Úterý 9. prosince 1986

Vcelku priaznivé výsledky dosahujú aj v Koncernovom podniku Strojáreň Piesok, nachádzajúcom sa v mojom volebnom obvode, keď pri objeme vývozu za 10 mesiacov t. r. za 375 mil. Kčs FCO, rozdielový ukazovatež dosiahol 140 bodov. Vyššia efektívnosť je u vývozu do socialistických štátov, 143 bodov, naproti tomu do nesocialistických štátov nedosahuje 100 bodovú hodnotu.

Táto pomerne nízka efektívnosť vývozu do nesocialistických štátov je ovplyvnená vysokou vežkoobchodnou cenou vyvážaných výrobkov, ale aj nekvalitnými subdodávkami elektronických prvkov, ktoré majú negatívny vplyv na spožahlivosť finálnych výrobkov, a teda aj na FCO.

Jedným z faktorov ekonomiky, pôsobiacich na zvyšovanie efektívnosti vývozu, je i uznesenie vlády ČSSR č. 285/1985, ktoré na tento rok pre vývoz do socialistických a nesocialistických štátov ustanovuje minimálne kritéria efektívnosti vývozu.

Zvýšením kritérií minimálnej efektívnosti vývozu oproti roku 1985 sa však zvýšil počet výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kritériá, u ktorých bolo nutné udeliť výnimku v celkovej sume za 4,8 mld. Kčs FCO.

Súdružky a súdruhovia, nie menší význam pre posudzovanie efektívnosti má ukazovatež dosahovaných priemerných kilogramových cien, a to tak u strojá rskych výrobkov, ako aj u výrobkov hutníckych, určených na vývoz do priemyslovo vyspelých štátov. Tento ukazovatež efektívnost patrí medzi málo ukazovatežov zachycujúcich a cbarakterizujúcich pomerne dosť realisticky stav a vývoj celkovej technicko-ekonomickej úrovne vyvážaných výrobkov v porovnaní s konkurenčnými štátmi.

Pre porovnanie uvádzam, že za rok 1984 naša vývozná kilogramová cena strojárskych výrobkov do NSR bola 5 západonemeckých mariek, ale kilogramová cena dovážaných výrobkov do ČSSR bola 37,16 DM.

Napr. stroje na výrobu a transformáciu elektrického prúdu NSR nakupuje z iných krajín za 16,00 DM/kg, pričom z ČSSR za 3,61 DM/kg.

Pochopitežne, že tieto rozdiely je nutné posudzovať vežmi citlivo, pretože na ne pôsobia štrukturálne otázky a obchodnopolitické podmienky vývozu. Ale i tak zostáva tento ukazovatež jedným z nástrojov, ktorý umožňuje získavať komplexnejšie pohžady na kvalitatívnu stránku zapojovania našej ekonomiky do medzinárodnej dežby práce. Pomáha odhažovať potenciálne rezervy tak v štrukture výkonnosti výroby, ako i v konkurenčnej schopnosti našich výrobkov.

Dôležité je, aby sa nad takto získanými poznatkami dôkladnejšie zamýšžali všetky prístušné orgány. Aby sa tieto poznatky spolu s ďalšími podnetmi, vychádzajúcimi z potrieb dôsledného zabezpečovania rozvoja vedy a techniky, stali závažným nástupom k zlepšujúcemu sa obratu, zlepšujúcemu sa vo sfére vonkajších ekonomických vzťahov, pozitívne pôsobiacich na tvorbu devízových zdrojov a prínosov zahraničného obchodu na tvorbu národného dôchodku v celej 8. päťročnici.

Súdružky a súdruhovia, zrejme, že pre výrobné podniky dosahovanie plánovanej efektívnosti vývozu má vežký význam, pretože ovplyvňuje hospodársky výsledok podniku. V národnom podniku Petrochema, Dubová výrazným poklesom cien u vývozu ropných produktov do nesocialistických štátov má podnik platobnú neschopnosť. Tým sa zvyšujú neproduktívne náklady, neplní sa plánovaná tvorba zisku so všetkými negatívnymi dôsledkami. Vedúci hospodárski pracovníci tohto podniku sú toho názoru, že kvalita výrobkov má európsky štandard, v dôsledku čoho bude treba zlepšiť aj komerčnú činnosť podnikov zahraničného obchodu s ciežom dosiahnuť vyššie FCO.

Keďže efektívnosť vývozu v súčasnom období je vyjadrovaná už spomínaným rozdielovým ukazovatežom, teda pomerom dosiahnutej FCO k vežkoobchodným cenám, je zrejmé, že túto môžeme zabezpečiť znižovaním vežkoobchodných cien vyvážaných výrobkov alebo zvyšovaním FCO.

Vieme, že v mnohých prípadoch vežkoobchodné ceny boli v cenovom návrhu nadsadené a nezopovedajú spoločensky nutne vynaloženým nákladom, alebo sa v návrhu ráta s neúmerne vysokými materiálovými a energetickými nákladmi, pri vysokej spotrebe živej práce a vysokých režijných nákladoch.

Budeme musieť tieto "rezervy" využiť a v týchto prípadoch znížiť vežkoobchodné ceny tak, aby pozitívne pôsobili na ďalšie zhospodárňovanie výroby, teda na reálnu úsporu nákladov výroby.

Nie menší význam pre efektívnosť vývozu má tlak na zvyšovanie FCO, pre ktoré musíme vo výrobnej sfére vytvárať podmienky predovšetkým zvyšovaním kvality vyvážaných výrobkov a zvyšovaním ich užitných vlastností. Naproti tomu podniky zahraničného obchodu musia zvýšiť účinnosť obchodno-ekonomických rokovaní s ciežom zvýšiť FCO a nie vyvážať výrobky za každú cenu, i keď v súčasnej zostrenej konkurencii na svetových trhoch vežmi ťažko možno očakávať výrazné zvýšenie zahraničných cien, pokiaž nedojde k zásadnému obratu v kvalite a v technicko-úžitných vlastnostiach vyvážaných výrobkov.

Že máme v týchto smeroch rezervy, uvediem na príklade z nášho národného podniku.

V prvom polroku t. r. sme vyvážali skupinu výrobkov, u ktorých sa nedosahovala minimálna efektívnosť vývozu. V pomerne krátkom čase sme vypracovali a realizovali technicko-organizačné opatrenia v štruktúre výroby, ktorými sa efektívnosť zvýši v budúcom roku minimálne na 101 bodov.

Isteže takéto zmeny nie je možné vždy previesť bez dôkladnej prípravy, prípadne vynaloženia investičných prostriedkov. Je to predovšetkým u jednoúčelových liniek, na ktorých zavedenie novej technológie si vyžaduje vyššie náklady na realizáciu, prípadne i dovoz strojno-technologického zariadenia. V takých prípadoch bude treba výrobnému podniku dať možnosť, aby mohol previesť potrebné technické a technologické zmeny.

V súvislosti so zvyšovaním efektívnosti vývozu, osobitnú pozornosť si vyžaduje prepojenie zahraničného obchodu na výrobnú sféru. Myslím si, že v tejto oblasti sú značné rezervy, pretože doterajšie pravidlá o hmotnej zainteresovanosti iba tlakom cez rôzne sankcie na podniky sú málo účinné. Žiada sa vyššia zainteresovanosť na devízových prostriedkoch a celkovej efektívnosti vývozu tak, ako hovoril o týchto zámeroch súdruh minister Žák.

Bude treba naďalej prehlbovať systémové a organizačné opatrenia s využitím sovietskych skúseností tak, aby stanovené ciele XVII. zjazdom KSČ v oblasti zahraničného obchodu boli naplnené. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem poslancovi Belkovi. Udežujem slovo poslankyni Pekařovej.

Poslankyně SL J. Pekařová: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 bych chtěla obrátit vaši pozornost do oblasti účelného vynakládání prostředků na modernizaci zdravotnických, kulturních a tělovýchovných zařízení.

Jak bylo zdůrazněno v úvodním slově s. ministra Žáka, náš stát vkládá do zdravotnictví nemalé prostředky. Jde však o to, aby byly účelně a maximálně využívány.

Příští úkoly v péči o zdraví lidu kladou nároky mimo jiné na vybavení pracovišť, na modernizaci zdravotnické techniky i hospodářsko-technických provozů. To se projeví i v neustálém růstu výdajů na zdravotnictví. Ty činí na jednoho obyvatele ročně již 1870 Kčs. I když jen podle tohoto údaje nelze posuzovat úroveň zdravotní péče, neboť existují v jednotlivých krajích rozdíly vyplývající z působení celé řady činitelů, jako je vybavení lůžky, kádry, technikou aj.

Z finančních prostředků vynaložených na údržbu základních prostředků bylo použito 20 % na modernizaci a rekonstrukci zdravotnických zařízení. Z toho nejvíce na údržbu budov, protože řada z nich je starší 80 let. Vzhledem k této situaci se musí ústavy národního zdraví orientovat více na jejich udržování, a to nejen z hlediska vlastní stavby, ale i z hlediska provozu, protože musí zohledňovat i nové diagnostické a léčebné postupy.

Dále je třeba konstatovat relativně nízkou vybavenost zdravotnického terénu technikou a přístroji proti současným požadavkům. Je třeba vzít v úvahu, že dochází v řadě případů k podstatnému nárůstu cen přístrojů v důsledku technické inovace. To vede ke snaze používat přístroje nad dobu jejich technické životnosti a v důsledku toho pak i k vysokým nákladům na údržbu.

U techniky dovážené z nesocialistických zemí je kritická situace vyvolaná nedostatkem devizových prostředků na nákup náhradních dílů, s následkem ohrožení provozu nákladných a někdy i životně důležitých přístrojů např. umělé ledviny, inkubátorů aj. Ke zlepšení uvedeného stavu by bylo třeba zajistit v rozpočtech národních výborů vyšší finanční prostředky na údržbu ve zdravotnických organizacích jimi řízených ve výši aspoň 5 % celkové hodnoty základních prostředků.

Vzhledem ke značným hodnotám, které jsou ve správě zdravotnických zařízení, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví ČSR prohloubit informace o stavu a struktuře základních prostředků. Tyto podrobnější informace přispějí k dokonalejšímu plánování, financování, modernizaci a rekonstrukci.

Další cesta, jak dosáhnout zrychlení rozvoje území, je sdružování prostředků. V tomto pohledu vidí své příležitosti i zdravotnictví. Doposud se účast podniků na financování příliš neprojevila. Zároveň se ukazuje, že dodavatelské formy investičního rozvoje sítě zdravotnických zařízení financuje stát ze státního rozpočtu, a proto zatím součinnost s podniky nebyla příliš naléhavá. Jinak tomu je u akcí "Z" za účelem výstavby objektů sloužících zdravotnickým potřebám včetně rekonstrukce a modernizace. Ty mohou být zabezpečovány formou sdružených prostředků národních výborů. V mém volebním obvodě v okrese Kroměříž v Jihomoravském kraji byly využity sdružené prostředky k nakoupení moderních přístrojů zdravotnické techniky. To umožnilo zkvalitnění úrovně diagnostických metod u řady chorob, včasné zahájení léčby a návrat člověka do pracovního procesu. Pro 8. pětiletku máme připravenu výstavbu dvou lékáren, trafostanice, telefonní ústředny a obvodního střediska.

Situaci značně zkomplikovala novelizace vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb. Umožňuje nákup prostředků jen pro závodní střediska. Projevují se nejasnosti v otázce, jak se mohou sdružit v ústavu národního zdraví organizace, jestliže nejde o vybavenost jejich závodního zdravotnického zařízení. Ze zkušeností v mém volebním obvodě vím, že většina náročné zdravotnické techniky se svým charakterem nehodí jen pro závodní střediska. Jsou určena pro využití širšího okruhu potřebných nemocných. Řešení tohoto problému je snad možné najít v širším pojetí závodního zdravotnického zařízení. Zdravotnické přístroje pak budou předány na základě smlouvy určitému územnímu zařízení, jestliže pro jeho optimální využití bude účelné.

Další oblastí, která výrazně ovlivňuje vědomí lidí, je kulturně výchovná činnost. Plánovitý rozvoj sítě kulturních zařízení vytvořil v minulých letech solidní materiálně technickou základnu tohoto odvětví.

Kromě státních kulturně výchovných zařízení zabezpečují až dvě třetiny kulturních aktivit společenské organizace sdružené v Národní frontě. Mimo ROH, které má četnou vlastní síť kulturně výchovných zařízení, se ostatní organizace neobejdou bez materiálně technické základny a služeb státní sítě domů kultury, klubů, knihoven a metodických zařízení.

Zkušenosti potvrzují také zaostávání technické vybavenosti kulturních zařízení národních výborů za úrovní např. Svazarmu, škol apod.

K nejvýznamnějším činnostem kulturně výchovných zařízení z hlediska výchovné činnosti v zájmu obyvatelstva patří aktivita spojená se zprostředkováním a prezentací uměleckých hodnot. Na této činnosti se podílejí všechna kulturní zařízení. Zejména domy kultury ve střediskových obcích, které, jsou-li dobře vybaveny a organizačně zabezpečeny, jsou schopny zpřístupnit obyvatelstvu umělecká díla všech žánrů.

Finanční prostředky vkládané na výstavbu a modernizaci kulturních zařízení vytvářejí také materiálně technické podmínky pro široký rozvoj zájmové umělecké činnosti, zejména dětí a mladých lidí. Přehlídky, výstavy, soutěže zájmové umělecké činnosti se tak staly trvalou součástí života řady obcí, měst a okresů. Vzrostla společenská angažovanost repertoáru většiny souborů zájmové umělecké činnosti.

V mém volebním obvodě důsledně využíváme svěřených finančních prostředků k modernizaci a výstavbě široké sítě kulturně výchovných zařízení.

Národní výbory a společenské organizace vytvářejí podmínky pro zájmovou uměleckou činnost. V uplynulé pětiletce se našim souborům dostalo 23 ocenění a v 8 případech byly pověřeny reprezentovat v zahraničí. Provedli jsme rozbor zájmové umělecké činnosti na středních odborných učilištích v okrese s cílem vytvořit pro její rozvoj nutné podmínky. Ukázalo se potřebné zapojit učně do mimoučilištních kolektivů při osvětových besedách, závodních klubech a domech kultury. Nelze opomíjet skutečnost, že mladí dělníci a dělnice mají po vyučení málo možností k tomu, aby se teprve začali soustavněji setkávat s uměním. O to důležitější je získat již učňovskou mládež k vlastní aktivní zájmové umělecké činnosti.

Významnou úlohu při zajišťování stranické a státní kulturní politiky v okresech sehrávají závodní kluby ROH. Především plněním funkce osvětových besed v místě působení a širokém spádovém území.

V mém volebním obvodě je materiální vybavení klubů základnou, od níž se odvíjí hlavní kulturně výchovná činnost. Je třeba říci, že sdružené závodní kluby zabezpečují kulturu ze 70 %. V našem okrese jsou rovnoměrně rozloženy ve všech městech okresu. Tak se stávají významným činitelem masového šíření kulturně výchovné, mimoškolní a zájmové činnosti. Je třeba říci, že závody poskytují na kulturně výchovnou činnost značné prostředky, ale ne vždy podporují aktivní účast svých pracovníků na činnosti klubového zařízení.

Problémy nastávají při požadavcích na sdružení prostředků pro rekonstrukci, modernizaci a vybavení klubů. Proto se sdružené kluby často dostávají do role prosebníků. Tato kulturní zařízení nelze chápat jako zbytečný přívažek závodů, ztěžující jejich ekonomiku.

Pro zdravý fyzický a duševní vývoj lidí roste stále více význam masové tělesné výchovy a sportu, které se rovněž staly významnou potřebou dnešního člověka. K zabezpečení materiálních zdrojů v této oblasti pro 8. pětiletku významně přispěla opatření projednaná v předsednictvu ÚV naší strany. Koncepce rozvoje materiálně technické základny ČSTV je z hlediska věcných priorit zaměřena na modernizaci a rekonstrukci dosavadních tělovýchovných zařízení i výstavbu nových tělocvičen a sportovních hal, na postupné budování sítě krytých a otevřených bazénů, na nenáročná tělovýchovná zařízení pro masový rozvoj tělesné výchovy a pohybový rozvoj obyvatelstva.

Je jistě správné, že ÚV ČSTV hledá nové přístupy v oblasti ekonomiky tělovýchovných zařízení z hlediska jejich efektivního využívání s hledáním vlastní cesty ke krytí nákladů zařízení jejich lepším využitím.

V mém volebním obvodě je zjevné úsilí okresního výboru ČSTV o vybudování sportovišť nejen v okresním městě, ale i ve střediskových a menších obcích v okrese se záměrem, aby sportovní areály byly dobudovány postupně a měly komplexní charakter. Tam, kde se daří spolupráce se složkami Národní fronty, jsou vidět výsledky. Příkladem je město Chropyně, kde ve spolupráci s městskými orgány, tělovýchovné jednoty a n. p. Technoplast byl sdruženými prostředky vybudován sportovní areál pro letní a zimní sporty včetně ubytovny. I v řadě menších obcí ve spolupráci národních výborů, družstev a tělovýchovných jednot jsou vybudována sportoviště a herny. Účelné vynaložení finančních prostředků je zjevné z toho, že vždy šlo o rekonstrukci nebo modernizaci a nikoliv o stavbu honosných tzv. pomníků.

Zkušenost ukazuje, že s iniciativou lidí za pomoci národních výborů se dá hodně vyřešit. Je však postrádána větší zainteresovanost podniků při sdružování finančních prostředků na modernizaci větších sportovních zařízení.

Výhodně jsou v mém volebním obvodě využity i příjmy od Vládního výboru pro cestovní ruch k dotacím na výstavbu a modernizaci koupališť, ubytoven, sportovišť a lyžařských vleků. Odtud zase plyne zisk z provozu, a tak dochází ke dvojímu zhodnocení finančních prostředků.

Soudružky a soudruzi poslanci, předložený návrh státního rozpočtu na rok 1987 je výrazem trvalé snahy vedení strany i státu zabezpečit další rozvoj společnosti a zvyšování životní úrovně lidu. Svědčí o tom značné prostředky uvolňované též na rozvoj oblastí, o nichž jsem se zmínila.

Domnívám se proto, že je povinností nejen všech odpovědných pracovníků, ale celé společnosti přistupovat k jejich využití promyšleně, odpovědně, s cílem dosáhnout maximální efektivnosti, jak na to v uplynulých dnech znovu poukázalo 4. zasedání naší strany. Předložený návrh státního rozpočtu doporučuji schválit. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem poslankyni Pekařovej, ktorá bola posledná z rečníkov, ktorí sa písomne do rozpravy prihlásili. Preto sa pýtam, či ešte niekto chce vystúpi ť? (Nikdo.) Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pristúpime k záverečným slovám. Praje si záverečné slovo minister financií s. Žák? Prosím.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, splnění úkolů státního rozpočtu na rok 1987 nebude snadnou záležitostí. Vyžaduje soustředit úsilí hospodářských orgánů a organizací, pracovních kolektivů, především na plnění kvalitativních úkolů státního plánu a rozpočtu, na urychlené zavádění vědy a techniky do praxe, snižování výrobních nákladů, zvyšování produktivity a kvality veškeré práce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP