Pondělí 22. června 1987

Při besedách pracující i funkcionáři podniku připomněli, že důsledná diferenciace není možná v podmínkách, kdy se podnik musí z roku na rok vyrovnávat s plánovaným růstem produktivity práce z upravených vlastních výkonů o 8 %, při růstu mzdových prostředků o 1 %. Za těchto podmínek i při přijetí vstřícného plánu mzdové prostředky nedovolují řešit v potřebné úrovni nejvýraznější a žádoucí diferenciaci ve prospěch jak rozhodujících úzkoprofilových profesí, tak i výraznější diferenciaci podle kvalifikace uvnitř těchto skupin, protože ani bez méně výkonných a zkušených pracovníků se podnik a pracovní kolektivy nemohou obejít.

Proto se podnik snaží řešit tento problém uplatňováním brigádní formy organizace práce a odměňování. Do této formy je dnes zapojeno 35 kolektivů, ve kterých pracuje cca 805 pracovníků, což zároveň umožňuje získat zkušenosti z výrob různého charakteru. Jak je z uvedených čísel patrno, podíl pracovníků zapojených do této formy je prozatím stále malý. Představuje necelé 2-3 % z celkového počtu dělníků.

Získané poznatky a dosažené výsledky ale ukazují, že se brigádní forma plně osvědčila a z tohoto důvodu podnik počítá do roku 1990 s rozšířením této formy na 20 % pracovníků.

Nedostatky se také objevují v úrovni výrobní základny, pracovním a hygienickém prostředí řady provozů, zejména pak ve strojírenské metalurgii. Urychlené řešení problémů v pracovních silách ztěžuje i situace v sociální oblasti. V průběhu 7. ani 8. pětiletky se nepodařilo prosadit realizaci většiny rozhodujících staveb sociálního charakteru. Jde např. o výstavbu nové učňovské školy, podnikové polikliniky, získáni potřebného počtu bytů i o rekonstrukci a modernizaci dalších podnikových zařízení spojených s péčí o pracující.

Omezené prostředky neumožňují řešit ani zlepšení pracovního prostředí v těžkých provozech Škodovky, například v "Malé kovárně", jejíž rekonstrukce a modernizace s náklady zhruba 200 mil. Kčs byla potřebná jíž v 7. pětiletce. Zde bych chtěl na vysvětlenou dodat, že Malá kovárna je "malou" jen svým názvem. Její měsíční objem výroby se pohybuje okolo 35 mil. Kčs a ročně vyprodukuje cca 20 tis. tun výkovků nejen pro koncernový podnik Škoda, ale i pro další podniky a závody v celé Československé socialistické republice.

Při setkání poslanců se zástupci tohoto provozu bylo pracujícími kritizováno, že slibů, pramenících z různých návštěv k nápravě situace bylo řečeno již mnoho, ale zhola nic se nesplnilo.

Při této příležitosti poslanci připomněli, že řadu závažných otázek, souvisejících se sociálním vybavením, odsáváním škodlivých splodin, prevenci a zdravotní péči o zaměstnance musí koncernový podnik řešit okamžitě. To vše je v jeho silách. Ostatní problémy, dotýkající se především další výstavby, musí posoudit a rozhodnout o nich příslušné řídící hospodářské orgány.

Je mi známo, že pro Škodovku byly uvolněny nemalé investice účelově určené pro zabezpečení atomového programu, přesto však chci připomenout, že jakékoliv další přehlížení současného stavu ostatních výrobních provozů by bylo v budoucnu pro koncernový podnik a například pracující Malé kovárny nejen neúnosné, ale mohlo by mít i vážný negativní politický dopad.

Koncernový podnik Škoda patří mezi podniky s velkou historií a s bohatými výrobními zkušenostmi i s velkým pracovním umem dělníků a techniků; vždyť právě ne náhodou toto jim vytvořilo vysokou autoritu ve světě.

Právě proto stojí za uvážení vytvořit příznivější podmínky pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek pracujících tohoto důležitého československého strojírenského podniku. Děkuji za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Brabencovi, slovo má místopředseda Sněmovny národů s. Štáfek.

Místopředseda SN V. Štáfek: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, ve volebních obvodech výrazně pociťujeme, že se lidé živě zajímají o dění ve světě. Kladou otázky, chtějí vědět, jakým směrem se bude ubírat mezinárodní vývoj. Je to dáno tím, že jsou si vědomi, že v sázce je velmi mnoho - sama existence lidstva na Zemi. Zcela přirozeně touží prožít život v bezpečí, klidu a míru a mají bytostný zájem na tom, aby se svět zbavil nejničivějších, především jaderných zbraní a přestaly se vymýšlet stále nové, ještě nebezpečnější.

Proto sledují s velkým zájmem všechny politické kroky, které se těchto otázek dotýkají. Spontánně přijímají a podporují zásadní a velkorysé návrhy Sovětského svazu a členských zemí Varšavské smlouvy. Zároveň je znepokojuje, že vedoucí politikové USA a dalších členských států NATO nejsou ochotni konstruktivně na tyto návrhy odpovědět. Buď na některé návrhy nereagují, nebo hledají komplikovaná vysvětlení a podmínky, které neodpovídají principu stejné bezpečnosti a tím oddalují dosažení možných dohod např. i v otázce likvidace raket středního doletu, které by znamenaly velký posun v oblasti odzbrojení a zlepšení ovzduší.

Naši lidé citlivě reagují na nový optimistický vývoj. Mírová iniciativa socialistických zemí v čele se Sovětským svazem se změnila v ofenzívu, která dělá Západu velké starosti právě proto, že si získává stále větší podporu světové veřejnosti i realisticky myslících politických kruhů. Pro západní politiky je stále těžší obhajovat svoji politiku horečného zbrojení a ospravedlňovat existenci jaderných zbraní před vlastními voliči, veřejným míněním, které požaduje konkrétní odpovědi na výzvy socialistických zemí. Přesto zatím někteří nehodlají ustoupit, setrvávají v iluzích o získání vojenské převahy a obhajují koncepce "pružné reakce" jaderného zadržování a rovnováhy strachu. Zatímco v Reykjavíku při zasedání NATO jsou určité signály otevírající možnosti vpřed, setkání v Benátkách nepřineslo očekávané výsledky. Takovéto situace je třeba měnit a usilovat skutečně o bezpečnost založenou na snižování úrovně vojenské konfrontace a zbrojních arzenálů. Bezpečnost jedněch však nelze budovat na úkor jiných, musí být jedna a stejná pro všechny.

Tam, kde Západ projevuje nekonstruktivní postoj, jde zpravidla o překážky v oblasti politické, ekonomické a psychologické, poplatné přetrvávajícímu starému myšlení v mezinárodních vztazích, pokračování přežitého chápání války a síly jako nástroje k prosazování politických cílů ve světě. Toto pojetí stejně jako politika síly a konfrontace je v rozporu s realitou jaderného a kosmického věku a je vážnou hrozbou pro lidskou civilizaci. Spolu se Sovětským svazem a dalšími našimi spojenci i naše republika usiluje o prosazování nových politických přístupů v mezinárodních vztazích, které by postupně vyloučily použití zbraní, síly i hrozby silou, ve vztazích mezi státy. Plně podporujeme základní cíl, který znovu vysvětlil Michail Sergejevič Gorbačov v Praze - cituji: "Naším ideálem je svět míru, beze zbraní." (Konec citátu.)

Na Západě se hodně hovoří o nutnosti nastolení důvěry ve vztazích se socialistickými zeměmi, která je označována za předpoklad pro dosažení pokroku v odzbrojení. Co se však pro to dělá v samotné praktické politice a v propagandě, je velkou otázkou. Po celá desetiletí je pěstována u občanů nedůvěra k socialistickým zemím, zkreslují se fakta a v různých podobách "straší" komunismem. Vždyť i dnes, kdy bychom měli hledat společnou řeč, se argumentuje i z úst politiků převahou socialistických zemí, "hrozbou z Východu", údajným potlačováním lidských práv apod. Přisuzují nám i našim spojencům útočné úmysly, přestože vědí, že podnikáme opačné kroky a všechny naše návrhy k tomu směřují. Obranný charakter našeho vojensko-politického seskupení znovu potvrdily závěry Politického poradního výboru Varšavské smlouvy v Berlíně. Právě v zájmu upevnění důvěry zde bylo navrženo Severoatlantickému paktu jednat o vojenských doktrínách, NATO však na návrh zatím nereagovalo.

Naše republika bude nadále přispívat k upevňování vzájemné důvěry, jakož i k procesu prohlubování dorozumění. Federální shromáždění ČSSR bude nadále přispívat k otevřenému politickému dialogu s představiteli západních zemí na různých úrovních.

Důležitá je přitom politická vůle - chtít se dohodnout nehledíce na ideologické rozdíly v zájmu principu nejzávažnějšího - bezpečného mírového života pro všechny. Zatím jsou daleko od takového stavu, i když první náznaky pružnějšího postoje se objevují. Konzervativní a militaristické síly v západní Evropě a ve světě se přímo vylekaly rýsující se možnosti denuklearizace Evropy a světa a usilují o zachování odstrašující nukleární výzbroje NATO. Naši lidé si přejí odstranění všech jaderných zbraní z evropského území a podporují uzavření dohod o těchto otázkách. Mají zájem na mírové Evropě a plně podporují myšlenku spolupráce vyjádřenou filozofií "celoevropského domu", kterou v Praze vyslovil při své návštěvě generální tajemník ÚV KSSS M. S. Gorbačov.

Soudružky a soudruzi, před několika dny jsme si připomněli 45. výročí Lidické tragédie, včera Ležáky a dnes uplynulo 46 let od napadení Sovětského svazu fašistickým Německem. Vzhledem k tragickým historickým zkušenostem a největší koncentraci výzbroje na našem kontinentu, který byl ve dvou světových válkách hlavním válčištěm, bychom očekávali, že právě Evropa bude příkladem při řešení závažných otázek budoucnosti lidstva. Bohužel, zatím tomu tak není. Jsou zde znepokojující sílící projevy revanšismu, zpochybňování hranic v Evropě, jejího poválečného uspořádání, které v té či oné podobě nacházejí dokonce oficiální podporu vládních činitelů zejména u našich západních sousedů. Takováto činnost rozhodně nepřispívá k upevnění důvěry a zlepšování ovzduší, o které v rámci celoevropského procesu usilujeme.

Situace tedy není jednoduchá a dosažení pokroku v otázkách bezpečnosti a odzbrojení si vyžádá ještě vystupňování úsilí při realizaci zahraniční politiky naší republiky, pro kterou i Federálnímu shromáždění naši voliči dávají plnou podporu. Jsme si toho plně vědomi i v zahraničních výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Kladně je třeba hodnotit, že vláda je v tomto úsilí aktivní a iniciativní. Svědčí o tom mj. společný návrh s Německou demokratickou republikou na vytvoření bezjaderného koridoru a pásma bez chemických zbraní ve střední Evropě (na který zatím Německá spolková republika nedala konstruktivní odpověď), návrhy týkající se komplexního systému mezinárodní bezpečnosti předložené na půdě Organizace spojených národů, z poslední doby pak i návrh základních ustanovení smlouvy o úplném a všeobecném zákazu zkoušek jaderných zbraní, předložený spolu s ostatními socialistickými zeměmi v Ženevě.

Důležité místo při uskutečňování našich zahraničních politických cílů má iniciativa, úroveň, styl práce a výslednost československé zahraniční služby jak v politické, hospodářské tak v humanitární oblasti. Je odpovědna za vytváření vnějších příznivých podmínek pro naplňování programu urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti. Na tuto činnost, kterou projednávaly zahraniční výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů v souvislosti s kapitolou rozpočtu federálního ministerstva zahraničních věcí, a na kterou vynakládáme nemalé prostředky, stejně jako na všechny ostatní sféry, je třeba uplatnit měřítka vyšší kvality a efektivnosti, chceme-li i nová kritéria, nové nároky. Usilujeme v zahraničních výborech o kvalitní přípravu jednání příští společné schůze obou sněmoven, která bude mít na programu plnění úkolů československé zahraniční politiky.

V zájmu dorozumění a ozdravění mezinárodního ovzduší je třeba vést ještě intenzívnější a efektivnější otevřený dialog s partnery ve vyspělých kapitalistických státech i v rozvojovém světě. Dnes, jako nikdy dříve, je důležitá silná široká fronta všech realistických mírumilovných sil světa. V tomto politickém dialogu mají své důležité místo i zahraniční styky Federálního shromáždění a čs. aktivita na půdě Meziparlamentní unie, kterými napomáháme plnění našich zahraničně politických záměrů. Intenzita parlamentních styků převážně na nejvyšší úrovni i zájem partnerských parlamentů o kontakty v poslední době stoupá. Nejedná se jen o oficiální parlamentní delegace, ale i o řadu přijetí a rozhovorů se zahraničními delegacemi, které navštíví při různých příležitostech naši republiku. Z poslední doby to byly užitečné rozhovory s představiteli parlamentů Finska, Norska, Sýrie, Alžírska a opakovaná setkání s americkými kongresmany, jakož i s představiteli socialistické frakce Evropského parlamentu, která bezesporu přispěla k dalšímu pokroku ve vztazích mezi EHS a RVHP. Mimořádný význam přikládáme dobrým vztahům se sousedy, kterým parlamentní styky na nejvyšší úrovni přinášejí nezbytné efekty.

Soudružky a soudruzi poslanci, zahraniční politiku Sovětského svazu, naší republiky a celého socialistického společenství naši občané plně podporují, a to nás zavazuje, abychom učinili všechno pro její realizaci, pro posílení naší pozice v zápase za člověka, za jeho šťastný, spokojený mírový život, kvalitní prací při plnění 8. pětiletého plánu, při postupném uplatňování nového hospodářského mechanismu a naplňování strategické linie urychlení sociálního a ekonomického rozvoje země, kterou vytyčil XVII. sjezd Komunistické strany Československa.

Předseda FS A. Indra: Děkuji místopředsedovi Sněmovny národů s. Štáfkovi, který byl poslední z písemně přihlášených řečníků. Hlásí se někdo z poslanců ještě o slovo ? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Prohlašuji rozpravu za skončenou.

Chce ministr zahraničního obchodu s. Urban odpovědět na otázku poslance Štefánika? (Ano.) Ano, prosím, aby se ujal slova.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR B. Urban: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, poslanec Štefánik se ptal, jak se v resortu zahraničního obchodu připravujeme na zlepšení informovanosti o zahraničních cenách výrobků, ale ne těch, které dnes prodáváme nebo kupujeme, ale těch, které nejsou zatím předmětem vývozu.

Chtěl bych říci, že dnešní stav je takový, že každý podnik nebo každý, kdo potřebuje cenu získat, ji dnes získává (jak výrobce, tak i PZO) trojím způsobem: přes PZO nebo ze svých jednání a služebních cest, kterých je jak ve výrobě, tak v zahraničním obchodě dostatek, a za třetí je tady jeden velmi užitečný ústav, který se jmenuje Ústav technického rozvoje a informací. Je to ústav, který podléhá federálnímu ministerstvu všeobecného strojírenství a dává velmi pěkné informace o světových cenách jednotlivých sortimentů, zejména ve strojírenství. Soudruh poslanec se ptal, jak to bude v nových podmínkách. Chci říci, že v době, kdy budeme sbližovat vnitřní a zahraniční ceny, kdy bude třeba zlepšovat informovanost, především zůstanou všechny tyto tři typy informací v platnosti a přibude k nim jedna velmi významná informovanost. Dohodli jsme se totiž s federálním cenovým úřadem, že zřídíme tzv. databanku, zásobník zahraničních cen, kde budou údaje o cenách konkurence výrobků jak vyvážených, tak těch, které vyrábíme, ale zůstávají doma.

Také jednáme s jednotlivými zeměmi RVHP, abychom získali jejich informace, které oni mají zase shromážděny a abychom se mohli vzájemně propojit.

Myslím, že toto vytvoří dobrý předpoklad, aby každý výrobce odtud mohl čerpat; samozřejmě ve speciálních přáních - a taková vždy budou - budou jak podniky zahraničního obchodu, tak obchodní oddělení venku připraveny k tomu, aby příslušné údaje operativně sehnaly. Tolik k otázce.

Snad ještě na závěr bych chtěl říci jednu poznámku: Jsem, soudružky a soudruzi, toho názoru, že především každý výrobce, každý kvalifikovaný projektant, každý kvalifikovaný technik, inženýr, odborník, jestliže si takto chce říkat, musí znát nejen svou výrobu a své náklady, ale především náklady, spotřebu, výkon a ceny své konkurence. Kdo to nezná běžně, permanentně, ten přece nemůže dělat perspektivu, ten nemůže dělat ani technickou politiku. Proto si myslím, že musíme přejít na filozofii, která je obvyklá v celém světě, to je, že každý nechť si tyto věci hlídá a shání především sám. K tomu je třeba techniky vést a nutit, protože to se může pak pozitivně odrazit i v řízení, v navrhování a ve všem, o čem jsem tu hovořil. Myslím, že to je velmi nutná podmínka, tuto filozofii prosazovat do naší praxe, protože je obvyklá v celém světě a protože zejména ve složitých podmínkách samofinancování našich podniků a modernizace se zřejmě bez ní neobejdeme.

Předseda FS A. Indra: Je poslanec Štefánik spokojen s odpovědí ? (Poslanec SN M. Štefánik: Áno.) Děkuji ministru zahraničního obchodu ČSSR s. Urbanovi.

Prosím ministra financí ČSSR s. Žáka o závěrečné slovo.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych jménem vlády poděkoval společným zpravodajům obou sněmoven poslancům Csémimu a Hůlovi a všem poslancům, kteří vystoupili v rozpravě, za podporu, kterou vyjádřili předloženému návrhu státního závěrečného účtu československé federace na rok 1986. Vážíme si otevřeného tvořivého přístupu i kritických připomínek k projednávané problematice. Zkušenosti a konkrétní poznatky poslanců z pracovišť a poslanecké činnosti názorně dokumentují současnou situaci v národním hospodářství, problémy, s nimiž se potýkáme, i existenci nemalých možností pro urychlení procesu intenzity ekonomiky. Jsou důležité a podnětné nejen pro zkvalitnění práce federálního ministerstva financí, ale i dalších resortů. Řada problémů, o nichž se v rozpravě hovořilo, je do určité míry řešena už vládou přijatými resp. připravovanými opatřeními, jako je například problematika kvality, zásob, či ztrátových podniků. Základní řešení je však spjato, vedle zvýšení úrovně přímého řízení, s přestavbou hospodářského mechanismu.

Pokud jde o federální ministerstvo financí, využijeme kritických připomínek a podnětů jak při zabezpečování úkolů letošního roku, tak při zpracovávání a konkretizaci principů finanční politiky v rámci prací na přípravě nového hospodářského mechanismu. Právě s přestavbou spojujeme realizaci takových opatření v oblasti financí, která povedou k posílení její aktivní úlohy, k vytvoření para metrického prostředí pro chozrasčotní sféru, k likvidaci neodůvodněných přerozdělovacích procesů, k uplatňování dlouhodobosti a stability finančních nástrojů, ke zjednodušení celého systému financování.

Realizace těchto záměrů se připravuje nejen v soustavě odvodů státních hospodářských organizací, ale i v oblasti zemědělské a důchodové daně. V návaznosti na principy připravovaného nového hospodářského mechanismu budeme dále zdokonalovat i systém hodnocení hospodářských výsledků organizací. Jsme si plně vědomi, že účinnost stávající finanční soustavy i připravovaná opatření musíme soustavně konfrontovat se zkušenostmi hospodářské praxe, společenských organizací a institucí, že se musíme zbavovat nadbytečné administrativy, zdokonalovat naši práci, uplatňovat nové přístupy odpovídající současným požadavkům.

V rozpravě několikrát zaznělo - a nejen v souvislosti s poznatky z experimentujících podniků - že podniky se musí v předstihu připravovat na zavedení nového hospodářského mechanismu. Tento požadavek stejně tak platí o celé centrální sféře včetně ministerstev financí. Ve všech těchto směrech považujeme spolupráci s orgány Federálního shromáždění za nezastupitelnou.

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP