Úterý 9. prosince 1986

Tyto hlavní směry rozvoje naší ekonomiky byly plně podpořeny ve vystoupeních společných zpravodajů výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů i dalších poslanců, kteří vystoupili v rozpravě. Svědčí to o skutečnosti, že naplňování strategické linie XVII. sjezdu KSČ k urychlení sociálně ekonomického rozvoje se setkává s aktivní podporou všech pracujících, s podporou široké veřejnosti.

Výrazně, především ve vystoupení zpravodajů i některých poslanců, zde zazněla slova týkající se nutnosti přestavby hospodářského mechanismu. Požadavky na kvalitní přípravu této přestavby, zabezpečení její komplexnosti, včetně účinnějšího využívání nástrojů finanční politiky, jsou plně opodstatněny. O tom, jaká opatření chystáme ve finanční a rozpočtové politice v roce 1987 i v dalších letech osmé pětiletky, jsem se rámcově zmínil ve výkladu k návrhu státního rozpočtu. Chtěl bych dodat jen tolik, že komplexní návrh zásad postupné přestavby hospodářského mechanismu bude ve vládě ČSSR projednán v nejbližším období.

V návaznosti na tyto zásady budou mimo jiné dále konkretizována i potřebná opatření v oblasti finanční politiky. Budou se dotýkat ve větším či menším rozsahu všech problémových okruhů, o nichž hovořili poslanci ve svých vystoupeních - ať už jde o zvyšování účinnosti finančně ekonomických nástrojů, systém financování zásob, investic, devizovou zainteresovanost a podobně.

V rozpravě byla vznesena řada kritických připomínek na adresu finančních i jiných předpisů. Chtěl bych k této otázce uvést, že jsme si vědomi toho, že platná soustava finančních předpisů je rozsáhlá a v řadě případů složitá. Proto jsme ve spolupráci s Československou vědeckotechnickou společností k této problematice uspořádali ve III. čtvrtletí roku 1986 ve všech krajích aktivy za účasti představitelů hospodářské sféry a národních výborů. Zároveň jsme požádali všechna ministerstva, krajské národní výbory a výrobní hospodářské jednotky o jejich náměty, připomínky a poznatky.

Mnohé korespondují s tím, co zde zaznělo v rozpravě. V současné době podněty a připomínky vyhodnocujeme. Již dnes můžeme říci, že vedle řady konstruktivních připomínek a poznatků, které v naší práci využijeme, má nemálo připomínek obecný charakter a vyskytlo se i dost takových, které byly zaměřeny proti předpisům vytvářejícím náročné ekonomické prostředí. Je to například vyhláška o objektové fakturaci. Problém je o to složitější, že okruh připomínek je v řadě případů velmi úzký. Svědčí to zřejmě o tom, že někteří pracovníci by neradi přišli o agendu, která opravňuje jejich existenci v hojných řadách administrativy. To pochopitelně není důvod k tomu, aby ministerstva financí slevovala ze svých záměrů ve snižování administrativní náročnosti řízení. Naopak, musíme postupovat s mnohem větším důrazem než dosud.

Třetí otázka, o které se chci zmínit, se týká důsledné a kvalitní finanční kontroly. V řadě vystoupení správně zaznělo, že existuje mnoho nedostatků ve využití základních prostředků a zásob, ve správě a ochraně národního majetku, v tvorbě a užití podnikových fondů a prostě ve sféře hospodaření s naším společným majetkem. Jsme si vědomi, že finanční kontrola a revize musí soustavně zlepšovat svoji práci. V tomto směru ministerstva financí připravují návrhy na opatření, která by měla být dopracována v průběhu příštího roku. Podle mého názoru je však rovněž třeba mnohem větší důraz klást na úroveň vnitropodnikové kontroly a kontroly prováděné po linii hospodářského řízení, kde jsou zjišťovány největší nedostatky.

Vážené soudružky a soudruzi, chtěl bych poděkovat oběma společným zpravodajům výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů a všem poslancům, kteří vystoupili v rozpravě, i těm, kteří se aktivně zúčastnili projednávání státního rozpočtu ve výborech obou sněmoven, za podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na příští rok. Chtěl bych poděkovat za podněty a připomínky k projednávanému návrhu, které představují cenné náměty pro federální ministerstvo financí i celou finanční soustavu a ujistit vás, že je v naší práci plně využijeme.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem. Žiada o záverečné slovo spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec Jozef Csémi?

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Csémi: Súdružky a súdruhovia poslanci, dnešná rozprava potvrdila stanoviská jednotlivých výborov k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte čs. federácie na rok 1987. Súčasný vývoj a pripravovaná prestavba hospodárskeho mechanizmu výrazne akcentujú úlohu finančných nástrojov a medzi nimi najmä štátneho rozpočtu. Jeho význam spočíva v tom, že fixuje základné vzťahy finančnej politiky štátu na rok 1987, a tým v hodnotovej sfére zabezpečuje plnenie druhého roku ôsmej päťročnice, o ktorej sme včera jednomysežne prijalí zákon.

Celý rad poslancov súčasne konštatoval - a ja som rovnakého názoru že vládny návrh zákona vytvára podmienky i pre splnenie záverov 4. zasadania ÚV KSČ. Preto odporúčam ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov so znením vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte čs. federácie (parlamentná tlač čís. 11) vysloviť súhlas.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne národov.

Pýtam sa spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Bezecného, či žiada o záverečné slovo?

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Bezecný: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, v rozpravě se nevyskytly žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s předloženým vládním návrhem zákona. Všichni poslanci se vyslovili pro jeho podporu a proto mohu i já jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu se připojit ke stanovisku společného zpravodaje výborů Sněmovny národů a doporučit Sněmovně lidu přijetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne žudu za záverečné slovo.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o predloženom vládnom návrhu.

Pri schvažovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte československej federácie platí zákaz majorizácie.

Dovožte mi, aby som konštatoval stav prezencie. V zasadacej sieni je prítomných 175 poslancov Snemovne žudu, 68 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 65 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Podža článku 40 ústavného zákona o československej federácii sú obe snemovne spôsobilé uznášať sa.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov, ktorí boli zvolení v Českej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987, odporučeným spoločným spravodajcom výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Takisto nikto.

Konštatujem, že s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 vyslovili súhlas všetci poslanci Snemovne národov tu prítomní, zvolení v Českej socialistickej republike.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov, ktorí boli zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z týchto poslancov súhlasí s vládnym návrhom zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 vyslovili súhlas aj všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Snemovňa národov schválila návrh zákona jednomysežne.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s vládnym návrhom zákona? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 vyslovily súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne žudu.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987.

Ďalej máme na programe

5

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej, podpísané v New Delhi dňa 27. januára 1986 (tlač 5).

Uvedený vládny návrh odôvodní minister financií Českosloveskej socialistickej republiky súdruh Jaromír Žák. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci! Vláda Československé socialistické republiky předkládá k projednání a vyslovení souhlasu návrh Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.

Nutnost vyššího stupně zapojení československého hospodářství do mezinárodní dělby práce vyžaduje, aby kromě trvalého růstu objemu zahraničního obchodu a soustavného úsilí o zvyšování jeho efektivnosti bylo v podstatně vyšším rozsahu využíváno všech dostupných poznatků z oblasti vědy a techniky.

Jde zejména o cílevědomý nákup a prodej licencí, využívání průmyslových práv, rozvoj výrobní kooperace a prohlubování všech forem mezinárodní hospodářské spolupráce, které přispívají ke zvyšování účinnosti ekonomického potenciálu naší země. Jednotlivé formy ekonomické spolupráce jsou zpravidla úzce spojeny i s daňovými otázkami, jejichž oboustranně výhodné řešení může přispět k jejich rozvoji i zvýšení efektivnosti.

Daně, placené z příjmů dosahovaných v cizině, zvyšují náklady nebo snižují výnosy, což se může nepříznivě projevovat zejména tehdy, když týž příjem je podroben zdanění jak ve státě, kde má příjemce bydliště nebo sídlo, tak ve státě, kde je jeho zdroj.

Daňové předpisy jednotlivých států jsou přitom zpravidla složité, podléhají častým změnám a tak zatěžují i kalkulace československých organizací, snižují jejich konkurenční schopnost, respektive mají nepříznivý dopad i na jednotlivé občany. I když některé státy poskytují organizacím i občanům, které mají na jejich území sídlo nebo bydliště, různé daňové úlevy, jimiž se kompenzují nebo alespoň částečně zmírňují nepříznivé důsledky dvojího zdanění, není vždy pro ně dostatečná právní opora a tím ani dlouhodobější jistota.

Jediným účinným prostředkem k vyloučení dvojího zdanění jsou mezinárodní smlouvy. V souladu s přijatou koncepcí dochází postupně k uzavírání těchto smluv především s těmi státy, s nimiž máme rozsáhlejší hospodářskou spolupráci nebo kde dochází při jejich realizaci k daňovým problémům. V současné době máme v účinnosti již 15 dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění, především se západoevropskými státy, ale například i s Japonskem, Srí Lankou a Kyprem. V různých fázích jednání a přípravy je řada dalších smluv, zejména s rozvojovými státy Afriky a Asie. Mezi státy RVHP existují mnohostranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Indií řeší objektivním způsobem otázku práva jednoho nebo druhého státu na vybírání daně z jednotlivého druhu příjmů, zakotvuje opatření směřující k zabránění daňovému úniku a rovněž slouží vzájemné spolupráci finančních orgánů obou států, zejména při řešení nejasností, respektive sporných případů, jakož i při vyměňování informací, které jsou nutné při jejím provádění. Je sjednávána na neurčitou dobu s možností výpovědi po uplynutí 5 let o nabytí platnosti.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá ustanovení předkládané smlouvy jsou podrobně komentována v důvodové zprávě a byla projednána v příslušných výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady, nepovažuji za nutné je dále rozvádět. Její schválení a realizace vytváří v dané oblasti vhodné podmínky pro další rozvoj hospodářské, vědecké a kulturní spolupráce s Indií. Jménem vlády Československé socialistické republiky proto doporučuji, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vyslovit s předloženým návrhem smlouvy souhlas. Děkuji.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem súdruhovi ministrovi Žákovi za výklad k vládnemu návrhu.

Návrh bol prikázaný výborom ústavnoprávnym, výborom zahraničným a výborom pre plán a rozpočet oboch snemovní.

Výbory Snemovne žudu poverili funkciou spoločného spravodajcu člena zahraničného výboru poslanca Františka Vymětala a výbory Snemovne národov člena ústavnoprávného výboru poslanca Imricha Hlaďa.

Prosím najskôr poslanca Františka Vymětala. aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Vymětal: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, v Československu s úctou a velkým zájmem sledujeme aktivní kroky indické mírové zahraniční politiky ve složitém zápase o zajištění bezpečnosti a míru ve světě. Oceňujeme indické mírové iniciativy v Hnutí nezúčastněných. Indie rozhodně odmítá americké pojetí tzv. hvězdných válek, prosazuje zmrazení stavu jaderných zbraní a jejich postupnou a úplnou likvidaci včetně uzavření dohody o zákazu jaderných zkoušek. Indické vedení v čele s ministerským předsedou Rádživem Gándhím považuje řešení základních světových problémů za nezbytnou podmínku dalšího hospodářského a sociálního rozvoje Indické republiky.

Naši voliči s velkým zájmem sledovali průběh návštěvy Michaila Gorbačova v Indii a s oceněním přijali "Dillískou deklaraci o zásadách světa bez jaderných zbraní a násilí", která v deseti programových bodech mimořádně závažného dokumentu prosazuje mírové soužití jako normu mezinárodních vztahů a spojuje energické úsilí socialistických zemí a Hnutí nezúčastněných k zajištění světového míru, odzbrojení a rovné bezpečnosti.

V plném rozsahu přijímáme uvedené zásady, skutečnosti a návrhy ve sdružení katolických duchovních Pacem in Terris. Československo je i naší vlastí a jen v ní je náš domov. A proto veřejné dobro země, a tím je míněn všestranný pokrok hospodářský a sociální, je nedílnou součástí našich zájmů. Trvalý rozvoj všech oblastí našeho života nás totiž naplňuje hrdostí a z naší pozice ho podporujeme. Jsme si vědomi, že činitelem, který ovlivňuje život všech národů a podmiňuje jejich existenci, je zachování míru. Mírovou angažovanost, kterou rozvíjíme už celých 35 roků, pokládáme za hlavní povinnost sdružení Pacem in Terris. Významný světový kongres v Kodani posílil jednotu a tím i účinnost a akceschopnost mírového světového hnutí ještě důrazněji přispívat k prosazování mírových návrhů Sovětského svazu a zemí socialistického společenství.

V naší mírové činnosti spolupracujeme s významnými mírovými skupinami, mezi nimi s Asijskou křesťanskou mírovou konferencí, s Mírovým svazem asijských budhistů a hinduistů. V těchto hnutích jsou početně významně - někdy až ze dvou třetin - zastoupeni občané Indie. Tato dobrá úroveň československo-indických vztahů má pevný základ v dávných tradicích pevného přátelství lidu obou zemí, ve vzájemné úctě k historickému a kulturnímu odkazu našich národů a v dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráci. Proto se vzájemná solidarita datuje už od dob před druhou světovou válkou, kdy Džaváharlál Néhrú vystoupil na obranu slabého, malého, hitlerovci ohrožovaného Československa. V této souvislosti velmi oceňujeme zásluhy Indíry Gándhíové a politiku předsedy indické vlády Rádžíva Gándhího, jebož krátká neoficiální návštěva v Praze začátkem srpna tohoto roku a jednání s předsedou vlády ČSSR Lubomírem Štrougalem dala podněty k dalšímu rozvoji spolupráce.

Indie patří k našim největším obchodním partnerům v oblasti rozvojových zemí. Přestože se příznivě vyvíjely československo-indické politické styky, vzájemný obchod v posledním desetiletí v podstatě stagnoval. V letech 1985 a 1986 byly vytvářeny podmínky pro obnovení dynamiky výměny zboží. Indie se může stát jedním z nejvýznamnějších teritorií pro odbyt investičních zařízení pro pokrytí nároků jejího ambiciózního ekonomického programu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP