Úterý 9. prosince 1986

Bude nezbytné prosadit plně zásadu, že poctivá práce je jediným zdrojem jak tvorby hodnot pro společnost, tak růstu životní úrovně každého z nás. Proto ještě v osmé pětiletce budou urychleně prováděna opatření, která těsněji spojí úroveň mezd s dosahovanými pracovními a hospodářskými výsledky. V odměně za práci budou posílena hlediska dlouhodobého hodnocení výkonnosti, kvality a u vedoucích pracovníků zejména tvůrčího přístupu.

Musí se překonat přežívající rovnostářství v odměňování, které má většinou subjektivní kořeny. Je potřebné rozšiřovat úlohu brigádní formy organizace práce a odměňování. Základním požadavkem je dosažení užšího souladu mezi růstem výdělků a růstem produktivity práce, který je základní podmínkou rovnováhy na vnitřním trhu.

Půjde o to, aby ekonomicky zdůvodněným mzdám a výdělkům odpovídal dobře zásobený, pestrý a sortimentně bohatý vnitřní trh a kvalitní služby. Takový vnitřní trh a služby jsou důležitým stimulem zájmu na výdělku, a tím i na vyšších pracovních výsledcích. Předpokladem k tomu je zvýšit kvalitu, potřebnou úroveň, sortiment a pružnost dodávek na vnitřní trh.

Maloobchodní obrat se za pětiletku zvýší o více než 14 %, přičemž se bude měnit jeho struktura, a to zvýšením podílu prodeje průmyslového zboží.

V prodeji potravin budou probíhat další kvalitativní změny směřující k prosazení požadavků racionální výživy. To se projeví stagnací ve spotřebě tuků, výrobků z obilovin a cukru. Naproti tomu se bude zvyšovat spotřeba ovoce a zeleniny, jižního ovoce, nealkoholických nápojů a spotřeba pochutin. Spotřeba masa na obyvatele se během pěti let zvýší o 2,5 kg na 88,5 kg.

Prodej nových a inovovaných druhů průmyslového zboží dlouhodobého užití se rovněž výrazně zvýší.

Počítá se s tím, že prodej osobních aut se bude pohybovat v průměru ročně na úrovni 120-140 tis., barevných televizorů na úrovni 180 až 230 tis., mrazniček a chladniček na úrovni 480-600 tis. kusů. Předpokládá se, že na trh budou uvedeny kompaktní gramofonové desky a jejich přehrávače, videomagnetofony, osobní počítače a další výrobky spotřební elektroniky.

Je nezbytné prohloubit a zpružnit spolupráci mezi obchodem a výrobou, zlepšit práci obchodu a podmínky pro jeho činnost, důsledně respektovat požadavky kupujících. Výroba a podniky služeb musí přicházet s iniciativní nabídkou nových a kvalitnějších výrobků a služeb, a tím oživovat zájem spotřebitelů.

Souběžně s politikou zdůrazňující závislost růstu osobní spotřeby na pracovních přínosech se v osmém pětiletém plánu předpokládá další zdokonalení existujícího široce rozvinutého systému sociálních opatření.

Součástí péče o růst a zkvalitňování životní úrovně je zvýšení prostředků na materiální vybavení nevýrobní sféry, které vzrostou během osmé pětiletky o čtvrtinu. Investice do terciární sféry se zvyšují o 29 mld. Kčs, takže dosáhnou 412 mld. Kčs. Ve zdravotnictví se zvyšují hmotné náklady o 6,2 mld. Kčs, tj. o více než 41 %, ve školství a kultuře o 3,5 mld. Kčs, tj. o 21 %, a ve službách a bytovém hospodářství o 4,4 mld. Kčs, tj. o 29 %.

Určené prostředky a plánované vyšší počty pracovníků je třeba racionálně a daleko efektivněji využít ke zlepšení poskytovaných služeb. O tom, jaký důraz klademe na rozvoj terciární sféry, svědčí i to, že počty pracovníků za pětiletku se zde zvyšují o 144 tisíce. Například ve zdravotnictví a sociálním zabezpečení o 35 tisíc, ve školství o 19 tisíc, ve vnitřním obchodě a veřejném stravování o 24 tisíce.

K zajištění závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa jsou v plánu osmé pětiletky rezervy na některá naléhavá sociální opatření. Jejich postupná realizace je závislá na vytvářených zdrojích.

V souladu s koncepcí bytové politiky na osmou pětiletku, schválenou předsednictvem ústředního výboru Komunistické strany Československa a vládou ČSSR, se zajišťuje výstavba 482 tisíc bytů a modernizace 30 tisíc bytů. Přitom je nutno důsledně dbát na komplexnost bytové výstavby, která se v praxi často nerespektuje.

Na ochranu a zlepšování životního prostředí, které je nedílnou součástí vkladů naší společnosti do celkového zvyšování životní úrovně a péče o člověka, jsou věnovány nemalé prostředky. Kromě 17 mld. Kčs určených na samostatné investiční akce ekologického charakteru, které tvoří více než dvojnásobek proti sedmé pětiletce, jsou v osmé pětiletce vynakládány značné prostředky i na to, aby se stav životního prostředí nezhoršoval další novou průmyslovou výstavbou.

Energičtěji je třeba zvyšovat úlohu národních výborů při zabezpečování komplexního sociálního a ekonomického rozvoje na územích, která spravují. Musí důsledně realizovat své volební programy, a tak přispět k uspokojování oprávněných potřeb a zájmů občanů a k řešení jejich každodenních problémů.

K podpoře iniciativy občanů a k realizaci volebních programů jsou stanoveny investiční prostředky na akce "Z" v rozsahu převyšujícím 22 mld. Kčs. Je třeba těchto prostředků racionálně využít především na takové akce, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a k řešení naléhavých hospodářských a sociálních potřeb volebních obvodů.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, náročná koncepce osmé pětiletky není bez rizik a problémů. V současné době projednávají ministerstva hospodářské plány výrobních hospodářských jednotek a mají je do konce roku potvrdit. Nedostatečná kvalita, nedořešené problémy a nenáročné programy intenzifíkace plánů některých výrobních hospodářských jednotek a podniků představují hlavní riziko pro splnění náročných úkolů státního plánu a návrhu zákona o osmé pětiletce.

Jde zejména o zajištění plánovaného snižování výrobní spotřeby, snížení rozestavěnosti investic a zkracování doby výstavby, o dodržení plánované úrovně a struktury zásob, efektivní vývoz do nesocialistických zemí, výrobu obilí a splnění úkolu v růstu společenské produktivity práce.

Jsou to oblasti, na něž je nutno soustředit plnou pozornost řídících orgánů, aby se neoslabovala reálnost úkolů osmé pětiletky. Na 4. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa se k nim soudruh Husák vyjádřil velmi zřetelně, cituji: "Pokud jde o jejich reálnost, ukazují všechna srovnání surovinové a energetické, materiálové a investiční náročnosti našeho hospodářství s průmyslově vyspělými zeměmi, že pracujeme se značnými rezervami. To platí i o úrovni produktivity práce a kvalitě výroby. Využití těchto rezerv je předpokladem obratu v intenzifikaci naší ekonomiky. Z hlediska potřeb je tento obrat nevyhnutelný, z hlediska možností reálný." Konec citátu.

Proto nadřízené orgány musí velmi odpovědně ověřit úroveň a kvalitu předložených hospodářských plánů a potvrdit jen ty, které jsou v plném souladu s linií XVII. sjezdu KSČ, s úkoly stanovenými ve státním pětiletém plánu a obsaženými v návrhu zákona.

K podpoře plnění záměrů a úkolů osmé pětiletky a návrhu zákona je třeba tvořivě využít a uplatnit existující pravidla řízení, plánování a finančně ekonomických nástrojů a všechna nová opatření, která budou uplatněna od příštího roku a v průběhu osmé pětiletky. Na XVII. sjezdu Komunistické strany Československa byl v Politické zprávě vytyčen závěr "neustále zdokonalovat systém plánování a řízení ekonomiky, postupně přebudovat hospodářský mechanismus". O rozpracování tohoto úkolu jednalo 4. zasedání ústředního výboru KSČ a vytyčilo další postup. Přestavba hospodářského mechanismu zaměřená na zvládnutí vědeckotechnického pokroku, strukturální změny a technické přezbrojení naší výrobní základny, racionální a efektivní zapojení do mezinárodní dělby práce patří mezi rozhodující předpoklady a podmínky převedení ekonomiky na intenzívní typ rozvoje. V této souvislosti bude od příštího roku prováděn ve vybraných organizacích Komplexní experiment ke zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, o naléhavosti tohoto postupu nás znovu přesvědčuje vývoj a plnění státního plánu v letošním roce, kdy se potvrzuje, že obrat směrem k všestranné intenzifikaci národního hospodářství je mimořádně obtížný a složitý. Základní tendence vstupu do osmé pětiletky ukazují, že vývoj je velmi diferencovaný a v různých oblastech ekonomiky nevyvážený. Na jedné straně je třeba pozitivně ocenit pokračování vyšší dynamiky hospodářského rozvoje založené v posledních letech 7. pětiletky a projevující se hlavně růstem celkového objemu výroby a životní úrovně. Na druhé straně však struktura výroby a její užití neodpovídá společensky žádoucím a plánovaným proporcím. A co je zvlášť závažné - daleko za plánem zaostává plnění kvalitativních ukazatelů. Krátce řečeno - proces intenzifikace se proti záměrům XVII. sjezdu Komunistické strany Československa opožďuje.

Nedostatky v plnění plánu letošního roku zvyšují náročnost úkolů státního plánu na příští rok, který klade mnohem vyšší důraz, než jak tomu bylo v plánu na letošní rok, na prohlubování procesu intenzifikace ekonomiky a na další zvyšování efektivnosti jejího rozvoje.

Otevřeně a kriticky jednalo o těchto otázkách 4. zasedání ústředního výboru a přijalo usnesení, jehož důsledné plnění bude zárukou, že výsledky roku 1987 budou plně v souladu se závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Úspěšné uskutečňování všech záměrů v hospodářské a sociální oblasti, v systému řízení, plánování a v hospodářském mechanismu není myslitelné bez aktivizace lidského činitele. Velká odpovědnost spočívá na řídících kádrech, které musí rozhodovat s hlubokou znalostí, získávat pro iniciativní plnění své spolupracovníky a všechny pracující.

Významnou pomocí při plnění náročných úkolů bude aktivní přístup hospodářského vedení spolu s orgány Revolučního odborového hnutí k organizování pracovní iniciativy zaměřené na konkrétní naplňování Pražské výzvy - spojení vědy s výrobou za splnění úkolů pětiletky a Výzvy Ústřední rady odborů překročit plánovanou produktivitu práce o jedno procento, snížit materiálové náklady o 0,5 procenta a zvýšit kvalitu vyráběné produkce, a to při využití vstřícného plánování.

Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, koncepce a právní konstrukce návrhu zákona o osmém pětiletém plánu odpovídá ústavním a ostatním právním normám, které se vztahují na zákon o pětiletém plánu, zvláště článku 10 a 36 ústavního zákona o československé federaci a § 7 zákona o národohospodářském plánování č. 145/1970 Sb.

Přijetím předloženého návrhu zákona schválí Federální shromáždění základní cíle, úkoly a podmínky realizace hospodářského a sociálního rozvoje do roku 1990.

Návrh zákona zajišťuje cíle a záměry, které byly vytyčeny v Programovém prohlášení vlády ČSSR na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Pro vlády, ústřední orgány státní správy, orgány hospodářského řízení a socialistické organizace zakládá zákon povinnost konkretizovat základní cíle a úkoly v něm obsažené a rozpracovávat ve všech souvislostech postupy, řešení a opatření potřebná k důslednému zabezpečení zákona.

Dovolte, abych vám, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, poděkoval za váš zájem, aktivní přístup, náměty a připomínky, zejména při přípravě a projednávání předloženého návrhu zákona o osmém pětiletém plánu. Jménem vlády Československé socialistické republiky vás chci ujistit, že vláda při výkonu svých funkcí bude provádět všechna nezbytná opatření a vytvářet potřebné podmínky, aby se zákon úspěšně plnil.

Jménem vlády Československé socialistické republiky doporučuji Federálnímu shromáždění, aby schválilo předložený návrh zákona o osmém pětiletém plánu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Potáčovi. Vládní návrh zákona projednaly všechny příslušné výbory sněmoven.

Uděluji slovo společnému zpravodaji výborů Sněmovny lidu, předsedovi výboru pro plán a rozpočet poslanci Hůlovi.

Společný zpravodaj výborů SL, místopředseda SL A. Hůla: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, předložený návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 má za cíl zajistit realizaci úkolů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, to je urychlit sociálně ekonomický rozvoj společnosti v zájmu dokonalejšího uspokojování hmotných a duchovních potřeb našeho lidu, a to cestou všestranné intenzifikace národního hospodářství na základě především širokého uplatnění vědeckotechnického pokroku a rozvoje mezinárodní spolupráce s členskými zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Návrh zákona o 8. pětiletém plánu tak naplňuje Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR s výhledem do roku 2000. Jejich základní rys tkví v tom, že je nezbytné dosáhnout takové úrovně, abychom do příštího tisíciletí vstupovali s ekonomikou intenzívního typu založenou na zvládnutí procesu vědeckotechnické revoluce, a to při technickém přezbrojení naší výrobní základny, zásadním pokroku ve zdokonalování socialistických výrobních vztahů, při podstatné změně řízení, plánování a hospodářského mechanismu.

K základním kvantitativním charakteristikám Hlavních směrů patří cíl, dosáhnout do roku 2000 zvýšení osobní spotřeby obyvatelstva oproti roku 1985 alespoň o polovinu, při přednostní orientaci na zlepšování její kvality a struktury a zejména na zrychlení růstu a zvýšení podílu průmyslového spotřebního zboží. Spolu s tím jde o rozšiřování placených služeb a dosažení kvalitativního zlepšení ve školství, zdravotnictví a sociální péči, o zlepšování kvality a úrovně bydlení, o vytváření podmínek k rozšiřování a kvalitativnímu využití volného času a k dosažení pokroku v tvorbě a ochraně životního prostředí.

Tyto náročné cíle vyžadují dosáhnout při dalším rozvoji národního hospodářství dlouhodobě stabilní a ve srovnání se 7. pětiletkou vyšší dynamiku růstu národního důchodu.

Z těchto pohledů vysoké náročnosti přistupovaly výbory sněmovny k projednávání zákona o 8. pětiletém plánu. Dovolte, abych vás informoval o jednání ve výborech sněmovny o předkládaném návrhu zákona. Výbory konstatovaly, že předložený návrh zákona je v souladu se směrnicí schválenou XVII. sjezdem KSČ a odpovídajícím způsobem zabezpečuje potřeby obrany a bezpečnosti státu.

Výbory přistupovaly k projednávání 8. pětiletky především z hlediska jak lépe a spolehlivěji vytvářet podmínky pro její komplexní splnění a jak odstraňovat nedostatky, zejména ty, které se již dnes projevují v prvním roce pětiletky a při dopracování plánu na rok 1987. V rozpravě a v přijatých usneseních bylo poukázáno na konkrétní nedostatky v plnění plánu prvního roku pětiletky, i na příčiny tohoto vývoje.

Za první tři čtvrtiny roku je řada organizací, které neplní i několik základních ukazatelů a hlavně dluží své výrobky národnímu hospodářství. I když se vytvářejí podmínky, že do konce roku se sníží počet organizací, které nesplní plán, ukazuje se, že v řadě organizací se nepodařilo vyrovnat s vyšší náročností úkolů i s tvrdým kursem na efektivnost a hospodárnost a z toho vyplývajícími nároky na prohloubení plánování a řízení, na hospodaření s materiálem, surovinami, palivy a energií a nezbytné zvýšení závazností dodavatelsko odběratelských vztahů. Prokázala se i nedostatečná provázanost plánu z centra - zejména v centrálně bilancovaných materiálech a výrobcích. Také přednostní zabezpečování vývozu (zejména dodatečné vývozy) bylo v některých případech i na úkor dodávek pro výrobu a její kompletaci a vyvolalo taktéž disproporce mezi potřebami výroby a zdroji.

Výbory považují za nezbytné, aby podniky a VHJ výrazně prohloubily své znalosti o vývoji potřeb národního hospodářství na úseku vlastní působnosti, možnosti a potřeby zahraničního trhu, iniciativně na ně reagovaly a přicházely s nabídkami potřebných výrobků a služeb.

Rovněž je třeba ještě výrazněji změnit vztah k modernizaci základních výrobních fondů a k budování nových kapacit. Využít k tomu všech dostupných zdrojů včetně různých forem úvěrů a mezinárodní spolupráce.

Chci připomenout ze zprávy soudruha Potáče, předsedy SPK na 4. plénu ÚV KSČ, kde řekl: "Není málo investic, je však mnoho nevýkonných základních prostředků s neuspokojivým využíváním při nízké směnnosti."

Výbory jsou toho názoru, že také v práci centra musí dojít v bilanční činnosti k výraznému zkvalitnění vazeb státního plánu i ve vytváření podmínek pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Centrum - a to jak průřezové, tak odvětvové orgány - musí také propracovat podmínky a všestranně napomáhat k intenzifikaci národního hospodářství a k zvládnutí procesu vědeckotechnického pokroku a jeho urychlené zavádění do praxe. Závažné a rozhodující úkoly v tomto směru musí zabezpečit naše strojírenství a elektrotechnický průmysl. Jde o stroje a zařízení vysoké technické úrovně pro modernizaci výrobně technické základny československé ekonomiky a o přechod k zásadně novým technologickým postupům a k technice nových generací, urychlit inovační procesy a dosáhnout podstatného růstu kvality výrobků a jejich technickoekonomické úrovně a spolehlivosti, srovnatelné s předními výrobci ve světě. Tyto úkoly označil na 4. zasedání ÚV KSČ generální tajemník soudruh Husák jako úkoly složité a klíčové.

Proto v návrhu zákona je zdůrazněn úkol zavádění nejnovějších výsledků vědeckotechnického rozvoje do výroby, podstatně se má zvýšit jeho podíl na tvorbě národního důchodu. Jeho zaměření se má rozhodujícím způsobem promítat do programů, které v souvislosti s uplatňováním cílově programového přístupu v řízení musí tvořit základní obsah plánu vědeckotechnického rozvoje v 8. pětiletce a potřebám ekonomiky národního hospodářství.

Výbory zdůraznily internacionální charakter vědeckotechnického pokroku. Nová technická a technologická řešení by měla vycházet jak z tvůrčí činnosti naší vědeckovýzkumné základny, tak a to výrazněji než dosud - z naší účasti v mezinárodní dělbě práce, z hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, především se Svazem sovětských socialistických republik a socialistickými zeměmi.

Proto uplatňování výsledků vědeckotechnického pokroku nemůže zůstat jen záležitostí speciálních útvarů a institucí, musí se stát jednou z hlavních náplní práce ministrů, ředitelů i funkcionářů, VHJ a podniků, ale také i technologů a mistrů včetně vysoké kvality výroby a mělo by být vizitkou každého podniku, závodu a dílny, každého pracovníka bez výjimky. Podstatně je třeba zvýšit důslednost, kontrolu a hodnocení dosažených výsledků a vyvozovat závěry z neplnění stanovených úkolů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP