Úterý 24. června 1986

Úterý 24. června 1986

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno:

195 poslanců Sněmovny lidu

71 poslanec Sněmovny národů zvolený v České socialistické republice

72 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci Sněmovny lidu: Brabenec, Kliha, Laco, Pitra, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice: Balánová, Dvořák, Gerle, Mevald

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice: Konvit, Kožík, Šimúth

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci a hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji druhou společnou schůzi V. volebního období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Jménem všech přítomných co nejupřímněji vítám především generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.) Vítám i další vedoucí funkcionáře ústředního výboru Komunistické strany Československa, představitele orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran.

Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Vítám dnes v našem federálním parlamentě i hojně zastoupené členy pražského diplomatického sboru. (Potlesk.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, prezident Československé socialistické republiky oznámil předsednictvu Federálního shromáždění, že přijal 13. června t.r. demisi vlády Československé socialistické republiky a dne 16. června t.r. podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci jmenoval novou vládu:

JUDr. Lubomíra ŠTROUGALA předsedou vlády Československé socialistické republiky

doc. ing. Rudolfa ROHLÍČKA, DrSc. prvním místopředsedou vlády ČSSR

Josefa KORČÁKA místopředsedou vlády ČSSR

prof. JUDr. Petra COLOTKU, CSc. místopředsedou vlády ČSSR

ing. Ladislava GERLEHO, CSc. místopředsedou vlády ČSSR

ing. Pavla HRIVNÁKA místopředsedou vlády ČSSR

akademika Karola LACA místopředsedou vlády ČSSR

dr. Mateje LÚČANA místopředsedou vlády ČSSR

doc. PhDr. Jaromíra OBZINU, DrSc. místopředsedou vlády ČSSR a předsedou Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj
ing. Svatopluka POTÁČE místopředsedou. vlády ČSSR a předsedou Státní plánovací komise

ing. Miroslava TOMANA, CSc. místopředsedou vlády ČSSR a ministrem zemědělství a výživy ČSSR

ing. Bohuslava CHŇOUPKA ministrem zahraničních věcí ČSSR

generálplukovníka ing. Milána VÁCLAVÍKA ministrem národní obrany ČSSR

dr. Vratislava VAJNARA, CSc. ministrem vnitra ČSSR

ing. Jaromíra ŽÁKA ministrem financí ČSSR

ing. Bohumila URBANA, CSc. ministrem zahraničního obchodu ČSSR

ing. Miloslava BOĎU ministrem práce a sociálních věcí ČSSR

ing. Vlastimila EHRENBERGERA, CSc. ministrem paliv a energetiky ČSSR

ing. Eduarda SAULA ministrem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

ing. Ladislava LUHOVÉHO, CSc. ministrem všeobecného strojírenství ČSSR

prof. ing. Milana KUBÁTA, DrSc. ministrem elektronického průmyslu ČSSR

ing. Vladimíra BLAŽKA ministrem dopravy ČSSR

ing. Jiřího JÍRU ministrem spojů ČSSR

dr. Františka ONDŘICHA ministrem-předsedou Výboru lidové kontroly ČSSR

doc. Michala SABOLČÍKA, DrSc. ministrem-předsedou Federálního cenového úřadu

ing. Vladimíra JANZU ministrem-místopředsedou Státní plánovací komise.

Dovolte mi, abych jménem všech poslanců nově jmenovaným členům vlády upřímně blahopřál a popřál jim mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci. (Potlesk.)

Prosím vás, soudružky a soudruzi poslanci, abyste vyslechli informaci o činnosti orgánů Federálního shromáždění od první schůze sněmoven.

Předsednictvo Federálního shromáždění a předsednictva sněmoven projednala na ustavujících schůzích organizační záležitosti, přípravu dnešní společné schůze obou sněmoven a plán hlavních úkolů na II. pololetí t.r. Na svých druhých schůzích projednala předsednictva sněmoven a předsednictvo Federálního shromáždění zejména dokument "Úkoly Federálního shromáždění ČSSR po XVII. sjezdu KSČ".

Výbory sněmoven se sešly v předminulém týdnu na samostatných schůzích, aby zvolily místopředsedy a ověřovatele výborů. Na společných schůzích projednaly zejména svou přípravu na dnešní společnou schůzi sněmoven, vyslechli informace o poznatcích a zkušenostech z práce výborů za IV. volební období a o zaměření činnosti do konce roku 1986.

Má někdo z vás k přednesené zprávě dotaz nebo připomínku? (Ne.) Sněmovny berou zprávu na vědomí.

Počítač v této chvíli uvádí tuto přítomnost v zasedací síni:

ve Sněmovně lidu 189 poslanců, ve Sněmovně národů 69 poslanců zvolených v České a 71 poslanec zvolený ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou podle článku 40 ústavního zákona o československé federaci usnášení schopné.

Předsednictvo Federálního shromáždění podle § 58 odstavce 2 písmena b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění svolalo druhou společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů a navrhuje projednat jediný bod: "Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky".

Návrh se předkládá v souladu s článkem 69 ústavního zákona o československé federaci, který stanoví:

"Vláda Československé socialistické republiky je povinna po svém jmenování předstoupit před Federální shromáždění na jeho nejbližší schůzi, předložit mu svůj program a požádat je o vyslovení důvěry."

Má někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínky k návrhu předsednictva Federálního shromáždění? (Nikdo.) Není tomu tak.

Můžeme tedy o návrhu hlasovat.

Nejdříve prosím poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva Federálního shromáždění? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu jednomyslně souhlasí s návrhem předsednictva Federálního shromáždění.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva Federálního shromáždění? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

I Sněmovna národů vyslovila souhlas jednomyslně.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny souhlasí s navrženým pořadem společné schůze.

Soudružky a soudruzi poslanci, podle článku 48 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci skládá poslanec Federálního shromáždění na schůzi své sněmovny, které se poprvé účastní, poslanecký slib. Slib do rukou předsedy Sněmovny lidu dnes složí poslankyně Mária Bušíková, která se nemohla zúčastnit ustavující schůze sněmovny. Prosím poslankyni Bušíkovou, aby předstoupila před předsednickou tribunu. (Shromáždění povstává, poslankyně Bušíková předstupuje ke složení slibu.)

(Předseda FS A. Indra čte slib.)

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslankyně SL M. Bušíková: Sžubujem.

(Shromáždění usedá.)

Předseda FS A. Indra: Podle schváleného pořadu, soudružky a soudruzi, nyní projednáme

Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky podle článku 69 ústavního zákona o československé federaci.

Prosím předsedu federální vlády soudruha Lubomíra Štrougala, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSSR L. Štrougal: Vážený soudruhu generální tajemníku, prezidente Československé socialistické republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Vláda Československé socialistické republiky mne pověřila, abych vám, poslancům nejvyššího zákonodárného sboru, v souladu s ústavním zákonem o československé federaci předložil k posouzení návrh programu činnosti pro příští pětileté období a současně vás požádal o důvěru a podporu při plnění povinností vlády.

Program federální vlády je koncipován tak, aby zabezpečoval plnění závěrů a usnesení XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Soustřeďujeme se především na realizaci dlouhodobé strategické linie sjezdu - urychlit sociálně ekonomický rozvoj země v zájmu dokonalejšího uspokojování hmotných a duchovních potřeb našeho lidu, v zájmu zvýšení našeho příspěvku k dalšímu růstu síly a autority socialistického společenství.

Hlavní směry činnosti vlády budou proto zahrnovat řešení naléhavých úkolů intenzifikace našeho hospodářství jako nositele efektivní tvorby zdrojů a základního předpokladu pro všestranný rozvoj celé naší společnosti.

Spolu s tím budou v popředí pozornosti vlády otázky dalšího rozvoje vzdělanosti, výchovy, kultury a umění jako důležitých faktorů utváření socialistického způsobu života.

Mezi základní úkoly federální vlády budou samozřejmě patřit i otázky upevňování socialistické státnosti, rozvoje socialistické demokracie, zkvalitňování našeho právního řádu a přísné dodržování zákonnosti.

Za velmi významnou součást své činnosti považujeme trvalou péči o upevňování obranyschopnosti našeho státu, aktivní účast Československa v koordinované mírové politice zemí socialistického společenství a prohlubování přátelství a všestranné spolupráce se Sovětským svazem a ostatními bratrskými zeměmi.

Federální vláda vychází z toho, že k závěrům a usnesením XVII sjezdu Komunistické strany Československa se přihlásily ostatní politické strany, orgány a organizace Národní fronty, a že je souhlasně přijala naprostá většina našeho lidu. Svědčí o tom i výsledky nedávných voleb do zákonodárných sborů a národních výborů všech stupňů.

Tento přesvědčivý důkaz důvěry v politiku KSČ a Národní fronty nás zavazuje učinit všechno pro důsledné splnění stanovených cílů a záměrů.

Výsledky našeho společného úsilí slouží pracujícímu člověku. Socialismus nemá a nemůže mít vyšší cíl, než je zdokonalování podmínek pro plný a všestranný rozvoj jeho osobnosti, pro jeho spokojený život.

Ve své další práci se chceme opírat o všechno pozitivní, co bylo v této zemi vykonáno a co se osvědčilo. Se stejnou rozhodností hodláme překonávat to, co se už přežilo a vyčerpalo, co dnešním potřebám nevyhovuje a stává se brzdou.

Vláda si je vědoma, že naše plány a programy mohou být úspěšně splněny jen tehdy, jestliže každý přispěje ke společnému dílu aktivně a podle svých nejlepších sil.

Soudružky a soudruzi poslanci, k urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší země musí rozhodujícím dílem přispět ekonomická sféra - naše národní hospodářství.

Proto také hlavní pozornost federální vlády, její hospodářsko-organizátorská, politicko-výchovná a kontrolní činnost bude soustředěna k zabezpečení úkolů vyplývajících z Hlavních směrů pro léta 1986-1990 a výhledu do roku 2000.

Z tohoto hlediska považuje federální vláda za svůj nejbližší úkol dopracovat a schválit návrh osmého pětiletého plánu tak, aby jeho charakter, zaměření a parametry odpovídaly sjezdovým direktivám. To platí zejména o dynamice tvorby a užití národního důchodu, o nové kvalitě jeho růstu, založené na podstatném zvyšování společenské produktivity práce.

Budeme důsledně vyžadovat, aby ministerstva, ústřední orgány, VHJ, všechny podniky a organizace ve svých hospodářských plánech plně respektovaly závazné úkoly, normativy a technicko ekonomické parametry a spolehlivě zabezpečily stanovené úkoly a potřebné výsledky.

Takovýto přístup uplatňujeme již při plnění úkolů letošního roku, stejně tak jako při probíhající přípravě plánu na rok 1987. Těm organizacím, které letos uspokojivě nesplní zvláště kvalitativní ukazatele, nebudeme vzniklé schodky tolerovat. Musí prostě počítat s tím, že o to budou vyšší úkoly v příštích letech.

Jinak se s obtížností přechodu na intenzifikaci ekonomiky a úkoly 8. pětiletky prostě nevyrovnáme. První poznatky z dosavadní realizace plánu na rok 1986 to potvrzují. Na jedné straně sice pokračuje růst hmotných zdrojů, ale na druhé straně řada organizací neplní zvláště kvalitativní ukazatele, snižování materiálových nákladů, efektivnost i úkoly ve vývozu. Setrvává také napětí v dodavatelsko-odběratelských vztazích, nedostatečná plynulost výroby a materiálně technického zásobování. Vláda proto připravuje provedení kritické analýzy výsledků za I. pololetí t. r. a přijetí konkrétních opatření ke splnění státního a hospodářských plánů v roce 1986.

Současně se zabezpečováním těchto úkolů považuje federální vláda za nutné pokračovat v pracích na dlouhodobém výhledu sociálně ekonomického rozvoje do roku 2000, jehož součástí bude i příprava deváté pětiletky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP