Pondělí 22. června 1987

1. den - pondělí 22. června 1987

(Začátek schůze ve 14 hodin)

Přítomno:

179 poslanců Sněmovny lidu

64 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

71 poslanec Sněmovny národů zvolený ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu: Belko, O. Blažek, Fanta, Flídr, Horáček, Kapek, Kryll, Kubinsky, Z. Kučera, Lichner, Madarász, Malý, Minárová, Neubert, Sommer, Svěrčina, Šípek, Škoda, Tichavský, Vavřínová, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Benešová, Hanus, Havlín, Hrabíková, Hrdličková, Kabrhelová, Michlová, Saul, Toman, Jiřina Veselá, Zahradník

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice: Balog, Kožík, Prievozníková, Vargová

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás co nejsrdečněji vítám a zahajuji 5. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Především mi dovolte, abych jménem všech přítomných co nejupřímněji přivítal generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta republiky soudruha Gustáva Husáka.

Vítám i další vedoucí představitele ústředního výboru Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran.

Vítám také členy federální vlády vedené jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích 9. června t. r. konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách.

Jsou k tomuto návrhu předsednictev sněmoven a k navrženému programu nějaké připomínky? (Nebyly.) Nikdo se nehlásí.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno ve Sněmovně lidu 178 poslanců, ve Sněmovně národů 62 poslanci zvolení v České socialistické republice a 69 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem svého předsednictva včetně programu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odstavce 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její pořad.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu schváleného pořadu schůze, tj.

1

Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 31).

Prosím ministra financí Československé socialistické republiky soudruha Jaromíra Žáka, aby vládní návrh zdůvodnil.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předkládá Federálnímu shromáždění návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1986. Při bilancování výsledků finančního a rozpočtového hospodaření minulého roku navazujeme na hodnocení plnění úkolů státního plánu, obsažené ve Zprávě vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení přednesené soudruhem Štrougalem ve Federálním shromáždění v březnu tohoto roku a vycházíme ze závěrů 4. a 5. zasedání ÚV strany k realizaci strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje vytyčené XVII. sjezdem KSČ.

Uskutečňování této strategické linie považujeme za základní kritérium hodnocení výsledků jak na úrovni celého národního hospodářství, tak i všech jeho jednotlivých článků. Konkrétně jde o to, jak jsme pokročili v urychlení procesu intenzifikace cestou širšího uplatňování výsledků vědeckotechnického rozvoje, zvyšování našeho zapojení do socialistické ekonomické integrace a uskutečňování strukturálních přeměn, jakých výsledků dosahujeme v růstu technicko-ekonomické úrovně a kvality našich výrobků, ve zvyšování hospodárnosti a jak se tyto výsledky projevují v uspokojování potřeb společnosti i každého občana. Především z těchto hledisek je třeba hodnotit, jak jsme se vyrovnali s úkoly minulého roku, jaké předpoklady jsme vytvořili pro splnění náročných úkolů v letošním roce.

V uplynulém roce se dynamika národního důchodu přiblížila předpokládanému tempu a jeho tvorba se zvýšila o více než 3 %, tj. o 20,6 mld. Kčs. Investice vzrostly o 1,1 %, osobní spotřeba o 2,2 % a hmotná společenská spotřeba o 5,3 %.

Plánované úkoly průmyslové výroby byly překročeny o více než 5 mld. Kčs a její objem se zvýšil o 3,2 %, plánovaný objem stavebních prací byl překročen o 0,9 mld. Kčs a celkově se zvýšil o 2,6 %, hrubá zemědělská produkce v souladu s plánem vzrostla o 0,5 %.

Tyto výsledky nepochybně prokazují, že ve srovnání s rokem 1985 československá ekonomika postoupila dále kupředu, a to v rozsahu a tempem, které umožnily zabezpečit další rozvoj materiálně technické základny našeho socialistického stá tu i růst životní úrovně obyvatelstva. Byly vytvořeny předpoklady pro přijetí významných opatření v sociální oblasti, zaměřených na zlepšení společenské pomoci rodinám s dětmi a důchodového zabezpečení.

Posuzujeme-li však dosažené výsledky roku 1986 komplexně a s kritickou náročností, nemůžeme být spokojeni s tím, že při splnění a v některých oblastech i překročení objemových ukazatelů nebyly v plném rozsahu splněny ukazatele charakterizující kvalitativní stránky rozvoje ekonomiky.

Společenská produktivita práce vzrostla o 2,7 %, zatím co plán předpokládal její růst o 2,9 %, palivoenergetická náročnost národního hospodářství oproti plánovanému snížení o 3,2 % se snížila pouze o 2,3 %, produkční účinnost výrobních základních prostředků poklesla o 2,4 %, zhoršila se směnná relace v zahraničním obchodě s nesocialistickými zeměmi.

Požadovaná nová kvalita v rozvoji československé ekonomiky se v potřebné míře neprosadila. Nadále přetrvávaly extenzívní tendence hospodářského rozvoje, intenzifikace a růst efektivnosti probíhaly pomalu.

Problémy v efektivnosti hospodaření a plnění úkolů v intenzifikaci se výrazně projevily ve výsledcích dosahovaných ve vývoji nákladů a zisku. Celkový zisk dosáhl 146,5 mld. Kčs a oproti roku 1985 vzrostl téměř o 8 %. Plán tvorby zisku byl splněn, avšak při značných odchylkách ve struktuře jeho tvorby. Oproti předpokladům bylo dosaženo vyšší tvorby zisku vlivem překročení výkonů, zatím co úkol ve snížení nákladů nebyl splněn o 2,8 mld. Kčs, z toho materiálových nákladů o 2,5 mld. Kčs.

Za těmito souhrnnými údaji se skrývá poměrně značná diferenciace plnění úkolů mezi jednotlivými resorty a podniky.

Nejvyšší úspory celkových nákladů ve srovnání s plánem bylo dosaženo v resortech federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Překročení celkových nákladů bylo nejvyšší u organizací ministerstva průmyslu ČSR, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu.

Neméně závažná je skutečnost, že v roce 1986 oproti roku 1985 došlo ke zvýšení zisku pouze u necelých 60 % ústředně řízených organizací, zatím co zbývajících více než 40 % mělo zisk nižší než v předcházejícím roce.

Není pochyb o tom, že rozhodujícím činitelem intenzifikace ekonomiky je vědeckotechnický pokrok. Proto také na rozvoj vědeckovýzkumné základny vynakládáme každoročně stále větší objem hmotných i finančních zdrojů. V minulém roce výdaje na rozvoj vědy a techniky dosáhly téměř 20 mld. Kčs, tj. o 6 % více než v roce 1985. Počet pracovníků vědeckovýzkumné základny vzrostl o 3,5 tis. a dosáhl celkem 196 tis. pracovníků, kteří disponují základními prostředky ve výši téměř 32 mld. Kčs.

Přes některé pozitivní tendence např. při plnění hmotných realizačních výstupů plánu technického rozvoje však stále nemůžeme být s dosahovanými výsledky spokojeni. Společnost právem očekává od pracovníků vědeckovýzkumné základny i realizátorů, že značné prostředky, které do této oblasti vkládáme, přinesou patřičný efekt. Skutečnost je však leckdy v zásadním rozporu s těmito požadavky.

Například v koncernovém podniku Tesla Brno bylo u tří realizovaných státních úkolů technického rozvoje zjištěno, že místo původně uvažovaného ročního zvýšení výroby o 223 mil. Kčs bylo dosaženo v letech 1984-1985 zvýšení výroby jen o 39 mil. Kčs. Plánované roční zvýšení zisku mělo dosahovat více než 57 mil. Kčs, činilo však za uvedené dva roky jen 23 tis. Kčs.

V národním podniku Chirana, koncernový podnik Stará Turá bylo v roce 1986 místo 14 ukončených úkolů plánu technického rozvoje realizováno pouze 6 úloh s celkovým objemem 17,5 mil. Kčs. Dalších 8 výstupů, které měly přinést zvýšení objemu výroby o 34 mil. Kčs, nebylo realizováno v důsledku neprovázanosti plánu technického rozvoje s plánem odbytu a nepřipravenosti výroby. Na druhé straně by bylo možno uvést řadu pozitivních příkladů. Jeden za všechny. Systém automatizovaného řízení válcovacích tratí vyvinutý v ČKD Praha, na jehož vývoj bylo vynaloženo 130 mil. Kčs, přináší roční devizovou úsporu ve výši 40 mil. Kčs a roční úsporu nákladů v rozsahu 132 mil. Kčs. Je zřejmé, že tam, kde je jasná koncepce a vědeckotechnický rozvoj je v centru pozornosti celého hospodářského vedení, tam jsou i výsledky, s nimiž se můžeme bez rozpaků srovnávat se světovou špičkou.

Z hlediska efektivnosti hospodářského rozvoje ztrácíme nejen na nízkých přínosech vědy a techniky, ale stejně tak na nízké kvalitě a spolehlivosti řady výrobků, což se zvlášť ostře projevuje v oblasti zahraniční směny. Jakost nabízeného zboží je dnes rozhodujícím faktorem jeho prodejnosti jak v obchodě s nesocialistickými zeměmi, tak v obchodě se socialistickými zeměmi. S těmito požadavky kontrastují výsledky preventivních kontrol vyváženého zboží, které vykazují vysoký podíl strojírenských výrobků s vadami. jenž v roce 1985 činil 21 % a v roce 1986 se dokonce zvýšil na 23 %. Tento problém nelze ztrácet ze zřetele ani u nestrojírenské produkce, i když zde podíl výrobků s vadami je řádově nižší a má klesající tendenci.

Nedostatky v kvalitě zboží nepříznivě ovlivňují i úroveň vnitřního trhu a tím i spokojenost našich občanů. I když se objem reklamací v uplynulém roce celkově snížil, u některých dodavatelů textilního a oděvního zboží, nábytku a zejména výrobků elektrotechnického průmyslu se počet reklamací zvýšil. Protože řada podniků v péči o kvalitu své základní povinnosti neplní, byla v závěru minulého roku přijata známá opatření k posílení vnější kontroly jakosti produkce a zpřísnění postihu za nekvalitní výrobu.

Otázky urychlení vědeckotechnického rozvoje i kvality výroby byly zevrubně projednány na 5. zasedání ÚV KSČ, které položilo důraz na zvýšení účinností našeho vědeckotechnického potenciálu, důsledné zabezpečování úkolů Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000, zvýšení realizační schopnosti při uplatňování výsledků vědy a techniky a urychlené dopracování a realizaci celostátního systému řízení jakosti. Tyto klíčové úkoly je nezbytné na všech stupních hospodářského řízení důsledně zabezpečovat a jejich plnění systematicky kontrolovat.

Dalším z rozhodujících předpokladů urychlení procesu intenzifikace je úroveň efektivnosti investiční výstavby. Na investice jsme v loňském roce vynaložili téměř 160 mld. Kčs, zhruba o 2 mld. Kčs více než v roce 1985. Při celkovém splnění objemu investic nebyly v plném rozsahu splněny úkoly na stavbách stanovených jako závazné úkoly státního plánu - např. federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu je splnilo na necelých 71 %, na stejné procento lehký průmysl ČSR a zdravotnická výroba SSR dokonce jen na 59 %. Do zkušebního provozu bylo celkem uvedeno 60 kapacit stanovených jako závazné)koly místo plánovaných 71 kapacit. Na stavbách, které byly uvedeny do zkušebního provozu, bylo dosaženo pouze 61 % projektovaného objemu výroby. O pokračujících extenzívních tendencích svědčí i nedostatečné tempo likvidace zastaralých strojů a zařízení, růst rozestavěnosti a některé další chronické neduhy, které musíme v zájmu ozdravění celé ekonomiky urychleně překonat.

Nedaří se nám to ani v oblasti zásob, jejichž vývoj se v minulém roce značně zhoršil. Úkoly státního plánu nebyly splněny v žádném resortu průmyslu a stavebnictví. Tak např. organizace resortu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství překročily plánovaný stav zásob o 3,3 mld. Kčs, organizace federálního ministerstva všeobecného strojírenství o 2 mld. Kčs a stejně tak organizace ministerstva elektrotechnického průmyslu. Celkově byly plánované stavy zásob v průmyslu a stavebnictví překročeny téměř o 10 mld. Kčs.

Celkový stav zásob v hospodářských organizacích dosahuje 550 mld. Kčs. To jsou obrovské hodnoty, které vážou nadměrný rozsah celospolečenských zdrojů, jež by bylo možno efektivněji využít v jiných oblastech a které nepříznivě ovlivňují i finanční situaci řady podniků.

Vzhledem k nežádoucímu vývoji zásob v minulém roce vypracovala Státní banka československá ve spolupráci s dalšími ústředními orgány návrh opatření k řešení situace v této oblasti, který v nejbližší době projedná federální vláda.

Celkové hodnocení kvalitativních stránek hospodářského rozvoje svědčí o tom, že přes nesporné pozitivní výsledky se nám ani v roce 1986 nepodařilo docílit zásadního zvratu v řešení klíčového problému československé ekonomiky, kterým je nedostatečné tem. po intenzifikace. Nízká efektivnost výroby, nízká úroveň zhodnocovacích procesů, to jsou příčiny potíží, které máme v řadě oblastí a které se v hospodářství prosazují mnohdy přímo protikladným způsobem:

- při relativně vysoké míře investic je nedostatek progresivních modernizačních investic,

- při rozšiřování výrobních kapacit se účinnost základních prostředků zhoršuje, narůstají počty neobsazených pracovních míst,

- při nadměrném stavu zásob se prohlubují problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích,

- při nedostatku surovin, materiálů a energie je materiálová i energetická náročnost naší ekonomiky výrazně vyšší než v jiných průmyslově vyspělých zemích.

Uvedené rozpory odrážejí dlouhodobé problémy rozvoje naší ekonomiky, spočívající především v nedostatečné úrovni řízení. Nízká úroveň řízení spolu s málo náročným ekonomickým prostředím, které vytváří stávající soustava řízení, mají za následek, že nejsou plně využívány objektivně existující možnosti pramenící z předností našeho společenského zřízení, z našeho rozsáhlého ekonomického potenciálu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP