Pondělí 9. listopadu 1987

Pokiaž ide o ekonomiku NSR je našim najväčším západným partnerom, z čoho nemáme až najväčšiu radosť. Predstavuje z oboch strán takmer 2 mld. amerických dolárov a my by sme si priali viacej diferencovaný zahraničný obchod. V oblasti kultúry sme sa v posledných rokoch dožili silnej aktivity. Boli usporiadané kultúrne dni Nemecka u nás, my ich chystáme budúci rok u nich.

Pokiaž ide o otázky ekológie, o ktorej sme tuná hovorili, chcel by som povedať, že napr. cesta súdruha Obzinu do NSR z tohoto hžadiska bola vežmi užitočná a že môžeme očakávať celý rad spoločných projektov, vzájomne výhodných a užitočných.

Pokiaž ide o zahraničnú politiku, ocenili sme práve tak ako Sovieti - a predovšetkým Sovieti, Ševardnadze to tu vežmi čiste formuloval - pružný a svojím spôsobom realistický prístup spolkového kancelára Kohla v otázke odstránenia rakiet Pershing I, i keď to robil pod tlakom západonemeckej verejnosti, keď videl, že scéna je v podstate za odstránenie tohoto nebezpečného druhu zbraní. Bola za to SPD, FDP, zelení i žavé krídlo jeho vlastnej strany a keby bol pokračoval v starej tendencii, mohol by na tom vežmi stratiť. Nech to však bolo tak či onak, v každom prípade jeho stanovisko k odstráneniu a likvidácii týchto rakiet sa hodnotilo pozitívne a my ho oceňujeme.

Chcel by som povedať, že v oblasti zahraničnej politiky, tak ako nám tlmočí minister Genscher stanoviská bonnskej vlády máme celý rad identických stanovísk k otázkam zníženia napätia, upevňovania mieru, k rozvinutiu dialógu, kde predovšetkým Genscher sa vyvinul z bývalého tvrdého ministra vnútra v realistického politika, ktorý dnes v spektre Západu hádam spolu s Andreottim zaujíma najrealistickejšie stanoviská a ktorý hrá tiež svoju nezanedbatežnú úlohu na západonemeckej vnútropolitickej scéne. Aspoň sa vždy tvrdí, že to, čo hovorí on, je identické s názormi Kohla. Ak je to skutočne tak, tak to nie je zlé.

Chcem k tomu dodať len tožko, že tento fakt oceňujú i sovietski súdruhovia, počítajú so skorou návštevou Ševardnadzeho v NSR, možno už budúci mesiac, možno v januári, a s pozvaním Kohla do Sovietskeho zväzu.

Pokiaž ide o Rakúsko, vzťahy sú podobného charakteru ako s NSR. Museli sme prekonať vežmi citlivý problém, ako ho niekedy nazývame počínajúci Bielou horou. To sú otázky tradície, histórie a citu. Nebolo žahké normalizovať vzťahy s touto krajinou. Myslím, že vďaka realizmu obidvoch strán sa to podarilo. Tieto vzťahy sú dnes stabilné, pravda, čas od času vystavené silným úderom rakúskej propagandy, istej časti rakúskych masových médií, ktoré využívajú a najmä zneužívajú každú zámienku k tomu, aby nás napádali. To pochopitežne vyvoláva emócie, bilaterálne napätie, takže niekedy sa pracovne vraví, že to čo diplomati stavajú ako murári vežu na kostole niekožko rokov, jedna takáto záležitosť celú vežu zrúti a začína sa stavať znova. Teraz - zaplať pán boch ako vravíme my komunisti - sa už dlhší čas nič nestalo a dúfajme, že sa nestane. Vzťahy sú dnes vežmi rušné, ako som už pred chvížou vravel. Iba v tomto roku sme mali tretinu vlády v Rakúsku a ich tretina vlády bola u nás. Súdruh Obzina tam bol minulý týždeň, v piatok ma prijímal Mock, ktorý si nevedel vynachváliť výsledky tejto návštevy. Myslím, že návšteva predsedu Vranitzkého bola z tohoto hžadiska vežmi užitočná. Budúci rok tu má býť opäť, už oficiálne.

V oblasti ekonomiky je Rakúsko našim druhým západným partnerom hneď po Nemeckej spolkovej republike. Je to malá krajina, ale náš vzájomný obchod s ňou predstavuje takmer celú jednu miliardu amerických dolárov. Pravda, my si sťažujeme na štruktúru obchodu, že vyvážame najmä suroviny, radi by sme vyvážali viac strojov, ale s. minister Urban v tomto ohžade vykonal v posledných rokoch vežký kus práce.

Pokiaž ide o kultúru, vlani sme mali v Rakúsku na tri tisíce našich umelcov. Je to neuveritežné číslo, ale snáď ho pochopíte, keď poviem, že to nie je číslo, ktoré ide po štátnej línii, ale po komerčnej línii. Sú to naše orchestre, ktoré hrajú v každej druhej rakúskej kaviarni, či reštaurácii.

Dni kultúry Rakúska u nás a naše Dni kultúry v Rakúsku skončili dobre a vytvára sa dobrá základňa pre rozvoj vzťahov. Tožko asi k vašej otázke, ak máte ešte dodatočné otázky, ja som k dispozícii.

Na záver by som chcel povedať, že záujem vás poslancov, ako aj priebeh diskusie k našej zahraničnej politike potvrdili, akú pozornosť venuje náš najvyšší zastupitežský a zákonodarný orgán celému komplexu zahraničnej politiky, a chcel by som sa vám za to úprimne poďakovať. Poďakovať sa za podporu, za vašu vysokú angažovanosť a za konkrétnu činnosť pri naplňovaní zahraničnopolitických zámerov a úloh vytýčených XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa.

Rád opakujem, že zvlášť vysoko si ceníme, čo Federálne zhromaždenie a ďalšie zastupitežské orgány robia pre mobilizáciu našej najširšej verejnosti na podporu mierovej ofenzívy Sovietskeho zväzu a ostatných socialistických krajín. Názory, ktoré ste vyslovili, sme pozorne zaregistrovali, priniesli celý rad cenných podnetov, preštudujeme ich a zaradíme medzi prioritné úlohy našej politiky.

Áno, nová doba stavia pred nás mimoriadne zložité a náročné ciele. Ďalší postup vpred predstavuje pre nás najtesnejšia súčinnosť a prehlbovanie spojenectva so Sovietskym zväzom a bratskými socialistickými krajinami a dobrá a úzka spolupráca s naším žudom a s vami. Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu ministru Chňoupkovi. Ptám se poslankyně Lefflerové zda je spokojena s odpovědí.

Poslankyně SN N. Lefflerová: Áno.

Předseda FS A. Indra: Ano. Soudruh poslanec Kapitola?

Poslanec SL L. Kapitola: Ano.

Předseda FS A. Indra: Ano. Prosím soudruha Štáfka, aby nás z pověření zvolené návrhové komise seznámil s návrhem usnesení.

Předseda návrhové komise, místopředseda SN V. Štáfek: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, k předloženému návrhu usnesení nedošly návrhové komisi žádné podstatné připomínky. Návrhová komise doporučuje po projednání jen čtyři drobné úpravy, a to:

Na straně 2 ve druhém odstavci ve druhém řádku škrtnout slovo "rovněž".

Na straně 3 ve druhém odstavci v prvním řádku doplnit úvodní větu takto: "Vyslovujeme se pro koncepci společného bezpečného evropského domu." Doplněno "společného".

Na straně 4 v prvním řádku slovo "s vyspělými" nahradit slovy "s průmyslově rozvinutými", další text pokračuje beze změny.

Rovněž na straně 4 ve druhém odstavci na čtvrtém řádku škrtnout slovo "sociální".

Návrhová komise doporučuje s těmito drobnými úpravami předložený návrh usnesení schválit.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Štáfkovi i návrhové komisi.

Soudružky a soudruzi, má někdo k návrhu usnesení včetně doplňků navrhovaných změn nějaké připomínky nebo dotazy? (Nebyly.) Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

V zasedací síni jsou v této chvíli přítomni ve Sněmovně lidu 172 poslanci, ve Sněmovně národů 63 poslanci z České socialistické republiky a 71 poslanec ze Slovenské socialistické republiky. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s navrhovaným usnesením? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím, aby se vyjádřit poslanci Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění schválilo usnesení ke zprávě ministra zahraničních věcí k zásadním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky.

Soudružky a soudruzi, zítřejší jednání bude řídit první místopředseda Federálního shromáždění soudruh Marko. V jednání budeme pokračovat v 9 hodin.

Nyní přerušuji 6. společnou schůzi sněmoven.

(Schůze přerušena v 17.48 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP