Pondělí 21. prosince 1970

Vychádzajúc z tejto skutočnosti i z náročných úloh na rok 1971 domnieva sa Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu, že v záujme realizácie úloh roku 1971 bude potrebné vyvinúť maximálne úsilie na všetkých stupňoch riadenia i priamo v jednotlivých požnohospodárskych, nákupných a potravinárskych podnikoch, mobilizovať všetky dostupné vnútorné rezervy v čo najširšom meradle, podnecovať iniciatívu a aktivitu pracujúcich na všetkých požnohospodárskych úsekoch.

Za najzávažnejšie miesto v pláne na rok 1971 - pokiaž ide o požnohospodárstvo a výživu - s ktorým sú spojené najzávažnejšie riziká, považujem tieto hlavné otázky.

Prvým takýmto problémom je zabezpečenie plánovaného objemu výroby mäsa a mlieka vo vzťahu predovšetkým k existujúcej krmovinovej základni. Ak máme vyrobiť o 40 tis. ton jatočných zvierat v živej váhe a zhruba o 200 až 220 mil. litrov mlieka viac, než sa očakáva tohtoročná skutočnosť, znamená to teda vežmi racionálne a efektívne využiť každý kilogram jadrových i ostatných krmív. Veď aj napriek tomu, že sa dovezie o 260 000 ton zrnín viac, nie je plne zabezpečená krmná bilancia v jadre pre plánované úlohy v živočíšnej výrobe. V praxi to znamená vyrobiť s menej krmivami viac mäsa.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu odporúča preto, aby príslušné orgány prijali ďalšie nutné opatrenia, ako napr. opatrenia na zvýšenie výroby zrnín, najmä jačmeňa a kukurice v roku 1971, na racionálne využívanie a reguláciu v používaní zdrojov centrálneho fondu krmív a pod. Za mimoriadne dôležité považujeme, aby sa zabezpečilo potrebné množstvo kvalitných komponentov do kŕmnych miešaniek, t. j. živočíšnych múčok a pokrutín, a tým aj dodržiavanie technologickej disciplíny pri ich výrobe. Takisto bude pritom dôležité, aby požnohospodárske podniky čo najefektívnejšie zhodnotili relatívny dostatok objemových krmív pre dobytok, ktorých úroda bola tohto roku dobrá, ako aj jadro, ktoré neprejde výrobňou a miešarňou krmív.

V budúcom roku vzrastú dodávky priemyslových hnojív do požnohospodárstva a ich spotreba v porovnaní s úrovňou tohto roku sa zvýši asi o 10-12 kg čistých živín na jeden hektár požnohospodárskej pôdy. To je vežký klad a požnohospodári to bez výnimky vežmi privítajú. Chceli by sme však upozorniť na dva závažné problémy. O obidvoch problémoch sa už často hovorilo, no napriek tomu treba o nich hovoriť i ďalej.

Za prvé: pôjde o to, aby sa neopakovali výkyvy v dodávkach priemyslových hnojív, pokiaž ide o ich objem, štruktúru, kvalitu i časové rozloženie. Tieto veci boli a sú často predmetom oprávnených kritík zo strany požnohospodárskych podnikov.

Za druhé: je stále ešte nedostatok vápenatých hnojív, ktorý má za následok nižšie využitie ostatných priemyslových hnojív. Pritom ide o hnojivo, ktorého máme dosť z vlastných zdrojov. V posledných štyroch rokoch dostalo naše požnohospodárstvo o 36% priemyslových hnojív viac. Naproti tomu poklesla dodávka mletých vápencov až o 40%. Tým sa stáva, že sa predovšetkým fosforečné hnojivá použité v kyslých pôdach zvrhávajú na kyslé fosfáty, a tak sa znehodnocujú. Domnievame sa, že by Federálny výbor pre priemysel a ministerstvá stavebníctva mali znova preveriť možnosti ako zvýšiť ich výrobu a zabezpečiť plnú potrebu pre všetky požnohospodárske závody.

Najzávažnejšia situácia je v oblasti dodávok požnohospodárskej techniky. Hoci boli traktory, ako aj ďalšie potreby pre požnohospodárstvo zahrnuté do záväzných plánovacích bilancií, zostáva úroveň ich dodávok nielen pod požiadavkami požnohospodárskych podnikov, ale dokonca aj pod úrovňou ich prostej reprodukcie. Podža súčasného stavu rokovania nie je zabezpečená dodávka traktorov a iných požnohospodárskych strojov ani čo do množstva, ani čo do skladby.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu považuje požiadavky požnohospodárskych podnikov na dodávku mechanizačných prostriedkov za minimálne a za opodstatnené. Poukazuje na uznesenie snemovne prijaté v novembri tohto roku k správe o plnení plánu na rok 1970 a domnieva sa, že je v silách československého priemyslu v rámci ďalších rokovaní maximálne uspokojiť požiadavky požnohospodárstva.

V oblasti investičnej výstavby sa čiastočne vyhovelo požiadavke rezortov i nášho výboru, aby sa vzhžadom na špecifické podmienky nelimitovala investičná výstavba pre požnohospodárstvo, pre štátny i družstevný sektor. To znamená, že sa plánom na rok 1971 určia limity len pre štátne požnohospodárske organizácie. Pre JRD a spoločné družstevné podniky bude rozpis plánu v investičnej výstavbe mať iba orientačný charakter.

Vzhžadom na to, čo sme uviedli, sme toho názoru, aby na jednotlivých stupňoch riadenia požnohospodárstva pri schvažovaní investičných zámerov bola ustanovená právomoc tak, aby bol zabezpečený vplyv najvyšších odvetvových orgánov na rozmiestňovanie vežkokapacitných stavieb.

V tejto súvislosti výbor pripomína, že je potrebné na úrovni centrálnych odvetvových orgánov v najbližšom období spracovať a schváliť koncepciu optimalizácie výstavby a oblastného rozmiestnenia vežkokapacitných objektov, najmä pre dobytok a ošípané s ciežom organizovane usmerniť výstavbu v súlade s odvetvovými a celospoločenskými záujmami. To znamená začať riadiť investičnú a technickú politiku v požnohospodárstve z centra.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu ďalej konštatuje, že centrálne riadiace orgány požnohospodárstva nespracovali dosial komplexný návrh rozvoja služieb pre odvetvie požnohospodárstva a výživy. Je toho názoru, že treba prednostne spracovať hlavne koncepciu zásobovania požnohospodárskych podnikov priemyslovými hnojivami vrátane ich aplikácie, optimálneho rozmiestnenia a koncentrácie skladov náhradných dielcov, využívania vysokovýkonných mechanizačných prostriedkov a ďalších rozhodujúcich úsekov.

Práce na tomto úseku treba na úrovni centrálnych orgánov pre riadenie požnohospodárstva a výživy urýchliť tak, aby sa stali súčasťou piatej päťročnice.

Stav pracovných síl v požnohospodárstve, na ktorý sme už poukázali, vyžaduje, aby najmä krajské a okresné články riadenia požnohospodárstva venovali zvýšenú pozornosť rekonštrukciám maštažných objektov v záujme zvýšenia produktivity práce v živočíšnej výrobe.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu poukazuje tiež na to, že ani v potravinárskom priemysle rozsah otváraných stavieb nevytvára v zásade priestor pre žiadúce urýchlenie modernizácie.

V oblasti plánu práce a mzdovej regulácie sa v podstate nevyhovelo požiadavkám, ktoré uplatňovali rezorty a ktoré odporúčal aj náš výbor. Plán na rok 1971 umožňuje použiť namiesto všeobecne platného ukazovateža realizovaných výkonov iný diferencovaný ukazovatež. Bude teda možné v regulácii mzdových nákladov v štátnych hospodárskych organizáciách uplatniť dosial používané výkony.

Súhlasíme s tým, že fond odmien, najmä podiely na hospodárskych výsledkoch, určí plán aj pre štátne požnohospodárske organizácie, systém regulácie vo vzťahu k zisku, ktorý bude celoštátne platný. Počet pracovníkov pre požnohospodárstvo a potravinársky priemysel nebude direktívne limitovaný.

Výbor oceň je rýchlejší rast priemerných miezd pracovníkov v požnohospodárstve než v ostatných úsekoch národného hospodárstva. V Českej socialistickej republike je to 3,5% oproti 2,5%, v Slovenskej socialistickej republike je to 3,7% oproti 2,8% priemeru celého národného hospodárstva. Tým dôjde k ďalšiemu zblíženiu odmien medzi požnohospodárstvom a priemyslom.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu by chcel ďalej poukázať na to, že úprava sociálneho zabezpečenia rožníkov v pláne na rok 1971 nie je zapracovaná vzhžadom na uznesenie vlády Československej socialistickej republiky č. 165/1970 o schválení smerníc pre vypracovanie návrhu vykonávacieho národohospodárskeho plánu na rok 1971, ktoré ustanovujú nerátať v pláne na rok 1971 s realizáciou sociálneho programu, o ktorom sa uvažuje v smernici pre vypracovanie piateho päťročného plánu.

Pokiaž ide o bytovú výstavbu, bude podža rozhodnutia vlády ČSSR nová bytová výstavba otváraná počínajúc rokom 1971 zásadne v rámci plánu národných výborov s výnimkou bytovej výstavby pre odvetvie požnohospodárstva, ktorá sa vykonáva podža plánu a rozpočtu ministerstiev požnohospodárstva a výživy. V pláne na rok 1971 sa predpokladá realizácia bytovej výstavby za 378 mil. Kčs, čo je asi o 11% menej než skutočnosť tohto roku.

Výbor Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu je ďalej toho názoru, že na všetkých stupňoch riadenia požnohospodárstva a výživy je žiadúce zamerať všetko úsilie na kvalitný rozpis záväzných úloh limitov a spoločenských priorít a na ich zapracovanie do podnikových plánov hospodárskych organizácií požnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Výbor odporúča vysloviť súhlas s plánom na rok 1971, aj keď si je vedomý, že úlohy kladené na požnohospodárstvo a výživu v roku 1971 sú vežmi náročné a vyžadujú ešte mnoho úsilia, aby potreby zo strany dodávatežských odvetví boli v požadovanej miere zabezpečené.

Vážené súdružky a súdruhovia, s predloženým vládnym návrhom zákona súhlasíme a všetci budeme zaň hlasovať.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem súdruhovi Žilinskému. Slovo má teraz Oldřich Burger a pripraví sa poslanec Josef Šimon.

Poslanec O. Burger:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci. V těchto dnech, kdy projednáváme řadu závažných zákonů, bylo již řečeno, že je třeba na základě nabytých zkušeností upevňovat a rozvíjet integrující úlohu federace zvláště v oblastech, kde jde o celostátní potřeby a zájmy všeho lidu.

V tomto smyslu je nutno zdokonalovat řízení jednotné československé ekonomiky, zejména posilováním úlohy centrálního plánu a funkce federálního rozpočtu. Jde tu o soubor opatření, která sledují další zvýraznění závaznosti národohospodářského plánu a jeho konkrétních a věcných ustanovení pro všechny stupně řízení, které mají podle úmyslu vlády vytvářet jednotný a nepřerušený regulační systém.

Zvláště bych rád zdůraznil, že působnost a závaznost národohospodářských plánů je opřena v našem řádu o legislativní formu, a že tu tedy nejde o nějakou směrnici či soubor pokynů, které mohou, ale nemusí být dodržovány, nýbrž že tu jde o zákon, jehož ustanovení jsou závazná jak pro všechny orgány a organizace tohoto státu, tak i pro všechny jeho občany, a že tedy tento zákon má být jimi naplňován a dodržován, řekl bych, do posledního písmene.

Jsme si ovšem všichni vědomi, že právě tyto zásady zákonné disciplíny v naší ekonomice a zásady příslušného principu demokratického centralismu byly v nedávném období v důsledku hazardní liberalistické dobrodružnosti pravicově zaměřených národohospodářů typu Oty Šika a oportunních politiků pošlapávány, znevažovány a zatlačovány z podvědomí pracujících a nahrazovány zdánlivě líbivými hesly liberalistického podnikání, zaměřeného k osobnímu prospěchu různých podnikavců a záměrně proti celospolečenské prospěšnosti. S přežitky těchto vlivů stále ještě v každodenní praxi zápasíme, i když se v posledním půldruhém roce mnohé a mnohé zlepšilo.

Naše vláda dovedla např. během léta t. r. zásadně rozřešit obtížný úkol úpravy služeb o volných dnech, zejména o volných sobotách. Uložila směrné úkoly a mnohé obory se ke vzájemné spokojenosti své i spoluobčanů dovedly úspěšně vyrovnat s povinností služeb ve prospěch naší veřejnosti. Přesto však ještě ledacos není tak zcela v pořádku, jak to náš život vyžaduje.

Uvedu konkrétní příklad, který je samozřejmě v různých variacích charakteristický: Ve Vysokém Mýtě je komunální opravna osobních automobilů a servis osobních vozů typu Škoda 100. Je to dobrá opravna, je fundována pracovitým ochotným a odborně zdatným personálem a v současné době se přístavbou o polovinu rozšiřuje. Tato opravna poskytuje dobré služby automobilistům nejen z místa a okolí, nýbrž rádi ji využívají i řidiči z větších dálek a také až z Prahy. Tato opravna v září a říjnu letošního roku zavedla sobotní servis, ale již po několika týdnech ho opět z rozhodnutí národního výboru zrušila, protože prý tam v sobotu nepřišla ani noha. Je to pochopitelné, protože lidé na tyto služby již nebyli nebo ještě nejsou zvyklí. Avšak jak chceme dosáhnout, aby si automobilista dal provést opravy svého vozu ve volném čase, když již nemá dovolenou a služby v sobotu nejsou v provozu. Na to asi funkcionáři národního výboru nemyslili.

Jiný palčivý problém je v zásobování prodejen jak zbožím denní potřeby, tak i nedostatkovým zbožím. Vláda v zájmu toho, aby vyhověla pracujícím ženám, zavedla prodlouženou prodejní dobu ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Co je to ale platné, když příslušné výrobní a obchodní organizace nezajistí na tuto dobu dostatek mléka, pečiva, masa a jiných potravin? A tak se správný záměr vlády míjí účinkem. Pracující žena musí nakupovat v pracovní době na úkor své společenské práce a navíc rostou požadavky na mzdy pracovníků obchodu. To jsou jen namátkové příklady.

Zůstává tedy v praktickém životě mnoho set variant podobných případů a záleží na operativnosti, iniciativě a řídících schopnostech všech vedoucích pracovníků a funkcionářů na všech pracovištích, aby je dořešili ve prospěch jak celé společnosti, tak i občanů, ať již jde o problémy obchodu, oprav, místní či dálkové dopravy, škol, nemocnic, lékáren, domovních a bytových správ, tedy problémy, kterým souborně říkáme pracovní disciplína, občanská a pracovní morálka, kázeň, výchova a vůbec lidské a občanské vztahy.

V této spleti problémů je však třeba zvláště řešit případy závažného porušování disciplíny. Jestliže totiž jsme na všech pracovištích a místech - zejména nyní, po otevřených a vážných slovech pronesených na posledním zasedání pléna ÚV KSČ - odhodláni řešit otázky diferenciace mezi dobrými pracovníky a ulejváky či bulači, mezi výkonnými pracovníky a melouchaři, a přitom z nekázně hodláme vyvozovat vůči takovým pracovníkům finanční a kádrové důsledky, pak se nesmí ústřední orgány, jako jsou oborová či generální ředitelství nebo resortní ministerstva republik či federace, zastavit ani před řešením tam, kde se i odpovědní funkcionáři dopustí zásadní nekázně vůči zákonům a vyhláškám, např. v cenách a dodržování cenové politiky nebo v porušování výrobních či stavebních plánů, technologie apod. Takovou činností je totiž společnost nejen silně hospodářsky poškozována, ale také značně demoralizována. Tím je poškozena zejména pracovní morálka v závodech a výchova mladých lidí. A jistá beztrestnost je pak přitažlivá či nakažlivá, neboť jsme se zatím do značné míry setkávali pouze s postihem organizace, ale nikoliv s postihem odpovědných pracovníků, ať již po stránce finanční či kádrové. A přece je dobře známo, že i případné vyvození důsledků přináší dalekosáhlou nápravu a růst odpovědnosti vůči zákonům.

Dovolte mi, abych závěrem vyjádřil i stanovisko Čs. strany socialistické k předloženému vládnímu návrhu zákona.

Naše strana se jednoznačně ztotožňuje se všemi myšlenkami, které jsou v návrhu zákona uvedeny. Jsme si přitom plně vědomi obtíží, které provázely naši ekonomiku v důsledku nekritických a mnohdy i z protisocialistických pozic vyvolávaných útoků proti systému centrálního řízení národního hospodářství, jehož výrazem je jednotné národohospodářské plánování.

Vycházíme z toho, že jednou ze základních přeměn, kterou vnesl socialistický řád do struktury společenské výroby, je převedení výrobních prostředků do rukou společnosti, které vytvořilo předpoklady a současně i nutnost centrálního řízení celospolečenských souvislostí. Jen při takovém řízení ekonomiky lze vytvořit podmínky pro nejúčinnější mobilizaci všech rezerv a rychlý vývoj národního hospodářství.

Plně souhlasíme se slovy soudruha Štrougala pronesenými na prosincovém zasedání ÚV KSČ, že úkolem plánu bylo a je postupně vytlačovat všechny prvky živelnosti a anarchie, obnovovat nezbytně základní proporce v tvorbě i rozdělení národního důchodu a odstraňovat abnormality v hospodářství. Proto podporujeme a budeme podporovat každé úsilí o obnovení a upevnění úlohy plánu jako základního nástroje řízení socialistického hospodářství.

Jsme si zároveň vědomi, že cílem plánu rozvoje a státního rozpočtu na rok 1971, který dnes Federální shromáždění přijímá, vyžaduje vytvořit příhodné klima pro jejich realizaci. To klade velké nároky na politickou a organizátorskou práci celé Národní fronty, vedené Komunistickou stranou Československa. K podílu na této práci se hlásíme i my, příslušníci Čs. strany socialistické. Proto budou poslanci této strany pro tento vládní návrh zákona hlasovat a podpoří všechno úsilí k jeho realizaci.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP