Pondělí 22. června 1987

Chtěl bych vás, soudružky a soudruzi poslanci, ubezpečit, že vláda a zvláště pak federální ministerstvo financí si této spolupráce hluboce váží, že v dalším období budeme usilovat o její prohloubení, aby orgány Federálního shromáždění měly ve své činnosti pevnou oporu i ve finanční soustavě, tak jak to vyžadují zájmy a cíle naší socialistické společnosti. Děkuji.

Předseda FS A. Indra: Děkuji ministru financí ČSSR soudruhu Žákovi. Žádá o slovo společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu soudruh Hůla? (Ano.) Ano.

Společný zpravodaj výborů SL A. Hůla: Vážené soudružky a soudruzi, celková rozprava k vládnímu návrhu usnesení ke státnímu závěrečnému účtu československé federace za rok 1986 ukázala, že dosažené výsledky národního hospodářství byly značně diferencované a pokračují i v letošním roce, což svědčí o tom, že probíhá zápas o nové formy a metody v oblasti řízení a celého hospodářského mechanismu, že tento proces je nutno urychlit. To znamená, podporovat ty, kteří neustupují před překážkami, energicky překonávají potíže a nebojí se zdravého rizika. Nelze jinak než změnit přístupy k plnění celospolečenských úkolů a zabezpečení cílů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a celé Národní fronty. Týká se to stejně tak ministra, ředitele, technika nebo dělníka. Požadavkem doby je převzít plně odpovědnost za svou práci a získávat ostatní pro náročnější úkoly současnosti. Mělo by být pro nás pro všechny tím nejčestnějším závazkem, aby rok 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byl rokem úspěšného nástupu při postupném přebudovávání hospodářského mechanismu, rokem splnění plánovaných úkolů letošního roku. Děkuji.

Předseda FS A. Indra: Děkuji společnému zpravodaji výborů Sněmovny lidu soudruhu Hůlovi za závěrečné slovo. Přeje si slovo společný zpravodaj výborů Sněmovny národů? (Ne.) Nepřeje, děkuji.

Soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme k hlasování. Jak je vám známo, při schvalování státního závěrečného účtu československé federace platí podle článku 43 odst. 2 písmeno e) zákona o československé federaci zákaz majorizace. To znamená, že ve Sněmovně národů hlasují odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a odděleně poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 170 poslanců Sněmovny lidu a ze Sněmovny národů 62 poslanci zvolení v České socialistické republice a 69 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s vládním návrhem usnesení o státním závěrečném účtu československé federace za rok 1.986? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu vyslovila s návrhem souhlas.

Nyní prosím poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s vládním návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice návrh schválili.

Nyní prosím o vyjádření poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice návrh schválili jednomyslně.

Konstatuji tedy, že Federální shromáždění schválilo usnesení, kterým se schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 a podle § 26 odst. 4 zákona č. 134/1970 Sb., rozhodlo současně o použití přebytku státního závěrečného účtu československé federace.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 11, SL č. 33, SN č. 38.)

Soudružky a soudruzi poslanci, zítřejší jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu soudruh Vladimír Vedra. V jednání budeme pokračovat v 9 hodin.

(Schůze přerušena v 17.59 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP