Úterý 9. prosince 1986

Splnění náročných úkolů v rozvoji národního hospodářství, stanovených pro rok 1987 i pro další léta 8. pětiletky, vyžaduje podstatné zvýšení úrovně řídící práce, což plně platí i pro finanční soustavu. Stojíme před úkolem výrazně změnit obsah a metody práce finančních orgánů. Finanční nástroje musí aktivněji působit na urychlování procesu intenzifikace, prosazování celospolečenských zájmů, posilování samostatnosti hospodářských organizací a zvyšování jejich odpovědnosti za dosahované konečné výsledky.

Konkrétní úkoly stojí před finanční soustavou zejména v souvislosti s postupným přebudováním hospodářského mechanismu. Pozornost soustřeďujeme především na rozpracování otázek zvýšení účinnosti soustavy odvodů a daní, omezení a racionalizaci redistribučních procesů v podnikové sféře, uplatňování systému kritérií efektivnosti při tvorbě plánů na všech úrovních, na širší využívání normativních vztahů při rozdělování a používání finančních zdrojů.

Řešení těchto úkolů spojujeme se zkvalitňováním celého procesu řízení a plánování a účinnějším využíváním zbožně peněžních vztahů. Budeme úzce spolupracovat s dalšími orgány, aby opatření přijímaná na všech úsecích hospodářské politiky působila jako jednotný, vnitřně sladěný celek. Některá opatření chceme od příštího roku ověřovat v rámci komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj.

Od počátku roku 1987 bude realizována úprava pravidel v oblasti finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě, která zvýší zainteresovanost hospodářské sféry na plnění a překračování vývozních úkolů a maximálním přínosu pro platební bilanci státu.

Značný význam přikládáme připravovanému programu postupného snižování neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Přitom nepůjde o pouhé snižování objemu a počtu těchto dotací, ale o jejich změnu v aktivní nástroj hospodářské politiky při řešení věcných problémů ekonomiky. Chceme omezovat dotace, které již pozbyly ekonomické opodstatnění, dotace zakrývající nehospodárnost a nízkou efektivnost, zkreslující skutečně dosahované hospodářské výsledky podniků. První dílčí krok v tomto směru chceme učinit již v příštím roce.

Mezi závazné finančně ekonomické problémy, které je nutno energičtěji řešit, patří ztrátovost hospodaření některých organizací. V roce 1985 vykázalo ztrátu přes 200 ústředně řízených hospodářských organizací ve výši více než 10 mld. Kčs. Analýza příčin ztrátovosti, provedená ministerstvy financí přímo v 74 podnicích, potvrdila v podstatě známá fakta, že k hlavním příčinám patří především nízké využití výrobních kapacit a nedosahování projektovaných parametrů na nových kapacitách, nízká efektivnost vývozu, vysoké náklady na paliva a energii i vysoké náklady na pokuty, penále, manka a škody. Řada příčin tedy pramení z nízké úrovně řídící práce. Závažným a možno říci zneklidňujícím poznatkem je skutečnost, že mnozí vedoucí pracovníci v podnicích, které řadu let hospodaří se ztrátou, považují tento stav za normální a své úsilí soustřeďují pouze na to, aby plánovaný objem této ztráty nebyl překročen. Přitom možnosti likvidace ztráty jsou hledány zejména v opatřeních mimo podnik. Je proto třeba zásadně změnit přístup podniků ke ztrátovosti hospodaření a na úrovni VHJ a resortů přijmout taková opatření, která by omezila možnosti v podstatě pasivního vyrovnávání ztrát prostřednictvím přerozdělování finančních prostředků v rámci VHJ, které podlamuje principy chozrasčotu a nepříznivě ovlivňuje zájem efektivně hospodařících podniků na dalším zlepšování jejich výsledků.

Pokud jde o řešení problémů ztrátovosti hospodaření, nelze opomenout ani sféru veřejného stravování a placených služeb. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že i zde je mnoho ztrátových organizací, přičemž maloobchodní ceny zde nejsou nízké. Podniky restaurace a jídelny vykázaly v roce 1985 celkovou ztrátu ve výši 166 mil. Kčs. Se ztrátou hospodaří i některé obory služeb jako celek, např. opravy silničních vozidel, kde ztráta v roce 1985 dosáhla 94 mil. Kčs, zakázkové šití oděvů, kde byla vykázána ztráta 56 mil. Kčs. V řadě směrů bude proto nutno i zde racionalizovat systém hospodaření včetně vytvoření věcných a právních předpokladů pro širší uplatnění individuální pracovní činnosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, důsledné zabezpečování ekonomické rovnováhy, plynulého rozvoje národního hospodářství a uspokojování potřeb obyvatelstva vyžaduje rozdělovat jen tolik prostředků, kolik vytvoříme zdrojů. Objem finančních zdrojů se rok od roku zvyšuje v návaznosti na trvalý vzestup naší ekonomiky. V souladu se závěry XVII. sjezdu KSČ je tento vzestup promítnut a zabezpečován i v návrhu státního rozpočtu na rok 1987. Jeho splnění nebude snadné. Je založeno na dosažení výrazného pokroku v intenzifikaci ekonomiky a překonání dosud přetrvávajících tendencí k extenzívnímu rozvoji. Všichni si musí uvědomit, že pouze splněním náročných úkolů ve snižování nákladů, v tvorbě zisku a ostatních finančních zdrojů bude možno zajistit financování potřeb hospodářské sféry a zabezpečovat růst životní úrovně.

Ke splnění úkolů roku 1987 je nezbytné zaměřit pozornost řídících orgánů všech stupňů, pracovních kolektivů i jejich iniciativu a socialistické soutěžení. Jak zdůraznil soudruh Husák ve svém vystoupení na 4. zasedání ústředního výboru strany: "Rozhodující nyní je všech možností plně využít k urychlení sociálně ekonomického rozvoje. Nevyhnutelným předpokladem k tomu je dosáhnout zásadního obratu, skutečného přelomu v myšlení a v přístupu k úkolům v duchu XVII. sjezdu KSČ".

Soudružky a soudruzi poslanci, návrh státního rozpočtu na příští rok i návrhy jeho jednotlivých kapitol byly projednány v příslušných orgánech Federálního shromáždění. Při tomto projednávání se výrazně projevila snaha aktivně s kritickou náročností přispět k řešení řady důležitých otázek finančního a rozpočtového hospodaření v souvislosti se zajištěním dalšího rozvoje národního hospodářství. Chtěl bych vám při této příležitosti poděkovat za váš tvůrčí a iniciativní přístup.

Jménem vlády Československé socialistické republiky navrhují, aby Federální shromáždění předložený návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 schválilo. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN D. Hanes: Ďakujem ministrovi financií súdruhovi Žákovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona.

Jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu prerokovali všetky výbory oboch snemovní, okrem výborov mandátových a imunitných.

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 prerokovali výbory ústavnoprávne a výbory pre plán a rozpočet obidvoch snemovní za účasti delegovaných poslancov z ostatných výborov.

Výbory Snemovne národov poverili funkciou spoločného spravodajcu predsedu výboru pre plán a rozpočet poslanca Jozefa Csémiho a výbory Snemovne žudu podpredsedu tohto výboru poslanca Jiřího Bezecného.

Prosím poslanca Jozefa Csémiho, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Csémi: Vážený súdruh predseda, vážení súdruhovia poslanci, prerokúvaním vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte československej federácie vrcholí celoročné úsilie poslancov a orgánov Federálneho zhromaždenia, aby sa v legislatívnej oblasti vytvorili podmienky pre splnenie náročných úloh XVII. zjazdu KSČ a pre zabezpečenie záverov 4. pléna Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Dovožte mi preto, aby som sa ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov zameral, po dohode so spravodajcom výborov Snemovne žudu poslancom Bezecným, na niektoré dôležité aspekty a poznatky, ktoré rozprava výborov priniesla. Odrazovým mostíkom bolo hodnotenie plnenia úloh vykonávacieho štátneho plánu prijatého na tento rok a s ním spojených rozpočtových predpokladov. Členovia výborov vyjadrili v diskusii svoje poznatky a skúsenosti získané vo volebných obvodoch. Tlmočili v nich pripomienky, v ktorých sa odráža aktuálny záujem našej verejnosti a hospodárskej sféry o riešenie niektorých problémov alebo o nápravu nedostatkov, ktoré sú považované za prekážku ďalšieho spoločenského rozvoja. V rozprave bolo preto zvlášť poukázané na problémy, ktoré v duchu prijatej politicko-hospodárskej línie ďalšíeho sociálno-ekonomického rozvoja musia stáť v popredí pozornosti príslušných stupňov riadenia výrobnej, prípadne nevýrobnej sféry.

Stanoviská prijaté vo výboroch preto neodrážajú len prijatie jednotlivých rozpočtových kapitol bez výhrad, v predloženom znení. Obsahujú i celý rad pripomienok a odporučení, alebo vyjadrujú podporu zámerom a úsiliu týchto orgánov o riešenie rozvojových potrieb a s tým spojenej problematiky.

Výbory pre plán a rozpočet venovali pozornosť predovšetkým predpokladom, ktoré je nutné vytvoriť pre úspešné plnenie úloh, daných zákonom o štátnom rozpočte. Dospeli k záveru, že v tomto smere je rozhodujúca kvalitná príprava prestavby hospodárskeho mechanizmu. Pritom musí sa zachovať jednota a komplexnosť opatrení prijímaných v oblasti plánovania, vo finančnej sústave, v cenovej oblasti i v organizačnom usporiadaní hospodárskej sféry. Neoddelitežnou súčasťou je skvalitnenie celého kontrolného systému. Práve pri riešení organizácie, pôsobnosti a postavenia vnútornej kontroly by mal Výbor žudovej kontroly spoločne s ďalšími príslušnými orgánmi centrálneho riadenia vziať do úvahy prístupy súdruhov v Sovietskom zväze.

Výbory ďalej odporučili rozvíjať systém plánovitého riadenia tak, aby došlo k jednosmernému pôsobeniu finančných väzieb na národohospodárskej úrovni spolu s vecnou časťou štátneho plánu. K tomu bude nutné vo väčšej miere než dosiaž využiť nástroje finančnej politiky nielen k tvorbe zdrojov, ale i v smeroch užitia národného dôchodku.

Pritom nemožno opomenúť dôsledky na dôchodkovú situáciu hospodárskych organizácií. Hlavne bude treba dbať na to, aby sa zabezpečili rovnaké začiatočné ekonomické podmienky každého podniku, a tým aby sa vytvorili predpoklady pre následnú diferenciáciu podža skutočných zásluh a prínosov pre spoločnosť. Tým je daný i mimoriadny význam rozpracovania a prípadných zmien príslušných predpisov, smerníc a nariadení.

Výbory preto odporučili Štátnej plánovacej komisii a Federálnemu cenovému úradu uvážiť podmienky pre pripravovanú cenovú prestavbu a jej nadväznosť na zmeny hospodárskeho mechanizmu. Ekonomický dosah úpravy vežkoobchodných cien pri postupnom vytváraní národohospodársky odôvodnených cenových relácií vyžaduje v rámci komplexného pojatia včas riešiť problémy spojené so želatežnými zmenami v štruktúre výroby a vo svojich konečných dôsledkoch i so zmenami v hmotnej zainteresovanosti pracujúcich.

V súlade s ďalším rozvíjaním sústavy plánovitého riadenia výbory upozornili Štátnu komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na potrebu intenzívne rozvíjať spôsoby, metódy a zodpovednosť za riadenie vedeckotechnického rozvoja, vrátane zodpovednosti za plnenie štátnych programov z hžadiska nákladov, technicko-ekonomických parametrov, časového plnenia a ich predpokladaného spoločenského prínosu. Popri tom poukázali na nutnosť posilniť účinnosť nepriamych nástrojov riadenia, ako sú normy, limity, stimulácie a pod., a zvýšiť tak svoj vplyv na rozhodujúce smery plnenia úloh vedeckotechnického rozvoja v podnikovej sfére. Výbory v tejto súvislosti zvýraznili potrebu presadzovať štátnu technickú politiku i v takej oblasti, ktorá je financov aná z vlastných prostriedkov hospodárskych organizácií.

Z diskusie ďalej vyplynulo, že stále nie je doriešená otázka komplexného sledovania efektívnosti vynakladanýcg prostriedkov na rozvoj vedy a techniky tak, aby bolo možné porovnať výdavky a prínosy v hodnotovej oblasti. Preto bola požiadaná Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, aby v úzkej súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi, najmä s Federálnym štatistickým úradom, pripravila v priebehu budúceho roku návrh hodnotenia prínosov technického rozvoja pre tvorbu národného dôchodku, rastu produktivity práce a ďalších prvkov intenzifikácie národného hospodárstva.

Konkrétne pripomienky, obsiahnuté v stanoviskách výborov pre plán a rozpočet, smerovali i k činnosti ďalších ústredných orgánov štátnej správy. Napr. Štátna banka československá by mala vo zvýšenej miere využívat tlak na podniky, ktoré žiadajú poskytnutie úverov v súvislosti s nedostatočným plnením kvalitatívnych ukazovatežov. Pritom viac využívať také opatrenia, ako je nadväznosť na konsolidačné programy, koncepčné zámery technicko-ekonomické a v prvom rade na využitie vnútorných rezerv podnikov alebo VHJ.

Treba zdôrazniť, že uvedený diferencovaný prístup kladie zvýšené nároky na kvalitu rozhodnutí úverových pracovníkov pobočiek banky. Tým prenikajú národohospodárske hžadiská i do sféry operatívneho riadenia a ovplyvňovania výrobnej činnosti.

Pri rokovaní vo výboroch pre priemysel, dopravu a obchod vzali na vedomie opatrenia Federálneho ministerstva palív a energetiky na zabezpečenie potrieb národného hospodárstva a obyvatežstva palivami a energiou, vrátane ubezpečenia, že pri ich splnení budú vytvorené predpoklady pre plynulé zásobovanie palivami a energiou v zimnom období 1986-1987. Výbory súčasne odporučili venovať pozornosť spotrebe materiálu, palív a energie, a tým dosiahnuť zníženie celkových materiálových nákladov, ktoré predstavujú 142 mld. Kčs.

U strojárskych rezortov bola pozornosť zameraná na výsledky vo zvýšení technickej úrovne a kvality výroby, na väzby plánov a dodávatežsko-odberatežských vzťahov, kde dochádza v roku 1986 k zhoršeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu. Takisto sa poslanci pozastavili nad tým, že v niektorých skupinách výrobkov sa ďalej zhoršilo zásobovanie náhradnými dielcami. Ministrovi všeobecného strojárstva bolo preto odporučené prijať zásadné riešenie k obratu v dodávkach náhradných dielcov pre strojárske spotrebné výrobky, najmä pre osobné automobily, a zabezpečenie zodpovedajúcich servisných služieb. Výbory venovali pozornosť i zoznamu dlhodobo nedostatkových výrobkov pre vnútorný trh a príčinám tohto stavu. Posúdili, ako plán inovácií ovplyvní riešenie niektorých problémov v kvalite i v technickej úrovni konkrétnych výrobkov. Výbory podporili opatrenia Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktoré majú aspoň sčasti eliminovať nedostatok investícií a rýchlejšie modernizovať technológie výroby. Ide najmä o lepšie využívanie úverovej politiky, o využívanie nadplánovaných devízových prostriedkov na nákup moderných technológií i na zavedenie vlastnej výroby dosiaž dovážaných výkonných zariadení.

V elektrotechnickom priemysle kládlí výbory dôraz na využitie možností na prekročenie plánu vo výrobe súčiastok a v rozvoji súčiastkovej základne. K tomu vyzvali i ostatné rezorty a organizácie, ktoré túto výrobu materiálne zabezpečujú surovinami, špeciálnymi materiálmi, subdodávkami a strojovým zariadením, aby takisto usilovnejšie hžadali možnosti na žiadúce prekročenie svojich dodávok. V záujme urýchlenia tohto procesu výbory považujú za správne podporiť a zohžadniť to i v ekonomických ukazovatežoch. Pripomenuli však, že v roku 1987 je nevyhnutné lepšie než v roku 1986 dodávať výrobky elektroniky pre potrebu vnútorného trhu.

Pri kapitole zahraničného obchodu výbory pripomenuli svoje odporučenie z mája 1986 zjednodušiť administratívne práce vo vlastnom rezorte a v obchodnej činnosti na podnikoch zahraničného obchodu, vrátane uplatnenia mechanizácie a automatizácie.

Výbory vzali na vedomie informáciu, že vo vývoze do socialistických krajín sú v roku 1986 vytvorené predpoklady pre jeho splnenie a prekročenie. Obdobne je to vo vývoze do nesocíalistických krajín, kde sa však nepodarilo v plnej miere nahradiť pokles cien ropných produktov a plynu na svetových trhoch inými výrobkami, a preto sa zabezpečuje znížený plán o 3,2 mld. Kčs. Výbory sa pozastavili nad výsledkami v efektívnosti vývozu a konštatovali, že sa nepodarilo dosiahnuť obrat vo vývoji efektivnosti vývozu celkove a nedarí sa ani zvyšovať objem vývozu do nesocialistických krajín, a to ani v pláne na rok 1987.

U dopravy vzali výbory na vedomie, že Federálne ministerstvo dopravy ráta vo svojich plánoch so znížením prepravnej náročnosti národného hospodárstva o 12 % za obdobie 8. päťročnice. Výbory odporučili využiť tento pokles na zvyšovanie efektívnosti prepravy, na znižovanie nákladov, úspory pohonných hmôt a energie, ale najmä na zavádzanie ďalších služieb pre zákazníkov.

Problematikou zásobovania vnútorného trhu sa zaoberali i výbory pre požnohospodárstvo a výživu. Konštatovali, že požiadavky obchodných organizácií sú uspokojované tak v objeme, ako i v sortimente. Nižšia úroda v dôsledku horších klimatických podmienok teda neovplyvní zásobovanie obyvatežstva. Z dlhodobého hžadiska je nutné vyzdvihnúť zvýšenú úžitkovosť živočíšnej výroby, ktorá sa dosahuje najmä v dôsledku racionalizácie v spotrebe jadrových krmív.

Problémom zostáva plnenie finančného plánu v potravinárskom priemysle. Táto situácia bude vyžadovať zo strany ministerstiev požnohospod árstva a zúčastnených strojárskych rezortov hlbší rozbor a také opatrenia, ktoré by pozdvihli z tohto hžadiska úroveň. Pritom najmä v oblasti požnohospodárskych investícií každoročne dochádza k ich značnému prekračovaniu - napr. v roku 1986 sa na orientačný plán osobitných požnohospodárskych investícií vo výške 1,8 mld. Kčs očakáva jeho trojnásobné prekročenie.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP