodárskej a sociálnej politiky KSČ, prijatých XVII. zjazdom. Vytvára potrebné právne predpoklady k plneniu programu racionalizácie spotreby a využitia palív a energie, k ďalšiemu komplexnému rozvoju riadenia a zásobovania teplom a ku koordinácii efektívnej prevádzky a údržby zariadenia pre výrobu a rozvod tepla. Z tohto dôvodu upravuje tak pôsobnosť Federálneho ministerstva palív a energetiky a ďalších orgánov a organizácií, ako aj práva a povinnosti občanov na úseku zásobovania teplom, metódy a nástroje k presadzovaniu štátnej palivovoenergetickej politiky na tomto úseku.

Súčasne chcem pripomenúť, že navrhovanou právnou úpravou budú vytvorené potrebné podmienky k úsporám v hospodárení s prvotnými energetickými zdrojmi. Zákonná úprava prispeje i k hospodárnejšiemu využívaniu tepelnej energie a k zlepšovaniu životného prostredia.

Návrh zákona bol vypracovaný koncepčne na základe zásad schválených uznesením vlády ČSSR č. 260 z roku 1983 a na základe námetov, pripomienok a odporučení výborov snemovní Federálneho zhromaždenia, prijatých k zásadám zákona. V medzidobí sa vo vládach republík i vo vláde Československej socialistickej republiky prerokúval materiál o rozvoji bytového hospodárstva, v ktorom sa nerátalo so zmenou koncepcie zásobovania teplom. Vychádzalo sa však z predpokladu experimentálneho zriadenia zvláštnej organizácie pre zásobovanie teplom v určitej oblasti a s vyhodnotením skúseností z tejto činnosti koncom roku 1987.

Za týchto okolností je správne, že návrh zákona obsahuje ustanovenie, ktorým zmocňuje vládu ČSSR stanoviť výnimku z tretej časti navrhovanej zákonnej úpravy, ktorá reguluje otázky zriaďovania a prevádzkovania zariadení pre zásobovanie teplom. Tým sa v zákone vytvoria potrebné predpoklady pre určité pružnejšie riešenie otázok príslušnosti k zásobovaniu teplom, ktoré by mohli vzniknúť na základe vyhodnotenia činnosti experimentujúcej organizácie. Ak sa zistí potreba, bude možné, po vytvorení príslušných predpokladov v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva, pristúpiť i k úprave v koncepcii zásobovania teplom.

Na základe zmocnenia obsiahnutého v návrhu zákona spracovalo Federálne ministerstvo palív a energetiky návrhy troch vykonávacích predpisov. Tieto rezortné predpisy budú vydané formou vyhlášok Federálného mintsterstva palív a energetiky, ktorých návrhy boli predložené k informácii výborom snemovní spolu s návrhom zákona.

Vládny návrh zákona prerokovali Výbory ústavnoprávne, branné a bezpečnostné, pre plán a rozpočet, pre priemysel, dopravu a obchod, pre požnohospodárstvo a výživu, pre kultúru a výchovu a pre sociálnu politiku Snemovne žudu a Snemovne národov. Poslanci týchto výborov vyslovili s predloženým vládnym návrhom zákona súhlas s tým, aby ustanovenia § 18 a § 20 boli upravené takto:

- v § 18 v ods. 5 vypustiť slová "a o jeho obsahu"

- v § 20 ods. 1 písm. c) za slovo okliešťovať vložiť slovo "len".

Zároveň výbory Snemovne žudu vzali na vedomie uistenie federálneho ministra palív a energetiky, že pripomienky a námety poslancov, ktoré uplatnili vo výboroch a hlavne vo Výbore pre priemysel, dopravu a obchod Snemovne žudu, týkajúce sa dodávok tepla v dohodnutom rozsahu, využije pri dopracovaní vykonávacích predpisov a pri novelizácii vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky tepla.

Nová zákonná úprava obsiahnutá vo vládnom návrhu zákona zaplní určitú medzeru v právnych prostriedkoch, regulujúcich oblasť energetického hospodárstva v našom právnom poriadku.

Odporúčam Snemovnt žudu, aby s predloženým návrhom zákona s navrhnutými úpravami v § 18 a § 20 vyslovila súhlas.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslankyni Kokavcovej. Slovo má spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec Oldřich Haičman.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec O. Haičman: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny výbory, kterým byl vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (tisk 34) přikázán k projednání, tak učinily. Dovolte, abych vás alespoň stručně seznámil s obsahem rozpravy, s názory a připomínkami poslanců, které při projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve výborech odezněly.

Všechny výbory došly k závěru, že je účelné, aby zásobování teplem bylo jednotně, koncepčně a metodicky řízeno. V rozpravě bylo také připomenuto, že hospodaření s teplem nemůže být jen záležitostí federálního ministerstva paliv a energetiky a jeho orgánů, ale že musí být trvale a pečlivě zajišťováno činností všech organizací i všemi občany.

Ve výboru pro zemědělství a výživu bylo v rozpravě konstatováno, že je správné schválit navrhované zmocnění pro vládu, aby v těch případech, kde to bude z celospolečenského hlediska výhodnější, povolovala výjimky z režimu, který pro zřizování a provozování zařízení na zásobování teplem stanovuje zákon. Obdobné stanovisko bylo i ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod.

Při jednání výborů pro zemědělství a výživu bylo dále kritizováno, že v okresech neexistuje orgán, který by poskytoval informace individuálním stavebníkům o tom, jak se v budoucnosti bude vyvíjet situace a na jaký druh vytápění je nejlépe se při výstavbě rodinného domku v daném místě zaměřit. Bylo doporučeno, aby při převodu tepelných sítí do resortu paliv a energetiky byli současně převedeni i pracovníci, kteří dosud zajišťovali provoz a bylo dále doporučeno důsledně rozpracovat prováděcí předpis zejména pro schvalování a vydávání závazného stanoviska odpovědného orgánu za použití energie. K § 6 a § 10 bylo připomenuto, že by odborné orgány neměly mít jenom povinnost metodicky pomáhat při zpracování teplofikačních studií, ale měly by je přímo ve spolupráci s příslušnými orgány aktivně vytvářet. Obdobnou připomínku měli i poslanci ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP