Úterý 9. prosince 1986

Jak je známo, v říjnu letošního roku jsme získali souhlas ke kontraktaci zakázky válcovací tratě. Technologické zařízení představuje hodnotu 100 mil. dolarů. Nesmíme však opomíjet skutečnost, že u převážné většiny exportovaných československých strojů se projevuje tlak konkurence západních zemí na indickém trhu a žel, i nedostatečný rozvoj kooperace výroby, prodeje licencí a spolupráce na třetích trzích.

Odstranění dvojího zdanění není zdaleka zásadním obratem ve vývoji československo-indických vztahů, rozhodně však představuje dobrou vůli obou partnerů směrem ke stabilizaci a prohlubování ekonomické, vědeckotechnické a kulturní spolupráce tím, že na jeho základě bude sníženo daňové zatížení, které v Indii postihuje především československé organizace provádějící stavební a montážní práce a poskytující technickou pomoc, prodej licencí a úvěrů.

Uvedením československo-indické smlouvy o zamezení dvojího zdanění budou vytvořeny stejné podmínky pro československé organizace jako mají organizace jiných států, které s Indií podobné smlouvy již uzavřely. Jejich význam spočívá v posílení konkurenceschopnosti československých hospodářských organizací na indickém trhu a rovněž v tom, že se jedná o zjednodušení daňové administrativy.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jsem přesvědčen, že i Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku je krokem k upevnění vzájemně výhodné hospodářské spolupráce. Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu navrhuji sněmovně vyjádřit s předloženým návrhem souhlas.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne žudu poslancovi Vymětalovi. Teraz prosím poslanca Imricha Hlaďa, spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec I. Hlaď: Vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vládny návrh Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej prerokovali výbory ústavnoprávne, pre plán a rozpočet a výbory zahraničné oboch snemovní.

Podža tejto zmluvy budú pre československé organizácie vytvorené rovnaké podmienky, ako majú organizácie iných štátov, ktoré už s Indiou takúto zmluvu uzavreli. Vylúčenie dvojitého zdanenia priaznivo ovplyvní i hospodárske výsledky československých podnikov.

Ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov pripájam sa preto k vystúpeniu spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Vymětala a odporúčam, aby Snemovňa národov vyslovila s predloženým vládnym návrhom zmluvy súhlas.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne národov poslancovi Hlaďovi za spravodajskú správu.

Do rozpravy sa k tomuto bodu písomne nikto neprihlásil. Pýtam sa preto, či niekto z poslancov žiada o slovo? (Nikdo.) Nikto. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Pokiaž ide o prezenciu konštatujem, že sa stav od posledného zistenia nezmenil, snemovne sú spôsobilé sa uznášať.

V parlamentnej tlači č. 5 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť so Zmluvou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a s Protokolom k nej, podpísanými v New Delhi dňa 27. januára 1986.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom uznesenia podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že poslanci Snemovne žudu návrh uznesenia schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj poslanci Snemovne národov schválili návrh uznesenia jednomysežne.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so Zmluvou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou lndie o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a s Protokolom k nej, podpísanými v New Delhi dňa 27. januára 1986.

Ďalej máme na programe

6

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou žudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou žudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky zo dňa 25. januára 1957 v znení Dohody o jej zmene zo dňa 27. marca 1972, podpísaná v Sofii dňa 24. apríla 1986 (tlač 8).

Tento vládny návrh odôvodní minister práce a sociálnych vecí ČSSR súdruh Miloslav Boďa. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR M. Boďa: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia, starostlivosť o človeka, o jeho všestranný rozvoj a zabezpečenie, je jednou z najvýraznejších čŕt socialistickej spoločnosti. Prejavuje sa už v starostlivosti o matku a dieťa a pokračuje i v období, keď nemôže v plnej miere prispievať svojou prácou k jej rozvoju. Rozsiahly systém sociálneho zabezpečenia znamená pre všetkých občanov nášho štátu istotu, že v prípade životnej tiesne nebudú odkázaní na rôzne druhy milodarov a charitatívnych podpôr. V záujme zabezpečenia náležitej starostlivosti nielen vlastným občanom, ale i občanom iných štátov zdržujúcim sa prechodne či trvale na našom území, boli v minulosti uzatvorené najmä so socialistickými štátmi dvojstranné zmluvy zaručujúce na základe reciprocity rovnaké nároky ich občanom v sociálnej oblasti. Jedným z týchto dokumentov je i zmluva medzi ČSSR a BźR.

Zmluva o spolupráci na poli sociálnej politiky bola medzi Československou republikou a Bulharskom v tomto duchu uzavretá v roku 1957. Uplatnil sa v nej princíp, že všetky náklady na dôchodkové zabezpečenie niesol len ten štát, v ktorom mal dôchodca trvalý pobyt; na tomto princípe má ČSSR v súčasnej dobe uzavreté zmluvy so ZSSR, NDR a RSR.

Jednostranné zaťaženie bulharskej strany zabezpečujúcej plne svojich občanov, ktorí dlhšiu dobu pracovali v Československu a koncom 50. a 60. rokoch sa vracali späť do svojej vlasti, viedlo k novelizácii zmluvy. Nová zmluva znamenala zodpovedajúcu zmenu v rozdelení nákladov medzi ČSSR a BźR, keď každá strana priznávala oprávneným občanom svoje čiastkové dôchodky zodpovedajúce dobe zamestnania na vlastnom území. Tento princíp priznávania a výplaty dôchodkov sa uplatnil pri uzatváraní zmluvy s MźR, PźR, SFRJ a z kapitalistických krajín s Francúzskom. Vykonávanie činností spojených s novelizovanou zmluvou bolo však administratívne podstatne náročnejšie. Prejavilo sa to i v niektorých nedostatkoeh pri uspolojovaní oprávnených nárokov československých a bulharských dôchodcov. Snaha o ďalšie skvalitnenie sociálneho zabezpečenia pri súčasnom zjednodušení administratívnej agendy viedla k spracovaniu predkladaného zmluvného dokumentu, ktorý bol podpísaný v apríli t. r. v Sofii.

V porovnaní s doterajším stavom bude celé dávky dôchodkového zabezpečenia priznávať vždy len orgán tej zmluvnej strany, kde má oprávnený trvalé bydlisko, a to podža svojich právnych predpisov. Naďalej však zmluvný dokument zaväzuje oba štáty uhradzovať pomernú časť nákladov na sociálne zabezpečenie podža doby odpracovanej v tom ktorom z oboch zmluvných štátov.

Skutočnosť, že dôchodcovia budú podliehať právnemu poriadku štátu, v ktorom majú svoje trvalé bydlisko, znamená, že obdržia i vše tky zvýšenia alebo prídavky v ňom zavedené.

Významnú zmenu prináša predpokladaný zmluvný dokument i pre československých a bulharských dôchodcov, ktorí po získaní nároku na dôchodok naďalej pracujú. Nárok na výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia sa i v tomto prípade bude riadiť právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený trvale býva. Pracujúci dôchodcovia v každom z oboch zmluvných štátov tak budú v nárokoch z dôchodkového zabezpečenia postavení na rovnakú úroveň a odstránia sa problémy vznikajúce buď ich neinformovanosťou o právnych predpisoch druhej strany, alebo tiež pracnou a časovo náročnou administratívou medzi úradmi dôchodkového zabezpečenia oboch štátov.

Predkladaná zmluva je výsledkom podrobného zhodnotenia vzťahov medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou žudovou republikou v sociálnej oblasti upravených doposiaž platnou zmluvou. Predstavuje značné zjednodušenie a zrýchlenie dôchodkového konania, ktoré za doterajšieho stavu objektívne spôsobuje určité ťažkosti tak na strane oprávnených, ako i na strane príslušných orgánov v oboch štátoch. Zmluva plne rešpektuje zásadu rovnakého zaobchádzania s československými a bulharskými občanmi v oblasti sociálneho zabezpečenia a je prejavom ďalšieho prehĺbenia vzájomných stykov medzi našimi štátmi. Odporúčam preto, súdružky a súdruhovia poslanci, vysloviť súhlas s návrhom vlády Československej socialistickej republiky.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem súdruhovi ministrovi Boďovi za výklad k návrhu.

Návrh bol prikázaný výborom ústavnoprávnym, zahraničným a pre sociálnu politiku oboch snemovní.

Výbory Snemovne žudu poverili funkciou spoločného spravodajcu členku výboru pre sociálnu politiku poslankyňu Hanu Králíčkovú a výbory Snemovne národov členku ústavnoprávneho výboru poslankyňu Alžbetu Kollárovú.

Prosím najskôr poslankyňu Hanu Králíčkovú, aby predniesla spravodajskú správu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně H. Králíčková: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, výbory ústavně právní, zahraniční a výbor pro sociální politiku Sněmovny lidu projednaly text dokumentu, který zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky soudruh Boďa.

Postupné získávání nároků na důchod u většího počtu bulharských občanů, kteří u nás pracovali, vedlo ke zvýšení pracnosti orgánů důchodového zabezpečení Bulharské lidové republiky, které přiznávaly a vyplácely "na svůj účet" těmto občanům celé důchodové dávky, v jejichž výši byly zhodnoceny i doby zaměstnání získané v Československu. Výsledkem mezistátních jednání bylo v roce 1972 - po posouzení všech tehdy nových skutečností - uzavření Dohody měnící dosavadní způsob. Podle tohoto dokumentu přiznávají poměrné části důchodů jak československé, tak i bulharské orgány důchodového zabezpečení.

Snaha o další zkvalitnění sociálního zabezpečení československých a bulharských občanů při současném zjednodušení administrativní agendy vedla tehdy ke sjednání předkládaného smluvního dokumentu.

Smlouva na jedné straně zachovává dosavadní postup zavazující oba státy, respektive jejich důchodové orgány. Na straně druhé o přiznání důchodu včetně jeho výše rozhoduje orgán důchodového zabezpečení pouze jedné z obou smluvních stran. Tento orgán rovněž stanoví, v jaké výši ponesou náklady na důchodové zabezpečení československé a bulharské orgány, resp. určí jejich povinnost.

Oproti původní právní úpravě nárok na výplatu dávek důchodového zabezpečení při dalším zaměstnání pracujícího důchodce se řídí legislativními pravidly státu, jehož orgán důchodového zabezpečení dávky vyplácí. Stejné posuzování všech československých a bulharských důchodců žijících a pracujících v jednom ze smluvních států přispěje jak k jejich právní jistotě, tak i velice usnadní činnost důchodových a jiných orgánů v obou státech; odstraní se tak například situace, kdy orgán důchodového zabezpečení jednoho státu s ohledem na vlastní legislativní úpravu zastavoval po zdlouhavém šetření u orgánů druhého státu výplatu dávek, případně je krátil, zatímco orgán druhého státu nikoli.

Cílem nové právní úpravy je tedy podstatné zlepšení postupu při přiznávání a výplatě důchodových dávek mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou a zajistí včasné a pravidelné uspokojování důchodových dávek občanů.

Doporučuji proto, jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu, vyslovit souhlas s předloženou smlouvou.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnej spravodajkyni výborov Snemovne žudu poslankyni Králíčkovej.

Udežujem slovo poslankyni Alžbete Kollárovej.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně A. Kollárová: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, spravodajská správa, ktorú za výbory Snemovne žudu predniesla poslankyňa Králíčková, plne vyjadruje i výsledky prerokúvania tohto dokumentu vo výboroch Snemovne národov, preto sa s jej vystúpením za zúčastnené výbory stotožňujem.

Z pohžadu ústavnoprávnych výborov by som chcela dodať, že kompetencia Federálneho zhromaždenia na prerokovanie tejto medzinárodnej zmluvy sa opiera o ustanovenie článku 36 odsek 3 ústavného zákona o československej federácii. Ide totiž o zmluvu, ktorá obsahuje ustanovenia odlišné od zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, práve pokiaž ide o poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia. Okrem toho predložená zmluva tiež mení Dohovor, už skôr schválený najvyšším zákonodarným zborom.

Ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne národov odporúčam preto Snemovni národov vysloviť s prerokúvanou zmluvou súhlas.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnej spravodajkyni výborov Snemovne národov za spravodajskú správu.

Do rozpravy sa nikto z poslancov k tomuto bodu neprihlásil. Pýtam sa preto, či niekto nechce vystúpiť? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Stav prezencie sa oproti poslednému zisteniu nezmenil. Obe snemovne sú spôsobilé sa uznášať.

V parlamentnej tlači č. 8 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s prerokúvanou Zmluvou.

Prosím o hlasovanie najprv poslancov Snemovne národov.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov návrh uznesenia schválili.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

I Snemovňa žudu schválila návrh uznesenia jednomysežne.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP