Úterý 23. června 1987

Obdobně výbory ústavně právní si ověřovaly v minulých letech účinnost tohoto zákona.

Výbory pro zemědělství a výživu se při svých jednáních o zajištění zemědělství a potravinářského průmyslu stroji a zařízeními i výrobky z dalších odvětví, zejména z chemického průmyslu, setkávaly s řadou problémů v kvalitě, spolehlivosti a technické úrovni i cen těchto výrobků a jejich vliv na výsledky práce v zemědělství. Jejich přístup k projednávání návrhu zákona vycházel zase z těch. to poměrně bohatých zkušeností z pohledu uživatele výrobků.

Výbory pro plán a rozpočet se při projednávání státního rozpočtu i státního závěrečného účtu už tradičně setkávají s dopady úrovně a kvality produkce na výsledky hospodaření a vůbec na efektivnost naší ekonomiky.

Bylo tedy ve výborech dost zkušeností a poznatků k náročnému projednávání vládního návrhu zákona. Výbory pro zemědělství a výživu vládní návrh doporučily ke schválení. Výbory pro plán a rozpočet i výbory pro průmysl, dopravu a obchod doporučily shod. ně úpravu odstavce 3 § 16 vládního návrhu.

Odlišná stanoviska výborů, zejména ve věci předkládání zahraničních vzorků v souvislosti s hodnocením výrobků státními zkušebnami a s tím spojeným vynakládáním devizových prostředků, byla sjednocena na poradě předsedů výborů s představiteli Úřadu pro normalizaci a měření a zástupcem Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Aby byly vytvářeny podmínky pro náročné hodnocení výrobků, ale přitom zabráněno možnosti paušálního vyžadování vzorků zahraničních výrobků státními zkušebnami při hodnocení tuzemských výrobků, bylo dohodnuto, že v prováděcím předpise bude formulována povinnost organizace prokazovat skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobků do stupně jakosti Q takto: "Důkazními prostředky, kterými lze prokazovat skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobku do stupně jakosti Q jsou např.:

- listiny obsahující technické a ekonomické údaje o srovnatelných výrobcích a o hodnoceném výrobku a údaje o vývoji jejich jakosti,

- anebo podle povahy výrobku a možností výrobce také vzorky srovnatelných výrobků."

Tato dohoda a závěr výborů je zahrnut do společné zprávy výborů (tisk 23).

V předloženém návrhu je třeba dále provést zpřesňující dílčí legislativní úpravy, které jsou taktéž obsaženy ve společné zprávě výborů. Společnou zprávu jste všichni obdrželi.

Jak už zde bylo připomenuto, do zákona se zařazuje nový úřední výkon, certifikace výrobků. Povinné certifikaci budou podléhat pouze stanovené výrobky.

Úprava certifikace výrobků má zabezpečit racionální dozor nad jakostí výrobků, které není vhodné hodnotit nebo schvalovat. Jde o režim, který má zabezpečit trvalé dodržování jakosti. K této části zákona nebyly výhrady ani připomínky.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu, pro průmysl, dopravu a obchod a výboru ústavně právního doporučuji Sněmovně lidu schválit vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (tisk 16) ve znění společné zprávy výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu (tisk 23). Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společnému zpravodaji výborů Sněmovny lidu poslanci Dobiášovi a uděluji slovo poslankyni Hornáčkové.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně D. Hornáčková: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia! Ako zdôraznil súdruh poslanec Dobiáš vo svojej spravodajskej správe, vysoká technická úroveň výrobkov, ich dobrá kvalita i vzhžad vždy boli a stále sú jedným z dôležitých predpokladov pre ďalší úspesný rozvoj našej ekonomiky. Sú aj rozhodujúcim predpokladom pre vytváranie spokojnosti občanov s nimi.

Kvalita niektorých výrobkov, určených najmä pre vnútorný trh, nie je už dlhší čas dobrá, zákazník ich kupuje mnohokrát s nedôverou a s obavami, ako dlho mu budú bez porúch slúžiť. Niektorí naši výrobcovia namiesto zlepšenia kvality svojich výrobkov zvyšujú počet kupónov na záručné opravy, ktoré sú súčasťou záručných listov. Obzvlášť závažné sú ekonomické dôsledky z dodávok nekvalitných výrobkov a výrobkov bez dostatočnej technickej úrovne našim zahraničným odberatežom. Preto sa v súčasnosti venuje mimoriadna pozornosť vytvoreniu všetkých nevyhnutných predpokladov a podmienok pre to, aby sa vysoká technická úroveň, kvalita a spožahlivosť stala samozrejmou vlastnosťou našich výrobkov.

Objektívna potreba vyvíjať tlak na zvyšovanie akosti československých výrobkov vyvoláva nutnosť zvyšovať nároky nielen na činnosť výrobných organizácií, ale i na činnosť orgánov štátneho skúšobníctva, ktorá za uplynulých 20 rokov pôsobnosti zákona o štátnom skúšobníctve nesporne plne potvrdila dôležitý význam ich poslania. Zákon však za tento dlhý čas predsa len stratil na účinnosti, a preto treba jeho novelizáciou vytvoriť väčší priestor pre ďalšie zvyšovanie úrovne a účinnosti štátneho skúšobníctva, pričom hlavným ciežom je sprísnenie a racionalizácia postupu štátnych skúšobní pri hodnotení výrobkov a pri zvyšovaní objektivity celého konania.

Vládny návrh zákona prerokovali výbory Českej národnej rady a vyslovili s ním súhlas. Výbory Slovenskej národnej rady s návrhom takisto súhlasili, ale odporučili niektoré drobné zmeny v záujme spresnenia dikcie zákona a zosúladenia s textom a s terminológiou dosiaž platného zákona. O výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Snemovne žudu a Snemovne národov podal podrobnú informáciu súdruh poslanec Dobiáš. Všetky odporučené zmeny boli prerokované v ústavnoprávnych výboroch Snemovne žudu a Snemovne národov a väčšina z nich bola akceptovaná a premietnutá do spoločnej správy výborov snemovní - tlač č. 23.

Z hžadiska ústavnoprávneho je predložený vládny návrh novelizácie zákona o štátnom skúšobníctve v súlade s článkom 24 ústavného zákona o československej federácii, podža ktorého patrí do pôsobnosti Československej socialistickej republiky okrem iného aj úprava štátneho skúšobníctva, a preto novelizácia zákona o státnom skúšobníctve sa musí uskutočniť zákonom Federálneho zhromaždenia.

Ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne národov odporúčam snemovni schváliť predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve, so zmenami, uvedenými v spoločnej správe výborov oboch snemovní.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společné zpravodajce výborů Sněmovny národů poslankyni Hornáčkové. Do rozpravy se písemně přihlásil poslanec Zdeněk Rada, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SL Z. Rada: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci. S přestavbou naší ekonomiky na intenzívní rozvoj stává se kvalita naší výroby mimořádně naléhavým ekonomickým a politickým problémem, jemuž musíme věnovat velkou pozornost. Závažná jednání nejvyšších stranických orgánů nejednou zdůraznila, že nedostatky v kvalitě výroby, které jsou stále nemalé, způsobují jak materiální, tak morální ztráty, narušují rytmičnost výroby a vyvolávají oprávněnou kritiku lidí. Je nutno otevřeně říci, že bez obratu v tomto směru nemůžeme splnit žádný z cílů, které jsme si v naší společnosti vytyčili, nedosáhneme vysoké produktivity ani neurychlíme vědeckotechnický pokrok. Jestliže chceme splnit úkoly XVII. sjezdu KSČ, neobejdeme se bez nových forem a nových metod práce, bez mobilizace našeho materiálního a duchovního potenciálu a bohatství. Dosáhnout všude vysoké kvality výrobků, přestat vyrábět zmetky, pravidelně provádět inovaci výrobků - vyžaduje vytvoření takových podmínek, jako jsou organizovanost, disciplína, zdokonalování stylu řídící práce a hlavně mít snahu překonat stereotyp a návyky, které jsou poplatné extenzívnímu rozvoji ekonomiky. Začít musíme všichni na všech úrovních. Je to bezesporu složité, ale žádný kompromis ani polovičatost zde neobstojí, neboť dosavadním způsobem řízení výroby nelze zajistit potřebnou tvorbu prostředků nezbytných pro další růst životní úrovně.

O tom, že s kvalitou naší produkce není vše v pořádku, svědčí oprávněné připomínky nás uživatelů k většině výrobků, které jakýmkoliv způsobem užíváme. Je skutečností, že jsme si v minulých letech příliš zvykli chápat potíže a z nich vyplývající nedostatky. Často se zapomíná, že na jedné straně jsme výrobci a na druhé straně uživatelé. Přitom ne zřídka se stává, že ti, kdo si oprávněně jako spotřebitelé stěžují na nízkou kvalitu zboží vyráběného jinými, sami si často jako výrobci nepočínají právě lépe. Nelze za výrobek nejvyššího stupně jakosti považovat takový, který sice technickou úrovní odpovídá srovnatelnosti se světem, ale je vysoce poruchový. jeho životnost je nízká a není zajištěn servis ani náhradní díly. To všechno je znakem jakosti výrobků, ovlivňuje jeho užití a zároveň s tím i spokojenost spotřebitele.

V tomto směru byla přijata některá opatření, která by měla změnit přístupy a pohledy na tuto problematiku na koncepčních i realizačních místech v celém systému řízení našeho národního hospodářství.

Také dnes projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, který by měl plnit úlohu jednoho z důležitých nástrojů k účinné realizaci komplexního řízení jakosti našich výrobků. Naše dřívější snahy o zvýšení jakosti výrobků nepřinesly očekávané výsledky. Opatření, která byla tehdy přijata, nevyvolala dostatečně účinný tlak na výrobce, kteří neměli ani tak zájem o kvalitu výrobků, jako spíše o plnění kvantitativních ukazatelů plánu. Také státní technický dozor a státní zkušebny neplnily účinně kontrolní funkci vůči výrobcům. A pokud jde o podnikové orgány kontroly jakosti, tady se zanedbalo snad nejvíce. Např. praxe některých výrobců produktů pro domácí trh šla tak daleko, že se v prvých dvou dekádách měsíce prováděla celkem poctivá kontrola jakosti výrobků a ve třetí dekádě se pustilo všechno, i ty zadržené z prvních dvou dekád, jen aby plán byl v objemových ukazatelích splněn.

Z dosavadní praxe je možno vyvodit závěr, že i naše státní zkušebnictví je poplatné dosavadnímu vývoji. Na jedné straně, jak jsem uvedl, roste počet reklamací a připomínek na technickou úroveň a spolehlivost našich výrobků a na straně druhé statistické údaje o zařazení výrobků do I. stupně jakosti ukazují na solidní úroveň, tzn. že by mělo být vše v pořádku. Např. v roce 1986 bylo ze zkušebnictví celkem zařazeno do I. stupně jakosti 30,1 % hodnocených výrobků. Na první pohled bychom tedy mohli být spokojeni, jen však do té doby, než to srovnáme s předními výrobky světového trhu.

Pro srovnání uvádím, že např. v Japonsku hodnotí zhruba 7 % svých výrobků jako výrobky špičkové světové úrovně.

Z toho tedy vyplývá požadavek na naše státní zkušebnictví, zvýšit náročnost a kritičnost při hodnocení a zařazování výrobků a také rozšířit okruh výrobků k přezkušování, jak stanovilo 5. zasedání ÚV KSČ.

Hovoříme-li o jakosti a spolehlivosti výrobků, pak nemůžeme opomenout také nedostatky v obchodně technických službách, které stejně jako nekvalitní výrobky způsobují zákazníkům technické problémy a mají i ekonomické a politické důsledky.

Soudružky a soudruzi, zvlášť závažné důsledky způsobují. výrobky nedostatečné technické úrovně a nízké kvality a spolehlivosti v zahraničním obchodě. Nízká kvalita výrobků patří k hlavním příčinám nízkých cen docílených na zahraničních trzích, vyvolává reklamace, dodatečné náklady a připravuje nás nejen o materiální hodnoty, ale i dobrou pověst.

Zvýšení konkurenční schopnosti našich výrobků na zahraničních trzích je jednou z rozhodujících podmínek úspěšné přestavby našeho národního hospodářství. Musíme tudíž držet krok v ostrém konkurenčním boji ve světě, v němž platí nekompromisní požadavek růstu technické úrovně, jakosti výrobků a zajištění bezporuchového a včasného servisu. Proto je pro nás tak důležité mezinárodní srovnávání parametrů výrobků, které chceme na zahraničních trzích nabízet.

Rozhodující jsou při tomto srovnávání technické parametry výrobku, jeho ekonomický efekt a čas. Jak víme ze zkušeností, faktor času nám dělá velké potíže, neboť navržený špičkový výrobek, který obstál v mezinárodním porovnání, toto hodnocení ztratí v důsledku dlouhé přípravy jeho výroby.

Některé naše podniky mají určitou nechuť a nezájem o mezinárodní porovnání. Ale nám skutečně nezbývá, než vycházet při hodnocení našich výrobků ze srovnání s výrobky předních světových výrobců. Nemůžeme přihlížet jen k našim podmínkám a možnostem a už vůbec ne k tomu, že by naše měřítko užití a spokojenosti s výrobkem mělo platit i pro zahraničního zákazníka. Takový přístup vede často k tomu, že výrobky, které u nás hodnotíme jako špičkové nebo srovnatelné s konkurencí, naši zákazníci za takové nepovažují a samozřejmě se to projeví, jak jsem uvedl, ve snížení zájmu o ně, popř. ve snížení ceny.

V současné době, jak ukazují dostupné informace, je mechanismus vlivu technické úrovně výrobků na jeho cenu na světových trzích velmi tvrdý a nekompromisní. Tak např. snížení technické úrovně strojírenských výrobků o 10 % vede ke snížení jejich ceny o 15 až 20 %. Pokles technické úrovně o 15 až 20 % znamená snížení ceny až o 50 %. Naopak zvýšení technické úrovně jen o několik procent proti průměru špičkového výrobku přináší výrobci výhodu až dvojnásobné ceny.

Chceme-li být světoví u výrobků, kde "na to máme", kde můžeme směle konkurovat špičkovým výrobkům ve světě nebo je i dokonce předčit, pak se musíme pravidly, která ve světové konkurenci neúprosně působí, řídit.

Soudružky a soudruzi, jak jsem uvedl (a poznatky z volebních obvodů to plně potvrzují), v hospodářské sféře je celá řada připomínek k této problematice.

Právem je poukazováno na to, že kvalita je celospolečenskou záležitostí a že výsledky jednotlivých podniků-finalistů jsou závislé na dodávkách řady jiných podniků, na jejich včasnosti, úplnosti a hlavně na kvalitě, což v konečném výsledku rozhoduje o kvalitě finálního výrobku. Jedná se např. o agregátovou základnu, především jde o technickou úroveň motorů všech výkonů, jejich spolehlivost, hlučnost, spotřebu, problémy jsou u hydrauliky nebo gumárenské a pryžové výroby, a mohl bych jmenovat dále.

Pro zvýšení jakosti je třeba posílit především zkušebnictví v podnicích a vybavit je potřebným měřicím zařízením a technikou, kterou je možno získat většinou jen dovozem; stejně tak je třeba řešit diagnostiku, aby odpovídala světové úrovni.

Ke zvážení uvádím i to, aby již při zadání vývojového úkolu spolupracovaly zkušebny, protože v dané době základní technické podmínky zpracuje řešitel bez informací od zahraničního obchodu a k těmto základním technickým podmínkám se také státní zkušebny nevyjadřují, proto je požadavek, aby úvodní oponentury se zúčastnil i zástupce státní zkušebny.

Řada připomínek je k úrovni kvalifikace pracovníků státních zkušeben, včetně praxe z vývojových nebo výzkumných pracovišť, neboť v řadě případů nejsou rovnocennými partnery odborníkům oboru, který hodnotí. Je předkládán názor, aby v hodnotitelských komisích byli zástupci rozhodujících odběratelů, kteří mají zkušenosti z provozu daných výrobků.

Podobně mnoho nejasností je v současné době v hospodářské sféře na úrovni výrobních hospodářských jednotek i podniků, jak to bude s prostředky na pořizování srovnatelného výrobku ze zahraničí apod.

Soudružky a soudruzi, vypořádat se s tak složitým, dá se říci letitým problémem, jako je kvalita výrobku, nebude jistě snadné, přihlédneme-li k současným dodavatelsko-odběratelským vztahům.

Proto bude nezbytné uskutečnit rozsáhlé změny v ekonomickém mechanismu - především však musíme dosáhnout toho, aby úsilí o zlepšení kvality výrobků se stalo prvořadou záležitostí pracovních kolektivů.

Stejně tak je nutné, aby orgány státního zkušebnictví zpřísnily a zracionalizovaly svůj postup při hodnocení výrobků, aby zvyšovaly objektivitu jejich hodnocení a využívaly všech potřebných hodnot v zájmu toho, aby naše výrobky svou technickou úrovní a spolehlivostí vyvolávaly spokojenost jak u domácích, tak zahraničních zákazníků.

To je také cílem dnes projednávaného vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, a proto i já jej doporučuji sněmovnám schválit.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Radovi. Hlásí se ještě někdo z poslanců o slovo? (Ne.) Není tomu tak. Vyhlašuji rozpravu za skončenou.

Žádají o slovo společní zpravodajové? (Ne.) Nežádají.

Můžeme přistoupit k hlasování. V zasedacím sále je přítomno 167 poslanců Sněmovny lidu, 64 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice, 57 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společné. zpravodajky výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 16, SL č. 38, SN č. 43.)

Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem pořadu je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP