Pondělí 22. června 1987

Zásady působení ekonomických nástrojů v nové soustavě hospodaření zemědělsko-potravinářského komplexu jsou jistě správné; jde však o to, zda odbourání značné části dotací spolu s nepřízní povětrnostních podmínek loňského a letošního roku není mnoho najednou, zejména pro slabší zemědělské podniky.

Vážené soudružky a soudruzi, ve svém vystoupení jsem mohl využít jen několik poznatků, ostatní využijeme postupně ve své práci ve výborech pro zemědělství a výživu. Děkuji za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Jandovi, slovo má poslankyně Klůzová a připraví se poslanec Brabenec.

Poslankyně SN V. Klůzová: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, při projednávání kapitol státního závěrečného účtu v našich výborech se jednání často soustřeďovalo na otázky vyplývající z realizace strategické linie urychlení ekonomického a sociálního rozvoje naší ekonomiky, vytyčené XVII. sjezdem KSČ, k němuž se v plné šíři přihlásila i Československá strana socialistická.

Mohu říci, že rozprava ve výborech se shodovala s názory a poznatky také z mého volebního obvodu.

Ukazuje se stále zřetelněji, že přestavba ekonomického mechanismu spolu s přestavbou dosavadního způsobu myšlení nebude jednoduchou záležitostí ze dne na den a že složitost jejího prosazení není omezena pouze na chozrasčotní sféru.

Na jedné straně se zpracovávají přijaté zásady do komplexního dokumentu o přestavbě hospodářského mechanismu a na druhé straně se ověřují některé principy v experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj. V tom samotném není rozpor, ale hodnota zkušeností experimentujících hospodářských organizací bude závislá na mnoha dalších okolnostech.

První věc je otázka výběru. Předpokládá se, že v nejbližší době bude experimentovat nebo se připravovat asi 14 výrobních hospodářských jednotek a podniků. Tyto hospodářské organizace na sebe nijak nenavazují a mají proto zajistit zkušenosti z různých oblastí výroby. To však znamená, že nová pravidla platí pouze uvnitř organizace, která však sama plave v moři naprosto jiných ekonomických pravidel. Konkrétně u n. p. Československé hudební nástroje v Hradci Králové se za současného stavu koncentrují hlavní problémy experimentu na oblast odběratelsko-dodavatelských vztahů u surovin, materiálů a konstrukčních podsestav. Jde o kostry pianin vyráběných z bukového dřeva, které dodávají neexperimentující Jihomoravské dřevařské závody. Pro nedostatek těchto koster bylo nutno dokonce zastavit ve dvou provozech v České Lípě a v Liberci na řadu dní výrobu. Přitom se bukové řezivo vyváží přímo jako surovina a n. p. Československé hudební nástroje jsou nuceny uvažovat o jeho dovozu ze zahraničí.

Protože počet experimentujících jednotek bude dále narůstat, domnívám se, že by bylo účelné zvážit možnost budování celého experimentu naopak na zásadě provázanosti experimentujících hospodářských organizací. Tím by uvnitř rozrůstajícího se - dalo by se říci jakéhosi kombinátu - platila jednotná pravidla. Jistě by to alespoň částečně zlepšilo pro experiment nejpalčivější situaci v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.

O úspěchu experimentu uvnitř organizace budou jako vždy nakonec rozhodovat lidé. Dosavadní zkušenosti ukazují, že i v nejlepším případě je nutno počítat až se šestiměsíční dobou k tomu, aby nová pravidla pronikla do všech stupňů vnitropodnikového řízení, zakotvila v myšlení lidí a začala skutečně působit. V přípravě organizací na experiment se dělají právě v tomto směru největší chyby. Je nutno znovu důrazně opakovat, že novou situaci nenastolí systém sám o sobě, ale lidé, kteří ho budou uplatňovat.

Jeden z nedobrých příkladů jsem poznala v podniku Jablonecké sklárny, Desná. V nejlepší snaze důkladně informovat, seznámit a zapojit do experimentu co nejširší kolektiv svých pracovníků, zpracovali a všem rozdali leták, který měl zřejmě vysvětlit jeho podstatu a vyvolat širší zájem o jeho realizaci. Leták popisuje odborně náročným způsobem ekonomické podmínky a ukazatele experimentu a jejich vazby v nadpodnikové sféře; teprve však v závěru dvoustránkového textu, sice srozumitelně, ale zase zcela obecně popisuje zdroje ekonomického a organizačního rozvoje a jejich možné využití. Přitom je však těžko předpokládat, že se některý pracovník podniku k tomuto závěru vůbec dočte.

Skutečnosti, o kterých hovořím, jsem si ověřila při rozhovorech s dělníky přímo na pracovištích. Dělníků se experiment prakticky nijak nedotýká. Na jejich pracovištích a v jejich dosahu nedochází k žádným změnám v organizaci výroby a práce, na úseku odměňování, řízení, evidence atd. Podnik samozřejmě již tuto chybu napravuje, ale sám o sobě názorně ukázal nepružnost a formálnost dosavadního způsobu myšlení. Přitom základním předpokladem je propracovat nová pravidla až na nejnižší chozrasčotní články a tomu případně přizpůsobit i organizační uspořádání.

Zásahům do organizačního uspořádání se pravděpodobně nevyhneme ani na vyšších stupních řízení. Zjistila jsem, že v experimentujících organizacích může narůstat i rozpor mezi zájmy podniků a VHJ, ať už z hlediska vlastních organizačních vazeb, z ekonomických důvodů, jako je přerozdělování zdrojů, nebo v důsledku zásahů do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Z tohoto hlediska je poučný příklad VHJ Pivovary a sladovny.

Nositelem experimentu je koncernová organizace, která nadále pracuje s velkým rozsahem redistribucí v oblasti zisku, odvodů a hmotné zainteresovanosti. To znamená, že podnik jako bezprostřední tvůrce zdrojů nemá jistotu, jaký podíl bude z nich mít k dispozici. V řadě případů bude nutno interní pravidla hlouběji propracovat a jednoznačně stanovit. Otázkou zůstává, zda některé zásahy pod přísným měřítkem konečného cíle experimentu vůbec obstojí. Jen namátkou uvádím, že v podniku Jihočeské pivovary došlo ke zvýšení odvodů ze zisku o 5 %, provádí se odvod z výrobních fondů z pořizovací hodnoty základních prostředků, což nevytváří podmínky pro modernizaci opotřebovaného zařízení, zvýšení mzdových a ostatních nákladů je postihováno hned třemi druhy odvodů.

Tvorba rezervního fondu je dána normativem 0,06 %, což konkrétně představuje pouhých 33 tis. Kčs z plánovaného zisku ve výši 56 mil. Kčs, základ pro hmotnou zainteresovanost vedoucích pracovníků byl snížen o 5 % a její růst vázán na růst rentability z výrobních fondů. To je obecně v pořádku, ale v konkrétním případě se nebere v úvahu, že dva závody tohoto podniku jsou v rekonstrukci a růst výrobních fondů bude v celé pětiletce převyšovat možnosti růstu zisku.

Stručně řečeno: co tedy podporuje iniciativu tohoto podniku v rámci koncernové organizace ke zvýšení kvality a efektivnosti vlastní práce?

Jsou však i jiná hlediska, která bude nutno při rozšiřování počtu experimentujících podniků brát v úvahu. V potravinářském průmyslu, který se v současné době na zavedení experimentu připravuje, se projevují, podle mého soudu, důvodné obavy z potíží, které je nutno očekávat na úseku cenové politiky. Vzájemné vztahy velkoobchodních a maloobchodních cen, které jsou modifikovány systémem daní a přímých i nepřímých dotací, mají ve svých důsledcích vliv jak na spotřebu jednotlivých druhů potravin, tak na rozsah výrobních kapacit, použitou technologii a výslednou ekonomickou efektivnost. Přitom je současně nutno prosazovat i celospolečenský zájem na zdravotně optimální strukturu výživy, a tím zajišťovat celospolečenský zájem na zdraví národa. Z toho je zřejmé, že problematika cen a dotací bude v odvětví potravinářského průmyslu hrát úlohu zásadní, a že je tedy bezpodmínečně nutno metodickou přípravu experimentu pro toto odvětví zvlášť podrobně a důsledně připravovat a řešit.

Určité problémy přináší i vztah k zahraničnímu obchodu. Například VHJ Ogako má být ve vztahu k zahraničí řízeno docíleným saldem vývozu a dovozu. V současné době neplní vývoz do nesocialistických zemí. Znamená to, že v důsledku nedostatku deviz bude příprava na další modernizaci výroby, se kterou plán počítal, odsunuta? V jiných případech by vztah k zahraničí mohl být řízen devizovým normativem. To by však vyžadovalo daleko užší i organizační i ekonomické propojení výroby se zahraničně obchodní činností.

Závěrem chci zdůraznit, že přístup k zavádění experimentu v podnicích mého volebního obvodu je pozitivní. Získané poznatky z praxe jsou velmi cenné. Přitom při postupném schvalování podmínek experimentu pro hospodářské organizace jsou jednotlivá ustanovení měněna podle potřeb. Myslím, že se i na tom učíme diferencovanému přístupu v rámci jednotných zásad. Považuji však za naléhavé, aby postupně byly vytvořeny finanční a hmotné rezervy pro vlastní zavedení nových pravidel do celého národního hospodářství. Jde o překrytí některých nepředvídaných výpadků nebo mimořádných potřeb ve vnitřní ekonomice, případně i ve vztahu k ostatním státům RVHP. Za každé situace musí být splněna základní podmínka pro rozhodný obrat k efektivnosti, tj. dosažení a udržení rovnováhy na vnitřním trhu v její makro i mikrostruktuře.

Soudružky a soudruzi, dnešní projednávání státního závěrečného účtu československé federace ukazuje, jaký krok k intenzifikaci jsme již učinili. První praktické zkušenosti v rámci přípravy na přebudování hospodářského mechanismu postupně odhalují úskalí a překážky, které musíme překonávat. Důležité však je, že nestojíme se založenýma rukama v očekávání, že naše dnešní problémy vyřeší někdo za nás. V tomto pozitivním proudu chceme i my, poslanci, členové Československé strany socialistické, přiložit ruku k dílu.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Klůzové. Slovo má poslanec Brabenec. Připraví se poslanec Štáfek.

Poslanec SL F. Brabenec: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, ze zprávy o plnění státního závěrečného účtu za rok 1986 jsme se dozvěděli o příčinách nedostatků, které v minulém roce nepříznivě ovlivňovaly naši ekonomiku a které zároveň brání dalšímu plynulému postupu při plnění úkolů 8. pětiletého plánu.

Výbory pro sociální politiku společně s výbory pro kulturu a výchovu a ústavně právními výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů zorganizovaly na počátku letošního roku skupinové poslanecké průzkumy, mj. i v koncernovém podniku Škoda Plzeň.

Chtěl bych vás nyní seznámit s poznatky ze zmíněného průzkumu. Nebudu se držet obsahu zadané osnovy, protože považuji za správné zobecnit zde návrhy a připomínky, které poslanci ve svém styku s funkcionáři a pracujícími získali.

Při těchto setkáních jsme se mohli přesvědčit, že pracujícím k. p. Škoda Plzeň jde o plnění a překračování úkolů národohospodářského plánu zvyšováním produktivity práce, snižováním všech druhů nákladů a o vysokou kvalitu výroby. Toto úsilí je vyjádřeno v uzavíraných socialistických závazcích, v dalších formách iniciativy. A není jistě bez zajímavosti, že tato snaha je v současné době vyjádřena v připravované výzvě koncernu Škoda, prostřednictvím které vyhlásí závazek splnit řadu rozhodných ukazatelů 8. pětiletého plánu o 1 měsíc dříve. Je to zároveň odpověď Škodováků na úkoly 5. zasedání ÚV KSČ, neboť právě v oblasti vědeckotechnického rozvoje a hospodárnosti si cíle ve výzvě dávají největší.

Současně jsme ale vyslechli velice otevřené kritické názory a stanoviska, která nemohou zůstat bez povšimnutí jak představiteli koncernového podniku, tak dalšími kompetentními orgány. Za hlavní problém při zajišťování reprodukce pracovních sil v plzeňské Škodovce je možné označit především neatraktivnost strojírenské metalurgie a strojního obrábění, pramenící ze zastaralé výrobní základny, což vede k neustálému úbytku pracovníků na těchto pracovištích.

Názor většiny pracujících na strojní obrábění a metalurgii, jak jsme zjistili, je možné změnit pouze urychlenou modernizací, jež vsak není vždy v silách podniku a která by v konečné fázi uspořila pracovní síly a zlepšila pracovní podmínky.

Z besed a setkání dále vyplynulo, že se stále více vytrácí zájem mládeže o nosné učební obory, na nichž závisí výroba podniku a zejména pak její kvalita.

Jde o profese strojního obrábění kovů a profese strojírenské metalurgie - tedy slévač a kovář. V těchto oborech nejsou naplňovány požadované počty žáků a počet vyučených nenahradí pracovníky těchto profesí, kteří odcházejí do důchodu. Hlavní příčinou je nezájem pracovat v profesích, které jsou fyzicky náročné, a tam, kde jsou velmi ztížené pracovní podmínky. U strojírenských profesí se nezájem ještě zvyšuje náročnou úrovní norem spotřeby práce, jejichž plnění i u zkušených pracovníků vyžaduje maximální úsilí i kvalifikaci. Vysoce kvalifikovaná odborná náročnost bez. prostředně spojená s manuální i fyzickou zdatností bude totiž v budoucnu i při uplatňování mechanizace a robotizace důležitým předpokladem převažující kusové výroby. Neřešení tohoto stavu a zejména jeho příčin může vážně ovlivnit vývoj podniku.

Kvalifikovaný dorost, který je prakticky jediným zdrojem při zabezpečování potřebné odborné struktury, nekryje totiž ani prostou reprodukci pracovních sil. K řešení tohoto nepříznivého vývoje podnik předložil návrhy již v roce 1983 prostřednictvím VHJ a resortního ministerstva, které však federální ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo.

Dosavadní nezájem o zmíněné strojírenské obory má za následek, že se nenaplňuje plánovaný nábor žáků do středního odborného učiliště. Dokazují to následující fakta:

V průběhu 8. pětiletky, včetně roku 1986, bude vyřazeno z učilišť přibližně 4200 absolventů. V porovnání se skutečností 7. pětiletky je to o 740 absolventů méně. Tato skutečnost je ovlivněna jednak nízkými zdroji dorostu v letech 1982-1986 a dále nenaplňováním směrných čísel do oborů strojírenské metalurgie a strojního obrábění. Zvlášť nepříznivá je situace v počtech žáků připravujících se na povolání v učebním oboru obráběč kovů. V průběhu 8. pětiletky by mělo být vyřazeno 550 obráběčů, tj. o 270 méně než v 7. pětiletce a o 360 méně než v 6. pětiletce.

Kromě neatraktivnosti strojírenství působí na získávání žáků do středních odborných učilišť i tyto základní momenty: žáci jsou o rok mladší a výrazně se zvýšil počet dětí odcházejících na gymnázia a střední odborné školy. V minulosti šlo o zhruba 23 % populace, v současnosti stoupl tento počet na více než 40 % a počítáme-li s určitým procentem neúspěšnosti u přijímacích zkoušek, pak se procento připravovaných ke studiu na těchto školách ještě zvyšuje. Tento faktor značně ovlivňuje kvalitu potenciálních uchazečů o učební obory, především o tzv. společensky neatraktivní obory strojního obrábění, strojírenské metalurgie.

Rovněž nedostatečný časový rozestup mezi přijímacími zkouškami ke studiu (počátek dubna) a přijetím na učební obory (počátek května) příslušného kalendářního roku nevytváří dostatečný prostor pro naplnění "struktury učebních oborů". Zájmové obory jsou již obsazeny a rodiče nereagují na nabídku společensky méně atraktivních oborů. Dochází ke zřizování dalších studijních tříd, tím i k porušování záměru původního plánu a plán přestává být nástrojem řízení.

Proto je nutné, aby centrální orgány věnovaly větší pozornost přijímacímu řízení, dbaly na správnost bilancí a skutečného stavu vycházejících žáků ze základních škol. Těmito základními opatřeními pokryjeme požadavky podniků a bude splněna i podmínka, že žáci jsou přijímáni nejen na základě svých schopností, ale i v souladu s potřebami společnosti.

Předmětem vážných připomínek je i současný systém výuky mládeže pro dělnická povolání. Začíná to již osnovami, kde převažuje výuka teoretických předmětů na úkor praktické výuky a přípravy. Důsledkem toho je, že mladí lidé v naprosté většině nejenže neovládají své řemeslo, ale mnohdy u nich nebyl v období výuky vypěstován vztah k němu a k manuální práci vůbec.

Podnik již delší dobu řeší problematiku potřebné adaptace vyučenců zejména strojírenských profesí. Tady udělali velký kus práce patroni a instruktoři, jejichž úkolem je systematická dlouhodobá pomoc a předávání dovedností a zkušeností. Přesto však mnoho absolventů středních odborných učilišť nedosahuje potřebné výkonnosti a tím i potřebné úrovně výdělku. Mladí lidé pak odcházejí mimo podnik do méně důležitých odvětví a dokonce na zcela nekvalifikovanou práci, kde jsou pracovní a mzdové podmínky výhodnější. Vezmeme-li v úvahu problémy spojené s časovou náročností, dojížděním na pracoviště, s možností trvalého ubytování, pak obvykle po určité době vyučenci z podniku odcházejí. Jiné organizace totiž velmi rády zaplatí Škodovce náklady na vyučení, protože je pro ně mimořádně výhodné získat kvalifikovaného a perspektivního pracovníka.

O tom, že tomu tak je, svědčí následující:

Z podniku odešla v roce 1986 52 % pracovníků dělnických profesí ve věku do 25 let, z nichž bylo 58 % vlastních absolventů a zbývající 12 % jsou pracovníci bez kvalifikace. Přesto, že při odměňování mladých pracovníků se postupuje podle platných předpisů, včetně všech forem mzdového zvýhodnění, převažují odchody motivované možností vyššího výdělku. U finančních důvodů nejde vesměs o absolutní výši platu, ale o podmínky, za kterých byl dosažen. Jsou to především pracovní prostředí, fyzická námaha, intenzita práce a doprava do zaměstnání.

Soudružky a soudruzi, uvedený problém se nevyskytuje jen u "kvalifikovaných" mladých lidí. Vážná situace je i u nekvalifikovaných, ale potřebných pracovníků. Poslanci se mohli osobně pře. svědčit, že v zápustkové kovárně koncernového podniku Škoda, kde jsou nejen mimořádně složité až rizikové pracovní podmínky, se neobejde např. tříčlenná četa u kovacího stroje bez nekvalifikovaného pracovníka, a právě těch je stále trvalý nedostatek. Jen na okraj uvádím, že v tomto provoze projde rukama jednoho pracovníka za směnu cca 8 tun výkovků.

Vzhledem k nevalnému zájmu o tyto "profese" se snaží podnik, ale i samotní kováři tyto lidi udržet za každou cenu. Na tom nic nemůže změnit II. etapa ZEÚMS vzhledem k nízkému meziročnímu růstu mzdových prostředků. Tak např. mzdová opatření u pracujících strojního obrábění se zpětně negativně odrazila na snížení rozdílu výdělku v kovárnách a hutích v porovnání s výdělky ve strojírenských závodech, což z pohledu požadovaného vysokého nárůstu produktivity práce není dobré, ani dlouhodobě únosné.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP