Úterý 23. června 1987

2. den - úterý 23. června 1987

(Pokračování schůze v 9 hodin)

Přítomno:

179 poslanců Sněmovny lidu

66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Belko, O. Blažek, Fanta, Flídr, Horáček, Chňoupek, Kapek, Kryll, Kubinsky, Z. Kučera, Lichner, Madarász, Malý, Minárová, Neubert, Sommer, Svěrčina, Šípek, Škoda, Vavřínová, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Benešová, Fojtík, Hanus, Havlín, Hrdličková, Kabrhelová, Toman, Jiřina Veselá, Zahradník

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Balog, Kožík, Lúčan, Prievozníková, Vargová

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu V. Vedra.)

Předsedající předseda SL V. Vedra: Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji druhý den jednání 5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. V zasedací síni je přítomno: 171 poslanec Sněmovny lidu, 63 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice a 65 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Jsou tedy obě naše sněmovny usnášení schopné.

Nejdříve projednáme

2.

- Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk 25)

- Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 26)

- Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce (tisk 27)

- Vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (tisk 28).

Předsednictva sněmoven doporučují projednat tyto návrhy společně.

Má někdo připomínku k tomuto návrhu? (Nikdo.) Nemá.

Kdo souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Návrh byl schválen jednomyslně.

Vládní návrhy odůvodní ministr práce a sociálních věcí ČSSR soudruh M. Boďa. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vláda ČSSR predkladá Federálnemu zhromaždeniu k prerokovaniu návrhy štyroch zákonov, ktoré sa výrazne dotýkajú prehĺbenia sociálnych istôt vežkej časti našich občanov. Predložené návrhy zákonov - o zmenách v materskom príspevku, o zmenách v nemocenskom poistení, o zvýšení niektorých dôchodkov, k toré sú jediným zdrojom príjmov a návrh zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce - predstavujú dôležitý krok pri realizácii dlhodobej sociálno-ekonomickej stratégie, stanovenej XVII. zjazdom KSČ. V sociálnej oblasti ide predovšetkým o uspokojovanie hmotných a duchovných potrieb obyvatežstva na kvalitatívne vyššom stupni, upevňovanie jeho životných a sociálnych istôt a vytváranie stále priaznivejších podmienok pre harmonický rozvoj človeka. Základným a nevyhnutným predpokladom realizácie sociálnej politiky je urýchlenie sociálno-ekonomického rozvoja cestou intenzifikácie, zvyšovaním efektívnosti spoločenskej výroby a kvality všetkej práce. Naplnenie tohoto cieža je úzko spojené s uskutočnením prestavby hospodárskeho mechanizmu, ktorá prinesie závažné systémové zmeny v riadení národného hospodárstva. Predstavuje vpravde revolučný proces, výrazne ovplyvňujúci všetky oblasti hospodárskeho a spoločenského života. Vyžaduje nielen uskutočnenie príslušných hospodárskych, organizačných a právnych opatrení, ale nemôže byť úspešná ani bez aktívnej a tvorivej práce žudí a zmeny ich postojov k práci a k spoločnosti. V aktivizácii žudského ciniteža majú vežký význam otázky sociálneho rozvoja. Dôsledná hmotná zainteresovanosť na výsledkoch práce, doplnená rozdežovaním zo spoločenských fondov, tvorí hlav. ný obsah zásad sociálnej spravodlivosti ako jadra socialistickej sociálnej politiky. Ide o plné využitie všetkých možností socialistického zriadenia, spravodlivé posúdenie prínosu každého občana pre spoločnosť a na základe tohto prínosu jeho zodpovedajúce materiálne a celkové sociálne zabezpečenie. Sociálna politika sa stáva v procese prestavby aktívnou silou, ktorá ovplyvňuje nielen sociálne postavenie žudí, ale tiež ďalší ekonomický rozvoj a pôsobí ako výrazný mobilizujúci sociálno-ekonomický činitež. Zároveň treba vychádzať zo skutočnosti, že naša spoločnosť uspokojuje potreby širokého okruhu obyvatežstva prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia, toda inak než priamym rozdežovaním podža práce; príjmy zo sociálneho zabezpečenia predstavovali v minulom roku plnú pätinu celkových peňažných príjmov obyvatežstva a i tu sa pripravovanými opatreniami, najmä v dôchodkovom zabezpečení, výrazne posilní pôsobenie výsledkov celoživotnej práce jednotlívca na úroveň jeho sociálnych príjmov.

XVII. zjazd KSČ zdôraznil programovosť sociálnej politiky, ktorá má ciežavedome vytvárať priestor pre ďalší rozvoj životnej úrovne. Návrhy, ktoré dnes budete prerokúvať, sa súborne dotýkajú prakticky všetkých rodín s malými deťmi a viac ako 13 % poživatežov dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia. Spolu s ďalšími opatreniami uvedenými v spoločnom uznesení Predsedníctva ÚV KSČ, vlády ČSSR, Predsedníctva Ústrednej rady odborov a Predsedníctva Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže z 8. apríla t. r., ktoré sa postupne v 8. päťročnici uskutočnia, budú v roku 1990 predstavovať celkovú sumu 8,6 mld. Kčs. Ako uviedol súdruh Husák na XI. všeodborovom zjazde, navrhnuté opatrenia predstavujú v danej situácii krajnú hranicu našich možností a riešia sa nimi najcitlivejšie otázky a problémy mladých rodín s deťmi a dôchodcov.

V súčasnej dobe spoločnosť zabezpečuje sociálnymi dávkami potreby 3,4 miliónov dôchodcov, 4,5 miliónov detí a všetkých pracujúcich v dobe nemoci. Celkový objem sociálnych príjmov dosiahol v roku 1986 86 mld. Kčs a od roku 1970 sa viac ako zdvojnásobil. Dnes navrhované opatrenia znamenajú ďalšie zvýšenie sociálnych príjmov občanov takmer o 1 mld. Kčs.

V oblasti spoločenskej pomoci rodinám s deťmi znamenajú navrhované opatrenia, spolu s pripravovanou úpravou pôžičiek mla. dým manželom, ďalšie skvalitnenie hmotného zabezp čenia mla. dých rodín, ďalšie zlepšenie podmienok pre výchovu a osobnú starostlivosť ženy o deti a vytvára tým dobrú atmosféru pre priaznivejší populačný vývoj.

Návrhom zákona o zmenách zákona o materskom príspevku sa prehlbuje základný účel dávky - tj. preferovať starostlivosť matky o dieťa útleho veku - predĺžením doby poskytovania materskeho príspevku do troch rokov veku dieťaťa, ak sa stará žena aspoň o jedno ďalšie nezaopatrené dieťa. Ide skutočne o významné sociálno-ekonomické opatrenie v prospech rodín s deťmi. S ohžadom na potrebu dôkladnej organizačnej prípravy, ktorá by umožnila uvožniť z pracovného procesu pre plnenie materskych povinností väčšie množstvo žien a tíež dôkladnú prípravu ekonomických podmienok, toto opatrenie sa zavádza u detí narodených po 31. decembri 1987. V dôsledku tohto časového určenia pôsobenia dávky dôjde k jej čerpaniu v treťom roku veku dieťaťa počínajúc januárom 1990. Pri plnom využívaní navrhnutých opatrení ženami, ktorých sa úprava týka, dosiahnu náklady v ročnom vyja ení 930 mil. Kčs.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú prináša uvedený zákon, je zvýšenie materského príspevku zo 600 Kčs na 800 Kčs mesačne v prípadoch, keď žena okrem dieťaťa, na ktoré jej náleží materský príspevok, sa stará ešte aspoň o dve ďalšie nezaopatrené deti.

Vláda navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. 7. 1987.

Návrhom zákona o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa prijímajú opatrenia zamerané na posilnenie funkcie peňažnej po. moci v materstve a podporu pri ošetrovaní člena rodiny. Obe dávky su závislé od výšky pracovných príjmov a stanovia sa percentuálnou sadzbou z čistého priemerného denného príjmu. Významne ovplyvňujú životnú úroveň pracujúcich a ich rodín, pretože im nahradia príjem z pracovnej činnosti v dobe, keď sa starajú o malé alebo choré deti.

Peňažná pomoc v materstve robí 90 % tohto príjmu a poskytuje sa podža doterajšej všeobecnej úpravy v dlžke 26 týždňov. Z tejto doby spravidla žena čerpá 4 týždne pred očakávaným dňom pôrodu a 22 týždňov po narodení dieťaťa. Pri viacdetných pôrodoch, a ak ide o osamelé ženy, je táto dávka poskytovaná počas doby 35 týž. dňov. Podža dlhodobých skúseností lekárov je doterajšia doba poskytovania dávky pred pôrodom z hžadiska starostlivosti o zdravie matiek príliš krátka. Navrhuje sa preto predlžiť peňažnú pomoc v materstve všetkým ženám o dva týždne pred pôrodom, tzn. na dobu 6 týždňov tak, aby boli vytvorené priaznivejšie podmienky pre zníženie počtu rizikových a predčasných pôrodov, ktoré sú jednou z vážnych príčin novorodeneckej úmrtnosti i zdravotného postihnutia niektorých novorodencov.

V súlade s doterajšou úpravou materskeho príspevku sa súčasne navrhuje zaviesť poskytovanie peňažnej pomoci vo výnimočných prípadoch tiež mužovi, keď namiesto zamestnania sa bude starať o narodené dieťa. Spravidla sa tým budú riešiť tie výnimočné prípady, keď matka dieťaťa nežije a muž zostane s dieťaťom sám.

Navrhované zmeny v peňažnej pomoci v materstve sa týkajú zhruba 220 tisíc žien a náklady na ich uskutočnenie predstavujú 140 mil. Kčs ročne.

Podpora pri ošetrovaní člena rodiny náleží vo výške 70 % čisté. ho denného príjmu pracujúceho v prvých troch dňoch a v ďalších dňoch vo výške 90 % a poskytuje sa po dobu, keď pracovník ošetruje choré dieťa alebo sa oňho stará v prípade uzavretia detských zariadení z dôvodu nariadenej karantény.

Doba poskytovania podpory pri ošetrovaní člena rodiny sa od roku 1957 nezmenila. Doposial robí 3 pracovné dni a ak trvá potreba ďalšej starostlivosti, umožňuje sa predĺžiť poskytovanie tejto dávky o ďalšie tri pracovné dni.

V záujme prehlbovania starostlivosti našej spoločnosti o zdravie mladej generácie, sa v predloženom zákone o zmenách v nemocenskom zabezpečení navrhuje predĺžiť zákonnú dobu poskytovania podpory pri ošetrovaní člena rodiny na 5 pracovných dní, čo znamená určité zlepšenie predovšetkým v tých prípadoch, keď ženám pri poskytovaní ďalších 3 dní nevychádz-ali organizácie v ústrety. Ak vznikne potreba ďalšej starostlivosti, stanovuje sa možnosť predlženia výplaty tejto dávky o ďalšie dva dni. Zvýhodnenie osamelých pracovníkov, u ktorých je možné ďalšie predĺženie doby poskytovania podpory pri ošetrovaní člena rodiny sa pritom zachová.

Predlženie doby poskytovania podpory. pri ošetrovaní člena rodiny si vyžiada zvýšiť náklady na nemocenské zabezpečenie zhruba o 170 mil. Kčs ročne. Ide o značné prostriedky, ktoré spoločnosť pre tieto účely uvožňuje. Oprávnená je preto požiadavka, aby sa v podnikoch a organizáciách využívali hospodárne.

Vláda navrhuje, aby i tento zákon nadobudol účinnosť od 1. 7. tohto roku.

Ďalším z predpokládaných návrhov zákonov je zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce. Podža doterajšieho platného stavu je ženám v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa zabezpečená pracovno-právna ochrana formou materskej dovolenky, ktorá je jednou z dôležitých osobných prekážok v práci na strane pracovníka. Doba poskytovania materskej dovolenky je v Zákonníku práce doposiaž upravená v nadväznosti na dobu poskytovania peňažnej pomoci v materstve podža predpisov o nemocenskom zabezpečení. S ohžadom na navrhované predĺženie doby poskytovania peňažnej pomoci v materstve v týchto prípadoch, je potrebné upraviť v Zákonníku práce dĺžku materskej dovolenky a jej nástup podža novonavrhovanej úpravy. Zároveň je potrebné medzi dôležitými osobnými prekážkami v práci na strane pracovníka upraviť v Zákonníku práce prípady, keď o dieťa sa stará muž osobne a z tohto dôvodu sa mu poskytuje peňažná pomoc alebo príspevok podža zákona o materskom príspevku. Povinnosť organizácie poskytnúť mužovi po túto dobu osobnej starostlivosti o dieťa pracovné vožno bez náhrady mzdy doposiaž v Zákonníku práce nebola stanovená. Navrhuje sa preto vykonať príslušné doplnenia a zmeny Zákonníka práce.

Zároveň s touto úpravou sa riešia aktuálne problémy pracovných vzťahov súvísiacich s rozvojom medzinárodnej ekonomickej spolupráce. V oblasti pracovného práva je nutné vytvoriť podmienky pre to, aby bolo možné pružne reagovať na potrebu zvláštnej úpravy pracovno-právnych vzťahov, ku ktorým dochádza pri vytváraní organizácií so zahraničnou majetkovou účasťou. Z tohto dôvodu navrhujeme zmocniť vládu, aby vo vymedzených oblastiach pracovno-právnych vzťahov mohla stanoviť potrebné odchylky od Zákonníka práce, vyplývajúce z rozdielneho pracovného zákonodarstva jednotlivých štátov a špecifických podmienok činnosti týchto organizácií. Potrebnú úpravu bude možné prijať tak pre medzinárodné hospodárske organizácie vytvárané pri rozvíjaní socialistickej ekonomickej integrácie, ako aj pre ostatné organizácie so zahraničnou majetkovou účasťou vytvorené v rámci ekonomickej spolupráce s nesocialistickými štátmi.

V programovaných zmenách celého systému dôchodkového zabezpečenia je prvým krokom zvýšenie niektorých dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu. Vzťahuje sa na sociálne najslabšie skupiny občanov. Ide spravidla o žudí vyššieho veku alebo občanov tak zdravotne postihnutých, že si nemôžu zvýšiť svoju životnú úroveň vlastnou prácou a nemajú ani iný príjem, ktorý by zlepšil ich životnú úroveň.

V predloženom návrhu preto odporúčame zvýšiť najnižšie výmery týchto dôchodkov z doterajších 950 na 1000 Kčs ak ide o jednotlivca a z doterajších 1600 na 1700 Kčs mesačne ak ide o dôchodcu, na ktorého je odkázaný tiež jeho rodinný príslušník. Pre zachovanie doterajšieho zvýhodnenia tým účastníkom odboja, pre ktorých sú ich dôchodky jediným zdrojom príjmu, navrhovaná úprava rieši hranicu i týchto dôchodkov.

Zvýšenie najnižších dôchodkov ako jediného zdroja príjmu sa týka 455 tisíc dôchodcov a celkové náklady predstavujú sumu 315 mil. Kčs.

Vláda navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. 10. tohto roku.

Predložené návrhy zákonov predstavujú ucelený a významný komplex opatrení smeruj úcich k ďalšiemu skvalitneniu sústavy sociálneho zabezpečenia.

Ich praktická realizácia bude plniť dôležitú a nezastupitežnú úlohu pri zlepšovaní uspokojovania oprávnených potrieb tej časti obyvatežstva, ktorá sa z objektívnych príčin nemôže zúčastniť pracovného procesu. Návrhy zákonov, o ktorých dnes rokujeme, sú výrazom starostlivosti socialistickej spoločnosti o reálne potreby našich spoluobčanov a sú jedným z dôležitých faktorov sociálnoekonomického rozvoja, v duchu záverov XVII. zjazdu Komunistickej strany Československa.

Vážený súdruh predseda, vážení súdruhovia poslanci, v mene vlády ČSSR prosím o posúdenie predložených návrhov a o ich schválenie.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji soudruhu ministru Boďovi za jeho výklad.

Vládní návrhy byly přikázány k projednání výborům ústavně právním, výborům pro plán a rozpočet a výborům pro sociální politiku obou sněmoven.

Výbory Sněmovny lidu pověřily funkcí společné zpravodajky členku výboru pro sociální politiku poslankyni Oldřišku Mikundovou, výbory Sněmovny národů člena ústavně právního výboru poslance Jaroslava Jenerála.

Prosím nejdříve poslankyni Oldřišku Mikundovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně O. Mikundová: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci! Na dnešní společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění máme projednat vládní návrhy zákonů, které uvedl soudruh ministr Boďa. Tyto návrhy byly na programu jednání výborů pro sociální politiku, výborů ústavně právních a výborů pro plán a rozpočet obou sněmoven. Všichni poslanci, kteří v rozpravě k těmto návrhům vystoupili, je vysoce ocenili a plně se s nimi ztotožňují.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP