Úterý 9. prosince 1986

Dnes máme za sebou téměř celý první rok osmé pětiletky. Jaké jsou tedy výsledky v hospodaření s palivy?

Plán počítá s růstem spotřeby elektrické energie o 1,3 %, ale za tři čtvrtletí vzrostla o 2,3 %. Zejména z toho důvodu klesly zásoby uhlí v elektrárnách. Stejně tak i ostatní spotřeba tuhých paliv byla vyšší proti plánu, a to jak u organizací, tak u obyvatel. Je tedy rozhodně co dohánět.

Vzhledem k tomu, že pracuji již řadu let ve funkci energetika závodu u stavebního podniku - konkrétně u Pozemních staveb Gottwaldov - chtěl bych, soudružky a soudruzi poslanci, pohovořit o zkušenostech s plněním státního cílového programu 02 na základních článcích výroby, tj. závodech a podnicích.

Náš podnik má rozepsán úkol uspořit v letošním roce 11 TJ, z toho 6,1 TJ se má uspořit celkem běžnými opatřeními kontrolovanými v rámci celospolečenské prověrky a 4,9 TJ by měly přinést výsledky vědeckotechnického rozvoje. Na rok 1987 je plánováno uspořit 11,8 TJ, ale vědeckotechnický rozvoj by už měl z toho přinést podstatně více - 9,0 TJ, a jen 2,8 TJ celospolečenské prověrky. Plán úspor je rozdělen na jednotlivé závody a zabezpečován konkrétními akcemi, na které jsou vydány tzv. "kmenové listy". Potud by bylo vše v pořádku.

Má-li však konečně dojít k realizaci, ukazuje se, že buď nejsou finanční prostředky (použily se mezitím jinde), projekce také ještě věc nedořešila a nedostává se ani kapacit (poněvadž je třeba plnit věcné úkoly pro investory). Realizace se tedy zatím odloží, ale plánované úspory je třeba splnit. V tomto momentu nezbývá, než opět sáhnout k osvědčeným postupům z minulých let a znovu vykázat úspory dosažené na základě běžných opatření provozního (údržbářského) charakteru. A zde se v plné míře projevuje úskalí tzv. relativnosti úspor, kdy každým rokem dochází k vykázání značných úspor, ale absolutní spotřeba podle toho neklesá. Nehodlám v žádném případě paušálně snižovat význam těchto relativních úspor, ale i Státní energetická inspekce mi na několika případech potvrdila, že podniky, které vykazovaly pravidelně plnění úspor na 100 i více procent, nakonec po kontrole Státní energetickou inspekcí platily vysoké částky za plýtvání pal vy a energií. To ukazuje na formálnost v přístupu mnohých vedoucích hospodářských. pracovníků, kteří berou SCP 02 jako nějaké nutné zlo, se kterým je ovšem třeba se nějak (třeba i papírově) vypořádat, na což mají na závodě energetika. Na vyšších orgánech pak dochází mnohdy k prosté sumarizaci takovýchto výsledků racionalizace, jejichž věrohodnost není rozhodně neotřesitelná. Je dosti pravděpodobné, že vedoucí pracovníky např. stavebních podniků svádí k tomuto nesprávnému přístupu to, že přes značné. náklady na paliva a energii v absolutním vyjádření (u nás to činí za rok asi 50 mil. Kčs), jsou tyto náklady vyjádřeny v procentech "jen" asi 5 % nákladů.

Nyní však již začal působit ukazatel tzv. "energetická náročnost výroby", platný pro vedoucí hospodářské pracovníky, ale ani ten asi vše nevyřeší. Jedná se totiž o spotřebu paliv a energie v gigajoulech na jednotku hrubé výroby v tisících nebo miliónech Kčs. A jestliže se do spotřeby elektřiny pro výpočet energetické náročnosti počítá též spotřeba mimo vlastní výrobu, např. v závodním stravování, jeslích, školkách, rekreačních zařízeních a pod., může vznikat určitá. neochota vedoucích pracovníků rozšiřovat provoz těchto zařízení, to jest neochota jít dále do sociálních programů podniků (vytápění a klimatizace, podniková tělovýchovná a rekreační zařízení, závodní stravování a podobně).

Je však i řada příkladů účinných racionalizačních opatření na podnicích, v JZD a organizacích řízených národními výbory v mém volebním obvodu. Za všechny bych uvedl výměnu oken v budově podnikového ředitelství Pozemní stavby za okna s trojím zasklením, v největším podniku mého volebního obvodu o.p. SVIT Gottwaldov přidáváním inhibitoru do mazutu zvýšili podstatně účinnost spalování a šetří mazut, přechodem na nová lepidla vytvrzovaná za normálních teplot šetří značné množství. teply, optimalizovali provoz transformátorů. Technická správa v Gottwaldově provádí postupnou výměnu výbojek veřejného osvětlení, školská zařízení používají solárních kolektorů k přípravě teplé užitkové vody atd.

Určitou měrou může k úsporám paliv a energie přispět nevýrobní sféra i samotné obyvatelstvo. Nemám nyní samozřejmě na mysli běžné hospodárné používání energetických zařízení a spotřebičů, mám na mysli vyšší kvalitu ve zhodnocování energie danou ovšem dostupnými technickými prostředky.

Jsem přesvědčen, že v případě přímého ekonomického působení na spotřebu tepla, tedy v případě zaplacení jen odebraného tepla, pochopitelně s možností regulace jeho odběru, by došlo k úsporám nejméně 20 až 25 % tepla spotřebovaného v bytové sféře. Jsem si ovšem plně vědom toho, že měření spotřeby tepla v bytech je věc značně složitá, ale dříve či později bude muset být stejně vyřešena.

Do úspor elektrické energie by mohlo zasáhnout dosti výrazně tak progresívní zařízení na tepelné zpracování pokrmů, jako je mikrovlnná trouba. V případě jejího širšího uplatnění, a to nejen v domácnostech, ale hlavně v zařízeních veřejného a závodního stravování, může mikrovlnná trouba uspořit více než polovinu elektřiny proti odporovým troubám a navíc přes polovinu času na přípravu pokrmů. Bohužel, výrobce se u nás nenašel a tak Elektro Praga Hlinsko, která má tyto výrobky v nejbližších dnech dodat na trh, je bude prakticky montovat z dovezených dílů. Také předběžně stanovená cena, jak jsem byl informován, asi 6000 Kčs, není zrovna nízká, i když podobná dovezená zařízení jsou ještě asi o 2000 dražší. Poměrně vysoké ceny brání většímu rozšíření i dalších, vesměs regulačních prvků. Jenom jako malý příklad bych uvedl tzv. "stmívač", neboli spínač s plynulou regulací osvětlení. Jeho cena 270 Kčs způsobuje, že například v 85 tisícovém městě, jakým je Gottwaldov, se jich za týden prodá jen asi 5. Jejich vliv na úspory elektrické energie by nemusel být v případě hromadného používání zanedbatelný.

A znovu narazíme na otázku cen, budeme-li hovořit o možnostech využití netradičních zdrojů energie, především sluneční. Solární kolektory by měly dodávat teplou užitkovou vodu od dubna do října v rodinných domcích, rekreačních zařízeních, administrativních budovách, bazénech i jinde, leč dodávají ve všech uvedených příkladech jen sporadicky. Současní výrobci těchto zařízení, např. OPS Kroměříž, je dodávají v takové cenové relaci, že se zaplatí uspořenou energií až za dobu životnosti. Poněkud většího uplatnění nalézají solární systémy, ale i jiné systémy, např. tepelná čerpadla v zemědělství. Není to způsobeno podle mého názoru jen tím, že jsou pro některé speciální účely zemědělství vhodné, ale i tím, že řízení JZD je dnes mnohem pružnější než u centrálně řízených podniků a podniků a organizací v nevýrobní sféře.

Vážené soudružky a soudruzi, na příkladech z mého volebního obvodu jsem chtěl dokumentovat, že vedle velkých akcí, investičně náročných, zakládajících nové technologie a uvádějících nové výrobky, které musí být hlavními nositeli úspor, je na každém pracovišti stále ještě dost dílčích možností pro úspory paliv a energie. To vše ve svém souhrnu - a s využitím iniciativy a aktivity občanů - umožňuje vytvořit reálné předpoklady pro plánované snižování energetické náročnosti v souladu s 8. pětiletým plánem.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, členové Československé strany socialistické jsou si plně vědomi toho, že zákon o sociálním a ekonomickém rozvoji národního hospodářství je základním nástrojem realizace náročných cílů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, k jehož závěrům se naše strana plně přihlásila. Z pověření Klubu poslanců Československé strany socialistické mohu prohlásit, že naši poslanci budou jednomyslně hlasovat pro jeho schválení, ale hlavně napřou všechny síly pro jeho realizaci. Děkuji za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Matouškovi. Slovo má poslanec Juchelka, připraví se poslanec Škula.

Poslanec SN J. Juchelka: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, na 4. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa v uplynulých dnech byla v souvislosti s osmým pětiletým plánem věnována značná pozornost rozvoji vnějších ekonomických vztahů. Jde o složitou problematiku, jejíž úspěšné řešení vyžaduje zásadní opatření jak v organizaci a řízení, tak v zapojení do mezinárodní dělby práce, tak - a to především - ve zlepšení exportní schopnosti našich výrobků, ale i zkvalitnění komerční schopnosti organizací zahraničního obchodu.

Soudruh poslanec Tichavský zde hovořil o vytváření podmínek pro účinnější zapojení československé ekonomiky do mezinárodní dělby práce, zejména se zeměmi RVHP. Chtěl bych navázat na vystoupení soudruha poslance a pohovořit zejména o podílu výrobních organizací na plnění exportních úkolů a také o některých otázkách komerční práce v zahraničním obchodě.

K zajištění náročných úkolů v našem zahraničním obchodě v osmé pětiletce musíme vycházet z kritického hodnocení dosavadního vývoje, ze zkušeností sedmé pětiletky. Chtěl bych uvést několik příkladů ze svého volebního obvodu, ale také z oboru farmacie, kde pracuji.

Ukazuje se, že jsme vcelku dobrými partnery v zahraničním obchodě se SSSR, zvláště pak ve farmacii. Často však si ale věci zjednodušujeme a domníváme se, že sovětský partner nebo partner z jiné socialistické země odebere od nás vše. A v tom se začínáme mýlit. Situace se z roku na rok kvalitativně mění. Naši odběratelé ze socialistických zemí začínají srovnávat naše výrobky s výrobky západními, přičemž jsou ochotni zaplatit vysokou cenu za špičkový spolehlivý výrobek světových technických parametrů. Rozhodujícím kritériem je tedy kvalita.

V okrese Opava, který jako poslanec zastupuji, se dlouhodobě vyrábějí plynové kulové uzávěry v koncernovém podniku Sigma Dolní Benešov. Jejich přejímka sovětskými experty je vysoce náročná, velmi přísná a o kvalitě se nelze vůbec dohadovat, což dříve bylo i možné. Roste tedy tlak na užitné hodnoty výrobků. Kvalita dělá výrobek výrobkem, a to si musíme jako výrobci plně uvědomovat. Opačně také my nehledáme vždy adekvátní cestu k tomu, abychom dlouhodobě vyváželi naše přípravky s dobrou, lépe řečeno se špičkovou efektivností na sovětské trhy. Dokumentuje to následující příklad.

Naše farmacie společně s neratovickou Spolanou vyrábí podle čs. patentu akademika Mosteckého veterinární léčivo OESTROPHAN. Účinnou substanci dodává Spolana n. p. Léčiva, a to 1 kg za 16 mil. Kčs. Injekční forma tohoto přípravku se výhodně exportuje do SSSR. Je nám známo, že velkoobchodní ceny lze snížit na polovinu, a to při stejné nebo ještě vyšší ceně vývozu. Jestliže však budeme chtít tento přípravek dlouhodobě vyvážet do Sovětského svazu, pak setrvání na tak vysoké ceně povede sovětské odborníky k vývoji vlastní účinné látky. Tím by náš zahraniční obchod mohl přijít o více než 100 mil. export. I když jde o přípravek světové úrovně, měl by se prodávat za optimální cenu, protože jinak se trh začne bránit. Mohl bych takovýchto příkladů ze své praxe uvést více, ale myslím, že je zapotřebí efektivní vývozní fondy střežit a ne o ně přicházet.

Složitější situace se již ukazuje v obchodním spojení s nesocialistickými zeměmi, ale i zde je třeba hledat východiska, neboť jinak nám nedobré výsledky ovlivní úroveň 8. pětiletého plánu. Vhodným příkladem s aplikací kooperace je výroba Pentoxyfilínu používaného k léčení nemocí krevního oběhu. Výchozí látkou k výrobě je Theobromin, který jsme nakupovali před 6 lety za 84 Kčs a v současné době za 1400 Kčs/kg. Z jednoho kg Theobrominu vyrobíme 1 kg Pentoxyfilínu a prodáme v nesocialistických zemích za 2500,- Kčs. Dosahujeme tedy RU 150-160. Nyní se ukazuje, při vysokém rozpětí cen za Theobromin, že je čas vstoupit do vhodné kooperace a zabezpečovat si výrobu Theobrominu doma. Tuto cestu nastoupil jeden z našich podniků, Slovakofarma Hlohovec a uzavírá kooperační dohodu s francouzskou firmou, přičemž bude platit finálním výrobkem - Pentoxyfilínem. Tento přípravek přináší v FCO ročně až 150 mil. Kčs. Navíc tento vývoz umožní podniku využít návratový devizový úvěr na další rozšíření a modernizaci výroby. Jsou i další příklady - můžeme například velmi efektivně využít cukru přesněji řečeno sacharózy k výrobě Lyzinu na krmné i humánní účely založené na biosyntetickém principu.

Dalším možným exportním fondem, který není svým významem doceněn, je výroba kontaktních čoček. Patent ČSAV byl prodán do USA. U nás vyrábíme pouze kontaktní čočky nižších inovačních stupňů. Přesto dosahujeme při vývozu efektivnosti kolem 120-140 RU. Tento stav můžeme charakterizovat jako typický příklad špatného využití domácího vynálezu. Myslím, že bychom i tomuto případu měli věnovat více pozornosti.

Pro efektivnost naší zahraniční směny je rozhodující řada faktorů, rozhodně však prvořadé místo v nich náleží technické úrovni a kvalitě námi vyvážených výrobků. V mnoha případech jde o dvě stránky téže mince. Technická úroveň výrobků a jejich kvalita se vzájemně podmiňují, limitují. Z tohoto hlediska jsou dosažené výsledky do určité míry alarmující. Celkové náhrady za reklamace našich vyvezených výrobků včetně garančních paušálů a náhrady zboží "in natura" činily v roce 1985 440 mil. devizových korun.

Tendence ve srovnání se skutečností předcházejících dvou let je narůstající. Naši obchodní partneři reklamují kvalitu námi dodávaných výrobků jak v socialistických, tak nesocialistických zemích. Vyplacené náhrady směřují ze 47 % do socialistických zemí a 53 % do nesocialistických. Podíl našeho strojírenství na celkových náhradách za reklamované vývozní dodávky činí 70 %, z hlediska odpovědnosti resortů polovina těchto náhrad se týká hospodářských organizací řízených federálním ministerstvem všeobecného strojírenství. Je bezesporné, že tyto skutečnosti mají negativní dopad na efektivnost našeho vývozu, i když nejsou jediným faktorem. Představují nedostatky, které prakticky v plném rozsahu jsou zaviněny výrobními podniky.

Dalšími faktory jsou naše výrobní náklady a v návaznosti na ně tvorba velkoobchodních cen vývozních fondů. Dochází k poněkud paradoxní situaci, že čím pracnější výrobek pro export nabízíme, tím nižší je efektivnost jeho vývozu. Cenové kalkulace těchto výrobků zakrývají nízkou produktivitu práce. Byly učiněny kroky především k objektivizaci velkoobchodních cen, i když celý problém má ještě další aspekty. Kromě této problematiky působí zde objektivní faktor, a to je vývoj kursů zahraničních měn. S tímto faktorem, z naší strany neovlivnitelným, musíme počítat a ve své obchodní praxi se naučit jej využívat ve svůj prospěch.

Konečně posledním - ale velmi důležitým faktorem - je kvalita naší komerční práce v zahraniční směně. A toto je činitel vyloženě subjektivního charakteru, plně námi ovlivnitelný. Novým podmínkám v zahraničním obchodě, adekvátně velmi složitým a náročným úkolům osmé pětiletky v oblasti zahraničního obchodu, musí odpovídat i úroveň naší práce a její nové formy. Samozřejmě nové prvky spontánně vznikaly již delší dobu v obchodní praxi naších hospodářských organizací a podniků zahraničního obchodu, zákonitě byly vyvolávány potřebami zahraniční směny.

O co v podstatě jde? V prvé řadě o mnohem aktivnější vstup přímých vývozců, našich výrobních organizací, do sféry našeho zahraničního obchodu. Musí v něm sehrát výrazně významnější úlohu než dosud při plném využití zkušeností specializovaných podniků zahraničního obchodu, ale současně v některých případech bez omezení, které tato spolupráce dosud přinášela. Samozřejmě za plného respektování státního monopolu zahraničního obchodu, ale současně bez zábran, které vznikaly při zjednodušené a mechanické interpretaci tohoto vrcholného principu. Tato aktivní úloha našich hospodářských organizací v oblasti zahraničního obchodu bezprostředně souvisí se skutečností, že nadále pro jeho rozvíjení nestačí prostá výměna zboží, daná jednotlivými obchodními případy. Nastupují zde vyšší formy naší účasti na mezinárodní dělbě práce, ve kterých právem vidíme největší rezervy v našem zahraničním obchodním socialistickém podnikání. O těchto otázkách podrobněji už hovořil soudruh poslanec Tichavský a nebudu je dále rozvádět.

Je zde ještě jedna oblast spolupráce hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, která byla a dosud je na nízké úrovni.

V našich hospodářských organizacích se často diskutuje problém optimalizace struktury výroby směrem na materiálově a energeticky méně náročné výrobky, ale naopak výrobky s vysokými technickými parametry, výstupy kvalifikované práce našich dělníků a techniků mají své důležité místo. Někdy k této optimalizaci dochází za cenu rušení stávajících výrobních programů a neuspokojování celospolečenské poptávky na zrušený výrobní sortiment. Taková optimalizace výrobních programů je jednostranným aktem, povyšujícím individuální zájmy příslušných výrobních organizací nad celospolečenské zájmy.

Pro náročnost celé problematiky, pro její detailní technické vyjasnění a ekonomické zhodnocení, je přímá a aktivní účast hospodářských organizací, přímých výrobců i vývozců, nezastupitelná.

Aktivní vstup hospodářských výrobních organizací do sféry zahraničního obchodu přináší s sebou nutně i nové formy našeho zahraničně obchodního podnikání. Touto novou formou se aktuálně jeví zřizování smíšených podniků jako nejvyšší způsob přímých vztahů mezi výrobci v mezinárodní dělbě práce. Máme k tomu už usnesení vlády Československé socialistické republiky z minulého roku. Ale to nestačí. Pro zřizování smíšených podniků je nutné vytvořit jasný legislativní základ, naprosto jednoznačně orientující a limitující tuto činnost, včetně vzorových statutů. Prostě vytvořit takové zákonné podmínky, aby příslušné výrobní organizace netápaly v právních předpisech, ale plně se soustředily na technické a ekonomické vyjasňování problému smíšených podniků, formy jejich řízení a hlavně jejich potenciální přínosy pro celou naši ekonomiku.

Samozřejmě, nelze celou složitou zahraničně obchodní problematiku redukovat na otázku zakládání smíšených podniků. Mohou se stát významným činitelem v našem dalším podílu na mezinárodní dělbě práce, ne však samospasitelným řešením. Přetrvává - kromě již řečených technických předpokladů k růstu našeho vývozu další důležitý subjektivní činitel, a to zvýšení úrovně komerční práce v celé sféře zahraničního obchodu. To se týká jak pracovníků specializovaných podniků zahraničního obchodu, tak jejich odpovídajících partnerů v hospodářských výrobních organizacích. Nabízí se otázka, zda vždy využíváme účelně a efektivně celkem 11 tisícového potenciálu odborných pracovníků, působících v podnicích našeho zahraničního obchodu. Myslím, že jsme nedovedli vybudovat účinný ekonomický mechanismus kladně ovlivňující jejich činnost v přímé propojenosti na výsledky práce prvotních vývozců, tj. hospodářských výrobních organizací. Uvítal jsem proto informaci soudruha ministra zahraničního obchodu, kterou na otázky poslanců podal ve výborech pro průmysl, dopravu a obchod o připravovaných úpravách v organizaci zahraničně obchodní činnosti. Věřím, že povede k plnému využití komerčních zkušeností na jedné straně a odborných schopností výrobců na straně druhé.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP