Úterý 24. března 1987

Soudružky a soudruzi poslanci, v příštích dnech uvítáme v Praze generálního tajemníka ÚV KSSS soudruha Michaila Gorbačova. Jeho příjezd je očekáván širokou československou veřejností s nebývalým zájmem a jsme si jisti, že srdečné přijetí bude potvrzením hloubky citu, jež k Sovětskému svazu, k našemu největšímu spojenci a k našemu osvoboditeli, chováme. Návštěva určitě dále rozšíří obzor našeho bratrství, utuží stranické a státní svazky, jakož i podnítí i obsah příští spolupráce.

Všechno to kvalitativně nové, co v naší moderní historii ovlivnilo a také nakonec určilo další cestu Československa a jeho pracujícího lidu a co nás proto zcela zákonitě a v každém ohledu přivedlo po bok Sovětského svazu, to všechno si znovu uvědomujeme právě v roce 70. výročí Velkého října. Není pro nás pouhým připomenutím velikých myšlenek, ale příkazem více a lépe pracovat pro nejlepší řád světa. Vždyť nemůžeme důstojněji oslavit toto jubileum než úsilím o dynamický, závěru 20. století odpovídající rozvoj naší socialistické společnosti.

Směry tohoto vývoje projednal a určil XVII. sjezd naší komunistické strany. Při uskutečňování jeho závěrů chceme využít všech cenných podnětů a zkušeností, které přinesl XXVII. sjezd KSSS a lednové zasedání jejího ústředního výboru. Jak bylo zdůrazněno na posledním zasedání ÚV KSČ, jedině tento kurs nám umožní úspěšně zabezpečit další dynamický rozvoj naší společnosti.

Z předložené zprávy vyplývá, co všechno je před námi a na co hodláme soustředit naše společné síly. Chtěl bych vás ujistit, vážené soudružky a soudruzi poslanci, že federální vláda učiní vše potřebné pro to, aby v duchu nových požadavků dostála svým závazkům zakotveným v jejím programu na toto volební období v zájmu rozvoje naší krásné vlasti - Československé socialistické republiky. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Štrougalovi.

Soudružky a soudruzi, předsednictva obou sněmoven doporučují, abychom zvolili komisi, která by připravila návrh usnesení Federálního shromáždění k projednávanému bodu.

Za Sněmovnu lidu jsou do komise navrhováni poslanci: Alois Hůla, Drahomíra Chodurová, Alexander Sommer a Valja Stýblová.

Za Sněmovnu národů poslanci: Irena Horečná, Helena Ivaničová, Drahoslav Křenek a Václav Štáfek.

Jsou k návrhům na složení komisí nějaké připomínky? (Nebyly.) Nejsou. Můžeme tedy o návrhu hlasovat. Podle stavu na počítači jsou obě Sněmovny usnášení schopné.

Nejdříve prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na složení návrhové komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna národů návrh schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na složení návrhové komise? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Také Sněmovna lidu návrh schválila.

Komise pro vypracování návrhu byla oběma sněmovnami schválena.

Soudružky a soudruzi poslanci, nyní se seznámíme s výsledkem volby místopředsedy Federálního shromáždění ČSSR.

Prosím předsedu volební komise Sněmovny lidu poslance Josefa Krylla, aby podal zprávu o výsledku volby.

Předseda volební komise SL poslanec J. Kryll: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, volební komise Sněmovny lidu po sečtení hlasů k volbě místopředsedy Federálního shromáždění sděluje, že navržený kandidát poslanec Ján Janík byl zvolen jednomyslně.

Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Kryllovi. Prosím poslance Turošíka, předsedu volební komise Sněmovny národů.

Předseda volební komise SN poslanec J. Turošík: Vážený súdruh generálny tajomník ÚV KSČ a prezident Československej socialistickej republiky, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia. Volebná komisia po sčítaní hlasov k vožbe podpredsedu Federálneho zhromaždenia oznamuje, že navrhnutý kandidát poslanec Ján Janík bol zvolený jednomysežne.

Protokol o vožbe bude súčasťou zápisu z tej to schôdze. Ďakujem vám za pozornosť.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Turošíkovi. Vážené soudružky a soudruzi poslanci, konstatuji, že obě sněmovny zvolily jednomyslně místopředsedou Federálního shromáždění předsedu Sněmovny národů soudruha Jána Janíka.

Dovolte mi, abych i vaším jménem blahopřál soudruhu Janíkovi ke zvolení do této funkce. Přejeme mu pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů. (Potlesk.)

Do rozpravy k projednávanému bodu se zatím přihlásilo 14 poslanců. Jsou to: Slavoj Brokeš, Jozef Svorský, Jan Hlavačka, Marián Štefánik, Božena Kocinová, Alojz Čmelo, Josef Černík, Jaroslav Kalkus, Vladimír Hajko, Marie Řehková, Dobromila Vávrová, Věroslav Vondrouš, Eva Silvanová a Karel Rusov.

Ve smyslu § 12 odst. 4 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění navrhuji, aby sněmovny stanovily řečnickou lhůtu maximálně 15 minut.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Nebyly.) Nejsou.

Doporučuji, aby o tomto návrhu hlasovaly obě sněmovny aklamací současně. Má proti tomuto návrhu na způsob hlasování někdo námitky? (Námitky nebyly.)

Soudružky a soudruzi, kdo souhlasí s tímto návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Návrh je schválen, maximální řečnická lhůta je 15 minut.

Prosím, aby se slova ujal první řečník v rozpravě poslanec Brokeš. Připraví se poslanec Dvorský.

Poslanec SL S. Brokeš: Vážený soudruhu generální tajemníku ÚV KSČ a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! V programovém prohlášení vlády i při jiných příležitostech bylo již vícekrát prokázáno, že dosavadní principy mechanismu řízení národního hospodářství neodpovídají nárokům na jeho úlohu při zabezpečování cílových záměrů sociálního a ekonomického rozvoje naší země. V minulém týdnu to zdůraznilo pro oblast prosazování vědeckotechnického pokroku do praxe 5. zasedání ÚV KSČ.

Zkušenosti z loňska i letošní jsou zatím obdobné. Ukazují, že hodnocení provedené na 4. zasedání ÚV KSČ je ve shodě s názory lidí ze závodů, což je pochopitelné, protože právě tam se v nejsyrovější podobě projevují dopady nedostatků v řídícím mechanismu. Ty v konečném důsledku ovlivňují myšlení, přístupy a tedy i jednání lidí.

Mám ve svém volebním obvodě tři závody, výrobce kapesníků Milety Hořice. Patří pod bavlnářský průmysl. V posledních třech letech se zde stalo pravidlem, že hospodářský plán předávaný podniku se tak říkaje nedožil v původní podobě konce roku. Na začátku byl rozporován, ke konci tzv. upravován. To do myšlení lidí vlastně přinášelo hořkou zkušenost, že o splnění úkolů a tím i o výsledných prémiích ani tak nerozhodují v konečném důsledku pracovní kolektivy, jako někdo za stolem na generálním ředitelství.

A tak se vlastně psalo rovnítko mezi značným rozsahem přesčasů a desítkami sobot tkadlen, bojujících za plán, a aktem změny plánu.

Opakování popsaných situací má negativní vliv na stabilitu pracovníků.

Za nejzávžnější dopad dosavadního mechanismu považuji oslabení vědomí, že pracovník by měl být hospodářem a nejen vykonavatelem, byť třeba vysoce kvalifikovaným, vůle nadřízeného, a že vedoucí nemůže být jen popoháněčem. Je. třeba, aby pracující znal, uměl, ale také chtěl; pak mechanismus řízení prokáže svou životnost.

Principiální změny obsažené v zásadách přestavby mechanismu národního hospodářství jsou základem procesu, který bude složitý a náročný právě proto, že jde o přestavbu principiální. S postupujícím časem se stále více o zásadách mluví, diskutuje, a zdaleka ne již jen převážně ve špičkách řídících štábů. Myslím, že je to dobře, i když bude třeba dát pronikání jejich podstaty do vědomí lidí více organizovanosti a kvalifikovanosti. Jde totiž o to, aby se maximální podíl zveřejněných zásad mohl co nejdříve uplatnit ve změnách přístupu k současným i nejbližším hospodářským úkolům.

Železná košile setrvačnosti myšlení má velmi tuhou životnost. Je nezbytné, abychom i my, poslanci, všude tam, kde působíme, aktivně odváděli odpovídající podíl k pochopení a pronikání smyslu zásad do postojů i práce lidí, vysvětlovali, že půjde o tvrdší a náročnější podmínky hospodaření, které však přinesou žádoucí ovoce. Přitom platí - čím více pořádku, kázně a organizovanosti nyní tím lepší vstupní předpoklady pro přestavbu.

V programovém prohlášení vlády bylo řečeno, že budou přijímána bezprostřední opatření pro účinnější fungování mechanismu řízení ještě v 8. pětiletce, ale současně se připraví přestavba soustavy řízení po roce 1990.

Vydanými zásadami vláda začíná toto předsevzetí plnit. Práce na konkretizaci musí intenzívně pokračovat nejen teoretickým dojasněním, ale zejména maximálním zužitkováním poznatků získaných z realizace komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj.

Máme v okrese také podnik, který zahájí experiment. Jde o výrobce zemědělských strojů Agrozet Jičín. Při rozhovorech s jeho vedoucími pracovníky jsem měl pocit, že v počátcích převažuje tak říkaje kalkulační přístup, neboli přepočítává se současnost a dosavadní návyky na nové nástroje. To lze jistě dosti přesně, chybějí však prakticky úplně představy o tom, co změny vyvolají v myšlení a motivaci pracovních kolektivů. Asi nebudeme řídící pracovníky za takové úvahy odsuzovat, je však velmi aktuální, aby především tuto oblast domysleli co nejkomplexněji ještě před zahájením experimentu. Život pak zřejmě ještě mnohé zkoriguje.

Mezi hospodářskými pracovníky je živý zájem o to, jak bude zvládnuto právě přechodové období od dnešního do cílového stavu, nebo - jak to někteří nazývají - jaká bude startovní čára, zda jednotná nebo s hendikepy známými z atletiky. Lze jen souhlasit s názorem, který uvedl na celostátním aktivu v lednu s. Štrougal, že zvládnutí přechodu ekonomiky na nové podmínky bude tím nejsložitějším, co nás čeká.

Jak si ověřuji ze svého volebního obvodu, bude právě výchozí základna velmi diferencovaná podle odvětví, VHJ i podniků.

Stejně závažné je, aby se při přípravě přestavby kromě zvládnutí přechodného období dobře promyslelo řešení značného rozsahu věcných problémů. Ty existují už dnes, nové by mohly vznikat jednostranným chápáním vyšší svěřené pravomoci podniků. Mám na mysli věcnou vyváženost potřeb a jejich krytí. Jinými slovy, aby při úsilí o čistý důchod podniků živelně nevymizely pro vnitřní trh ani pro výrobní spotřebu některé výrobky.

Nad čím lze už nyní aktivně přemýšlet, co připravovat, případně co realizovat ze zásad? Vyberu jen dvě. Vezměme např. tu, která uvádí, že principy demokratického centralismu je třeba rozpracovat v řízení uvnitř organizací. Moderním a účinným prvkem je brigádní forma organizace práce a odměňování. Zatím se rozvíjí nedostatečně, leckde stagnuje, nebo trvají rozpaky, zvláště tam, kde prvotní nejsnáze mobilizovatelné rezervy zhospodárnění byly odhaleny a využity. Je zde třeba více úsilí vedoucích hospodářských pracovníků a ROH. Dost často je příznačné, že brigádní forma je spíše zaváděna pod tlakem zvnějšku než pochopením jejího přínosu pro intenzifikaci zevnitř. Příčina je hlavně v obavách vedoucích hospodářských pracovníků, zda se dokáží postarat o stabilitu podmínek pro práci kolektivu. Vždyť se tím vlastně především oni sami dostávají pod denní a ještě intenzívnější kontrolu lidí. Nebo třeba důslednější využití principu rozdělování a odměňování podle konečných výsledků práce na úrovni hospodářské organizace, pracovního kolektivu a jednotlivců. Argumentujeme pro ně už dlouho, ale výsledek neodpovídá ani představám nahoře, ani lidí na dílnách a dalších pracovištích. Na mnoha místech se, abych tak řekl, vnitřně ví, že pracovníci, tedy i dělníci, pobírají část fakticky nevydělaných peněz. Napovrch to ale vyplývá spíše ojediněle a zejména bez závěrů v praxi.

Mechanismus tady musí mnoho ovlivnit, ale nemůže nahradit řídící pracovníky nebo vnitřní sílu pracovního kolektivu, jeho schopnost podívat se pravdě do očí, jak se kdo podílí na výsledku, ale také na odměňování za něj. Není to také u nás leckdy tak jak to v sovětské Pravdě nedávno vyjádřil jeden čtenář? Píše: "Jestliže někteří dříve nepracovali, protože věděli, že stejně víc nedostanou, teď nepracují, protože vědí, že stejně své dostanou."

Mnoho inspirujícího a neváhám říci až vzrušujícího pro hledání cest proniknutí přestavby mechanismu řízení do pracovních kolektivů obsahuje nedávno zveřejněný návrh zákona o státním podniku v SSSR. Na sjezdu sovětských odborů generální tajemník ÚV KSSS uvedl, že je v něm v podstatě zakotvena ideologie nového způsobu řízení. Návrh vyvolal pochopitelný zájem. Srovnává se. Odpovídá na mnoho otázek, které si klademe. Z podnětu ÚV naší strany se připravujeme i u nás. Nepochybně se setká s velkým ohlasem. Z návrhu ocituji část jednoho ustanovení. Cituji: "Nejdůležitějším směrem činnosti podniku je provádění aktivní sociální politiky jako účinného prostředku zvyšování efektivnosti výroby, růstu pracovní a společenské aktivity pracovníků."

Mohli bychom snést příklady kladné i záporné už z dosavadní praxe, jak zde zaznívá i pro naše poměry hluboká pravda, která je vlastně návodem k jednání. Důležité je, aby svůj podíl našel ředitel podniku, závodu, mistr. Krátce každý na úrovni své působnosti. Podle mého názoru takový pohled musí být u nás atributem nového myšlení hospodářských kádrů. Ostatně nové myšlení, přístupy, zejména jim odpovídající jednání řídících hospodářských kádrů, jsou kategorickým požadavkem současnosti a blízké budoucnosti. O nich ale nesvědčí například takový jev, jako je pokračující nerovnoměrnost výroby uvnitř roku, měsíce, týdne.

Porovnali jsme na okrese Jičín objem průmyslové výroby vždy na přelomu roku. Loni byla lednová výroba nižší o 9 % než v předchozím prosinci, z toho v nejvýznamnějším podniku Agrozet o 22 %. Letos v lednu je rozdíl více než dvojnásobný. Vynořuje se samozřejmě řada otázek. Jedna z nich je, nakolik je únosné, že vedoucí hospodářští pracovníci se řídí filosofií "prosincem vše končí, lednem začínáme znovu". Na druhé straně, není to také otázka kapacitních možností podniků? K tomu poznámka: je pozoruhodné, jakou intenzívní aktivitu vyvíjejí před koncem roku i generální ředitelství, takže se vyřeší nakonec leccos z toho, co bylo během roku takzvaně nepřekonatelné. Takové praktiky mají své politické a sociální důsledky. Lidé se k nim právem stavějí kriticky, dožadují se - často marně - nápravy. Argumentují neutěšeným vztahem odběratelsko-dodavatelských vztahů a považují je mnohdy za trochu jednostranné, i když v nich spočívá část věcných příčin, které musí být řešeny. Ale schopnost zvládat takové potíže koneckonců rozlišuje kvalitu vedoucích hospodářských pracovníků.

Je nesporné, že postupná přestavba je podmíněna přestavbou myšlení lidí, a to nejen v hospodářské sféře. Zde je však nejnaléhavější. V kursu na efektivnost nemůžeme vystačit např. s názory, že dosahujeme výsledků lepších než loni nebo v průměru posledních let. Kritériem musí být uspokojování potřeb, nejen plněním ukazatelů.

Soudružky a soudruzi, je třeba podpořit nedávná opatření federální vlády k podstatnému zkvalitnění jakosti čs. produkce. Ani jejich uvedení do praktického života zřejmě nebude jednorázové. Vždyť kvalita je nejobjektivnějším odrazem vědeckotechnického pokroku úrovně řízení, organizace a kultury práce, celkové disciplíny. Proto je žádoucí obrat rovněž podmíněn změnou myšlení, náročností k sobě i těm, kteří navazují v pracovním a výrobním procesu. Bude při důsledném uplatnění vyvolávat mnohokrát dusno ze strany jednotlivců i kolektivů, ale jen do té doby dokud se lidi na vlastní materiální i morální zkušenosti nepřesvědčí, že jinak nelze obstát. Oceňujeme, že v Agrozetu Jičín, o němž jsem se už zmiňoval, začíná vedení ROH rozvíjet dvě soutěže v zájmu kvality. První je pro montážní dělníky "za čest tovární značky", druhou pro provoz výroby vložených válců motorů "ručím za svou práci". Osud soutěží je však v tom, nakolik se stanou vlastní dělníkům, jejich prestiží. Při oceňování významu zmíněných forem socialistické soutěže musí být rozhodujícím činitelem náročné vnitřní řízení, vysoká odpovědnost hospodářských pracovníků dovedená do citelné materiální zainteresovanosti v jednotě s vytvářením politické a morální atmosféry nesmiřitelné s nekvalitní prací.

Myslet ponovu, to znamená vypořádat se s dlouhodobým návykem bojovat za měkký plán v zájmu příznivého hodnocení. Skutečný život vyžaduje něco jiného. Neskrývá se jen v ukazatelích byť byly více než stoprocentní. Nově myslet znamená v hospodářství měřit své záměry a pak i výsledky světovými výsledky. Nezastírat problémy, hledat jejich příčiny a řešit je. Soudruh Gorbačov vyslovil koncentrovaně podmínku pro realizaci vytyčených cílů takto: "Když se nezměníme my sami, jsem hluboce přesvědčen, že nezměníme ani hospodářství, ani náš společný život." V tom je myslím závažnost, šířka i hloubka procesu, do kterého jsme vstoupili.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Brokešovi. Slovo má poslanec Dvorský, připraví se poslanec Hlavačka.

Poslanec SN J. Dvorský: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, činnosť a výsledky v ktorejkožvek oblasti dnes nemôžeme posudzovať samostatne, izolovane, odtrhnute od toho, čo vyjadruje základný charakter našej prelomovej doby, od stratégie urýchlenia a z nej vyplývajúcich nárokov i požiadaviek. Preto pri hodnotení či vytyčovaní podielu prostriedkov hromadnej informácie a propagandy, ako aj kultúrnych zariadení na formovaní a upevňovaní socialistického vedomia pracujúcich, predovšetkým mládeže, je potrebné hovoriť v širších súvislostiach.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP