Úterý 24. března 1987

3

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk 15).

Uvedený vládní návrh odůvodní ministr financí Československé socialistické republiky soudruh Jaromír Žák.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předkládá k projednání a vyslovení souhlasu návrh Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní. Sjednání smlouvy bylo schváleno usnesením federální vlády č. 142/1986 a smlouva byla podepsána 26. srpna 1986. Tato smlouva je další z řady mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Na podzim loňského roku byla Federálním shromážděním schválena obdobná smlouva s Indií.

Význam těchto smluv, které představují důležitý nástroj čs.zahraničně obchodní politiky vystupuje do popředí zvláště v současných podmínkách, kdy usilujeme o dosažení vyššího stupně zapojení československého hospodářství do mezinárodní dělby práce a prohloubení všech forem mezinárodní hospodářské spolupráce, přispívajících k urychlení procesu intenzifikace naší ekonomiky.

Jednotlivé formy ekonomické spolupráce jsou úzce spojeny i s daňovými otázkami, jejichž oboustranně výhodné řešení může přispět k rozvoji vzájemné spolupráce a zvýšení jejich efektivnosti.

Dvojí zdanění v řadě případů vede k nežádoucímu zvyšování cen československé produkce a poskytovaných služeb, resp. k přebírání daňových povinností za zahraniční subjekty československými organizacemi.

Podle podmínek a možností využíváme k vyloučení dvojího zdanění mezinárodní daňové smlouvy, které zamezují daňovému znevýhodňování čs. organizací a občanů, zejména ve vztahu k organizacím a občanům těch států, které si tyto otázky ve vztahu k dané zemi smluvně vyřešily. Zamezujeme tak negativním daňovým dopadům na československé poplatníky, což pozitivně ovlivňuje zejména konkurenceschopnost čs. organizací na trhu příslušného státu. V souladu s přijatou koncepcí dochází postupně k uzavírání těchto smluv především s těmi státy, s nimiž máme rozsáhlejší hospodářskou spolupráci.

V současné době má Československá socialistická republika v účinnosti již 15 dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění převážně se západoevropskými státy. Mezi státy RVHP existují mnohostranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění z příjmu; v různých fázích jednání a přípravy je řada dalších smluv, zejména s rozvojovými státy Afriky a Asie.

Smlouva s Brazílií o zamezení dvojího zdanění řeší objektivním způsobem otázku práva jednoho nebo druhého státu na vybírání daně z jednotlivých druhů příjmů, zakotvuje opatření směřující k zabránění daňovému úniku a rovněž zásady vzájemné spolupráce finančních orgánů obou států, zejména při řešení nejasností resp. sporných případů. Smlouva je sjednávána na neurčitou dobu s možností výpovědi po uplynutí tří let od nabytí platnosti. Jednotlivá ustanovení předkládané smlouvy jsou podrobně komentována v důvodové zprávě. Byla projednána v příslušných výborech sněmoven Federálního shromáždění a České a Slovenské národní rady.

Schválení smlouvy a její realizace vytváří příznivé podmínky pro další rozvoj hospodářské, vědecké a kulturní spolupráce s Brazílií.

Jménem vlády Československé socialistické republiky doporučuji, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vyslovit s předloženým návrhem smlouvy souhlas.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Žákovi za zdůvodnění vládního návrhu. Vládní návrh byl přikázán k projednání výborům ústavně právním, zahraničním a výborům pro plán a rozpočet obou sněmoven. Prosím, aby se nejdříve ujala slova společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně Slabá.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně D. Slabá: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vládní návrh Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986, projednaly výbory ústavně právní, zahraniční a výbor pro plán a rozpočet Sněmovny lidu. Výbory především považují za významnou skutečnost, že zásadová politika mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením umožňuje Československu rozvíjet oboustrannou spolupráci s Brazilskou federativní republikou na základě vzájemné důvěry, vzájemného respektování a rovnosti i v ekonomické oblasti.

Výbory Sněmovny lidu při posuzování předloženého návrhu smlouvy shodně konstatovaly, že dohodnutá smluvní úprava koncipovaná na základě obecných principů doporučených hospodářskou a sociální radou OSN pro uzavírání daňových smluv, bude. dalším krokem k upevnění vzájemně výhodné spolupráce a současně přínosem pro další rychlejší a účinnější rozvoj různých forem hospodářské a kulturní spolupráce s Brazílií.

Výbory kladně hodnotily, že uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění napomůže dalšímu úspěšnému rozvoji hospodářské spolupráce s Brazílií snížením daňového zatížení, které by dopadlo na československé subjekty, zejména v souvislosti s prováděním stavebně montážních prací, s poskytováním technické pomoci, prodejem a koupí licencí a poskytováním úvěrů. Tato smlouva vytváří stejné podmínky pro československé organizace, jako mají organizace jiných států, které s Brazilskou federativní republikou obdobné smlouvy už uzavřely. Přispěje též k posílení konkurenceschopnosti československých hospodářských organizací na brazilském trhu a bude přínosem v úsilí a zjednodušení daňové administrativy.

Jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu doporučuji proto sněmovně vyslovit s předloženým vládním návrhem smlouvy souhlas.

Předseda FS A. Indra: Děkuji společné zpravodajce výborů Sněmovny lidu poslankyni Slabé. Prosím nyní společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Liščáka o zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Liščák: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci! Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku, podpísaná v Brazílii 26. augusta minulého roku, je jednou z tých zmlúv, ktorých prijatie je žíadúce.

Ťažisko vzťahov Federatívnej republiky Brazílie s krajinami socialistického spoločenstva je v hospodárskej spolupráci. Brazília má obrovské prírodné bohatstvo, silnú priemyselnú základňu a rozvíjajúce sa požnohospodárstvo. Nosnými priemyselnými odvetviami je ťažba surovín, strojárstvo, elektrotechnika, automobilový priemysel, metalurgia, chémia a ďalšie. Časť brazílskych výrobkov dosahuje špičkovú úroveň. Podiel krajín RVHP je však v obchodnej výmene Brazílie len 4 percentný.

Brazília patrí medzi najväčších československých obchodných partnerov v rozvojovom svete. Obchodná spolupráca a platobný styk sú upravené Obchodnou dohodou, ktorá je v platnosti od 5. júna 1978. V československom vývoze majú významné postavenie strojárske výrobky a investičné celky. Doposiaž sme vybudovali 17 blokov vodných a tepelných elektrární, 8 cementární a dalších 5 je kontrahovaných. V československo-brazílskej relácii sú však dobré možnosti pre československé dodávky pre výstavbu pivovarov, obilných síl, zavlažovacích sústav či pre spoluprácu pri výrobe čs. traktorov Zetor.

V porovnaní s inými rozvojovými krajinami nedosiahla žiadúci rozvoj vedeckotechnická spolupráca a najmä vysielanie československých expertov na základe Základnej dohody o vedeckotechnickej spolupráci z roku 1985, žiaž doposiaž neratifikovanej brazílskym Kongresom. Preto je vedeckotechnická pomoc realizovaná zatiaž na medzipodnikovej úrovni a v rámci odborných agencií Organizácie spojených národov.

Daňová zmluva sa stane konštruktívnym prvkom rozvoja spolupráce a umožní realizovať zámery najmä v rozvoji výstavby investičných celkov, kde sa dá predpokladať vyslanie väčšieho počtu československých pracovníkov na ich výstavbu. Taktiež umožní vytvárať zodpovedajúce formy účasti československých organizácií zahraničného obchodu.

Ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov preto odporúčam, aby bol vyslovený súhlas s vládnym návrhom, ktorým sa Federálnemu zhromaždeniu Československej republiky predkladá uvedená československo-brazílska daňová zmluva.

Předseda FS A. Indra: Děkuji společnému zpravodaji výborů Sněmovny národů poslanci Liščákovi. Do rozpravy k tomuto bodu se písemně nikdo nepřihlásil. Ptám se přesto, zda někdo žádá o slovo. (Nikdo.) Nikdo.

Můžeme přistoupit k hlasování. Podle stavu na počítači jsou obě sněmovny usnášení schopné. V parlamentním tisku č. 15 se navrhuje usnesení, kterým se doporučuje souhlasit s posuzovanou smlouvou.

Prosím o hlasování nejdříve poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny národů usnesení schválili.

Nyní prosím poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna lidu schválila návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolem k ní, podepsanými v Brasilii dne 26. srpna 1986.

Dále máme na programu

4

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 18).

Prosím místopředsedu ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky soudruha Trávníčka, aby uvedený návrh odůvodnil.

Místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky vám předkládá návrh na znovuzvolení soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky doktora M. Vavrečky. Podrobnosti máte v parlamentním tisku č. 18. Při svém návrhu vycházelo předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky z toho, že se soudruh M. Vavrečka ve svém uplynulém funkčním období plně osvědčil.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Trávníčkovi. Chce se někdo k návrhu vyjádřit, má někdo nějaký dotaz, připomínku?

(Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Nejdříve prosím poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Nyní prosím soudružky a soudruhy poslance ze Sněmovny národů, aby se vyjádřili.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikoliv.

I poslanci Sněmovny národů návrh schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky zvolilo JUDr. Miroslava Vavrečku soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Posledním bodem našeho pořadu je

5

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987 (tisk 17).

Příslušný parlamentní tisk jste obdrželi. Máte k němu nějaké dotazy nebo připomínky? (Dotazy ani připomínky nebyly.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Federální shromáždění vzalo zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1986 do 23. března 1987 na vědomí.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, tím jsme vyčerpali pořad 4.společné schůze obou sněmoven.

Děkuji vám za účast a končím 4. společnou schůzi sněmoven Federálního shromáždění.

(Schůze skončena v 16.12 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP