Úterý 9. prosince 1986

V oblasti sociálnej politiky výbory zdôraznili potrebu ďalej rozvíjať a prehlbovať princíp zásluhovosti, posudzovanú z hžadiska spoločenských prínosov. Ocenili preto určitý prokok, ktorý sa dosiahol v kvalite zavádzania programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy. Väčšina podnikov už pochopila, že sa nemôžu spoliehať na centrálne dotácie do mzdového fondu, ale že môžu rozdelovať len to, čo skutočne vyprodukujú. Tým stúpa i význam pripravovaného vládneho opatrenia na posilnenie úlohy a postavenia majstrov, ktorí sú bezprostrednými organizátormi výroby a na presadzovaní zásluhovosti v odmeňovaní sa plne podiežajú.

Pri prerokovaní kapitoly rozpočtu Československej akadémie vied zdôraznili výbory pre kultúru a výchovu pozitívne výsledky priamej spolupráce vedy s praxou. V tejto súvislosti bolo poukázané i na účelnosť a efektívnosť predaja licencií z oblasti základného výskumu do zahraničia.

Na úseku ekonomickej propagandy výbory odporučili Československej tlačovej kancelárii prehlbiť aktivizáciu vydavatežskej a propagačnej činnosti a obchodných stredísk a hžadať nové možnosti tvorby zdrojov pre ustavičné zrýchžovanie a skvalitňovanie spravodajskej činnosti. S tým ciežom postupne vybudovať komplexný automatizovaný systém spracúvania spravodajských, ekonomických a dokumentačných informácií.

V oblasti Československého filmu poukázali, popri otázkach umeleckých, na kultúrno-politické aspekty rozvoja tvorby na videonosičoch a na naliehavosť prípravy koncepcie a zákonnej úpravy ich užitia.

Aj vo výboroch zahraničných, branných a bezpečnostných a ústavnoprávnych bola pozornosť poslancov zameraná na účelné vynakladanie prostriedkov pri zabezpečovaní rozhodujúcich úloh príslušných centrálnych orgánov. Výbory mohli konštatovať, že sa vo všetkých oblastiach ďalej posilňujú zásady hospodárnosti. Považovali za dôležité vyjadriť, že sa pritom vytvárajú potrebné ekonomické predpoklady pre splnenie plánu výstavby Československej žudovej armády, bojovej pohotovosti a života vojsk v roku 1987. Vo svojich rokovaniach zároveň podporili realizáciu mierovej zahraničnej politiky nášho štátu a úsilie Sovietskeho zväzu zabezpečiť mier na všetky časy.

Súdružky a súdruhovia, dovožte mi na záver, aby som ešte raz zdôraznil, že predložený vládny návrh zákona o štátnom rozpočte československej federácie vyjadruje podža výsledkov jeho prerokovania vo výboroch závažné, ale reálne zámery finančnej a rozpočtovej politiky, ktorých realizácia by mala nájsť žíadúci odraz i v úspešnom napĺňaní dlhodobej hospodárskej stratégie, sledujúcej zabezpečenie ďalšieho sociálno-ekonomického rozvoja našej spoločnosti. Predkladá sa ako vyrovnaný, opiera sa o aktivizáciu vnútorných zdrojov našej ekonomiky a príslušné výbory Snemovne národov ho odporučili na prijatie. Vyslovujem presvedčenie, že pri posudzovaní otázok sociálno-ekonomického rozvoja sa budú poslanci v duchu správy prednesenej s. Husákom na 4. zasadaní ÚV KSČ ešte viacej opierať o návrhy žudí a budú ich premietať do svojej poslaneckej činnosti tak vo volebných obvodoch, ako aj v orgánoch Federálneho zhromaždenia.

Ako spoločný spravodajca týchto výborov navrhujem prijať v Snemovni národov vládny návrh zákona (tlač 11) v predloženom znení.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne národov poslancovi Csémimu za prednesenie spravodajskej správy.

Udežujem slovo spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne žudu poslancovi Jiřímu Bezecnému.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Bezecný: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, příští rozpočtové období, jehož se vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace týká, bude významnou etapou 8. pětiletky. Plánovaný společenský rozvoj má přinést takové výsledky, aby mohly být použity pro další kvalitativní růst materiálně technické základny naší ekonomiky. Musí zabezpečovat sociální a životní jistoty obyvatelstva, růst jeho životní úrovně, a to v závislosti na vysoké efektivnosti a kvalitě veškeré společenské práce.

Závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a závěry přijaté na právě skončeném zasedání jejího ústředního výboru kladou pro toto období důraz na soustředění všech sil společnosti s cílem prosadit výraznější obrat v dosavadním tempu intenzifikace národního hospodářství a z toho důvodu připravit i komplexní přestavbu hospodářského mechanismu.

Základ úspěšného nástupu k dosažení těchto cílů je zejména ve způsobu efektivního uplatňování a využívání všech činitelů výroby, především tedy práce lidí a výrobních prostředků, přírodních podmínek a poznatků vědy a techniky, stejně tak jako v míře a způsobu dalšího zapojování naší ekonomiky do mezinárodní dělby práce. Půjde zároveň o to, aby pro naši společnost byl vždy rozhodující souhrnný výsledek celospolečenského úsilí a konečným ukazatelem tohoto úsilí kvalita a dynamika tvorby národního důchodu a způsobů jeho užití. Je samozřejmé, že sledovaný cíl musí být podporován i vysokou úrovní pracovní a finanční kázně.

Tím se také posiluje aktivní úloha finančních nástrojů, a to zejména ve směru vytváření náročných ekonomických podmínek pro kvalitu hospodářské činnosti a pro stále širší uplatňování chozrasčotních principů. Zároveň se prosazuje omezování nadbytečných přerozdělovacích procesů, spolu s regulací přístupu chozrasčotní sféry k finančním zdrojům v závislosti na jejím přínosu k tvorbě celospolečenských zdrojů a k jejich efektivnímu využívání.

V tomto úsilí má splnit svou významnou úlohu i hlavní nástroj finanční politiky našeho státu, tj. státní rozpočet československé federace na rok 1987.

Vládní návrh tohoto zákona projednaly výbory pro plán a rozpočet obou sněmoven na společné schůzi konané 21. listopadu 1986 za účasti poslanců delegovaných ostatními výbory sněmoven. Zároveň byly seznámeny s informativním souhrnem a charakteristikou všech tří státních rozpočtů ČSSR a přihlédly k výsledkům projednání jednotlivých rozpočtových kapitol ústředních orgánů státní správy.

Výbory dospěly k závěru, že návrh státního rozpočtu československé federace bude spolu s návratnými prostředky zahrnutými do měnového plánu podporovat a po finanční stránce zabezpečovat dosažení záměrů, které vycházejí z potřeb urychlení rozvoje naší společnosti.

Výbory především konstatovaly, že vládní návrh rozpočtového zákona odpovídá ústavním předpisům, vyjadřuje ve svém rámci hlavní hodnotové proporce struktury státního rozpočtu federace a splňuje též integrující úlohu tohoto rozpočtu vůči státním rozpočtům obou republik.

Výbory podpořily ve svém stanovisku záměry finanční a rozpočtové politiky zpracované do státního rozpočtu. Ocenily, že tyto záměry umožňují dosáhnout většího vlivu hodnotových proporcí a nástrojů při efektivní tvorbě finančních zdrojů a jejich racionální využití ve výrobní a nevýrobní sféře. Především náročnějšími ekonomickými podmínkami a zvláště za podpory výsledků vědeckotechnického rozvoje a efektivní investiční politiky má být zabezpečována celková finanční a měnová rovnováha.

Zajištění reálné vyrovnanosti rozpočtového hospodaření v příštím roce je proto nutno chápat v celé výrobní a nevýrobní sféře a na všech stupních řízení jako úkol klíčového významu, jehož naplňování si především vyžádá docílení nezbytného souladu všech hmotných a finančních procesů.

V oblasti rozpočtových příjmů připadne rozhodující úloha na dosažení plánovaných objemů zisku v hospodářské sféře a předpokládaných výnosů daně z obratu.

Po zkušenostech z letošního roku, tj. nástupního období 8. pětiletky, jde v tvorbě zisku a z něho stanovených odvodů o úkol skutečně vysoce náročný. Bude vyžadovat cílevědomé plnění a splnění všech racionalizačních programů a požadavků, důsledné dodržení všech záměrů zpracovaných do programu hospodárnosti přijatého pro 8. pětiletku, a také snížení míry ztrát a škod. Jen tak bude možno reálně plnit dynamicky pojatý růst zisku, předpokládající - jak na to bylo v expozé s. ministra poukazováno - že téměř z 80 % by měl tento nárůst být zabezpečován sníženou nákladovostí výroby.

Pokud jde o zdroje plynoucí z daně z obratu, považují výbory jejich výši za dosažitelnou. Předpokladem však je - tak jako v minulosti - schopnost příslušné výrobní sféry a obchodu reagovat včas a v odpovídající míře na potřeby vnitřního trhu. Týká se to stávajícího i nového sortimentu zboží a především jeho kvalitativní, technické a cenové úrovně. Ani v této oblasti nelze pokračovat ve starých metodách myšlení. Výbory proto považovaly za účelné upozornit i na případná rizika, která by spočívala nejen v nedosažení plánované tvorby tohoto finančního zdroje, ale i v tom, že trend dodávek zboží do tržních fondů by měl převyšovat nárůst peněžních příjmů obyvatelstva. Tímto způsobem je nezbytné zabezpečit potřebnou převahu nabídky obchodu a služeb, zvláště pokud jde o žádoucí sortiment zboží a jeho kvalitu a technickou úroveň.

V oblasti rozpočtových výdajů účelového a globálního charakteru se výbory přesvědčily, že jejich plánovaná výše je zdůvodněna a přiměřená možnostem naší ekonomiky. Vyplývá z investičních a neinvestičních potřeb, které pro oblast hospodářství, vědy a techniky, obrany a bezpečnosti či oblast správy a dalších základních potřeb, vyplynuly ze záměrů dalšího rozvoje naší společnosti.

Také u těchto výdajů představuje dodržení jejich výše při jejich optimálním využití jak ve výrobní, tak i nevýrobní sféře jednu z podstatných podmínek rozpočtové vyrovnanosti. Bude rovněž závažným předpokladem posilování kvalitativních stránek reprodukčního procesu a zvláště žádoucích změn ve struktuře základních fondů výroby, realizace významných akcí integračních a žádoucí rovnováhy vnějších ekonomických vztahů. Bude také významným nástrojem realizace záměrů týkajících se udržení a zkvalitňování životních a sociálních podmínek našeho obyvatelstva, a to v celé jejich šíři.

Podrobnější údaje k řadě těchto důležitých a specifických záměrů uvedl již soudruh ministr financí, a proto nepovažuji za potřebné je znovu rekapitulovat.

Při projednávání návrhu státního rozpočtu byl vedle otázky rozpočtové a finanční kázně a jejího důsledného respektování položen důraz též na potřebu bedlivého zvažování dopadu finančních důsledků každého závažného rozhodnutí či opatření na výsledky hospodaření orgánů a organizací a na jejich vztah ke státnímu rozpočtu.

Výbory považovaly za správné proto také připomenout, že při postupné úpravě hospodářského mechanismu bude účelné zvýšit pozornost kvalitnímu propracování finančních vazeb a způsobu využívání nástrojů finanční politiky k zabezpečování základních proporcí státního plánu a k ovlivňování důchodové situace hospodářské sféry. Výbory považují v těchto otázkách za rozhodující dosáhnout zejména jednoty a komplexnosti působení opatření, přijímaných pro oblast plánu, cen a financí a pro organizační uspořádání hospodářské sféry.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, výsledky posouzení a projednání návrhu rozpočtového zákona na rok 1987 ve výborech mně dovolují konstatovat, že ustanovení tohoto zákona odpovídají základním cílům a potřebám hospodářského a sociálního rozvoje plánovaným na uvedený rok.

Mohu proto doporučit jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, aby vládní návrh rozpočtového zákona československé federace na rok 1987 byl přijat v předloženém znění.

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem spoločnému spravodajcovi výborov Snemovne žudu poslancovi Bezecnému za prednesenú spravodajskú správu.

Pokračujeme rozpravou. Písomne sa do rozpravy prihlásili nasledovní poslanci: Jozef Stank, Zdeněk Kučera, Josef Puchmeltr, Margita Obžerová, Jana Veselá, Jozef Belko a Jana Pekařová.

Otváram rozpravu. Udežujem slovo poslancovi Jozefovi Stankovi, pripraví sa poslanec Zdeněk Kučera.

Poslanec SN J. Stank: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Neprestajne, žiaž, už po mnoho rokov sa presvedčujeme o nutnosti posilňovania chozrasčotného hospodárenia a lepšieho využívania finančno-ekonomických nástrojov na zvyšovanie efektívnosti podnikov a VHJ, ale konkrétne kroky stále silne zaostávajú za potrebami. Vieme, čo by bolo treba urobiť, aký ciež dosiahnuť, ktoré oblasti upraviť. No nie vždy sa presvedčivo formulujú cesty k týmto ciežom a myslím, aspoň podža vývoja v posledných rokoch, že bola iba malá odvaha niečo zásadne, radikálne zmeniť. Toto plodí narastanie počtu ukazovatežov, ale aj výnimiek, znižovanie autority plánu, obmedzovanie právomoci chozrasčotných jednotiek a niekedy až protichodné pôsobenie ekonomických nástrojov.

Rozhodne nechcem popierať výsledky, ktoré v tomto smere priniesol "Súbor opatrení", napr. metódu ústretového plánovania. Umožnila nové prístupy podnikov k plánu a k hospodárnosti vôbec, podnietila iniciatívu žudí na širokom fronte. Škoda, že porušenie zásady stability podmienok načas oslavilo pôsobenie tohto iste významného chozrasčotného nástroja. Alebo brigádna forma organizácie práce a odmeňovania tiež vo svojej podstate obsahuje chozrasčotné princípy. Našla vežký ohlas aj na pracoviskách môjho volebného obvodu a stále väčší počet kolektívov podža nej pracuje. Všeobecne z týchto a z mnohých iných poznatkov možno konštatovať, že rozhodujúca väčšina pracujúcich nielen slovami, ale konkrétnými činmi usiluje o zvýšenie efektívnosti svojej práce a že línia hospodárnosti je osobitne v robotníckych kolektívoch iniciatívne prijímaná.

Rýchlejšiemu postupu stoja v ceste viaceré prekážky, súvisiace aj s pôsobením hospodárskeho mechanizmu. Komplexne na ne poukázala Správa Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, prednesená súdruhom Husákom na 4. zasadaní ÚV KSČ v minulom týždni. Dôraz, konkrétnosť a kritická náročnosť nastolenia týchto úloh zodpovedá aj podža nášho poznania súčasnému stavu potreby zmien v jednotlivých oblastiach.

Dovožte mi ďalej podčiarknuť iba tri vybrané problémové okruhy, ktoré ako to vyplýva z informácií vo volebnom obvode, ale i z rozpravy v ústavnoprávnych výboroch, spomažujú proces tvorby zdrojov štátneho rozpočtu. Sú to dodávatežsko-odberatežské vzťahy, nevýrazný postup štrukturálnych zmien a nízka právomoc a zodpovednosť podnikov a VHJ.

S dôsledkami neporiadkov v dodávatežsko-odberatežských vzťahoch sa stretávame doslova na každom kroku. Napr. v podnikoch elektrotechnického priemyslu v okrese Dolný Kubín, Tesla Orava a ZVT Námestovo nebol za desať mesiacov tohto roku prevažne z uvedeného dôvodu vyrobený tovar v hodnote 340 mil. Kčs a evidované prestoje sú takmer 200 tisíc hodín. V tom je asi 27 tisíc farebných televízorov, ktoré nebolo možno vyrobiť pre neplnenie dodávok rôznych súčiastok a materiálov, a teraz chýbajú na našom trhu. Preto v zlepšení a skvalitnení dodávatežsko-odberatežských vzťahoch vidíme v súčasnosti rozhodujúcu rezervu rastu efektívnosti a základnú podmienku fungovania chozrasčotu, ale aj celého systému riadenia hospodárstva.

Táto mimoriadne zložitá problematika obsahuje v sebe minimálne tieto základné činitele: je to predovšetkým nedostatočná previazanosť plánov na všetkých úrovniach v horizontálnom i vertikálnom smere. V plánovacej praxi je takmer pravidlom, že sa prerokujú a stanovia výstupy - výroba, odbyt a ekonomické ukazovatele s tým, že vstupy napr. materiálové, ale aj investičné a mzdové sa postupne doriešia. Riešenia však prichádzajú neskoro, často až v bežnom roku, alebo vôbec nie, ak ide napr. o potrebu bilancovaných strojov alebo devízových prostriedkov na dovoz. Štrukturálne zmeny uplatňovaná plánovacia metodika málo postihuje, čo sa najviac prejavuje v organizáciách a odvetviach s vysokými tempami prírastkov výroby, ktoré pracujú s dodávatežmi s nízkou dynamikou. Príkladom môže byť rad rozporov medzi elektrotechnickým priemyslom a chémiou, celulózopapierenským priemyslom alebo metalurgiou, ktoré majú vzrastajúcu tendenciu. V oblasti ekonomických ukazovatežov je táto nepreviazanosť ešte výraznejšia pretože už rozpisy plánov nevychádzajú z výsledkov vedeckotechnického rozvoja, prínosov licenčnej politiky, efektov medzinárodnej spolupráce, investičnej činnosti a ďalších reálne založených intenziifkačných prvkov, takže niekedy majú potom charakter želaní.

Ďalším faktorom pôsobiacim na poruchy v dodávatežsko-odberatežských vzťahoch je nefungujúci mechanizmus v tejto oblasti, a to tak legislatívny, ako aj ekonomický. Dodávatež je povinný potvrdiť dodávky na úrovni predchádzajúceho roka. Nie je motivovaný na doriešenie rozporu, ani prevažne nemá záujem na zvyšovaní kvality a znižovaní cien. Keď príde k dohode, je plnenie dodávok v sortimete posledným ukazovatežom, alebo lepšie povedané, toto zatiaž popri desiatkach iných vôbec nie je ukazovatežom. Preto logicky splní to, za čo je hodno tený, napr. upravené vlastné výkony, vývozy a pod. A keď sa mu do tohto nehodí sortiment pre organizáciu, v ktorej zastaví prácu napr. tisíc žudí, tak ho to prakticky vôbec nepostihne. Pokiaž som dobre informovaný, aj dodávatelia, ktorí neplnia koncernovému podniku Tesla Orava, či už je to ZVS Dubnica alebo Tesla Rožnov prípadne ďalší, aj keď spôsobujú uvedený výpadok výroby svoje plánované ukazovatele plnia. Penalizácia a vymáhanie škôd je neúčinné, zdĺhavé a mimoriadne namáhavé. Za tohto stavu sú doslova zavalené centrálne orgány jednak rozporovými protokolmi, ale aj mnohými intervenciami o pomoc pri riešení týchto problémov, ktoré však v skutočnosti pri ich kapacitách, stupni informácií a poznania ani nemôžu uspokojivo preveriť a optimálne uzavrieť. Ukazuje to na potrebu takej úpravy príslušných noriem, ktorá bude d ávať podnikom a VHJ nielen možnosť prerokovať dodávatežsko-odberatežské vzťahy, ale aj povinnosť a priestor ich s konečnou platnosťou doriešiť.

Nie menej významný je aj posledný vplyv, ktorý si dovolím uviesť v tejto súvislosti výrazom "pokles celospoločenskej disciplíny". Prejavuje sa v neplnení zákonných noriem, uznesení, príkazov, hospodárskych zmlúv, dohôd. Je sprevádzaný žahostajnosťou, nezáujmom, nezodpovednosťou a pôsobí demoralizujúco. Významný je v technicko-hospodárskych útvaroch a zabezpečujúcich zložkách na celej riadiacej osi a následne zasahuje robotnícke kolektívy. Tožko zdôrazňovaná a požadovaná atmosféra náročnosti, poriadku a disciplíny je stále iba naším želaním. Ale bez nej dobre nefunguje vysoký stupeň dežby práce, ktorý sme postupom hospodárskeho vývoja dosiahli.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP