Úterý 24. března 1987

K dosažení zásadního obratu v zabezpečení jakosti jsou ovšem nezbytná další opatření. Proto vláda v první polovině t. r. projedná návrh zásad systému řízení jakosti jako součást prací na přestavbě hospodářského mechanismu.

Podrobně hodláme pokračovat v boji proti ztrátám, které národnímu hospodářství přináší nadměrný růst zásob. Jednoznačný krok v tomto směru vláda učinila na sklonku minulého roku, kdy rozhodla, že nebudou akceptovány požadavky na jejich dodatečné úvěrování. Toto opatření bylo odůvodněné, neboť provozní úvěry mnohdy představují jeden ze způsobů, jakým se v konečných důsledcích kryje málo efektivní a málo kvalitní - a je třeba říci i nepotřebná - výroba v nežádoucí struktuře.

V průběhu tohoto pololetí budou přijata další potřebná opatření, která mají směřovat k obnově vnitřní ekonomické rovnováhy, zpřísňují jak samotné plánování a normování zásob, tak celou emisní a úvěrovou politiku.

V průběhu minulého roku došlo k dalšímu pozitivnímu posunu v oblasti spolupráce a integrace se zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci, zejména se Sovětským svazem. Aktivně se účastníme prací na realizaci závěrů z pracovního setkání generálních tajemníků bratrských komunistických a dělnických stran v listopadu loňského roku, které naznačilo nové cesty progresívní hospodářské a vědeckotechnické součinnosti. Podílíme se na přípravě přestavby mechanismu socialistické ekonomické integrace a činnosti Rady vzájemné hospodářské pomoci i na vypracování kolektivní koncepce mezinárodní socialistické dělby práce na příštích 15-20 let s vědomím, že jde o životně důležitý zájem celého společenství a tedy i Československé socialistické republiky. Proto také usilujeme o to, aby jak integrace, tak činnost Rady vzájemné hospodářské pomoci fungovaly jako dynamizující prvek ekonomického rozvoje každé členské země i celého společenství. Plné uplatnění ekonomických kritérií v takto pojaté dělbě práce považujeme za nezbytnost.

Se stejnou pozorností se věnujeme realizaci dlouhodobého programu rozvoje hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Sovětským svazem do roku 2000 i součinností v tomto směru s ostatními socialistickými zeměmi. Naplňování tohoto programu není bez obtíží, je dosud poplatné málo efektivním, zastaralým přístupům. Začalo se s organizací přímých vztahů, rovněž tak ve vybraných případech společně se sovětskou stranou začínáme zřizovat společná sdružení a podniky. Počítáme s tím, že získané zkušenosti nám umožní již v nejbližším období postupovat rychleji a na širší frontě.

Dostatečně pružný a vývoji na světových trzích odpovídající postup vyžaduje i obchod a ekonomická spolupráce s nesocialistickými zeměmi. V loňském roce se zvýšil vývoz strojů a zařízení do vyspělých kapitalistických států a vzrostl tak jejich podíl na celkovém vývozu do tohoto teritoria v porovnání s rokem 1985. V celkovém vývozu však výrobci i organizace zahraničního obchodu nedosáhli lepších vývozních cen a efektivnost vývozu se dále zhoršila.

Přetrvávající nedostatečná přizpůsobivost československého vývozu ve vztahu k požadavkům stále náročnějších zahraničních trhů se vedle problémů cenových odráží i v platebních podmínkách, za nichž se naše výrobky realizují. Výrobci, podniky zahraničního obchodu i banka musí více dbát na zabezpečení rovnováhy platebních vztahů v konkrétních obchodních operacích i ve vztazích k jednotlivým obchodním teritoriím. Počítáme také s účinnější mobilizací aktiv vázaných v zahraničních pohledávkách.

Ještě v tomto pololetí vláda projedná konkrétní postup ke zvýšení efektivnosti našeho vývozu a dovozu, prohloubení spolupráce a kooperace se zahraničními partnery do roku 1990.

Federální vláda plní také svůj závazek týkající se dlouhodobého výhledu do roku 2000. Projednala postup prací, které organizují Státní plánovací komise a Státní komise pro vědu a techniku, a vymezila povinnosti centrálních orgánů i místo, které v této oblasti má podniková sféra.

Od samého začátku usilujeme o to vtisknout těmto pracem charakter, který odpovídá velikosti úkolů, novosti doby, potřebě urychlit rozvoj na bázi intenzifikace celého hospodářství. Snažíme se nalézt východiska, jejichž uskutečnění by podstatně zvýšilo kvalitu a výkonnost národního hospodářství a tím i jeho postavení ve světě.

Vycházíme z toho, že sami nemůžeme zvládnout ani technický rozvoj v celé potřebné šíři současných tendencí rozvoje vědy a techniky, ani zavádět a udržovat všechny struktury výroby, které moderní společnost potřebuje. O to je naše rozhodování složitější a odpovědnější.

Proto je pochopitelné, že tyto práce velmi úzce souvisejí s pracemi, které jsou organizovány v rámci celého socialistického společenství. Mám tu na zřeteli jak Komplexní program vědy a techniky do roku 2000, tak i přípravu dlouhodobé koncepce dělby práce v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Základním aktivním činitelem hospodářského rozvoje je promyšlená sociální politika a v jejím rámci odměňování za práci.

Vycházíme z reálných možností růstu mezd založeného v 8. pětiletém plánu, z toho, že musí být v přísném souladu s růstem společenské produktivity práce. Proto jsme stanovili v porovnání s předchozím pětiletím náročnější podmínky pro tvorbu a užívání mzdových prostředků, proto realizujeme v celé sféře materiální výroby program zvýšení ekonomické účinnosti mzdových soustav.

V letošním roce zhodnotí federální vláda účinnost těchto opatření. Kritické hlasy z pracovišť svědčí o často uplatňovaném formálním přístupu ve mzdové politice, o zúžení prostoru pro možnou diferenciaci výdělků i o nadměrném zasahování centra do odpovědnosti podniků v této sféře.

Bude proto nezbytné zásadněji přehodnotit dosavadní praxi a podstatně zvýšit odpovědnost organizací zejména při rozdělování nadtarifních složek mzdy.

V nejbližší době posoudíme situaci v některých oborech a profesích, kde výdělková úroveň prokazatelně a neodůvodněně zaostala. Jde o vybrané skupiny pracovníků státního a družstevního obchodu, městské hromadné a autobusové dopravy, potravinářského průmyslu, školství a kulturních zařízení spravovaných národními výbory.

Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje přijaté XVII. sjezdem KSČ orientovaly m. j. vládu a příslušné orgány k přijetí dalších sociálních opatření, jež by měla zkvalitnit životní úroveň některých kategorií důchodců a rodin s dětmi.

K tomu bych chtěl uvést, že vláda si je plně vědoma naléhavosti tohoto úkolu a že připravujeme i potřebné návrhy. Nemůžeme však zastírat skutečnost, že nedostatky v plnění kvalitativních stránek rozvoje ekonomiky do jisté míry limitují rozsah prostředků, které pro účely dalšího zlepšení životní úrovně určených skupin obyvatelstva můžeme vynaložit.

Jedním z ukazatelů, který vyjadřuje míru úspěšnosti hospodářského rozvoje, je nesporně kvalita fungování vnitřního trhu a služeb všeho druhu Jsme si vědomi, že tu zdaleka není vše v pořádku a že občané právem poukazují na řadu nedostatků. Vláda proto uložila uspíšit práce na té části přestavby hospodářského mechanismu, která se týká právě uvedené sféry.

Ještě v tomto pololetí posoudíme, v jakém rozsahu bude možné již od příštího roku přikročit k výraznému zjednodušení plánovacího procesu, racionálnějšímu uspořádání dodavatelsko-odběratelských vztahů v této oblasti, prosazení prvků socialistické podnikavosti podložené potřebnou motivací, k odstranění zbytečných územních, organizačních a dalších omezení bránících dosud hladkému fungování obchodu a služeb. Že chceme v této souvislosti zlepšit i platové podmínky vymezených kategorií pracovníků obchodu, jsem se již zmínil. Budeme ovšem požadovat od nich kvalitnější práci a větší zájem o zákazníka.

Existují rovněž oprávněné připomínky k dopravě a spojům. Středem zájmu všech pracovníků dopravy musí bát důsledný boj za zvýšení úrovně kultury cestování. Nemůžeme také ustoupit od požadavku na výrazné zhospodárnění tohoto odvětví a podstatné snížení jeho ztrátovosti.

Vedle zvýšení úrovně kvality a rychlosti i podstatného rozšíření spojových služeb, zvláště televize, pokládáme za nutné uspíšit proces zdokonalování platebního styku, rozšiřování bezhotovostních plateb obyvatelstva a zajistit pro tuto inovaci i příslušné technické vybavení.

Pokud jde o bytovou výstavbu, věnuje vláda trvale pozornost zabezpečení stanoveného programu jak co do počtu a kvality bytů, které mají být dokončeny, tak i co do občanské a technické vybavenosti. Budeme vyžadovat, aby příslušné orgány energičtěji překonávaly nedostatky v připravenosti bytové výstavby, které vedou k nadměrné koncentraci dokončovaných bytů opět do závěrečných let pětiletky. Přitom musíme zvážit zvýšení rozsahu bytové výstavby v hlavním městě Praze.

I když je rozsah bytové výstavby v současné době do značné míry limitován vysokými nároky na investování ve výrobním sektor u včetně vývozu stavebních kapacit na integrační akce, je třeba bezodkladně odstranit ty překážky, které souvisejí s úrovní řízení, nízkou výkonností, pracovní disciplínou a pořádkem na stavbách.

Ve druhé polovině minulého roku přijala federální vláda a vlády obou republik komplexní dokument směřující k výraznému zlepšení stavu v bytovém hospodářství. S realizací však nemůžeme být spokojeni. Usilujeme o to, aby koordinované plnění stanovených úkolů se co nejdříve pozitivně projevilo v údržbě bytového fondu, v jeho rychlejší modernizaci a v kvalitnějších službách spojených s bydlením.

Spolu s řešením úkolů národního hospodářství věnovala vláda pozornost i otázkám zdravotnictví, školství a kultury.

Ve zdravotnictví šlo především o další rozvoj obvodních služeb jako jednoho ze základů léčebné prevence. Dosáhli jsme stavu, kdy v průmyslu a zemědělství je v péči závodních lékařů již více než 75 % pracujících.

Jako naléhavý úkol vidí vláda podstatné zvýšení kvality ambulantní a lůžkové péče. V nejbližší době bude uskutečněn v některých okresech České socialistické republiky experiment, který umožní občanům volit si ve svém obvodu v určitých kategoriích lékaře podle vlastního uvážení. Měl by mimo jiné prověřit účinnost a kvalitu práce zdravotnických pracovníků i nové formy jejich hodnocení.

Zavádění moderních, efektivnějších diagnostických a léčebných metod, pohotové využívání výsledků lékařského výzkumu v praxi a zkvalitnění poskytovaných služeb se neobejde bez zlepšování prostorového a technického zabezpečení příslušných zařízení. Jsme si vědomi, že některé medicínské obory zaostávají v přístrojovém vybavení za světovou úrovní. V mnohých případech pak tato technika, často velmi drahá, není účelně rozmístěna a proto ani efektivně využívána. Příslušná ministerstva proto mají za úkol ještě v tomto roce federální vládě předložit program zabezpečení zdravotnické techniky na tuto i následující pětiletku i na její lepší využití.

Složitá zůstává také situace v investiční výstavbě zdravotnických zařízení, a to jak vinou projektové a investorské nepřipravenosti, tak i dodavatelských organizací. To se týká zejména hlavního města Prahy. Je proto nutné zkvalitnit tuto oblast práce na ministerstvech zdravotnictví, v národních výborech i v resortech stavebnictví.

Pokud jde o léčiva, lze předpokládat, že úkol zvýšit jejich výrobu v této pětiletce o cca 40 % bude splněn. Přesto však přetrvávají nedostatky v požadované sortimentní skladbě, zejména u léčiv nových druhů, zvláště těch, které jsou vyráběny v licencích. Ani specializace a kooperace výroby léčiv v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci není dosud na potřebné úrovni.

Problémy v zásobování obyvatelstva léky jsou vládě známy a víme také o potížích, které někdy mají nemocní s jejich obstaráváním. Vláda se snaží tuto situaci v rámci možností zlepšit mimořádnými příděly deviz na dovoz léků i na nákup surovin pro jejich výrobu.

Tím více musíme proto zdůrazňovat také druhý aspekt tohoto problému, totiž vážné nedostatky, které stále existují v hospodaření s léky a zdravotnickým materiálem. Je to zejména neodůvodněně vysoká spotřeba některých jejich druhů, která dosahuje bohužel světové úrovně v některých strukturách.

Je zřejmě nezbytné, aby příslušná ministerstva podrobila tuto oblast a současně i celý systém zdravotnictví analýze z hlediska efektivity, hospodárnosti a kvality a podle výsledků i potřeb optimalizovala řízení a organizaci zdravotnictví na všech jeho úrovních - od ministerstva až po nemocnici, zdravotní obvod, farmaceutický výrobní podnik či lékárnu.

Vývoj naší společnosti se všemi změnami, které ho provázejí nebo podmiňují, se nemůže nepromítnout v tak důležité sféře, jakou je výchova a vzdělání. Všechny otázky s tím spojené musí naše výchovně vzdělávací soustava důkladně promýšlet a včas se nové situaci přizpůsobovat.

V tomto duchu bude pokračovat i přestavba školství, zahájená před deseti lety, která se nyní uskutečňuje hlavně na středním stupni.

Počet žáků na středních školách se v této pětiletce zvyšuje o celou čtvrtinu. To je závažná skutečnost, která vyvolává nejen nové požadavky na kádry i prostory. Je ovšem také nutné průběžně optimalizovat síť těchto škol s přihlédnutím k dlouhodobému vývoji této věkové populace. To jsou úkoly, které musí resorty školství urychleně zvládnout včetně zlepšení péče o všechny pedagogické pracovníky, zejména v Praze, kde je v tomto směru - vedle Severočeského kraje - situace nejtíživější.

V loňském roce jsme přijali program elektronizace školství pro léta 1986-1990. Všechny druhy škol jsou postupně vybavovány potřebným zařízením a také příslušnými programy. Vynakládáme na to 3 a půl miliardy korun. Je to nezbytná, potřebná investice do nastupující generace. Příslušné resorty by ovšem měly vyvinout úsilí k jejich urychlené realizaci.

Rozvoj vědy a techniky vůbec vyžaduje zintenzívnit péči o talentované žáky a studenty. Uskutečněná opatření jsou zatím jen dílčí a ministerstva školství by měla v tomto směru účinněji spolupracovat se všemi zainteresovanými institucemi a složkami.

Nesmíme zapomínat ani na to, abychom u schopných mladých lidí účinněji budili zájem o technické směry a o studium přírodních věd.

Rozsáhlý vědeckovýzkumný potenciál vysokých škol je třeba více spojit s praxí, koncentrovat na nejdůležitější směry rozvoje společnosti, na řešení úkolů Komplexního programu vědy a techniky zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci do roku 2000, na budování dalších společných vědeckovýrobních sdružení. Je třeba urychleně vyřešit otázku zainteresovanosti vysokých škol na dosažených výsledcích v této oblasti v tzv. vedlejší činnosti vědeckovýzkumných pracovišť vysokých škol.

Ve svém programovém prohlášení si dala vláda za úkol nadále věnovat náležitou pozornost přípravě mládeže na dělnická povolání. V roce 1986 jsme přijali nové zásady finančního a hmotného zabezpečení žáků středních odborných učilišť. Pokud jde o kritizované osnovy výuky, ministerstva školství po dohodě s příslušnými resorty připravila návrhy změn, které budou realizovány počátkem nového školního roku. Je však nutno připomenout, že příslušné ústřední orgány a podniková sféra by měly více spolupracovat s krajskými národními výbory, v jejichž působnosti je výchova dělnické mládeže, aby se podstatně zvýšilo tempo výstavby nových školních kapacit a dílen a zabezpečil dostatek pedagogických pracovníků.

V souladu se svým programovým prohlášením se vláda zabývala ekonomickými otázkami v kultuře a umění. Schválila řadu opatření v ekonomickém řízení kulturních organizací, směřující k potlačení nežádoucích komercializačních tendencí, které negativně ovlivňovaly skladbu edičních a dramaturgických plánů a další aspekty kulturní činnosti.

Rovněž modernizace materiálně technické základny v tomto od větví byla na programu jednání vlády. Bylo rozhodnuto o zahájení výstavby rozhlasového střediska Praha a dalších staveb Československé televize na Kavčích horách. Pokračuje rekonstrukce veletržního paláce - Galérie moderního umění, výstavba Slovenského národního divadla, abych jmenoval alespoň ty nejdůležitější.

Plně si uvědomujeme, že ochrana životního prostředí je velice závažnou společensko-politickou otázkou, a to zejména v některých oblastech republiky.

V průběhu roku 1986 bylo u nás rozestavěno celkem 230 významnějších ekologických staveb s rozpočtovými náklady téměř 13 mld. Kčs.

Stále však nemůžeme být spokojeni s přístupem všech stupňů řízení, orgánů a složek k ekologickým otázkám. V řadě případů přetrvává přezíravý nepružný postoj ke komplexnímu zabezpečení investic sloužících životnímu prostředí. Vzpomeňme, kolikrát v uplynulém roce byla naše veřejnost oprávněně pobouřena případy lajdáctví, které způsobilo únik jedovatých zplodin do ovzduší či vodních toků. Přitom řadu problémů jsme schopni vyřešit i bez velkých investic - stačí kázeň, důslednost, zvýšená pozornost na každém pracovišti, vyvozování přísných závěrů proti viníkům.

Soudružky a soudruzi poslanci, v programovém prohlášení federální vlády jsme zdůraznili, že za klíčový úkol považujeme přestavbu hospodářského mechanismu. Na ni jsme koncentrovali síly našich ekonomů, pracovníků výrobní i teoretické sféry, využili zkušeností zejména Sovětského svazu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP