Úterý 23. června 1987

Dohovor si nevyžiada zmenu československého právneho poriadku. Jeho ratifikáciou ČSSR znovu vyjadrí svoju aktívnu podporu úsiliu pokrokových síl o vyhubenie nežudského režimu apartheidu.

V mene vlády ČSSR odporúčam Federálnemu zhromaždeniu, aby Dohovor schválilo.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji soudruhu Lacovi za jeho výklad. Návrh byl přikázán k projednání výborům ústavně právním, zahraničním, branným a bezpečnostním a pro kulturu a výchovu obou sněmoven. Výbory Sněmovny národů pověřily funkcí společného zpravodaje člena ústavně právního výboru poslance Evžena Krauskopfa a výbory Sněmovny lidu členku zahraničního výboru poslankyni Emílii Timaníkovou.

Prosím nejdříve poslance Evžena Krauskopfa, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec E. Krauskopf: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, Československá socialistická republika a všechny ostatní socialistické státy v úzké součinnosti s rozvojovými zeměmi vyvíjejí v rámci mezinárodního společenství, včetně akcí OSN, aktivní a iniciativní úsilí směřující k likvidaci všech forem a projevů nelidského režimu apartheidu. Jedním z praktických výsledků tohoto úsilí je i Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987, kterou dnes projednáváme.

Celá pokroková světová veřejnost dnes ostře odsuzuje systém apartheidu uplatňovaný v JAR. Apartheid představuje v JAR oficiální politiku, která je jednou z nejhorších forem rasové diskriminace vůbec. Rezoluce a deklarace přijaté OSN k této otázce mají plnou podporu většiny světového společenství. Mařeny jsou jen některými státy, především USA, což je také příčinou toho, že soustředěné úsilí o likvidaci režimu apartheidu nebylo zatím korunováno plným úspěchem.

Mezinárodní sportovní styky, soutěže a sport vůbec, jsou dnes i prostřednictvím masově komunikačních prostředků sledovány s mimořádným zájmem milióny lidí na celém světě. Z tohoto aspektu představují jednu z nejprogresívnějších forem sbližování a upevňování spolupráce a přátelství nejen mezi sportovci a sportovními svazy, ale i mezi národy a státy celého světa. O to víc je aktuální bezvýhradná podpora olympijské zásadě nepřípustnosti jakékoli diskriminace na základě rasy, náboženského vyznání nebo politické příslušnosti ve sportu. Víme z některých případů z minulosti, že díky kompromisnímu či dokonce obstrukčnímu postoji některých světových sportovních federací nebo národních sportovních svazů byla tato myšlenka, obsažená v Olympijské Chartě, porušována. Zvláště citlivě se to dotýká zejména většiny afrických států, které v souvislosti s podporou spravedlivého národně osvobozovacího boje původního černošského obyvatelstva JAR, vždy rozhodně a nekompromisně vystupovaly a vystupují nejen proti účasti sportovců reprezentujících oficiální režim JAR, ale i proti účasti sportovců těch sportovních národních svazů, které umožnily vzájemný styk se sportovci nebo sportovními družstvy JAR na vrcholných světových sportovních utkáních.

Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu představuje komplexní systém účinných prostředků a opatření, jejichž důsledné dodržování a realizace ze strany smluvních států by měly vytvořit spolehlivou bariéru pronikání apartheidu do sportu a umožnit přístup většiny států k této úmluvě.

Přístupem k této úmluvě vyjádří Československá socialistická republika svoji angažovanou podporu úsilí pokrokových sil o odstranění režimu apartheidu a dá najevo svoje odhodlání podílet se na přijetí a realizaci účinných mezinárodních opatření k dosažení tohoto cíle.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů proto plně doporučuji sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým vládním návrhem.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společnému zpravodaji výborů Sněmovny národů poslanci Krauskopfovi. Prosím poslankyni Timaníkovou o přednesení zpravodajské zprávy.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně E. Timaníková: Vážený súdruh predseda, súdružky a súdruhovia poslanci, pripojujem sa k názoru súdruha poslanca Krauskopfa, že oficiálna politika apartheidu uskutočňovaná t. č. v Juhoafrickej republike, je jednou z najhorších foriem rasovej diskriminácie a potlačovania žudských práv vôbec.

Niektoré západné štáty poskytujú rasistickému režimu v Juhoafrickej republike politickú, hospodársku i vojenskú podporu, čo rasistov posmežuje pri stupňovaní ich agresívnych, ozbrojených prepadoch voči vlastnému obyvatežstvu i pokrokovým silám v susedstve JAR - proti Zimbabwe, Mozambiku, Angole a v doposiaž nezákonne okupovanej Namíbii.

Porušovaním základných žudských práv sa rasistický režim na juhu Afriky stal trvalým zdrojom lokálnych konfliktov a predstavuje tak vážne nebezpečenstvo pre africké národy a svetový mier.

Boj proti rasizmu a apartheidu nemôže ostať len na úrovni všeobecného deklaratívneho odsúdenia a všeobecnej kritiky, musí byť aktívne vedený členskými štátmi Organizácie spojených národov proti jeho konkrétnym nositežom. Prijatie Medzinárodného dohovo. ru proti apartheidu v oblasti športových stykov a jeho ratifikácia čo najväčším počtom členských krajín OSN bude prínosom medzinárodných demokratických a pokrokových síl k ízolácii tohto reliktu neokolonialistických foriem zotročovania žudu Juhoafrickej republiky. Záväzky vyplývajúce z uvedeného Medzinárodného dohovoru sú zamerané na izoláciu rasistov v oblasti športových stykov.

Československé športové organizácie, Československý zväz telesnej výchovy a Československý olympijský výbor sú v popredí boja proti apartheidu v športe a spolu so športovými organizáciami v krajinách socialistického spoločenstva sú tiež iniciátorom toho, že Medzinárodný olympijský výbor má dnes zásadné a pevné postoje v tejto otázke. V tomto zmysle pôsobia i v ďalších medzinárodných športových organizáciách.

Ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu odporúčam poslancom snemovne vysloviť s predloženým návrhom súhlas.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společné zpravodajce výborů Sněmovny lidu poslankyni Timaníkové. Do rozpravy se písemně k tomuto bodu nepřihlásil nikdo. Ptám se proto, zda někdo z poslanců žádá o slovo. (Nikdo.) Nikdo.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedacím sále je přítomno 169 poslanců Sněmovny lidu, 63 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice a 66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

V parlamentním tisku č. 22 se navrhuje usnesení, kterým se doporučuje souhlasit s projednávanou mezinárodní úmluvou.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem usnesení podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu schválili návrh usnesení.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem usnesení podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny národů schválili jednomyslně návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Mezinárodní úmluvou proti apartheidu ve sportu, přijatou v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsanou za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 19, SL č. 41, SN č. 46.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, posledním bodem našeho pořadu je

7

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března do 22. června 1987 (tisk 30).

V parlamentním tisku je uvedena činnost všech orgánů Federálního shromáždění od poslední, březnové schůze sněmoven v tomto roce.

Jsou, soudružky a soudruzi poslanci, k této zprávě nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Federální shromáždění vzalo zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března do 22. června letošního roku na vědomí.

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme vyčerpali pořad 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Upozorňuji, že se v pondělí dne 6. července t. r. koná schůze Klubu komunistických poslanců, na kterou jsou zváni členové klubů dalších politických stran a poslanci bez politické příslušnosti. Na této schůzi budou soudruhy Jakešem, Pitrou a Poledníkem podány informační zprávy důležité pro naši poslaneckou činnost. Žádám proto všechny poslance o účast.

Současně sděluji, že dnes je odjezd autobusů na letiště ve 12.30 hodin.

Končím 5. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. (Potlesk.)

(Schůze skončila v 11.25 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP