Úterý 9. prosince 1986

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou žudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou žudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky zo dňa 25. januára 1957, v znení Dohody o jej zmene zo dňa 27. marca 1972, podpísanou v Sofii dňa 24. apríla 1986.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ako ďalší bod prerokujeme podža schváleného programu

7

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na vožbu sudcov z povolania vojenských súdov a na zbavenie funkcií sudcov z povolania vojenských súdov (tlač 9).

Dávam slovo podpredsedovi ÚV NF ČSSR súdruhovi Trávníčkovi.

Místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, u několika soudců vojenských soudů končí jejich desetileté volební období. Je nutno je znovu zvolit. Je nutno potvrdit volbu soudců, jejich přemístění k jiným soudům, které vyplývá z potřeb vojenských soudů. Konečně je nutno potvrdit zproštění funkcí soudců obvodových soudů i ty, kteří odcházejí do důchodu.

Všechny podrobnosti máte v parlamentním tisku č. 9.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty projednalo všechny návrhy a doporučuje, aby byly schváleny.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem súdruhovi Trávníčkovi za odôvodnenie návrhu. Má niekto z poslancov nejaké dotazy? (Nemá.) Nemá. Chce niekto vystúpiť? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Stav prezencie sa nezmenil. Obidve snemovne sú spôsobilé sa uznášať.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Níkdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že poslanci Snemovne žudu návrh schválili.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že i Snemovňa národov schválila predložený návrh.

Treba konštatovať, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky

A. zvolilo sudcov z povolania vojenských súdov Vyššieho vojenského súdu Příbram, podplukovníka JUDr. Josefa Hlaváčka, Vyššieho vojenského súdu Tábor, kapitána JUDr. Jiřího Horáka, kapitána Zdeňka Kučeru, Vojenského obvodového súdu Plzeň, podplukovníka Štěpána Bednářa, Vojenského obvodového súdu Litoměřice, plukovníka JUDr. Josefa Huťku, podplukovníka JUDr. Jaroslava Svobodu, Vojenského obvodového súdu České Budějovice, podplukovníka Jaroslava Komárka, majora Pavla Pavlátku, Vojenského obvodového súdu Bratislava, podplukovníka JUDr. Milana Hanzela, Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica, plukovn ka Štefana Madera,

B. zbavilo funkcií sudcov z povolania Vyššieho vojenského súdu Příbram, plukovníka JUDr. Mojmíra Pospíšila, Vyššíeho vojenského súdu Tábor, plukovníka JUDr. Oldřicha Kučeru.

Súdružky a súdruhovia poslanci, posledným bodom nášho programu je

8

Správa o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva a výborov Snemovne žudu a Predsedníctva a výborov Snemovne národov za dobu od 25. júna do 7. decembra 1986 (parlamentná tlač číslo 10).

Máte k tomu nejaké pripomienky? Alebo nejaké stanoviská? (Ne.) Nie sú.

Konštatujem teda, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky vzalo správu o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva a výborov Snemovne žudu a Predsedníctva a výborov Snemovne národov za obdobie od 25. júna do 7. decembra 1986 na vedomie.

Tým sme, súdružky a súdruhovia poslanci, vybavili program 3. spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov.

Členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia upozorňujem, že o 13.00 hod. sa koná na druhom poschodí v miestnosti č. 124 schôdzka Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, bola to naša posledná spoločná schôdza v tomto roku. Preto mi dovožte, aby som vám všetkým poprial do blížiaceho sa nového roku 1987 predovšetkým pevné zdravie, osobnú spokojnosť a mnoho pracovných úspechov.

Ďakujem vám za účasť a končím 3. spoločnú schôdzu snemovní Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. (Potlesk.)

(Schůze skončila ve 12.08 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP