Úterý 24. března 1987

Úterý 24. března 1987

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno:

183 poslanci Sněmovny lidu

64 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Axmann, Bibeň, Češka, Dubová, Fekete, Flösslerová, Hruškovič, Chňoupek, Jirásek, Kliha, Z. Kučera, Kuželová, Malý, Pekařová, Svoboda, Urban, Zelenka

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Brabec, Ehrenberger, Fojtík, Havlín, Hrdličková, Kabrhelová, Mevald, Saul, Strnadová, Švestka, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Andrejová, Boďa, Csémi, Hanes, Lúčan, Rusnák, Šagát, Škoviera

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 4. společnou schůzi V. volebního období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Především mi dovolte, abych jménem všech přítomných co nejupřímněji přivítal generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Upřímně vítám i další vedoucí představitele ústředního výboru Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran. Vítám i členy federální vlády, vedené jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, svým dopisem ze dne 20. března tohoto roku oznámil prezident republiky, že odvolal soudruha Josefa Korčáka z funkce místopředsedy vlády ČSSR a jmenoval soudruha Ladislava Adamce místopředsedou vlády Československé socialistické republiky.

Dopisem z 27. února tohoto roku svolal prezident republiky podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci Federální shromáždění k jarnímu zasedání dnem 2. března 1987.

10. března navrhla předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách.

Jsou k tomuto návrhu předsednictev sněmoven a k navrženému programu nějaké připomínky? (Nebyly.) Nikdo se nehlásí.

V této chvíli jsou ve Sněmovně lidu přítomni 182 poslanci, ve Sněmovně národů 64 poslanci zvolení v České socialistické republice a 66 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy schopné usnášení.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na konání společné schůze s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh.

Vzhledem k výsledku hlasování konstatuji, že obě sněmovny se usnesly v souladu s článkem 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a schválily její pořad.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, přistoupíme k projednání prvního bodu, kterým je

1

Volba místopředsedy Federálního shromáždění.

Do funkce místopředsedy Federálního shromáždění je navrhován včera nově zvolený předseda Sněmovny národů, člen předsednictva Federálního shromáždění soudruh Ján Janík. Na včerejších schůzích klubů jednotlivých politických stran a na schůzi poslanců bez stranické příslušnosti vám byl tento návrh zdůvodněn.

Na včerejší schůzi Sněmovny národů byla zvolena šestičlenná volební komise k tajné volbě místopředsedy Federálního shromáždění. Nyní má tuto povinnost před sebou i Sněmovna lidu. Předsednictvo Sněmovny lidu doporučuje schválit volební komisi k tajné volbě místopředsedy Federálního shromáždění v tomto složení poslanci Stanislav Janda, Josef Kryll, Jiří Ládr, Ján Lichner, Jozef Škula a Marcela Vrábelová.

Má někdo z poslanců Sněmovny lidu dotaz nebo připomínku k tomuto návrhu? (Nikdo.) Není tomu tak.

Doporučuji, abychom volební komisi zvolili aklamací.

Jsou námitky proti tomuto způsobu volby? (Nebyly.) Nikoliv.

Kdo tedy z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s předloženým návrhem na složení volební komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Volební komise Sněmovny lidu k volbě místopředsedy Federálního shromáždění byla zvolena.

Hlasovací lístky vám budou rozdány do lavic. Volba se uskuteční vložením hlasovacího lístku do urny v zasedací síni. Pro každou sněmovnu je určena zvláštní zřetelně označená volební urna.

Žádám volební komise, aby se ujaly svých funkcí.

Zahajuji tímto volbu místopředsedy Federálního shromáždění a prosím všechny poslance, aby se po vykonání volby vrátili na svá místa.

(Probíhá tajná volba místopředsedy Federálního shromáždění.)

Soudružky a soudruzi poslanci, dostal každý z vás hlasovací lístek nebo si ještě někdo přeje volit? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí.

Vyhlašuji volbu místopředsedy Federálního shromáždění za skončenou.

Výsledek volby vám bude oznámen v průběhu našeho jednání.

Přistoupíme ke druhému bodu našeho pořadu, kterým je

2

Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Kontrolou plnění programového prohlášení vlády uplatňuje Federální shromáždění jednu ze svých nejdůležitějších ústavních funkcí. Činíme tak v čase, jehož tep je určován závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a 4. a 5. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. K důslednějšímu uskutečňování strategie urychlení nás vybízejí i zásadní myšlenky o nezbytnosti zdokonalování socialistické demokracie, které vyslovil soudruh Gorbačov na lednovém plénu ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu.

Jménem všech poslanců ubezpečuji naše občany i vedoucí orgány Komunistické strany Československa a Národní fronty, že Federální shromáždění nezůstane ani v současných podmínkách nic dlužno svým povinnostem. Ve svých volebních obvodech jsme odhodláni podílet se aktivněji na uskutečňování politiky KSČ a Národní fronty. Federální shromáždění bude ještě iniciativněji a rozhodněji plnit své úkoly a uplatňovat svá práva. Soustředíme se na další zdokonalování zákonodárství a zvyšování účinnosti naší kontroly vůči výkonným orgánům. Bylo by jen ku prospěchu věci, kdyby se to projevilo už v našem dnešním jednání.

Prosím soudruha Štrougala, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSSR L. Štrougal: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážení hosté, soudružky a soudruzi poslanci, uplynul rok od XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, jehož závěry vešly do podvědomí jako strategická linie urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší socialistické společnosti.

Z této linie vycházelo programové prohlášení federální vlády.

Dovolte, abych složil Federálnímu shromáždění účet ze závazků, které tímto prohlášením na sebe přijala vláda.

Hospodářský vývoj patnácti měsíců osmé pětiletky není v plném souladu s požadavky intenzifikace obsaženými v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje, které schválil XVII. sjezd strany. Rozpornost, která charakterizovala vývoj hospodářství v uplynulém pětiletí, se v některých směrech dokonce projevuje ještě ostřeji než dříve.

Pokročili jsme v sociálně ekonomickém rozvoji, neboť dynamika národního důchodu se přiblížila k předpokládanému tempu a vzrostla o 3,4 %, tj. o 20,6 mld. Kčs. Plán výroby splnila nebo překročila téměř všechna odvětví. I zemědělství dosáhlo zhruba ročního plánu díky relativně vysokému překračování plánovaných úkolů v živočišné výrobě. Ovšem výpadek více než 600 tis. tun obilí proti plánu je více než citelný. A to tím spíše, že dlouhotrvající zima zpožďuje včasný a tolik potřebný nástup do jarních prací. Zemědělské podniky musí být proto důkladně připraveny, abychom eliminovali tuto nepříznivou okolnost.

Obdobně to platí u spotřeby paliv a energie, která vzrostla o 1,6 mil. tun měrného paliva a vyžaduje proto všude opatření k maximální hospodárnosti.

Plnění objemových ukazatelů plánu ovšem nepředstavuje jádro problémů a těžkostí, se kterými se potýkáme. To hlavní a nejdůležitější spočívá v kvalitativních odchylkách od plánovaného vývoje. Svědčí o tom, že se nám nedaří zabezpečovat sjezdem stanovené záměry intenzifikace. To se vztahuje k efektivnosti výroby, k úrovni jejího zhodnocování na domácím i zahraničním trhu, ke kvalitě výrobků a technologií, k poruchám v materiálně technickém zásobování, k nedostatkům v investiční výstavbě a v hospodaření se zásobami i k nižší úrovni vývozu do nesocialistických zemí.

To jsou nejužší a kritická místa našeho současného hospodářského vývoje.

Jedna z hlavních příčin spočívá v nedostatečném a nepružném přístupu podnikově hospodářské sféry k zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku do výrobní praxe, jak to znovu kritizovalo poslední zasedání ústředního výboru KSČ.

Ovšem nejobecnější příčina našeho pomalejšího postupu na hlavním, strategickém tahu - tj. v zajištění nové kvality ekonomického růstu - spočívá v neuspokojivé úrovni řízení, v nedostatečné pracovní a technologické disciplíně, v nedůsledném respektování a prosazování celospolečenských zájmů. To platí jak pro ústřední orgány, federální vládu, tak i pro podnikově hospodářskou sféru, kde se navíc rozmáhá alibismus, snaha vidět jen své vlastní zájmy a neochota podstoupit rizika a konflikty.

V nejbližších dnech se bude vláda zabývat otázkami zabezpečení 8. pětiletky a státního plánu na rok 1987, včetně upřesnění jeho některých úkolů.

Nepůjde a nemůže jít o komplexní úpravu, o změkčení plánu na rok 1987 a celou pětiletku, jak se některé resorty, výrobní hospodářské jednotky a podniky domnívají.

Vyhovět návrhům, které předložily podniky, by znamenalo v tomto roce zpomalit růst národního důchodu pouze na 2 %. Budeme trvat na tom, že je nejen nezbytné, ale i reálné, zabezpečit úkoly stanovené XVII. sjezdem KSČ a nesplněné úkoly prvního roku maximálně nahradit v tomto roce a v některých případech v dalších letech 8. pětiletky.

To platí i o neplnění výroby v prvních měsících tohoto roku. V podnicích a VHJ je třeba stanovit konkrétní postup jak v krátkém čase tyto výpadky nahradit, a to nejen z hlediska plnění upravených vlastních výkonů, ale zvláště z hlediska struktury a sortimentu výroby. To pozitivně ovlivní rytmičnost výroby i nedostatky v materiálně technickém zásobování. Takový postup je ovšem nutné dohodnout mezi dodavateli a odběrateli.

V podnicích a výrobních hospodářských jednotkách, které neplní plánované úkoly, je třeba vypracovat konkrétní programy a opatření k jejich zabezpečení. Hospodářské plány na 8. pětiletku musí být neodkladně dopracovány a potvrzeny nadřízenými orgány.

Jestliže podstatou našich problémů je kvalita práce a řízení, musíme hledat jejich řešení právě v této oblasti, a nikoli snižovat cíle, které jsme přijali na sjezdu a které jsou zakotveny v zákoně o osmé pětiletce. To je v současné době hlavní obsah práce vlády a obsah opatření, které pro ozdravení hospodářského rozvoje jsme připraveni přijímat.

Pokud jde o věcná opatření, která mají zabezpečit dynamický a rovnovážný vývoj ekonomiky, soustřeďujeme pozornost zejména na investiční výstavbu a růst zásob. Ukazuje se jako zcela nezbytné už v letošním roce snížit rozsah zahajování nových staveb o cca 8 mld. Kčs. Jde o stavby, kde prověrky prokázaly podprůměrnou technickou úroveň nebo jejich nedostatečnou připravenost. Hlavní rezervy budeme hledat u nejméně efektivních a nejnákladnějších akcí. Další snížení objemu nově zahajovaných staveb o 20-30 mld.Kčs se připravuje pro rok 1988.

Je zřejmé, že nejde o jednorázová opatření. I nadále budeme přísněji zvažovat i přehodnocovat investiční záměry. Jen tak lze řešit stav, kdy na jedné straně se podnikům nedostávají prostředky na efektivní modernizaci a restrukturalizaci výrobní základny a na druhé straně se realizují akce, které nepřinášejí slibovaný efekt. Vláda ještě v tomto roce projedná návrh na řešení nedostatků v této oblasti s cílem zajistit zvýšení efektivnosti reprodukce základních fondů.

Otázka je nedílně spjata s efektivním uplatňováním výsledků vědy a techniky v praxi, jejíž nespornou prioritu znovu vyzvedlo poslední zasedání ÚV KSČ. Federální vláda projedná v nejbližším období výsledky a závěry tohoto zasedání a přijme věcná a organizační opatření k jejich důslednému zabezpečení jak v základním a aplikovaném výzkumu, tak i ve výrobní sféře.

I když základními předpoklady zvýšení technickoekonomické úrovně výroby a konkurenceschopnosti výrobků jsou inovace a technické přezbrojení výrobní základny, nemalé rezervy spočívají v jakosti čs. výrobků. Její vývoj v roce 1986 potvrdil dlouhodobější ne zcela příznivý trend projevující se velkými materiálními a morálními ztrátami jak na našem, tak i na zahraničním trhu.

S cílem čelit tomuto vývoji jsme přijali známá opatření ke zvýšení jakosti čs. produkce, včetně zpřísnění kontrolních zásahů tam, kde si to situace vyžádá. Taková kontrola byla již zavedena v pěti podnicích. Z dosavadních výsledků šetření vyplývá, že těžiště problémů je v nedodržování technologických postupů a v oblasti technické kontroly. Na základě zásahu kontrolních skupin byla dočasně pozastavena expedice některých kontrolovaných výrobků. Současně byla přijata opatření v oblasti organizace technologických procesů, zpřísnění prováděcích zkoušek a zintenzívnění údržby výrobních zařízení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP