Pondělí 21. prosince 1970

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem súdruhovi poslancovi Burgerovi. Slovo má poslanec J. Šimon.

Poslanec ing. J. Šimon:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Plán na rok 1970 se sestavoval za mimořádných podmínek. Vycházeli jsme z chaotického stavu let 1968 a 1969 a neměli jsme dostatek spolehlivých podkladů. Je třeba ovšem naprosto reálně ohodnotit, že tento plán se v průběhu roku realizoval také za mimořádných podmínek. Teprve jeho dynamickým plněním a překračováním se vytvořily proporce tam, kde fakticky v plánu na rok 1970 řada věcí nebyla v proporcích dotažena.

Vzpomeňme v celé oblasti palivo-energetické bilance, uveďme problémy vývozu a dovozu a řadu dalších problémů. Pracující, kteří pod vedením KSČ skutečně svou iniciativou vytvořili prostor pro normalizaci v oblasti ekonomiky, chtějí i v roce 1971 určitě pomoci v dokončení celkové normalizace politické i ekonomické. Je ovšem třeba, abychom my sami viděli, jak to bude obtížné, jak to bude těžké, a včas také vytvářeli podmínky pro plnění úkolů roku 1971.

Plán na rok 1971 vychází z dosažené skutečnosti a nezbytně vyžaduje kontinuitu způsobu zajišťování zejména v palivo-energetickém bloku. To, že havíři nasazují soboty a neděle, dělají přes čas, že stejně v oblasti energetiky, dopravy, textilu, v hutních provozech pracující mimořádnými směnami zabezpečují plnění plánu a jeho překračování, to musí bezpodmínečně pokračovat minimálně v prvním čtvrtletí roku 1971 a v řadě odvětví celý rok 1971 - a v palivech a energetice pravděpodobně celou pětiletku.

Proto musíme také chápat, že toto úsilí musí být podpořeno zájmem centrálních míst, vlády a příslušnými podmínkami hmotné zainteresovanosti, aby nám do těchto ohrožených míst lidé vůbec byli ochotni jít pracovat. Vytvořit normální podmínky anebo podmínky k normalizaci, to bude velmi obtížný úkol. My musíme také normalizovat chod výroby a celého národního hospodářství a normalizovat řízení a vytváření podmínek pro tento normální chod národního hospodářství.

Předpokládám, že 50. výročí založení strany, které budeme slavit v příštím roce, vytvoří důstojný rámec pro to, abychom se pokusili splnit nejenom plán roku 1971, ale vytvořit k tomu základní podmínky. Pokusit se o změnu celkové kvantity iniciativy v kvalitu trvalých hodnot v celém reprodukčním procesu, nebo-li vytvořit podmínky pro normální chod, i když v plném rozsahu se nám to v roce 1971 nemůže podařit. Úkoly socialistické racionalizace musí cítit všechny složky našeho života od vlády až po vedení dílen, každý pracující ve výrobě, zemědělství a na všech úsecích našeho života. Nevytvoříme-li my z hlediska centrálního řízení podmínky pro normální chod výroby, alespoň přijatelné podmínky v příkonu elektrické energie, dodávkách paliv, surovin, pracovních sil atd., pak přirozeně iniciativa lidí může jen v jistých okamžicích pomoci řešit tyto disproporce. Jinak ovšem vytváříme v převážné míře pro pracující dole nepřekonatelné překážky pro plnění plánu a co je nejhorší, připouštíme ztráty drahých kapacit, zejména v lidech, strojích a unikátních zařízeních. Proto bude i úlohou centra, vytvářet podmínky pro práci v podnikové sféře, citlivě sledovat vývoj a vždy předvídat včas a odstraňovat překážky, které se příslušnými potížemi v průběhu plánu projeví. To heslo, které bylo raženo na plénu ÚV KSČ "čelem k masám", musí se projevit i v důkladném řízení ekonomiky v souladu se životem a chodem celého národního hospodářství.

Poslední moje poznámka je z oblasti socialistické racionalizace, jejího komplexu a zejména zajištění trvalých hodnot pro normální život v pětiletce a pro budoucnost, o které musíme všemi silami usilovat. Jde tedy o to, aby všechna racionalizační opatření se promítala do technických norem, tzn. tedy do norem spotřeby materiálu, spotřeby energie a přirozeně také i do výkonových norem. My dobře víme, že v průběhu let 1968-1969 se projevila liberalizace a snaha po různých rehabilitacích také v různých nadstavbách výkonových norem a proto dnes, když počítáme prostý součet potřebných normominut a normohodin na výrobek, dostáváme se do astronomických počtů pracovních sil a jsme trvale pod tlakem, že v každém závodě chybí pracovní síly a že tudíž není reálné normálními prostředky zabezpečovat plán. To je třeba dát do souladu jako trvalou hodnotu a výsledek racionalizačního opatření a mimořádného úsilí za podpory všech politických i státních orgánů, abychom vytvořili alespoň přijatelné normální podmínky pro chod naší ekonomiky.

Pro návrh zákona budu hlasovat a dám všechny síly pro to, abychom jeho realizaci probojovali v život.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem poslancovi Šimonovi. Ako posledný sa písomne prihlásil súdruh poslanec Koníček.

Poslanec Fr. Koníček:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Návrh zákona o úkolech státního plánu rozvoje a státního rozpočtu čs. federace na příští rok je třeba posuzovat ze zorného úhlu nároků, jež před celou naší společností vytyčilo prosincové plénum ÚV KSČ.

Před několika málo dny se na zasedání předsednictva ÚV Národní fronty ČSSR s těmito závěry ztotožnili i zástupci druhých politických stran a jednotlivých organizací sdružených v Národní frontě. Vyjádřili odhodlání spolupodílet se na realizaci přijatých závěrů, neboť odpovídají zájmům všeho našeho lidu. Pro naše záměry pro příští rok je charakteristické, že chceme maximálně využít rezerv, jež v naší ekonomice nesporně existují jako výsledek předchozího vývoje. Tyto rezervy spočívají např. v nedostatečném využívání základních fondů. Stačí připomenout, že už po léta stagnuje nebo dokonce klesá úroveň směnnosti v našem průmyslu a na druhé straně se vznášejí neustále nové a nové nároky na investice. Rezervy existují i v hospodaření s palivy, energií i různými surovinami. Také materiálová náročnost výroby je vysoká. Stojíme na jednom z čelných míst ve světových tabulkách výroby oceli na obyvatele, ale strojírenské závody si naříkají na nedostatek materiálu. Obdobně je nutné také poukázat na rezervy v hospodaření s lidskou silou. V našem národním hospodářství pracuje zhruba 7 mil. občanů a zdroje volných pracovních sil jsou prakticky vyčerpány. Do budoucna máme chtě nechtě počítat s nižšími přírůstky pracovních sil, zejména v České socialistické republice. Za těchto podmínek je prosazování účelné organizace práce a plného využívání pracovní doby skutečně prvořadým požadavkem dne.

Návrh zákona plně odpovídá zájmům dalšího rozvoje naší socialistické společnosti. Jménem Klubu poslanců Federálního shromáždění, členů Československé strany lidové sděluji, že jsme se jednomyslně rozhodli hlasovat pro návrh zákona.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem poslancovi Koníčkovi. Tým boli vyčerpané prihlášky do rozpravy. Praje si ešte niekto slovo? Nikto. Vyhlasujem teda rozpravu za skončenú.

Pýtam sa podpredsedu vlády ČSSR súdruha Ing. Václava Hůlu, či si praje slovo? Nie. Ďakujem.

Pýtam sa ministra financií ČSSR súdruha Ing. Rohlíčka, či zaujme stanovisko k diskusným vystúpeniam poslancov. Nie. Ďakujem.

Pýtam sa, či si praje slovo spravodajca poslanec Ing. Červený? Nie.

Praje si slovo spravodajca Ing. Ptáček? Nie.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu, pre ktoré podža ustanovenia čl. 42 ods. 2 písm. b/ a e/ ústavného zákona o čs. federácii platí zákaz majorizácie. Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne žudu, ktorých je teraz prítomných 206.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Za zákon hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne žudu. Konštatujem, že Snemovňa žudu zákon schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov, zvolení v Českej socialistickej republike, ktorých je teraz prítomných 42.

Kto z poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

S návrhom zákona súhlasí väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Prosím teraz o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, ktorých je prítomných 41.

Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Ďakujem.

Kto je proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Pretože za zákon hlasovala väčšina všetkých poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, Snemovňa národov zákon schválila.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie Snemovne žudu a Snemovne národov konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o ciežoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republiky a o štátnom rozpočte čs. federácie na rok 1971.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Tým sme vyčerpali program 6. spoločnej schôdzky Snemovne žudu a Snemovne národov. Upozorňujem členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, že sa hneď po skončení spoločnej schôdzky snemovní bude konať v obrazárni Pražského hradu schôdzka Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, na ktorej budú vyhlásené prijaté zákony.

Na záver ďakujem poslancom obidvoch snemovní, ktorí s pochopením, pracovnou obetavosťou a aktívnym přístupom prispeli k zvládnutiu obsahovo i časovo tak náročnej úlohy, akou bola príprava schôdzok Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov.

Želám vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, zaslúžený odpočinok a hlavne mnoho zdravia, osobnej spokojnosti a pracovných úspechov v roku 1971.

Vyhlasujem spoločnú schôdzku Snemovne žudu a Snemovne národov za skončenú. /Potlesk./

/Jednání ukončeno v 17.25 hod./.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP