Úterý 9. prosince 1986

Páteří koncepce osmého pětiletého plánu i návrhu zákona je všestranná intenzifikace, na základě mobilizace tvůrčích sil ve vědeckovýzkumné základně, v technickém rozvoji, v přípravě nové výroby a v inovační aktivitě a také na základě realizace strukturálních odvětvových, oborových i výrobkových změn, využití výhod mezinárodní dělby práce. Všestranná intenzifikace je hlavním zdrojem přírůstku národního důchodu, kterého má být dosaženo zhruba s dnešní úrovní surovinových, energetických a materiálových zdrojů. I přesto zůstává náročnost tvorby národního důchodu ve srovnání s většinou vyspělých zemí vysoká. To je strategický problém, který bude zásadně řešen v dlouhodobém výhledu ekonomického rozvoje, na němž se nyní pracuje.

Na přírůstku národního důchodu v objemu 118 mld. Kčs se má podílet zhruba z 92 % společenská produktivita práce a jen z 8 % růst zaměstnanosti. Tohoto výsledku má být dosaženo vyšším zhodnocením všech vstupů do výroby, růstem účinnosti výrobních činitelů, a tedy podstatným snížením podílu výrobní spotřeby na společenském produktu. U mnoha ukazatelů jsou tyto úkoly v průměru za národní hospodářství až dvakrát náročnější oproti výsledkům dosaženým v sedmé pětiletce. V praxi to znamená, že ze stejného množství surovin a materiálů a při plném využití výrobních kapacit musí být vyrobeno s nižšími náklady více kvalitních a technicky progresívních výrobků, které budou vyhledávány na zahraničním a vnitřním trhu a pozvednou úroveň naší ekonomiky.

Zhodnocovací proces je základem vysoké efektivnosti a kvalitativních změn založených v 8. pětiletce a v návrhu zákona. Projevuje se např. v tom, že nové potřeby primárních energetických zdrojů jsou téměř z 90 % kryty jejich úsporami. Palivoenergetická bilance státu se orientuje na ušlechtilejší formy energie, zejména zvyšování podílu elektřiny z jaderných elektráren, zemního plynu a centrálního zásobování teplem při plánovitém snižování těžby a spotřeby energetického uhlí a topných olejů. To se projeví i na zlepšení životního prostředí. Potřeba omezit vysoké náklady spojené s pořizováním nových energetických zdrojů, které vysoce zatěžují národní hospodářství, vyžaduje soustředit pozornost na maximální hospodárnost a na důsledné plnění státních cílových programů racionalizace spotřeby paliv, energie a kovů.

Rovněž úspory kovů jsou významným faktorem snižování materiálové i energetické náročnosti tvorby národního důchodu. V tomto směru se někde dosáhlo dobrých výsledků. O tom svědčí to, že za desetileté období od roku 1981 do roku 1990 pří zvýšení strojírenské výroby, včetně elektrotechnické o 64 % se absolutně snižuje finální spotřeba železných kovů o 600 tis. tun, tj. na 9,0 mil. tun v roce 1990. Přesto však je tato spotřeba nadále vysoká, což je mimo jiné zřejmé z porovnání výše a vývoje kilogramových cen našeho strojírenského vývozu ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi.

Požadavek výrazně snížit spotřebu kovů v našich výrobcích je naléhavou výzvou pro naše projektanty, konstruktéry a pro pracovníky ve výzkumu a v technickém rozvoji, kteří rozhodují o vývoji progresívních a vysoce výkonných strojů a technologií s delší životností a funkční spolehlivostí. Součástí úspor kovů je intenzifikace hutní výroby zejména zlepšením struktury, sortimentu a zvýšením jakosti výrobků při plánovaném poklesu produkce oceli.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, koncepce osmého pětiletého plánu počítá s tím, že na intenzifikaci se bude výrazněji podílet vědeckotechnický rozvoj, který se urychleně musí stát převládajícím činitelem intenzifikace československé ekonomiky.

Objem výroby předpokládaný na základě vyřešených úkolů plánů technického rozvoje a licencí se dvojnásobně zvyšuje. Ve srovnání s hospodářsky vyspělými státy je to však nadále nedostatečné. Největší podíl výroby na základě realizačních výstupů z vyřešených výzkumných úkolů je orientován na rozvoj materiálně technické základny pro elektronizaci a aplikaci elektroniky, na automatizaci výrobních procesů s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, na zavádění nových technologických procesů v hutnictví, na rozvoj malotonážní chemie, na vyšší využívání domácích a druhotných surovin.

Kontrola a účinnost vědeckotechnického rozvoje se zvyšuje a zefektivňuje naší aktivní účastí na realizaci Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000. Tato spolupráce musí významně ovlivnit naše státní cílové a vědeckotechnické programy, odvětvové komplexní programy a přispět ke zvýšení efektivnosti našeho národního hospodářství.

V osmém pětiletém plánu jsou vytvořeny podmínky a předpoklady pro zvýšení účinnosti vědeckotechnického rozvoje, pro který je určeno 127 mld. Kčs investičních, neinvestičních i devizových prostředků, což představuje 3,9 % z užitého národního důchodu. Je nezbytné, aby tyto prostředky a zdroje byly účelně a efektivně využívány a soustředěny na prioritní směry Komplexního programu - elektronizaci, komplexní automatizaci, rozvoj jaderné energetiky, osvojení výroby nových druhů materiálů a využití biotechnologií - a na zabezpečení vědeckotechnických programů a těch akcí, které jsou perspektivní a zajistí postupné dosažení světové úrovně.

Důsledné uplatňování úlohy vědeckotechnického rozvoje vyžaduje, aby se stal hlavní součástí koncepční, řídící a každodenní praktické činnosti vedoucích pracovníků a kritériem jejich výkonnosti, a aby přinášel výrazné národohospodářské a podnikové efekty na základě realizace intenzifikačních a inovačních programů jednotlivých hospodářských organizací.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, potřebě urychlení vědeckotechnického rozvoje a intenzifikace ekonomiky se podřizuje zaměření strukturální politiky, v níž má nezastupitelné místo průmysl. Je to dáno především tím, že průmyslová výroba se podílí na přírůstku národního důchodu téměř z 80 % a že průměrná roční dynamika národního důchodu zabezpečovaná v průmyslových odvětvích činí 4,5 %.

Tuto úlohu nemůže průmysl splnit bez cílevědomě založené strukturální přestavby, bez rozšíření účasti v mezinárodní dělbě práce. Podíl specializace a kooperace se zeměmi RVHP na celkové výměně zboží dosahuje v současné době více než 21%. Přestože výsledky koordinací národohospodářských plánů vytvářejí prostor pro jeho další zvýšení, je tento podíl stále nedostatečný. Je nezbytné v rámci prací na přípravě dlouhodobého výhledu zpracovat programy specializace a kooperace výroby s jednotlivými zeměmi RVHP tak, aby odpovídaly strategii intenzifikace, k níž celé naše společenství přistupuje.

Koncepce osmé pětiletky počítá s vysokou dynamikou těch výrobních oborů, které jsou nositeli vědeckotechnického pokroku a vyžadují kvalifikovanou práci. Jsou to strojírenství s dynamikou 30 % včetně elektroniky, která má dynamiku 64 %, malotonážní chemie a farmaceutická výroba. Jen tato odvětví se podílejí na přírůstku průmyslové výroby ze 70 % zatímco energeticky a materiálově náročná odvětví méně než sedmi procenty. Výroba v rámci státních cílových programů se zvýší na více než dvojnásobek.

Mezi zvlášť progresívní výroby patří ve strojírenství rozvoj těch oborů, které zvyšují technickou úroveň naší výrobní základny a zajišťují podstatné zvýšení exportní výkonnosti u tradičních exportně orientovaných výrobních programů. Jsou to zejména investiční celky, automobily, traktory a dopravní prostředky, polygrafické a textilní stroje, chemická a jaderná zařízení, obráběcí a tvářecí stroje.

Trojnásobný růst se předpokládá u oborů součástkové základny elektroniky a více než dvojnásobný u měřící a laboratorní a výpočetní techniky. Základním úkolem těchto oborů je zabezpečit dostatek výrobků vysoké technické úrovně pro Elektronizaci národního hospodářství.

K vyššímu využití přínosů vědeckotechnického rozvoje směřují i změny ve struktuře doposud tradičních oborů těžkého strojírenství. Nadprůměrnými tempy se bude zvyšovat výroba elektrických lokomotiv o 58 %, chemických zařízení o 39%, obráběcích strojů o 32 %.

Hlavním nositelem růstu dynamiky rozvoje chemie bude malotonážní s vysokým stupněm zhodnocení surovin a s malou energetickou náročností, zejména výroba organických barviv, čistých chemikálií, pesticidů a farmaceutická výroba, která se zvýší o více než 40 %. Podstatně stoupne výroba světlých produktů, zejména motorové nafty a benzinu.

V lehkém průmyslu má výroba vzrůst o 15 %. Rychleji přitom se bude zvyšovat výroba vysoce kvalitního, módního a atraktivního zboží. Snižovat se bude podíl výrobků nenáročných na kvalifikovanou práci které se budou nahrazovat účinnějším zapojením do mezinárodní dělby práce.

Významnou úlohu plní v národním hospodářství zemědělství a potravinářský průmysl, jejichž základním úkolem je zabezpečovat a zkvalitňovat výživu lidu při současném zvyšování soběstačnosti v potravinách. I nadále se předpokládá předstih růstu rostlinné výroby před živočišnou. Proto se proti sedmé pětiletce počítá se zvýšením produkce obilí v průměru ročně o 570 tis. tun. Nižší úroda v letošním roce zvyšuje tento úkol v dalších letech. Potravinářská výroba musí být orientována na udržení a další obohacení trhu, zejména kvalitním zbožím a rozšířením sortimentu ve struktuře požadované obyvatelstvem.

Výsledky v minulé pětiletce potvrdily, že i v zemědělskopotravinářském komplexu jsou další možnosti pro intenzifikaci, zvyšování efektivnosti a kvality výroby. Při jejich využití a při zvýšení výroby o 6,8 % se počítá v osmé pětiletce s průměrným růstem národního důchodu v zemědělství o 3,8 %.

Stavebnictví je zaměřeno na plnění důležitých úkolů v investiční výstavbě doma i v zahraničí, na modernizaci, rekonstrukce, opravy a údržbu. Ke splnění těchto úkolů mají přispět i opatření přijatá ke stabilizaci pracovníků ve stavebnictví, která se zatím málo projevují, stále nejsou naplněny plánované stavy dělníků na stavbách. Předpokládá se, že ve stavebních organizacích se zvýší stav pracovníků v pětiletce zhruba o 20 tisíc.

Co platí pro jiná odvětví o nemalých rezervách, platí ve zvýšené míře pro většinu organizací ve stavebnictví. Stále jsou značné možnosti zejména v organizaci a racionalizaci a v provádění investičních prací, ve využití výrobních činitelů, v kvalitě, v pořádku a pracovní disciplíně, a to jak ve stavebních, tak v nestavebních organizacích. Odpovědní pracovníci musí přijmout za aktivní účasti odborových orgánů a organizací konkrétní opatření k mobilizaci těchto rezerv s cílem zlepšit celkovou situaci ve stavebnictví, v investiční výstavbě, zejména zkrátit lhůty výstavby a snížit rozestavěnost. K tomu je třeba vytvářet i podmínky v úrovni a ve vybavení mechanizací a výkonnou stavební technikou.

Na základě těchto opatření a při důsledné regulaci investic v souladu se stanovenými principy pro investování musí plánovací komise společně s investorskými a dodavatelskými resorty podstatně snížit napětí v investiční bilanci.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, záměry a úkoly osmé pětiletky a návrhu zákona v intenzifikaci a v požadavcích na strukturální změny jsou nesmírně náročné. Jejich obtížnost je dána i tím, že mají být realizovány v zásadě z vnitřních zdrojů ekonomiky a souběžně s dalším vzestupem životní úrovně. Uskutečnit tyto závažné úkoly je možné jen při hlubším a efektivnějším zapojení naší ekonomiky do mezinárodní dělby práce, zejména do integračních procesů socialistických zemí. Výsledky koordinace národohospodářských plánů se zeměmi RVHP pozitivně ovlivnily koncepci osmého pětiletého plánu. Náš obchodní obrat a hospodářská spolupráce s těm to zeměmi představuje v osmé pětiletce zhruba 1 bilion 360 mld. Kčs, což odpovídá současnému ročnímu objemu naší veškeré výroby.

Rozhodující část tohoto obratu - 832 mld. Kčs - připadá na Sovětský svaz, což má životní význam pro naši ekonomiku, a to proto, že v našem dovozu připadají tři čtvrtiny na paliva a suroviny, zatímco 87 % našeho vývozu do SSSR tvoří výrobky zpracovatelského průmyslu.

Všechny země RVHP nastoupily kurs na intenzifikaci svých ekonomik. Tím dostává integrační proces socialistických zemí novou kvalitu. Závěry ekonomické porady členských zemí RVHP na nejvyšší úrovni z června roku 1984, Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000 z prosince minulého roku a závěry nedávného 42. zasedání RVHP i setkání na nejvyšší úrovni v listopadu letošního roku určují nový směr vzájemné spolupráce a přestavby ekonomických vztahů našeho společenství. Jsou to nové impulsy a podněty, kterých musíme plně využít, protože spojují zájmy efektivního rozvoje společenství zemí RVHP jako celku se zájmy jednotlivých národních ekonomik.

Těžiště spolupráce mezi socialistickými zeměmi se přesunuje od meziodvětvové směny do vnitroodvětvové a vnitrooborové a na komplexnost spolupráce - od vědeckotechnického rozvoje přes výrobu až k zajištění realizace produkce. Správně se klade důraz na vyšší technickou úroveň a kvalitu vzájemně dodávané produkce, na rozšiřování výrobní specializace a kooperace. Postupně se mění formy vzájemné spolupráce, fa to přesunem k navazování přímých vztahů mezi podniky a ke zřizování společných podniků. Z tohoto hlediska se ukazuje čtyři dvacetiprocentní dynamika plánovaného obratu výměny zboží s těmito zeměmi jako nedostatečná.

Ve vztahu k nesocialistickým zemím počítá osmý pětiletý plán s růstem obratu o 15 %, přičemž má dojít k podstatné změně struktury vývozu. Výrazně se zvyšuje vývoz zpracovatelského průmyslu, zejména strojírenství, a to o 47 %. Naproti tomu má dojít k poklesu vývozu surovin o 14 %. Nutnost snižovat vývoz surovin a poskytovat nové úvěry spojené s vývozem a dlouhodobým zajišťováním paliv a surovin a pokračovat ve splácení dříve přijatých úvěrů ve volných měnách vyžaduje maximální hospodárnost a zhodnocování dovozu.

I pro nás platí - ba dokonce ve zvýšené míře - že efekty ze zapojení do mezinárodní dělby práce získává pouze ta ekonomika, která se včas přizpůsobuje tendencím ve světovém vědeckotechnickém rozvoji a koncentruje svůj výzkumný potenciál a progresívní technologie na vybraný sortiment výrobků, které mají naději na velmi dobré a trvalejší umístění na světových trzích.

V nových podmínkách světové ekonomiky i v etapě nové kvality socialistické ekonomické integrace vystupuje proto zvlášť naléhavě do popředí nutnost zúžit vyráběný sortiment.

Exportér - výrobce už nemůže být chápán jen jako producent deviz. Musí se stát činitelem efektivního utváření moderní výrobní struktury prostřednictvím hlubší specializace v mezinárodních hospodářských vztazích. Proto se k podpoře efektivní modernizace výroby a zvýšení její technické úrovně a rozšíření vzájemně výhodné spolupráce mezi našimi podniky a firmami v nesocialistických zemích počítá s širším využíváním kooperací a licenční politiky.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, prosazení všestranné intenzifikace cestou vědeckotechnického pokroku, strukturálních změn, novým charakterem naší účasti v mezinárodní dělbě práce mění kvalitativně požadavky na investiční rozvoj v osmé pětiletce, jeho zaměření a strukturu.

Priorita technické modernizace naší výrobní základny se stává základní linií aktivní investiční politiky. Je to vyjádřeno zvýšením objemu strojů a zařízení o 35 % oproti sedmé pětiletce a snížením objemu stavebních prací o 6 %.

Je známo, že investiční výstavba je dlouhodobým problémem našeho národního hospodářství, a to z řady subjektivních i objektivních příčin. Plánovací orgány jsou vystaveny obrovskému tlaku požadavků na investice ze strany ministerstev a krajských národních výborů a tyto zase tlaku výrobních hospodářských jednotek, podniků a národních výborů všech stupňů. O tom svědčí např. to, že v návrzích hospodářských plánů pro osmou pětiletku investoři uplatňovali proti směrnici u nově zahajovaných investic dalších 200 mld. Kčs, tj. téměř o 60 % více.

Většina požadovaných investic má nadále extenzívní charakter. Při posuzování efektivnosti investiční výstavby musíme trvat důsledně na tom, aby nové investice byly svou technickoekonomickou úrovní v době uvedení do provozu srovnatelné s obdobnými kapacitami ve světě. Přísně musí být respektována kritéria národohospodářské efektivnosti a rychlé návratnosti vynaložených prostředků. Investice, které je nesplňují a nejsou společensky nezbytné, nesmí být povolovány.

Investiční výstavba je jedním z nejslabších míst efektivního fungování našeho národního hospodářství. Na 4. zasedání ústředního výboru komunistické strany byl nedobrý stav v investiční výstavbě podroben kritice s požadavkem komplexního řešení dlouhodobých nedostatků.

Rozhodující rozsah investic bude směrován do základních odvětví národního hospodářství a na posilování strukturálních změn. Investiční prostředky do výrobní sféry jsou určeny zejména na rozvoj elektroniky, kvalifikované chemie, vybraných oborů strojírenství, spotřebního a potravinářského průmyslu a na strukturální změny uvnitř palivoenergetického komplexu a na modernizaci hutnictví. V nevýrobní sféře jsou preferovány potřeby ekologie, zdravotnictví a komplexní bytové výstavby. Investice do elektrotechnického průmyslu se zvyšují proti sedmé pětiletce na dvojnásobek, do chemického průmyslu téměř o 40 %, na dopravu a spoje o 17 %, do potravinářského průmyslu o více než 25 % a do jaderné energetiky o 72,5 %.

Hospodářské organizace mohou mimo investic, které jim byly stanoveny státním plánem, využít zhruba 33 mld. Kčs na pořizování investic na devizově návratný úvěr, na devizovou a finanční zainteresovanost a na pořizování jednoúčelových strojů.

Součástí úsilí o zvýšení technické úrovně výrobní základny jsou úkoly ve vyřazování a likvidaci opotřebených a odepsaných základních prostředků. Rozsah takto vyřazených strojních základních prostředků má být oproti sedmé pětiletce vyšší v průmyslu o 64 %, ve stavebnictví o 53 %, v zemědělství o 93 % a více než dvojnásobný u strojírenských resortů. Přesto by vyřazování mělo být rozsáhlejší a mělo by být rozšířeno na ekonomicky vysoce neefektivní základní prostředky, zejména na celé morálně zastaralé výrobní linky.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zdroje, které mají být získány urychlením tvorby národního důchodu, jsou základem pro růst životní úrovně. Osobní spotřeba se má zvyšovat více než dvojnásobným tempem ve srovnání se sedmou pětiletkou a společenská spotřeba o 22 %.

Rozhodujícím základem růstu životní úrovně budou peněžní příjmy obyvatelstva, které se za pět let zvýší zhruba o 15 %. Hlavní podíl připadá na příjmy z mezd.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP