Úterý 23. června 1987

Navrhovaná sociální opatření ve společenské péči o rodiny s dětmi a v důchodovém zabezpečení směřují k naplnění rozsáhlého sociálního programu. Předložené návrhy zákonů vycházejí z dosaženého stupně hospodářského rozvoje naší společnosti a odpovídají ekonomickým možnostem, které jsou v současné době k dispozici. Řeší se jimi nejaktuálnější otázky v oblasti sociálního zabezpečení s tím, že představují první etapu sociálních opatření zamýšlených v této pětiletce. Komplex těchto opatření je třeba ocenit, neboť představuje ucelený program, který zavazuje příslušné státní orgány a ukládá jim připravit k daným termínům potřebná legislativní opatření.

Opatření v oblastí společenské péče o rodinu a děti, o kterých hovořil s. ministr Boďa, se dotýkají tří významných dávek, a sledují posílení jejich funkce. Společnost má zájem na vývoji zdravé a dostatečně početně silné populace, neboť současná populační politika ovlivňuje pracovní potenciál v budoucích letech. Víme, že populační vývoj nebyl v posledních letech příznivý, a od poloviny sedmdesátých let se vyznačuje postupným poklesem - zatímco v roce 1974 se narodilo 292 tis. dětí, pak v roce 1985 již jen 225 tis. a podle projekce Federálního statistického úřadu by se mělo v roce 1990 narodit 212 tis. dětí. Dalším negativním jevem je zvyšování rizikových a předčasných porodů. Nová opatření proto směřují k prohloubení účelu uvedených dávek a dále sledují zlepšení hmotného zabezpečení rodiny.

Prodloužení doby poskytování peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené před očekávaným porodem je zdůvodněno lékařskými poznatky, neboť současná doba, kdy ženy zpravidla zůstávaly doma, je z hlediska péče o zdraví matek a dětí příliš krátká.

Po dobu ošetřování nemocného člena rodiny, v praxi převážně malých dětí, se poskytuje podpora. Dosavadní nárokové poskytování nepostačovalo zpravidla pokrýt potřebu ošetřování nebo péče a při dobrovolném prodlužování se vyskytovaly velké rozdíly. Většinou nebylo přiznáváno ženám činným v dělnických profesích. Je proto odůvodněné prodloužení, které pokryje většinu běžných dětských onemocnění, s možností dalšího prodloužení, jak uvedl soudruh ministr Boďa, aby se zejména malé děti z předškolních zařízení vracely do kolektivu doléčené. Významné je i upuštění od podmínky společné domácnosti při ošetřování nebo péči o dítě mladší 10 let, čímž se umožní poskytování dávky i v těch případech, kdy rodiče dítěte spolu z nejrůznějších důvodů nežijí, ať se již jedná např. o důvody bytové nebo o rozvedená manželství apod.

Pokud jde o mateřský příspěvek, navržená změna znamená již třetí novelizaci zákona v posledních pěti letech a další zdokonalení této dávky, která se plně vžila. Ve výši mateřského příspěvku se preferuje zejména rodina se 3 dětmi. Tak se umožní osobní péče matky o malé dítě, která je v tomto věku základem pro jeho dobrý duševní a fyzický vývoj.

Všechny tyto úpravy si budou vyžadovat nemalých finančních částek - koncem 8. pětiletky to bude více než 1 mld. Kčs. Další výrazné finanční náklady státního rozpočtu budou znamenat úpravy v důchodovém zabezpečení, jejichž těžiště bude v příštím roce. V letošním roce se však realizují úpravy důchodů nejnaléhavějších.

Soudružky a soudruzi, úroveň sociálních vymožeností, které v současné době dosahujeme, nás zavazuje k poctivé a kvalitní práci. Plně si uvědomujeme, že jen poctivá práce nás všech vytvoří základnu, ze které se bude moci rozvíjet další sociální program.

Jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu doporučuji, aby s předloženými návrhy zákonů byl vysloven souhlas.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společné zpravodajce výborů Sněmovny lidu poslankyni Mikundové a prosím poslance Jaroslava Jenerála o přednesení zpravodajské zprávy.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Jenerál: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, připojuji se ke stanovisku, které zde zaujala za výbory Sněmovny lidu poslankyně Mikundová. Sociální opatření, která se mají uskutečnit předloženými návrhy zákonů, doporučuji jednoznačně podpořit.

Součástí navrhované novely zákoníku práce je dále i úprava oblasti, která s opatřeními ve společenské péči o rodiny s dětmi a v důchodovém zabezpečení přímo nesouvisí, je však rovněž velmi důležitá.

Jde o pracovněprávní dopad rozvíjející se mezinárodní ekonomické spolupráce, do které se ČSSR zejména v rámci RVHP stále více zapojuje. V souvislosti s realizací komplexního programu vědeckotechnického pokroku Rady vzájemné hospodářské pomoci do roku 2000 se při rozvíjení socialistické ekonomické integrace předpokládá v podstatně širším měřítku vytváření společných hospodářských organizací s mezinárodní účastí, která by odrážela vyšší formu vzájemné spolupráce členských zemí. S činností mezinárodních hospodářských organizací jsou neoddělitelně spojeny také pracovněprávní vztahy pracovníků, zejména ze států RVHP. Aby se mohlo pružně reagovat i na úseku pracovního práva, návrh zmocňuje vládu k tomu, aby stanovila potřebné odchylky pro pracovněprávní vztahy pracovníků se zahraniční majetkovou účastí v uvedených směrech. Tyto odchylky se mohou stanovit jak pro mezinárodní hospodářské organizace - to je pro socialistickou ekonomickou integraci, jak hovořil soudruh ministr Boďa, tak i pro ekonomickou spolupráci s nesocialistickými státy. Úprava pro socialistickou ekonomickou integraci v nařízení vlády bude vycházet z dokumentů RVHP, kterými jsou "Jednotná ustanovení o zřizování a činnosti mezinárodních hospodářských organizací z roku 1976" a "Vzorová ustanovení o pracovních podmínkách pracovníků mezinárodního hospodářského sdružení" z roku 1979. Navržené doplnění § 6 odst. 2 zákoníku práce o zmocnění pro vládu ČSSR tak umožní transponovat do československého právního řádu úpravu odlišností vyplývajících z rozdílného pracovního zákonodárství ČSSR a ostatních států.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi poslanci, k vládním návrhům několik doplňujících poznámek z hlediska legislativního, ústavněprávního a procedurálního.

Předloženými vládními návrhy má být novelizováno celkem 6 zákonů - zákon o mateřském příspěvku, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákoník práce a zákon o sociálním zabezpečení.

Pokud jde o ústavněprávní stránku předložených vládních návrhů, je v pořádku a opírá se o čl. 22 písmeno a), c) a d) ústavního zákona o československé federaci. Podle tohoto ustanovení patří do působnosti Československé socialistické republiky stanovit jednotné zásady pracovněprávních vztahů, důchodového a nemocenského zabezpečení a sociální politiky. Tím je dána podle čl. 37 odst. 1 písm. b) téhož zákona i zákonodárná pravomoc Federálního shromáždění.

Ve smyslu § 38 odst. 4 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění vyslovil předseda Federálního shromáždění souhlas s upuštěním od předložení zásad a politickoekonomického rozboru a vládní návrhy byly předloženy již v paragrafovaném znění. Návrhy zákonů byly projednány bez připomínek jak výbory pro sociální politiku, pro plán a rozpočet a ústavně právními výbory obou sněmoven, tak příslušnými výbory České národní rady a Slovenské národní rady.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů schválit vládní návrhy těchto zákonů (tisky 25, 26, 27, 28) v předloženém znění.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji společnému zpravodaji výborů Sněmovny národů poslanci Jenerálovi.

Do rozpravy se písemně přihlásila poslankyně Hana Michlová. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně SN H. Michlová: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, v úvodu svého příspěvku bych chtěla podpořit slova ministra Bodi i obou zpravodajů. Opatření, o kterých hovořili, jsem diskutovala s občany ve svém volebním obvodu a mohu říci, že všichni je přijali kladně. Je to ostatně samozřejmé. Týkají se prakticky všech skupin obyvatelstva počínaje dětmi a starými lidmi konče. Abychom je však mohli realizovat, museli jsme nejdříve pro ně připravit předpoklady, a to platilo nejen dosud, ale i v budoucnosti.

Navrhovaná opatření jsou zejména pro mladá manželství neobyčejně významná. Týkají se převážně rodin mladých, kde jsou nejlepší možnosti jak pro narození dětí, tak i pro jejich pozdější výchovu. Umožňují ženě pečovat o dítě v době, která má pro jeho vývoj mimořádný význam a kdy funkce matky je těžko zastupitelná. Proto ženy v mém volebním obvodě se s uznáním vyslovují o návrzích, které jsou součástí všeho, co socialismus ženám přinesl a které nepochybně vyzní v pevné odhodlání žen přispět k dalšímu rozvoji socialistické společnosti. Zároveň však s tímto nesporně příznivým vlivem je nutno si uvědomit jeho dopad. Tak například v závodě Butonia v Roudnici nad Labem (knoflíkářský průmysl) je podíl žen z celkového počtu pracovníků 75 % a značná část žen je ve fertilním věku. V praxi to znamená, že proti minulosti zůstane v důsledku žádoucí péče o dítě podstatně větší část žen po delší dobu mimo pracovní poměr a závod se tak bude muset s problémem odpovědně vypořádat.

V oblastech, kde je napjatá situace v pracovních silách, to není mnohdy jednoduché. Dále se dá předpokládat, že v důsledku delší doby přerušení pracovního poměru se po ukončení péče o dítě vrátí ještě menší část do původního zaměstnání než dosud. Tuto okolnost mi připomínali i v závodě Balírny v Roudnici nad Labem, kde procento návratnosti žen z mateřské dovolené je již nyní nízké.

Změny v nemocenském zabezpečení budou nesporným přínosem. Mnozí občané mě již dříve upozorňovali na to, že v důsledku omezené doby při ošetřování člena rodiny chodily některé děti do školy ne zcela zdravé a nemoc se jim mnohdy vracela. Tyto situace by po úpravě měly být omezeny na minimum. Všichni lékaři budou však muset odpovědně posuzovat dobu nezbytnou k ošetření, aby tato vymoženost nebyla zneužívána.

Pokud se týče kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, patříme mezi země, kde úmrtnost těchto dětí je jedna z nejnižších na světě. Přesto další zvýhodnění se jistě projeví kladně a zlepší se i zdravotní stav novorozenců.

Uvedla jsem stručně ohlas z mého volebního obvodu. Občané opatření jednoznačně vítají a spatřují v nich další pokrok v sociálním rozvoji. Zároveň však moudře upozorňují i na některé okolnosti, které mohou žádoucí dopad opatření oslabit. Uvedu jeden příklad za všechny. Snažíme se vytvořit optimální podmínky pro vývoj zdravého člověka od jeho narození až po jeho stáří. Stačí to však? Bude jedinec zdravý, když rodiče například kouří, pijí nepřiměřeně alkoholické nápoje apod.?

Podle rezoluce Světové zdravotnické organizace z roku 1985 má kouření za následek roční ztrátu nejméně jednoho miliónu osob a je příčinou onemocnění a utrpení mnoha dalších lidí. A kouří u nás méně osob než v jiných státech? Jistě ne. Neměli bychom se i my zamyslet nad tím, jak kouření omezit zejména ve všech veřejných místnostech, restauracích, na pracovištích i v soukromí? Různé studie totiž prokázaly, že kuřáci mají ročně nemocnost o 3 až 4 dny vyšší než nekuřáci a přitom vlastně s nimi pasivně "kouří" jejich spolupracovníci nekuřáci.

Mimořádně znepokojivé je kouření mládeže. Mladé ženy jsou obzvláště citlivé na všechny škodliviny, a to nemluvím o vlivu kouření na vyvíjející se plod a další závažné následky na později narozené dítě. Kolik stále můžeme vidět nastávajících maminek kouřit! Uvedla jsem kouření záměrně, protože je prokazatelně škodlivé a přitom mimořádně rozšířené.

Vážené soudružky a soudruzi, stojí před námi další úkoly zejména v oblasti ideově politické, které budeme muset zajišťovat. Vždyť máme jedno z nejlepších a nejrozsáhlejších sociálních zabezpečení na světě. Mnozí lidé je přijímají jako samozřejmost. Proto bude nezbytné více působit na vědomí lidí a zejména mladé generace, aby si vážili sociálních hodnot, které jim naše společnost poskytuje. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslankyni Michlové. Hlásí se ještě někdo o slovo? (Nehlásí.) Nehlásí. Vyhlašuji rozpravu za skončenou.

Přeje si závěrečné slovo soudruh ministr Boďa? (Nepřeje.) Ne. Žádají o slovo společní zpravodajové? (Nežádají.) Ne.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedacím sále je přítomno 170 poslanců Sněmovny lidu, 65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice, 66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

O každém vládním návrhu budeme hlasovat odděleně.

Nejdříve budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku.

Při schvalování tohoto zákona platí podle článku 42 odst. 2 písmeno l) ústavního zákona o československé federaci zákaz majorizace; to znamená, že ve Sněmovně národů budou hlasovat odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a odděleně poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 25 a podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 25 a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona a doporučením společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů ve Slovenské socialistické republice zákon schválili.

Konstatuji, že zákon byl Sněmovnou národů schválen.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 12, SL č. 34, SN č. 39.)

Nyní budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o změnách v nemocenském zabezpečení.

Při schvalování tohoto zákona platí rovněž zákaz majorizace.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona a doporučením společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona a doporučením společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice zákon schválili.

Konstatuji, že zákon byl Sněmovnou národů schválen.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu:

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona a doporučením společné zpravodajky výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o změnách v nemocenském zabezpečení.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 13, SL č. 35, SN č. 40.)

Nyní budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce.

Také při schvalování tohoto zákona platí zákaz majorizace.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona a doporučením společné zpravodajky výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP