Úterý 9. prosince 1986

2. den - úterý 9. prosince 1986

(Pokračování schůze v 8.30 hodin)

Přítomno:

185 poslanců Sněmovny lidu

72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu: Džupina, Flösslerová, Hajn, Havlíček, Horáček, Jakeš, Kapek, Michalski, Pakán, Panster, Slavík, Sommer, Šípek, Vajnar, Venhauer

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice: Křenek, Stütz, Vomastek

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice: Hornáčková, Kováč, Mráz, Riško, Turzo

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů D. Hanes.)

Předsedající předseda SN D. Hanes: Vážené Federálne zhromaždenie, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia, otváram druhý deň rokovania 3. spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromažd enia Československej socialistickej republiky tohto volebného obdobia.

V zasadacej sieni je prítomných 168 poslancov Snemovne žudu, 63 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike, 64 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Podmienky článku 40 ústavného zákona o československej Federácii o spôsobilosti rokovať sú splnené a obe snemovne sú schopné sa uznášať.

Na programe máme

4

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987 (tlač 11).

Vládny návrh zákona odôvodní minister financií Československej socialistickej republiky súdruh Jaromír Žák.

Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi, vážení hosté, vláda Československé socialistické republiky předkládá Federálnímu shromáždění návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987. Rozpočet byl vypracován v souladu s 8. pětiletým plánem rozvoje národního hospodářství, rozpočtovým výhledem na léta 1986-1990 a dalšími programovými dokumenty, zabezpečujícími úkoly hospodářského a sociálního rozvoje stanovené XVII. sjezdem Komunistické strany Československa.

Základní přístupy a východiska k uskutečňování strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje zdůraznil ve svém vystoupení na 4. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa generální tajemník ústředního výboru strany soudruh Husák. Hlavní úkoly 8. pětiletky a jejich zabezpečení včera projednalo Federální shromáždění a schválilo zákon o 8. pětiletém plánu. Jsou základem i pro finanční a rozpočtovou politiku. Efektivní a dynamická tvorba zdrojů je nejspolehlivější zárukou zdravého rozvoje národního hospodářství, upevnění rovnováhy ekonomiky, stability měny a dalšího růstu životní úrovně obyvatelstva.

Z těchto principů jsme vycházeli i při vypracování návrhu státního rozpočtu na rok 1987. Zabezpečujeme v něm úkoly stanovené pro tento rok v rozpočtovém výhledu a státním plánu. Přihlíželi jsme i k některým charakteristikám vývoje hospodářství v letošním roce.

Skutečnost, že vedle převážně pozitivního vývoje v tvorbě hmotných zdrojů se v ekonomice nadále projevují některé setrvačné tendence extenzívního rozvoje, se promítá i ve finančním hospodaření a tedy i v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu roku 1986. Neplnění plánovaných úkolů ve snižování nákladů ovlivňuje odvody z hospodářského výsledku do státního rozpočtu. Problémy přetrvávají i ve struktuře dodávek zboží na vnitřní trh, a tím i ve vývoji daně z obratu. Rovněž pokles cen ropných produktů na světových trzích má nepříznivé dopady na státní rozpočet. Těmito otázkami se federální vláda i vlády republiky podrobně zabývaly zejména v souvislosti s projednáváním výsledků plnění státního plánu a státního rozpočtu za I. pololetí letošního roku. Byla přijata řada opatření směřujících k zajištění plánovaných úkolů, mezi nimi i opatření ve finanční oblasti. Bylo rozhodnuto nepovolovat další slevy z odvodů do státního rozpočtu a výjimky z předpisů, které by měly negativní dopad na rozpočet, zpřísnit posuzování všech žádostí o krytí mimořádných požadavků na dotace ze státního rozpočtu zejména v rámci finančního vypořádání za rok 1986.

Přes existující problémy jsou reálné předpoklady pro zajištění celoročně vyrovnaného rozpočtového hospodaření. Je však zřejmé, že předpisy z růstu efektivnosti a z celkového zhodnocení produkce pro rozpočet budou poněkud nižší, než jsme počítali. Z hlediska plánovaných úkolů na rok 1987 to pak znamená zvýšení náročnosti úkolů v růstu tvorby finančních zdrojů v některých resortech a výrobních hospodářských jednotkách.

Soudružky a soudruzi poslanci, tlak na růst efektivnosti a zvyšování hospodárnosti patří k hlavním zásadám finanční politiky na období 8. pětiletky. Odráží se i v návrhu státního rozpočtu na rok 1987. Hospodářským organizacím jsou stanoveny náročné úkoly ve snižování nákladů a tvorbě zisku, v efektivnějším hospodaření se zásobami a financování dalších potřeb.

Náročnější ekonomické prostředí pro hospodářskou sféru vytváříme i dalšími opatřeními - zpřísněním financování podnikové společenské spotřeby hrazené z nákladů, zavedením finančního dozoru nad hospodárnou realizací vybraných integračních akcí, prosazováním důsledného dodržování stanovených průměrných nákladů na jeden byt, vyloučením části poplatků za znečišťování životního prostředí z plánovaných nákladů podniků. Rovněž rozhodnutím vlády, aby k financování 6 % plánovaného objemu investic na rok 1987 byly použity nadplánové finanční zdroje, resp. prostředky z minulých let, se vytváří tlak, aby investiční záměry v plném rozsahu mohly realizovat jen ty organizace, které výrazněji pokročí ve zvyšování efektivnosti.

Návrh státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů na rok 1987 počítá s celkovým objemem příjmů i výdajů ve výši 382 mld. Kčs, což je ve srovnání s rokem 1986 o 4,8 %, tj. téměř o 17,5 mld. Kčs více. V souladu se zákonem o 8. pětiletém plánu je v tomto návrhu zabezpečena jak vyrovnanost zdrojů a potřeb celé rozpočtové soustavy, tak i jejích jednotlivých článků - státního rozpočtu československé federace, státních rozpočtů republik i rozpočtů národních výborů.

Rozhodující podíl na celkových příjmech rozpočtové soustavy - 87 % - představují příjmy ze socialistického hospodářství, především odvody hospodářských organizací a daň z obratu. Daně placené obyvatelstvem činí 13 % všech rozpočtových příjmů.

Největší část rozpočtových výdajů - více než 45 % - je určena na neinvestiční výdaje na sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví, kulturu a další služby a činnosti pro obyvatelstvo. Na investiční a neinvestiční dotace hospodářským organizacím bude vynaloženo více než 16 % objemu rozpočtových výdajů. Ve státním rozpočtu jsou rovněž zabezpečeny potřebné výdaje na rozvoj vědy a techniky, na posílení obrany a bezpečnosti státu a na plnění dalších úkolů v souladu se záměry pětiletého plánu a rozpočtového výhledu.

Rozhodující podíl na celkovém objemu prostředků rozpočtové soustavy má státní rozpočet československé federace, jehož plánované příjmy dosáhnou 208,6 mld. Kčs. Z této částky je 75 mld. Kčs určeno na financování federálně řízených orgánů a organizací a 133,6 mld. Kčs představují dotace do státních rozpočtů obou republik. Proti roku 1986 se tyto dotace snižují o 2,2 % v souvislosti s růstem vlastních příjmů rozpočtů republik.

Významnou složku naší rozpočtové soustavy představují rozpočty národních výborů. Jejich celkový objem se v příštím roce zvýší o 4,2 mld. Kčs a dosáhne téměř 130 mld. Kčs, což představuje více než třetinu všech prostředků rozpočtové soustavy. Výdaje rozpočtů národních výborů se zaměřují na zajišťování komplexního rozvoje územních celků, zejména hospodářství řízeného národními výbory a financování výdajů na společenskou spotřebu obyvatelstva v odvětvích školství, zdravotnictví, bytové výstavby a bytového hospodářství, sociální péče a kultury.

V návrhu rozpočtů národních výborů je zapracováno finanční zajištění akce "Z" ve výši 4,4 mld. Kčs, což představuje růst o 6,7 %. Promítají se zde i opatření přijatá od roku 1986 k uvolnění doplňkových zdrojů rozpočtů národních výborů na realizaci volebních programů Národní fronty. K lepšímu finančnímu zabezpečení akce "Z" byly od letošního roku rovněž rozšířeny možnosti sdružování prostředků organizací působících v daném územním celku.

Mimořádně náročné úkoly v tvorbě finančních zdrojů vyplývají z navržených úkolů finančního plánu a státního rozpočtu pro hospodářskou sféru. Rozhodující význam pro zabezpečení nezbytného přírůstku finančních zdrojů má plánované zvýšení celkového zisku téměř o 11 %, tj. o 15,6 mld. Kčs. Z tohoto přírůstku má být 12,5 mld. Kčs zabezpečeno relativním snížením celkových nákladů, zbývající část růstem výkonů. Splnění tohoto úkolu vyžaduje snížit podíl celkových nákladů na výkonech o 1 % a podíl materiálových nákladů o 1,5 %. To jsou výrazně náročnější parametry, než jsme dosáhli v období 7. pětiletky. O to důležitější je orientace na dlouhodobé faktory snižování materiálových nákladů, mezi které patří důsledná realizace strukturálních změn, zvýšení přínosů vědeckotechnického rozvoje a prohlubování mezinárodní hospodářské kooperace a specializace, zejména se zeměmi RVHP.

Neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky se v příštím roce zvýší o 3,5 % a dosáhnou 20 mld. Kčs. Z toho výdaje státních rozpočtů budou činit 8,6 mld. Kčs a vlastní zdroje hospodářské sféry 11,4 mld. Kčs. Tyto prostředky plně finančně zabezpečují úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky, úkoly hospodářských plánů technického rozvoje i činnost organizací výzkumné a vývojové základny.

Soustavnou pozornost je však nutno, jak bylo nejednou zdůrazněno, věnovat zaměření úkolů rozvoje vědy a techniky a jejich aplikaci v praxi. V řadě případů již zadávané technicko-ekonomické parametry nově vyvíjených výrobků zaostávají za světovou úrovní. Týká se to i některých našich tradičně úspěšných výrobních oborů. Stejné problémy jako u výrobkových inovací existují též v oblasti technologických inovací, které v rozhodující míře ovlivňují efektivnost investic.

V příštím roce vzrostou finanční potřeby na investiční výstavbu státních organizací o 4,4 % a dosáhnou téměř 180 mld. Kčs. Ve struktuře plánovaných zdrojů financování investic se posiluje v souvislosti s realizací významných investičních akcí úloha prostředků státního rozpočtu, které dosáhnou 46,6 mld. Kčs, což je o 1,7 mld. Kčs více než v roce 1986. Hospodářské sféře poskytuje státní rozpočet nezbytné dotace na investice, především v palivoenergetickém komplexu, v dopravě, v lesním a vodním hospodářství.

I v oblasti investiční výstavby je třeba rozhodněji pokročit v překonávání řady přetrvávajících nedostatků, které nepříznivě ovlivňují její efektivnost. Nelze se smiřovat s tím, že nejsou dodržovány lhůty výstavby a projektované parametry nových investic. Například za 7. pětiletku představovalo nesplnění projektovaných kapacit výpadek produkce ve výši 80 mld. Kčs. Z vyhodnocení výsledků státních expertiz provedených Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj za rok 1985 vyplývá, že u 8 % posuzovaných staveb ve zpracovatelském průmyslu se dokonce počítalo s poklesem produktivity práce oproti stavu před výstavbou. U třetiny staveb bylo nutno vrátit dokumentaci k přepracování v důsledku zhoršování ekonomických parametrů proti výchozím předpokladům.

Zvýšení efektivnosti celého procesu reprodukce základních prostředků spojujeme také s intenzifikací jejich údržby. Týká se to zejména údržby, rekonstrukcí a obnovy ve spotřebním a potravinářském průmyslu a ve stavebnictví. V uvedených odvětvích bude na tyto účely ze státního rozpočtu vynaloženo 1,2 mld. Kčs, což je zhruba o třetinu více než v roce 1986.

V příštím roce počítáme se zrychlením doby obratu zásob v průmyslu a ve stavebnictví o 2 dny, což odpovídá úkolu zapracovanému v rozpočtovém výhledu. Také splnění tohoto úkolu bude náročné, neboť navazuje na celý komplex problémů dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nevhodná struktura zásob často způsobuje, že dílčí nedostatek některých komponentů má za následek vázání značně vysokých objemů zásob u finálních výrobců. Vzhledem k tomu, že přes řadu přijatých opatření se dosud nepodařilo dosáhnout zásadního obratu ve využívání zásob, uložila vláda úkol vypracovat v průběhu roku 1987 návrhy jak na řešení problematiky dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak na zdokonalení systému regulace zásob.

Významné úkoly stojí před finančními orgány v prohlubování účinnosti finanční kontroly a revize v oblasti tvorby a užití prostředků státního rozpočtu, správy a ochrany národního majetku, v boji proti nehospodárnostem, plýtvání, příživnictví a dalším negativním jevům v národním hospodářství a ve společnosti. Důsledně budeme kontrolovat i realizaci úkolů programu hospodárnosti přijatého pro 8. pětiletku.

Že v této oblasti existuje řada nedostatků, ukazují poznatky finančních správ a výborů lidové kontroly. Např. za období 7. pětiletky bylo v důsledku zjištěných nedostatků na úseku daní a odvodů doměřeno finančními správami více než 2 mld. Kčs. Kromě toho finanční revize stanovily za toto období 750 mil. Kčs sankcí a dodatkových odvodů do státního rozpočtu. Při kontrolách provedených Výborem lidové kontroly ČSSR ve vybraných podnicích byla zjištěna řada negativních jevů týkajících se ochrany národního majetku, ztrát z nejakostní výroby, zneužívání podnikových osobních automobilů a porušování zásad při odměňování prací konaných mimo pracovní poměr. Mezi společné příčiny těchto nedostatků patří špatné vedení evidence, slabá vnitřní kontrola, neuzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, zkreslování vykazovaných výsledků. Škody a ztráty způsobené na národním majetku, které dosahují miliónových částek, se vypořádávají převážně na účet podniků, a tím i celé společnosti a jen v nepatrné míře se uplatňují náhrady vůči viníkům. Tyto a další negativní jevy v hospodaření s celospolečenskými prostředky ukazují, že přes opatření přijatá v návaznosti na Dopis předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa k prohloubení účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny, proti obohacování a spekulacím, se přístupy a chování řady vedoucích hospodářských pracovníků v podstatě nezměnily.

Ve státním rozpočtu na rok 1987 jsou zabezpečeny prostředky na realizaci stanovených záměrů v oblasti životní úrovně našeho lidu. Neinvestiční rozpočtové výdaje na společenské služby a činnost pro obyvatelstvo mají v příštím roce dosáhnout celkové výše téměř 173 mld. Kčs, což představuje růst o více než 7 mld. Kčs. Tyto prostředky zabezpečují růst výkonů jednotlivých odvětví společenské spotřeby obyvatelstva, nové úkoly související např. s programem elektronizace ve školství, realizací zdravotnických programů, řešením problematiky západního pohraničí.

Více než polovina plánovaných prostředků je určena na sociální zabezpečení, kde běžné výdaje v příštím roce dosáhnou částky více než 91 mld. Kčs. Z této částky připadá na důchodové zabezpečení zhruba 56 mld. Kčs, 29 mld. Kčs je určeno na nemocenské pojištění.

Na školství bude v příštím roce vynaloženo téměř 28 mld. Kčs neinvestičních výdajů. Ve srovnání s rokem 1986 se tyto prostředky zvyšují o 2,5 %. Rostou výdaje na údržbu a opravy škol, úhradu školních potřeb, rozvoj tělovýchovy a branné výchovy ve školách, vybavení a provoz nových kapacit vysokoškolských menz a kolejí. V rezervách státních rozpočtů jsou navíc zajištěny prostředky na program elektronizace ve školách ve výši 248 mil. Kčs.

Značnou pozornost socialistického státu věnovanou rozvoji zdravotní péče o obyvatelstvo dokumentuje růst neinvestičních výdajů na zdravotnictví celkově o 5,3 %. Výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál vzrostou o 8 %, zvyšují se prostředky na opravy, údržbu, modernizaci a rekonstrukci zdravotnických zařízení, rozšiřuje se zdravotnická a lázeňská péče o děti a pracovníky vybraných zvláště náročných profesí. Celkový objem neinvestičních výdajů na zdravotnictví dosáhne 29 mld. Kčs, z toho výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál 8,1 mld. Kčs.

Neinvestiční výdaje na kulturu se zvyšují o více než 5 % na více než 5 mld. Kčs. Urychluje se obnova kulturních památek, městských památkových rezervací, jsou zajišťovány prostředky na opravy divadel a provoz nových kulturních zařízení.

Rozpočtové výdaje na bytovou výstavbu a bytové hospodářství přesáhnou 29 mld. Kčs, přičemž se v souladu s koncepcí státní bytové politiky pro 8. pětiletku zvyšuje především objem státních příspěvků na družstevní bytovou výstavbu. Dotace na úhradu plánované ztráty podniků bytového hospodářství dosáhne 5,6 mld. Kčs.

Kromě uvedených prostředků jsou vynakládány ze státního rozpočtu další částky, které ovlivňují životní úroveň obyvatelstva. Např. na dotaci k ceně tepla dodávaného obyvatelstvu z dálkových zdrojů bude v roce 1987 vynaloženo 1,6 mld. Kčs, na dotaci podnikům městské hromadné dopravy téměř 4 mld. Kčs.

Na financování společenské spotřeby obyvatelstva se významnou měrou podílejí i prostředky organizací. Jedná se především o výdaje na výchovnou a vzdělávací činnost včetně přípravy mládeže na budoucí povolání, závodní stravování, rekreaci, sport, výstavbu a provoz mateřských škol apod. Tuto činnost chceme dále podporovat a rozvíjet. K tomu má přispět především zvýšení zaručené tvorby a rozšíření možností používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, o kterém bylo rozhodnuto počátkem letošního roku. Zároveň je však nutno prosazovat vysokou hospodárnost a účelnost dalšího rozvoje podnikové společenské spotřeby. Proto byly přijaty zásady postupného převodu úhrady části podnikové společenské spotřeby z nákladů podniků především do rozdělení zisku. Tímto opatřením bude rovněž odstraněno dosavadní zkreslování výše režijních nákladů a velkoobchodních cen, zreálněny podnikové kalkulace, plánování nákladů a výdajů na podnikovou společenskou spotřebu.

Účelné a maximálně hospodárné vynakládání finančních prostředků na společenskou spotřebu obyvatelstva a zachování jejích potřebných proporcí s ostatními složkami životní úrovně se týká i vydávání rozpočtových prostředků na tuto oblast. Proto i na tomto úseku prosazujeme hlediska hospodárnosti a usilujeme o účelné rozdělení použitelných prostředků podle stanovených priorit. Zároveň připravujeme návrh opatření směřujících k dalšímu zhospodárnění oblasti hmotné společenské spotřeby.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP