Úterý 24. března 1987

Když mluvíme o reformě v sociálně ekonomické sféře, chci zdůraznit, že je třeba dát podporu všem, kteří tuto reformu v praxi chtějí realizovat. Mluvím tedy o experimentech, mluvím o lidech, kteří do těchto experimentů vstupují a připravují se vstupovat. Otevřeně říkám, že to je důležitá cesta pro reálné ocenění východisek, reálných cílů 8. pětiletky a schopnosti našich lidí. Tyto tři faktory - věcný program, reforma a kádry - jsou nerozlučně spojeny. Poněvadž žádná, ani ideální reforma sama problémy nevyřeší, pokud nebude reálný věcný program a pokud nebudou k tomu připravené kádry, které budou mít podporu strany a podporu pracovních kolektivů. Těmto lidem, kteří letos a v příštím roce začnou uplatňovat ty prvky reformy, které lze realizovat, lidem, kteří se vyznají ve svých oborech a umějí předvídat, těm je třeba dát veškerou podporu. To jsou lidé, kteří si to skutečně zaslouží a kteří mohou přinést optimální společenský prospěch národnímu hospodářství i naší spolupráci se socialistickými zeměmi, se Sovětským svazem.

Tím se dotýkám otázky poslance Štefánika, který se ptá na přímé vztahy organizací. Kdybych byl upřímný a úplně otevřený, tak řeknu, že přímé vztahy navazují na klasické kooperace a specializace, které jsou dlouhodobě založeny. Přímé vztahy se rozvíjejí velice dynamicky a dnes nedovedu podrobně odpovědět, v jakých polohách v jednotlivých VHJ a podnicích se rozvíjejí. Rozmanitost forem není negativní stránkou, je to spíš pozitivum tohoto dynamického pohybu, který dnes probíhá v sociálně ekonomických vztazích, zejména se Sovětským svazem, ale nejen s ním. Máme určité vztahy i s dalšími socialistickými zeměmi jako je Bulharsko, Maďarsko, NDR.

Nyní je v Československu velká skupina asi 35 vedoucích pracovníků státních a hospodářských orgánů Sovětského svazu, kteří projednávají stav přímých vztahů a utváření společných podniků. Je známo, že společným podnikem je vědecké sdružení v Prešově k výzkumu robotů, jsou známy další návrhy, které mají vyústit v utváření společných podniků, existuje zhruba 80 protokolů o rozvoji přímých vztahů, přičemž přímé vztahy se rozvíjejí v různé intenzitě a různých formách. To logicky vyplývá z povahy dohod, z charakteru jednotlivých oborů, ze stavu technologické úrovně atd.

V této etapě je třeba přímé vztahy rozvíjet, je to cesta k tomu, aby se později utvářely společné firmy a společné podniky. To je to, o co musíme usilovat, k čemu se musíme přibližovat. Ale zároveň si musíme otevřeně říkat, kde je ekonomická pravda. Jsou tu nějaké ceny a ceny v různých zemích socialistického společenství jsou různé. Dokud nebudeme mít podobnou metodiku cenové tvorby, dotud budeme narážet v té či oné oblasti na různou míru překážek, které budou bránit rozvíjení integračních forem a společného podnikání. Společné podniky se v socialistickém společenství musí nesporně stát jedním základním článkem, který bude vytvářet předpoklad pro dosažení světové produktivity práce a jejího předstižení.

Druhá záležitost, která je nedořešena, je otázka kursů. Zde jsou podstatné rozdílnosti ve všech zemích socialistického společenství. Je známo, že my hodnotu dolaru oceňujeme při převodu na tuzemskou hladinu velkoobchodních cen zhruba na 14,- korun, hodnotu rublu na deset nebo deset padesát, zatímco Sovětský svaz oceňuje hodnotu dolaru zhruba na 80 kopějek. Rozdílně se vytvářejí kursové hodnoty i v rámci měn socialistického společenství, např. když vezmeme měny Maďarska a Německé demokratické republiky. Kursová politika pochopitelně vytváří určité problémy ve sdružování podniků, v přímých vztazích, ve společném podnikání může vyvolat neporozumění si partnerů. Problém je třeba otevřeně nastolovat a my ho nastolujeme v diskusi se sovětskými, německými, maďarskými, bulharskými a dalšími partnery. Dokud není vyřešen, je překážkou k tomu, abychom rychleji postupovali i ve společném podnikání.

Třetí věc, kterou jsme si velice konkrétně ověřili na Robotu, což je perspektivní vědeckovýrobní sdružení v Prešově, jsou otázky sociálně právní. Jsou to i malicherné otázky cestování, zaměstnaneckých vztahů, výměny lidí, výměny kádrů a tak dále, prostě různé právní předpisy. Zatím brání tomu, aby vzájemná součinnost probíhala naprosto hladce i v těchto směrech podle potřeby společného podnikání, společného rozvoje.

Znovu opakuji, že jsme pro přímé vztahy. Jsou založeny asi v 80 protokolech, nemohu zde vyjmenovávat 80 podniků, které tyto přímé vztahy navázaly. Jsou různé intenzity, mají různou formu, ale uvedl jsem tři základní překážky, které zde jsou. Zvláště jde o ceny a měnové kursy. Je možné - a sovětští soudruzi takový názor na mezinárodních fórech v posledních měsících vyjadřují - vyřešit tyto záležitosti i v bilaterálních vztazích. My jsme ochotni se Sovětským svazem se dohodnout na cenové metodice, na kursové politice a takto vytvořit určité objektivní předpoklady pro to, aby společné podnikání a přímé vztahy se mohly hlouběji a rychleji rozvíjet. Myslím si, že k tomu jsou mezi Československem a Sovětským svazem vytvořeny ty nejoptimálnější podmínky.

K problematice směnnosti. Byly zde dotazy kolem směnnosti a v této souvislosti pochybnosti o vládní politice. Soudružky a soudruzi poslanci, vláda je pro to, aby organizace byly zainteresovány na zvýšení směnnosti, ale jen v těch případech, kde bude prokázáno, že zvýšená směnnost skutečně bude znamenat zvýšenou efektivnost. Dnes málo dotujeme druhou směnu. Ano, málo. Jsou zde i výjimky - oděvní, kožedělný průmysl a další. Ve třetí směně je to poněkud lepší, nepřetržité provozy mají přídavek 50 %. Ale porovnává se to se sovětským přístupem, kde dotace jsou daleko větší. My k tomu také najdeme zdroje, ale musíme znát, kde a co to přinese.

Soudruh Gorbačov nedávno kritizoval rozřeďování prvních směn v zájmu stimulace druhé směny. Pochopitelně, dát příplatky na druhou směnu a první směna přitom nebude optimálně využita, to je krok zpět. Ano, tyto věci se u nás propracovávají, zřejmě půjdeme na diferencovaný přístup, chceme postupovat rozhodněji, ale jen tam, kde budeme mít průkazy o efektivnosti přínosu, o efektivnosti výstupu.

Často se zde v rozpravě mluvilo o urychlení modernizace, restrukturalizace. Vláda je pro takové urychlení. Soudružky a soudruzi, uvědomme si však dvě věci. Za prvé je to otázka materiálních zdrojů, moderních technologií a techniky, kde a kolik máme k dispozici nové moderní techniky, která by obstála podle kritérií 90. let, ať už jde o domácí produkci nebo zahraniční zdroje. Za druhé - kolik máme zdrojů pro to, abychom takovouto pokrokovou techniku a technologii dovezli. Zde jsme limitováni. Předností socialistického Československa je, že si udrželo rovnováhu, a já bych dokonce řekl převahu v pozitivních tendencích platební i obchodní bilance ve vnějších vztazích. Máme to porušit? Asi to patrně není v-hodné.

My jsme pro urychlení modernizace, ale urychlení modernizace v podstatě závisí na tom, do jaké míry sami vyrobíme technologii a techniku odpovídající kritériím 90. let, a do jaké míry si vytvoříme prostředky pro její nákup v zahraničí. Musím říci, že prostředky na dovoz pokrokové techniky a technologie ze socialistických zemí máme. Nákupy v kapitalistických zemích, kde technika je pochopitelně k dispozici, závisí od našich zdrojů, od toho, jak zvýšíme vývoz do těchto vyspělých kapitalistických zemí, jak budeme zvyšovat jeho efektivnost.

Dále chci reagovat stručně na připomínku soudruha poslance Hlavačky, týkající se vyhlášek a investiční výstavby. Vyhlášky, předpisy jsou sekundární věcí, je to druhotná záležitost. Primární záležitostí je ekonomická rovnováha uvnitř státu. Dokud nevytvoříme rovnováhu mezi odběratelem a dodavatelem - v tomto případě v investiční výstavbě, ať už v technologii nebo stavebních pracích - tak nám žádné zjednodušení vyhlášek příliš nepomůže.

Já vyhláškám nefandím, vím jaké jsou v nich zastaralé věci. Ty je třeba zrušit, překonat, modernizovat. Ale na druhé straně vím, že ekonomická realita je taková, že dodavatel stavebních či technologických prací je ve výhodě, ten je pán, zatímco odběratel je ten v pozadí, musí přijímat podmínky, které mu určuje dodavatel. Základ je v tom, abychom v plánovité socialistické ekonomice vytvářeli postupně podmínky - to nejde z měsíce na měsíc, ani z roku na rok - pro vznik určité rovnováhy mezi dodavatelskými kapacitami, ať už stavebních či technologických zařízení, a na druhé straně mezi odběrateli. Aby dodavatel nemohl být diktátorem a odběratel byl alespoň rovnoprávným partnerem.

Tím se tedy dostávám k soudruhu Davidovi, k mému dávnému partneru v unitární vládě, který mi kladl řadu takových otázek, které opravdu znepokojují lidi.

Zásobování a služby. Ano, my jsme dosáhli rovnovážnosti ve vnějších vztazích. Musím říci, že vnitřní vztahy jsou charakterizovány oblastí investiční výstavby a oblastí vztahu spotřebitele a vnitřního obchodu, tedy uspokojováním spotřebitele. Tam rovnováha není.

V zásobování a ve službách tedy máme co dělat, abychom se dostali do rovnováhy. My preferujeme první cestu - tzn. dynamiku, zdroje, výkonnost, zvýšit výrobu spotřebního průmyslového zboží ve struktuře a sortimentu, zvýšit stupeň uspokojování služeb. O tom jsem konkrétně hovořil. To mi nemůže soudruh David vyčítat, že jsme o službách něco neřekli. Vláda v tomto směru razí určitou tendenci, i když se to zatím příliš nedaří.

Prvním předpokladem jsou tedy zdroje, mít větší výrobu zvláště v těch sortimentech a v jejich moderním provedení, co spotřebitel žádá. Spotřebitel v letech 1984, 1985 a 1986 nesmírně vyspěl. Nepředpokládal jsem, že nároky tak rychle vzrostou. A ony v posledních dvou letech vzrostly velice progresívně. To, co šlo v letech 1982, 1983 na odbyt normálně, to dnes zůstává jako bazarové zboží.

Druhou cestou jsou pochopitelně hodnotové nástroje. Znamená to, že se mění ceny. Ovlivňovat vztah poptávky a nabídky přes cenovou tvorbu - to dělat nechceme, v této etapě se na to vůbec nepřipravujeme. Domnívám se, že je třeba prosazovat první cestu, tzn. zvyšovat výrobu, dynamiku, řešit otázky dovozů, struktury dovozu. Žel všechny, všechny socialistické země v určitých sortimentech jsou nedostatkové, asi jsme se dopustili stejných chyb v důsledku stejného myšlení. Otázku zdrojů tedy forzírujeme a domnívám se, že to vůbec není cesta beznadějná.

Řekl jsem, že nechceme v této etapě sahat k cenovým opatřením. Soudruh David říká, že ve zdražování výrobků pokračujeme. Jak známo, vláda i Federální cenový úřad udělaly určitá opatření, která velice zpřísňují motivaci, stimulování cenové tvorby u nových výrobků. V 8. pětiletce dokonce byly provedeny mnohé změny v určitých oborech, nejenom spotřebního zboží, ale i jiného průmyslu. Podstatně se snížilo tempo zdražování určitých tzv. inovovaných výrobků. Aby bylo jasno, vůbec nehovořím proti zdražování takových inovovaných výrobků, kde vyšší užitné hodnoty jsou výrazně prokázány. Musím říci soudruhu Davidovi, že v této oblasti nemohu být spokojen. Proti neoprávněnému zdražování výrobků bude vláda bojovat, i když řízení cenové tvorby centrální nebo krajské, jak to nazýváme, je velice složité a v těch miliónech a desetimiliónech položkách je to někdy těžko kontrolovatelné. Ale vláda bude tyto věci hlídat, protože se domnívám, že socialistický stát v cenové politice musí hrát úlohu, která by odpovídala koncepci sociální politiky.

Bytový zákon: ano, na věcech pracujeme. Ale také hledáme na některé otázky odpovědi. Není jednoduché vypracovat nový bytový zákon. Za prvé jsou zde velmi rozdílné názory, řekl bych 50 na 50 - prodej bytů či neprodej bytů. Centrum je pro, národní výbory jsou proti.

Za druhé je zde problém soukromých vil resp. 120 m2 obytné plochy. To je složitý problém ve velkých městech, jako je Praha, ale i jiná města. Většinou jsou to vilky, jejichž majitel je "někdo", což dostává určitý politický nádech. Zároveň víme, jak domovní fond tam chátrá, nevíme si s tím rady - o věcech se diskutuje. Zřejmě musí být bytový zákon předložen určité - omezené nebo neomezené - veřejné diskusi, a to je můj osobní názor. Je to nesmírně složitá věc, na které pracujeme. A soudruh David jistě ví, že takovéto zákony se nerodí z měsíce na měsíc, že jsou určité pochybnosti, určité principy a zájmy, ať už společenské nebo dílčí. Není zde prozatím jednota názorů. Musím říci, že sám na to nemám vyjasněné stanovisko, jak věci předložit. Neznamená to, že něco už není připraveno a napsáno. Ale znamená to, že v této etapě si dosud netroufáme to, co je napsáno, předložit veřejné diskusi.

K ochraně životního prostředí a rozdělování prostředků na tyto účely mezi obě republiky. Prostředky na řešení ekologických problémů se nerozdělují rovným dílem, ale podle intenzity porušení životního prostředí. To si každý může v rozpočtech, v plánech ověřit. Jsem Čech, zároveň jsem však předseda federální vlády a snažím se o to, aby rovnoprávnost ve vztazích mezi našimi národy byla zachována. Proto se snažím spravedlivě měřit. A své občanské svědomí si chci obhájit i v době, kdy už nebudu v této funkci. To znamená, že mezi ČSR a SSR jsou prostředky rozděleny spravedlivě.

Ano, v životním prostředí jsme připustili řadu nedobrých důsledků. Nedovedu nyní říci, do jaké míry jsme se jich mohli vyvarovat. To opravdu nyní nedovedu. Není to jenom československá záležitost, i když tím vůbec nechci věci omlouvat. V ekologických záležitostech, ve vývoji životního prostředí jsme se zřejmě dopustili, ale podle mého názoru již dávno, určitých chyb. Překonávat tyto chyby nelze ani za měsíc, ani za rok, či jednu pětiletku.

Podle mého názoru, a s tím zápasím se svými kolegy ve federální vládě, resp. v centrálních orgánech, musíme severní Čechy a Prahu plynofikovat. Do plynu investujeme. Jestliže do severních Čech nezavedeme plyn a budeme pouze měnit elektřinu na teplo, opět se dostaneme do složitých inverzí, do kterých jsme se dostali na začátku letošního roku. Je to nebývalý jev, který jsme nezažili od roku 1970, od kdy jsem předsedou federální vlády.

Ochraně půdy věnuje vláda pozornost. Před pěti lety byl úbytek 25 tis. ha, nyní 5 tis. ha, je zde tedy nějaká pozitivní tendence. Je pochopitelné, že v inventarizaci půdy musíme udělat pořádek. Tam je mnoho a mnoho věcí, na které je třeba se podívat. Já jako Jihočech jsem byl vždy zvyklý, že Praha mne hodnotila podle toho, jestli jsem vykoupil zemědělskou produkci, jestli se tam urodily "krumple", tzn. brambory nebo ne. Musím říci, že často nechápu, že zemědělci mají poměr. k půdě takový, jaký nikdy dříve nebýval. Český a slovenský rolník měl k půdě obrovský pozitivní vztah, střežil každý čtvereční metr. Dnes vidíte mnoho hektarů, někdy mnoho desítek hektarů půdy, kterých si ve sloučeném družstvu nikdo nevšímá. Rok nebo dva roky nejsou obhospodařovány nebo jsou tak zvaně dány na pospas zalesnění.

V. tomto směru ti, soudruhu Davide, dávám za pravdu, že mnohé věci je zde třeba řešit, nejen věci ekonomické, ale i takové záležitosti, jako je například lidský vztah k největšímu bohatství, které tato země má, tj. k zemědělské půdě.

Nechci tady vysvětlovat a asi to ani není moje úloha, zda vláda vládne či nevládne. My se snažíme vládnout, snažíme se plnit své povinnosti, ke kterým jsme se zavázali na schůzi Federálního shromáždění v červnu minulého roku.

Chci poděkovat, soudružky a soudruzi poslanci, všem vám, kteří jste vyjádřili podporu federální vládě. Chci vás ujistit, že budeme dělat všechno pro to, aby to, co usnesl XVII. sjezd KSČ, bylo uvedeno do života. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhovi Štrougalovi za závěrečné slovo a za odpovědi na otázky poslanců. Ptám se poslance Štefánika, jestli je spokojen s odpovědí.

Poslanec SN M. Štefánik: Áno.

Předseda FS A. Indra: Je spokojen soudruh David?

Poslanec SL V. David: S něčím ano, s něčím ne.

Předseda FS A. Indra: Prosím nyní předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení.

Předseda návrhové komise, místopředseda SN V. Štáfek: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, k návrhu usnesení, který máte k dispozici, nedošly žádné připomínky ani jiné návrhy. Návrhová komise proto doporučuje předložený návrh usnesení schválit.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Štáfkovi a všem členům návrhové komise. Má ještě někdo nějaké připomínky k rozdanému textu návrhu usnesení? (Nikdo se nehlásil.) Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Podle počítače je v této chvíli v zasedací síni přítomno 169 poslanců Sněmovny lidu a ze Sněmovny národů 55 poslanců zvolených v České socialistické republice a 63 poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také Sněmovna národů návrh schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny Federálního shromáždění jedno

myslně schválily návrh usnesení ke zprávě vlády Československé

socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Jako další bod schváleného pořadu projednáme


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP