Pondělí 22. června 1987

Proto byl vytyčen program přestavby hospodářského mechanismu, proto vedeme s takovou naléhavostí zápas o prosazení nových přístupů a změn myšlení a jednání každého z nás. Oprávněně považujeme přestavbu hospodářského mechanismu za jeden z rozhodujících předpokladů urychlení intenzifikace. Nelze ji však považovat za všelék, který sám o sobě všechno vyřeší. Bez uvědomělého přístupu, bez intenzivní práce, vysoké náročnosti a odpovědnosti, bez konkrétního úsilí každého pracovníka obratu nedosáhneme. Za nízkou účinnost stávající soustavy řízení nelze schovávat vážné nedostatky v oblasti přímého řízení, jako je neschopnost či neochota řešit problémy, nedůslednost v prosazování a respektování celospolečenských zájmů, neuspokojivá pracovní a technologická disciplína, pohodlnost a málo tvůrčí přístup k zabezpečování každodenních úkolů. A zde není na co čekat. Problémy a nedostatky je třeba řešit okamžitě a všude, tak jak to vyžaduje současná doba, jak to vyžaduje hospodářská a sociální politika naší strany a státu.

Soudružky a soudruzi, výsledky ve vývoji národního hospodářství v roce 1986, problémy a odchylky od plánovaných záměrů se odrazily i ve státním rozpočtu. Vlivem neplnění plánovaných úkolů v růstu efektivnosti ve vnitřní ekonomice i v zahraničním obchodě probíhalo rozpočtové hospodaření po celý rok v podmínkách trvalého napětí mezi příjmy a výdaji.

Celkové příjmy státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky dosáhly zhruba 302 mld. Kčs a nebyly splněny o 0,6 %, tj. o 1,7 mld. Kčs. Vlastní výdaje státních rozpočtů činily 235 mld. Kčs a byly o 1,5 mld. Kčs nižší než se plánovalo. Do rozpočtů národních výborů bylo ve formě globální dotace a účelových subvencí poskytnuto 66,5 mld. Kčs.

Příjmy státního rozpočtu čs. federace dosáhly celkem 201,5 mld. Kčs, což je o 0,6 % více ve srovnání s plánem. Na výdaje federálně řízených orgánů a organizací bylo použito 61,7 mld. Kčs, na dotace do státních rozpočtů republik téměř 140 mld. Kčs. Plánovaná částka dotací do rozpočtů republik byla překročena o 7,4 mld. Kčs, z toho do státního rozpočtu ČSR o 5,5 mld. Kčs a do státního rozpočtu SSR o 1,9 mld. Kčs, a to v důsledku provedených změn plánu a vlivem relativně horších výsledků hospodaření zejména u organizací ministerstva průmyslu České socialistické republiky.

Podrobnější pohled na strukturu příjmů a výdajů státních rozpočtů ukazuje na výrazné odchylky od plánovaných záměrů. Především nebyly splněny dva klíčové rozpočtové příjmy - výnos daně z obratu a odvody hospodářských organizací.

Daň z obratu včetně rozdílů vnitřního trhu dosáhla celkové výše 8,9,2 mld. Kčs a plán nebyl splněn o 3,8 mld. Kčs zejména vlivem neplnění dodávek do tržních fondů u výrobků textilního a oděvního průmyslu a spotřební elektroniky. Nejde přitom jen o problém rozpočtových příjmů. Neméně závažné jsou nepříznivé důsledky v uspokojování poptávky obyvatelstva v požadované struktuře, zejména pokud jde o dodávky kvalitního zboží s vysokými užitnými parametry, módních a technicky progresivních výrobků.

Celkové odvody z hospodářského výsledku činily 103,8 mld. Kčs a nebyly splněny o 2,6 mld. Kčs. Hlavní příčina spočívá v nedostatečné tvorbě vlastních finančních zdrojů zejména u podniků ministerstva průmyslu ČSR oproti předpokladům státního plánu, kterou bylo nutno v zájmu zabezpečení nezbytných rozvojových potřeb resortu řešit poskytnutím slev z odvodu ze zisku.

V rozpočtových výdajích dosáhly prostředky na investice pro hospodářské i rozpočtové organizace výše 42,3 mld. Kčs a rozpočet nebyl čerpán v rozsahu 2,2 mld. Kčs. Při dodržení plánovaného objemu neinvestičních dotací, které se proti roku 1985 snížily o 1,6 mld. Kčs a dosáhly celkového objemu 39 mld. Kčs, lze pozitivně hodnotit skutečnost, že došlo k poklesu podílu agrokomplexu na celkovém objemu těchto dotací z necelých 60 % v roce 1985 na téměř 57 % v roce 1986. Dotace na úhradu plánované ztráty podniků bytového hospodářství zůstala zhruba na úrovni roku 1985 a dosáhla 6,1 mld. Kčs, dotace na městskou hromadnou dopravu vzrostla o 89 mil. Kčs a dosáhla 3,6 mld. Kčs.

K řešení odchylek od plánované struktury rozpočtových příjmů a výdajů byla v průběhu roku i při finančním zúčtování přijata řada mimořádných opatření spočívajících zejména v nepovolování výjimek z finančních předpisů, v přísném posuzování žádostí o krytí dodatečných požadavků na státní rozpočet a v použití prostředků státního rozpočtu z minulých let v rozsahu 3 mld. Kčs. Po provedení těchto opatření skončilo hospodaření státních rozpočtů republik jako vyrovnané a státní rozpočet čs. federace vykázal bilanční přebytek 11,5 mil. Kčs.

Dosaženou vyrovnanost státních rozpočtů je však třeba hodnotit kriticky. Byla provázena projevy nevyrovnanosti finanční situace v podnikové sféře, nesouladu mezi hmotnými a hodnotovými procesy i mezi tvorbou a užitím zdrojů při podstatně menším aktivu platební bilance.

Příznivějších výsledků v rozpočtovém hospodaření bylo dosaženo v oblasti národních výborů. V uplynulém roce byla posílena vlastní příjmová základna jejich rozpočtů, což umožnilo, aby doplňkové zdroje rozpočtů národních výborů byly přednostně směrovány na financování akce "Z". Hospodářské organizace řízené národními výbory mohly věnovat zvýšené prostředky na opravy a údržbu z nově zřízených fondů oprav.

Celkové příjmy rozpočtů národních výborů dosáhly 133,5 mld. Kčs a byly překročeny o 5,4 %. Na překročení se podílejí především doplňkové zdroje národních výborů, které představují v souladu s platným systémem hmotné zainteresovanosti národních výborů významný stimulační a rozvojový faktor. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech rozpočtů národních výborů se zvýšil z 30 % v roce 1985 na téměř 40 % v roce 1986.

Z rozpočtů národních výborů bylo vynaloženo celkem 130,7 mld. Kčs, z toho přes dvě třetiny na neinvestiční výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací. Tyto výdaje dosáhly více než 87 mld. Kčs a rozpočet byl překročen o 4,6 %, zejména v důsledku vyšších výdajů na údržbu, opravy a materiální zabezpečení jednotlivých úseků rozpočtové sféry.

Hospodaření rozpočtů národních výborů skončilo přebytkem ve výši 2,74 mld. Kčs a v souladu s platnými principy jejich hmotné zainteresovanosti tyto prostředky posílí fondy rezerv a rozvoje národních výborů. Prostředky fondů rezerv a rozvoje a sdružené prostředky národních výborů v celkové výši téměř 7 mld. Kčs, se kterými národní výbory přecházejí do roku 1987, vytvářejí spolu s plánovanými příjmy na letošní rok příznivé předpoklady pro financování akce "Z" a pro plnění volebních programů Národní fronty.

Více než polovina výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů směřovala přímo na zabezpečení společenských služeb a činností pro obyvatelstvo. Celkový objem těchto výdajů se zvýšil o 6,5 mld. Kčs a dosáhl částky 185 mld. Kčs, což je o 1,4 mld. Kčs více než bylo plánováno.

Vyplacené dávky sociálního zabezpečení dosáhly částky 87,2 mld. Kčs a byly ve srovnání s rokem 1985 o 2,8 % vyšší. Další prostředky v rozsahu 6,4 mld. Kčs byly vyplaceny z rozpočtů národních výborů zejména na nemocenské pojištění družstevních rolníků, na výdaje zajišťující ústavní sociální péči, pečovatelskou službu a péči o staré občany.

Neinvestiční výdaje na školství vzrostly ve srovnání s rokem 1985 o 4,2 % a dosáhly 27,9 mld. Kčs. Jejich plánovaný objem byl překročen o 0,7 mld. Kčs. Poměrně značný růst těchto výdajů umožnil zvýšení vybavenosti škol moderními učebními pomůckami a výpočetní technikou. Dále byl ovlivněn vyšší údržbou a opravami školních objektů, jejich modernizací a rekonstrukcemi. Trvalý růst vykazují rovněž výdaje spojené s vysíláním dětí do škol v přírodě, které v roce 1986 dosáhly 658 mil. Kčs.

Plánované neinvestiční výdaje na zdravotnictví byly překročeny o 0,5 mld. Kčs, dosáhly celkově 27,9 mld. Kčs, což je zhruba o 9 % více než v roce 1985. Nejvýrazněji vzrostly výdaje na údržbu a opravy zdravotnických zařízení řízených národními výbory - o 17 % a výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál, které vzrostly o více než 11 %. Nelze však přehlédnout, že přes výrazný růst výdajů na léky, které již dosáhly částky 7,8 mld. Kčs, se ani v roce 1986 nepodařilo plně zajistit soulad mezi potřebou léčiv a jejich výrobou či dovozem.

Neinvestiční výdaje na kulturu činily 5,4 mld. Kčs. Více než dvě třetiny těchto výdajů tvoří příspěvky na provoz divadel, kulturních domů a jiných kulturních zařízení. Na obnovu a údržbu památkových objektů bylo v loňském roce vynaloženo 840 mil. Kčs, což je téměř o 100 mil. Kčs více než v roce 1985. Příspěvek na provoz Čs. televize dosáhl částky 759 mil. Kčs, tj. o 60 mil. Kčs více než v roce 1965, zejména v souvislosti s rozšiřováním vysílacích hodin barevného programu. Příspěvek na provoz Československého rozhlasu byl vyšší o 46 mil. Kčs a dosáhl částky 333 mil. Kčs.

Na bytovou výstavbu a bytové hospodářství bylo vynaloženo celkem 26,7 mld. Kčs. Rozpočet nebyl splněn o 1,1 mld. Kčs vlivem neplnění plánu výstavby bytů.

V rámci hodnocení výsledků minulého roku byly posuzovány a uzavírány výsledky hospodářské činnosti organizací. V loňském roce jsme výsledky hodnotili podle náročnějších kritérií než v předchozích letech. Základem hodnocení zůstává plnění ukazatelů plánu. Novým prvkem je hodnocení úrovně hospodaření a s tím spojená diferenciace organizací podle rozdílné úrovně efektivnosti.

Z celkového počtu 1990 ústředně řízených organizací splnilo všechny rozhodné ukazatele 63 % organizací, 5 a více ukazatelů nesplnily 4 % organizací. Přitom úroveň hospodaření u 24 % hodnocených organizací byla hodnocena jako vyšší než průměrná a u 18 % organizací jako nižší než průměrná. Příkladných výsledků dosahují takové organizace, jako jsou Orličan Choceň, Švermovy závody Podbrezová, Agrozet Jičín, Ostroj Opava, Loana Rožnov pod Radhoštěm, Odevné závody kpt. Nálepku Prešov a řada dalších. Na druhé straně nadřízené orgány musí věnovat patřičnou pozornost a rozhodněji řešit problémy u organizací, jejichž úroveň byla hodnocena jako nižší než průměrná a mezi něž patří i tak významné organizace, jako je např. Tesla Hloubětín, Kablo Bratislava či Elitex Chrastava, které se nevyrovnaly s většinou plánovaných úkolů a jejichž hospodářská situace se musí řešit pomocí konsolidačních programů.

Kdyby organizace, které za minulý rok byly hodnoceny s úrovní hospodaření nižší než průměrnou, dosáhly úrovně průměrných, představovalo by to vyšší tvorbu finančních zdrojů, odhadem zhruba o 5 mld. Kčs.

Jestliže nás oprávněně znepokojují podprůměrné výsledky některých organizací, o to závažnější je problém organizací hospodařících se ztrátou. V roce 1986 bylo ztrátových 201 ústředně řízených hospodářských organizací a ztráta dosáhla 9,1 mld. Kčs. Ve srovnání s rokem 1985 se ztráta sice o 1,1 mld. Kčs snížila a ztrátu odstranilo 76 organizací, avšak na druhé straně se nově dostalo do ztráty 55 organizací.

Jsme si vědomi toho, že u některých organizací je ztrátovost vyvolána objektivními vlivy systémového charakteru, jako je tomu například v odvětví paliv a dopravy. Prověrky provedené finančními orgány však ukázaly, že u převážné většiny ztrátových organizací jsou příčiny ztrátovosti především subjektivního charakteru.

S roční ztrátou větší než 100 mil. Kčs hospodařily například celulózky Paskov a Ružomberok, Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, Západoslovenské cementárny a vápenky Rohožník, BAZ Bratislava, Kovosmalt Filakovo. A to nás musí zneklidňovat, ať už příčiny ztrátovosti spočívají uvnitř podniku nebo mimo podnik. Jestliže jsme vyhlásili boj proti průměrnosti, o to rozhodněji musíme bojovat s podprůměrností a ztrátovostí. Proto federální vláda v souvislosti s projednáváním státního závěrečného účtu uložila příslušným resortům provést do konce srpna letošního roku rozbor příčin ztrátovosti a podprůměrné úrovně hospodaření příslušných organizací a přijmout konkrétní účinná opatření ke zlepšení hospodářských výsledků. Současně jsou připravována opatření k řešení ztrátovosti ve sféře veřejného stravování a služeb cestou zkvalitnění jejich hospodaření.

Zvyšování tlaku na hospodárné využívání svěřených prostředků je ve značné míře ovlivňováno i účinností finanční kontroly. Orgány finanční kontroly provedly v roce 1986 celkem 41 138 kontrolních akcí. Doměrky a sankční odvody do státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů činily více než 860 mil. Kčs, tj. o 145 mil. Kčs více než v roce 1985. Z kontrol a revizí prováděných kontrolními orgány federace i republik vyplývá, že je stále nemálo organizací, kde dochází k narušování hospodářské kázně a disciplíny, ke zkreslování hospodářských výsledků, k plýtvání se svěřenými prostředky, kde ochrana národního majetku není na dostačující úrovni. Pro ilustraci několik příkladů: Trnavské automobilové závody, n. p. Trnava, koncem roku 1985 vyfakturoval odběratelům dodávky za více než 15 mil. Kčs, ačkoliv výrobně byly dokončeny až v lednu a únoru roku 1986. V důsledku toho bylo neoprávněně vyplaceno na ročních odměnách vedoucím pracovníkům 70 445 Kčs a dalším pracovníkům 304 433 Kčs. Západočeské papírny Plzeň, n. p. nezajistil ochranu ani řádnou evidenci přejímky a výdeje uhlí v závodě Ostrov. Při inventarizaci bylo zjištěno manko 1100 tun uhlí v hodnotě téměř 200 tis. Kčs. Z pokut a penále u n. p. Norma Frýdlant nad Ostravicí ve výši 2 mil. 250 tis. Kčs dosáhly uplatněné náhrady pouze 2 tis. Kčs. Ve výčtu by bylo možno pokračovat.

Je zřejmé, že u řady vedoucích pracovníků stále přetrvává deformovaný vztah k socialistickému majetku i k právním předpisům. Nadřízené orgány neplní důsledně své funkce, mnohdy ani dostatečně účinně nepůsobí na odstraňování zjištěných nedostatků v jimi řízených organizacích.

Pokud budeme o pořádku více mluvit než v každodenní praxi uplatňovat principy Dopisu předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa k prohloubení účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny, proti obohacování a spekulacím, stěží pořádku dosáhneme. Zde jsou namístě radikální opatření, včetně širšího zveřejňování případů hrubého porušování socialistické kázně a morálky zvláště v případech, kdy se jej dopouštějí ti, kteří mají být příkladem ostatním. To je jeden z nezbytných předpokladů, jak vy tvořit klima skutečné odpovědnosti za výkon svěřených funkcí a péči o společenské vlastnictví.

Soudružky a soudruzi poslanci, problémy, které se projevovaly v plnění státního plánu a rozpočtu v roce 1986, se v některých směrech prosazují s nemenší intenzitou i v prvních měsících letošního roku. Platí to především o plnění kvalitativních ukazatelů. V důsledku nepříznivého vývoje materiálových, mzdových i finančních nákladů ve vztahu k růstu výkonů nejsou plněny plánované úkoly ve snižování celkových nákladů. Zaostáváme v plnění plánovaného výnosu daně z obratu, přetrvávají problémy ve vývoji zásob v průmyslu a ve stavebnictví a v plnění plánu vývozu do nesocialistických zemí.

Překonání těchto nepříznivých tendencí vyžaduje přijmout na všech úrovních řízení konkrétní, adresná opatření k likvidaci výpadků v tvorbě zdrojů, zvýšit tlak na plnění plánovaných úkolů a nepřipustit jejich další změkčování. Ze stanovených úkolů nelze slevovat, nelze připouštět spekulaci se změnami plánu. Splnění směrnic XVII. sjezdu Komunistické strany Československa je zásadní otázkou dalšího rozvoje naší společnosti, životní úrovně obyvatelstva i mezinárodního postavení Československa. Každý vedoucí pracovník musí státu garantovat splnění úkolů na úseku, za který odpovídá.

Jsme si plně vědomi toho, že současná etapa hospodářského rozvoje klade náročnější požadavky na všechny a v neposlední řadě i na práci celé finanční soustavy - od okresních finančních správ až po ministerstva financí. Prvořadou a soustavnou pozornost budeme věnovat zabezpečování tvorby finančních zdrojů, hospodárnějšímu vynakládání prostředků státních rozpočtů i rozpočtů národních výborů, aktivnějšímu zajišťování reálné vyrovnanosti finančních vztahů, zejména vyrovnanosti státních rozpočtů. Ministerstvo financí a finanční správy se zaměří především na ty resorty a chozrasčotní organizace, které neplní plánované úkoly a své povinnosti vůči státnímu rozpočtu. Přitom budeme prověřovat a vyhodnocovat účinnost opatření přijatých resorty a VHJ vůči ztrátovým a podprůměrným podnikům. Na základě v současné době probíhajících prověrek neinvestičních dotací přistoupíme ještě v letošním roce k omezení jejich poskytování. Připravujeme rovněž opatření ke zdokonalení systému financování rozpočtové sféry s cílem dosáhnout racionálnějšího vynakládání prostředků v této oblasti a zvýšení zainteresovanosti na jejich hospodárnějším využívání. Na základě námětů a připomínek resortů, VHJ a podniků i finančních správ prověřujeme možnosti dalšího snížení počtu právních předpisů a jejich možné zjednodušení. Přitom zvláštní pozornost věnujeme zdokonalování finančních předpisů tak, aby podporovaly rozvoj progresívních forem mezinárodní ekonomické spolupráce, především s členskými zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci.

V rámci prací na přestavbě hospodářského mechanismu byly vypracovány návrhy na systémová opatření v oblasti financí, jejichž cílem je zvýšení aktivní role finančních nástrojů v celém reprodukčním procesu. Některé principy, zejména účinnost nové soustavy odvodů, jsou ověřovány v Komplexním experimentu zvyšování samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj.

Zkvalitňování centrálního řízení, posilování pravomoci a odpovědnosti podniků, zavádění plného chozrasčotu, samofinancování a důsledné uplatňování principu zásluhovosti jak pracovních kolektivů, tak jednotlivců, to jsou nezbytné předpoklady změny vztahu k využívání základních faktorů intenzivního rozvoje.

Jak řekl ve svém vystoupení na XI. všeodborovém sjezdu generální tajemník ÚV KSČ s. Husák (Cituji):

"Uvedení těchto hlubokých změn do života bude náročným procesem. Bude vyžadovat řešení celé řady složitých ekonomických i sociálních otázek. Na mnohé z nich nejsou zatím hotové odpovědi. Podobně, jako to dělá Sovětský svaz a další socialistické země, budeme v praxi ověřovat a experimentovat jejich řešení. Jsme však přesvědčeni, že jiné cesty k pozvednutí hospodářství, a tím i životní úrovně lidu není ..." Současně však soudruh Husák zdůraznil: " ... nesmíme ani na okamžik zanedbat běžné úkoly ... jak centrální orgány, tak podniky musí s mnohem větším důrazem a odpovědností řešit úkoly letošního plánu, dohnat zpoždění vzniklé na počátku roku, zajistit rytmický chod a efektivnost výroby". (Konec citátu.)

Soudružky a soudruzi poslanci, výsledky uplynulého roku ukazují, že naše ekonomika dále postoupila na cestě vpřed, zvýšila se životní úroveň obyvatelstva, upevnily jeho sociální jistoty. Zároveň však vývoj v roce 1986, stav zabezpečení 8. pětiletky i dosavadní plnění plánu v letošním roce ukazují, že přechod naší ekonomiky na cestu intenzívního rozvoje probíhá pomalu, že ostrost problémů v některých oblastech narůstá.

Jedinou cestou vpřed je zvýšit náročnost na všech úsecích, odhalovat nedostatky, energicky prosazovat jejich řešení, důsledně uplatňovat jednotu slov a činů. Aktivní a odpovědný přístup k plnění úkolů, to je dnes to rozhodující. V tomto směru má velký význam široký rozvoj iniciativy pracujících umocněné 70. výročím Velké říjnové socialistické revoluce a 40. výročím vítězství pracujícího lidu v únoru 1948.

V tomto duchu byly projednávány i jednotlivé kapitoly a celý státní závěrečný účet v orgánech Federálního shromáždění. Poslanci vznesli řadu kritických poznatků, připomínek a podnětů ze svých volebních obvodů k řešení problémů našeho dalšího rozvoje, které využijeme v naší další práci a za něž bych chtěl touto cestou poděkovat.

Jménem vlády Československé socialistické republiky navrhuji, aby Federální shromáždění schválilo předložený návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1986.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP