Pondělí 21. prosince 1970

V oblasti mzdovej politiky pripomínam slová predsedu vlády ČSSR súdruha Štrougala na decembrovom pléne ÚV KSČ, ktorý zdôrazňoval potrebu systematického prístupu k mzdovej prestavbe a jej experimentálneho vyskúšania v najbližších rokoch ako podmienky pre nastolenie poriadku aj v oblasti pracovných síl, pracovných noriem a správneho prístupu k riešeniu citlivých otázok mzdovej nivelizácie.

Stranícke a štátne orgány schválili plány a rozpočty na rok 1971. Po dnešnom prerokovaní a schválení týchto dokumentov v najvyššom zastupitežskom orgáne prejdeme do štádia zabezpečovania schváleného štátneho vykonávacieho plánu. Bude tu potrebné zvažovať variantné riešenie otvorených miest, zabezpečiť trvalé dopracovanie a v rámci toho optimalizáciu prijatých riešení. V tejto práci sa musíme plne oprieť aj o hospodársku sféru, ktorá napriek viacerým nedostatkom sa v zásade správne postavila k rozhodujúcim úlohám roku 1970 a patrí jej istotne aj vďaka za dobrý štart do záverečnej fázy konsolidačného úsilia.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia, máme za sebou prvý rok ciežavedomého, systematického, sústredeného úsilia o konsolidáciu nášho národného hospodárstva i života v našej spoločnosti. Vlastnými skúsenosťami môžeme potvrdiť, že sme prekonali najťažšie dôsledky rozkladu riadenia a disciplíny, obnovili sme štruktúru a základné nástroje socialistického systému riadenia národného hospodárstva, vrátili sme našim občanom narušené sociálne istoty a dôveru v budúcnosť. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú správnosť postupu ÚV KSČ v plnení konsolidácie národného hospodárstva.

Cesta, ktorú máme za sebou, nebola žahká. Bolo potrebné úrobiť rozhodné opatrenia proti živelnosti, proti rôznym špekuláciám. Krok za krokom bolo treba postupovať v upevňovaní plánovitého hospodárskeho rozvoja a v obnovovaní predošlým vývojom porušenej rovnováhy našej ekonomiky.

Po roku sústredeného úsilia možno jednoznačne konštatovať evidentné a pozitívne výsledky v konsolidácii pomerov na vnútornom trhu. Aj výsledky v číslach, ktoré tu boli uvedené, presvedčivo dokumentujú tento pozitívny vývoj. Plán na rok 1971 fixovaný potrebnou mierou direktivity dáva predpoklady, že rok 1971 bude znamenať pokračovanie v tomto vývoji.

Je však oblasť, kde výsledky konsolidačného procesu nášho národného hospodárstva v roku 1970 nie sú také, aby sme mohli byť spokojní s dosiahnutými výsledkami a s dnešným stavom, hoci je to oblasť, kde sa dajú viditežnejšie výsledky dosiahnuť iba v dlhšom časovom období. Je to oblasť investičnej výstavby. Dovožte mi vysloviť niekožko myšlienok alebo komentárov k tejto problematike.

Konsolidácia celkových pomerov v investičnej výstavbe je jednou z najdôležitejších úloh, ktorú sme riešili v roku 1970 a ktorú budeme musieť riešiť pre jej dlhodobosť aj v ďalších rokoch. Hoci povaha problémov v tejto oblasti je komplikovaná a ich zvládnutie si vyžiada dlhší čas, tohoročný vývoj plnenia investičných úloh nás oprávňuje k domnienke, že ciežavedomosť, ktorá tu musí byť prvoradá, postupne povedie k zlepšeniu stavu a k zvládnutiu úloh aj v tejto oblasti. Treba však prekonávať nešváry, ktoré sa znovu a znovu vyskytovali i v tomto roku. Treba konečne urobiť všetko, aby nastal zvrat, treba dosiahnuť to, aby sa plnili plánované objemy hlavne na rozhodujúcich stavbách. Nemôžeme ďalej pripúšťať, aby sa sústavne predlžovala doba výstavby, aby sa odďažovali termíny dokončovania stavieb.

Ilustrujem zlý stav v tomto smere na konkrétnom príklade. Len na Slovensku sa v roku 1970 nedokončí výstavba 10 stavieb z 27, ktoré boli v pláne na rok 1970 vytypované ako kžúčové a s ktorých kapacitou už tohoročný plán počítal. Stále trvá snaha investorov uchytiť sa za každú cenu vo výrobnom programe dodávatežských stavebných podnikov, hoci to má za následok, že sa začínajú stavby aj vtedy, keď nie sú vytvorené všetky podmienky pre ich hladký priebeh a dokončovanie v normálnej lehote.

Dôsledok možno znova doložiť príkladom z previerky, keď sa za päť rokov investičnej výstavby na 13 stavbách prestavalo z 2,9 mld Kčs rozpočtových nákladov len niečo nad 300 miliónov Kčs. O takú výstavbu nám tu istotne nemôže ísť.

Nepodarilo sa nám dosiaž odstrániť nezdravý zjav v bytovej výstavbe, kde sa podobne ako v minulých rokoch ťažisko dokončovania bytov presúva na posledné mesiace roka. Tak napr. len na Slovensku chýbalo koncom októbra do splnenia plánu dokončených bytov viac než 15 tisíc bytových jednotiek. Je len prirodzené, že "šturm" na konci roku prináša zníženú kvalitu, nekonečné spory o kolaudačných chybách, viazanie stavebných kapacít na ich odstránenie a oprávnenú nespokojnosť užívatežov bytov. Previerky, rozbory a kontroly odkryli v investičnom procese celý rad nešvárov, neporiadkov v evidencii, neoprávnené zvyšovanie rozpočtových nákladov, nízku úroveň investorskej a projektovej prípravy.

Svoje povinnosti často neplnia ani ústredné riadiace miesta, zodpovedné za investičnú výstavbu. Mohol by som citovať desiatky konkrétnych príkladov takého postupu. S takým vývojom treba sa aj v budúcom roku energicky vyporiadať.

Plán na rok 1971 značne obmedzuje limit rozpočtových nákladov novootváraných stavieb, podliehajúcich regulácii. A predsa ešte dochádza k paradoxnej situácii, keď mnohé akcie neboli včas a riadne projekčne pripravené, a preto boli zaradené len do rezervy plánu na rok 1971. Pritom ide o rozhodujúce štrukturálne akcie, ktoré musia ísť do výstavby. Zúčastnené orgány a organizácie istotne vyvinú potrebné úsilie, aby boli tieto rozhodujúce predpoklady ďalšieho rozvoja nášho národného hospodárstva včas vytvorené.

Úlohy znižovania rozostavanosti v roku 1971 sú vežké. Zostatok rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb má na konci roku 1971 klesnúť - uvádzam čísla zo Slovenska - o 5,7 mld Kčs. To vyžaduje, aby investori a dodávatelia zabezpečovali plánovaný postup výstavby na všetkých stavbách, hlavne na tých najdôležitejších, rozhodujúcich.

Preto aj plán pristupuje správne pri týchto stavbách k stanoveniu záväzných úloh pre investorov a dodávatežov. Pritom väčšiu pozornosť než v tomto roku musia investori a dodávatelia venovať včasnému odovzdávaniu plánovaných akcií v roku 1971 do prevádzky v určenom termíne. V komplexnej bytovej výstavbe musíme skrátiť lehoty výstavby bytov, lepšie koordinovať technickú a občiansku vybavenosť a zvýšiť kvalitu prác.

Vážené súdružky a súdruhovia, aj v oblasti investičnej výstavby musíme v roku 1971 rozvinúť a prehĺbiť systém riadenia investícií, ktorým by sa účinnejšie presadzovali a zabezpečovali ciele plánu. Znamená to zrýchliť a zhospodárniť investičný cyklus, prekonať nedostatky v uvádzaní dôležitých kapacít a základných fondov do prevádzky, stabilizovať rozpočtové náklady stavieb, štandard a ceny investičných prác a dodávok. Pritom treba sústrediť pozornosť na zabezpečenie bytovej výstavby pri dokončovaní i otváraní a investícií podmieňujúcich výstavbu bytov, výstavbu palivoenergetickej základne, kapacít na výrobu stavebných hmôt a nosných rozvojových programov v súlade s tým, ako to bolo uvedené aj v referáte, s koncepciou štrukturálnej prestavby hospodárstva, hlavne v priemysle v rokoch piatej päťročnice.

Takisto treba súhlasiť s tým, aby na základe poznatkov z priebehu doterajšej realizácie hospodárskej politiky a na základe opatrení na úseku konsolidácie ekonomiky v súlade s úlohami plánu na budúci rok boli realizované nevyhnutné opatrenia vlády ČSSR, či už ide o mieru záväznosti plánu investícií, niektorých vybraných stavieb pre investorské, dodávatežské a projektové organizácie s ciežom vytvoriť na konkrétne významných stavbách, dôležitých pre rozvoj celého nášho národného hospodárstva, predpoklady pre doriešenie problému v príprave, v projekčnom zabezpečení vlastného priebehu realizácie týchto plánov.

So zadosťučinením môžeme konštatovať, že sa v pláne na rok 1971 vytvárajú podmienky pre lepšie zabezpečenie výrobných úloh dodávkami potrebných surovín, materiálov a výrobkov.

Všetky nahromadené problémy v našom hospodárstve nebude možné v tomto roku ešte plne zvládnuť a ich riešenie sa dokončí postupne v ďalších rokoch. Preto si pri hodnotení doterajšieho vývoja našej ekonomiky pripomíname, že sa naše hospodárstvo ešte nedávno zmietalo v kríze a v inflačnom vývoji. Za krátke obdobie sme dosiahli stabilizáciu na najcitlivejších miestach, ako je vnútorný trh, zahraničný obchod, mzdový vývoj a rast zamestnanosti. Dosiahnuté výsledky predstavujú základňu, na ktorej budeme môcť riešiť dôslednejšie hospodárske problémy tak, aby sme urýchlene dokončili konsolidáciu nášho hospodárstva a rozvinuli všetky sily pre ďalší všestranný rozvoj našej spoločnosti.

Vývoj dokazuje, že naši pracujúci považujú úlohy konsolidácie našej ekonomiky za svoju vlastnú vec, že v nej vidia základ svojho lepšieho a spokojnejšieho života. Potvrdzuje sa, že úspešný rozvoj národného hospodárstva je možný len pri uplatňovaní vedúcej úlohy KSČ ako vedúcej politickej sily našej spoločnosti, že je možný len pri dôslednej práci štátneho a hospodárskeho aparátu a pri zapojení všetkých pracujúcich do riešenia naliehavých úloh národného hospodárstva.

Problémy a nedostatky, s ktorými sa stretávame v priebehu roku, zameriavajú našu pozornosť na slabé miesta, ktoré musíme včas a rozvážne riešiť. Tak sa pripravíme na rovnomerné plnenie náročných úloh v roku 1971 a v ďalších rokoch päťročnice.

Štátny vykonávací plán i štátny rozpočet na rok 1971 vytvárajú dobré podmienky pre to, aby sme úspešne zvládli úlohy dokončenia konsolidácie nášho národného hospodárstva, ako aj vytvorili platformu pre plnenie úloh dlhodobejšieho rozvoja našej spoločnosti. Plne preto podporujem vládny návrh zákona o ciežoch a hlavných úlohách plánu rozvoja Československej socialistickej republiky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971 a budem zaň hlasovať.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem poslancovi Hanusovi.

Mám tu oznámenie pre poslancov Českej národnej rady: Plenárne zasadnutie Českej národnej rady sa koná zajtra o 15.00 hod. ako bolo pôvodne oznámené na pozvánke.

Slovo má poslanec Josef Voráč.

Poslanec J. Voráč:

Soudružky a soudruzi poslanci. S tím, že se stane u nás opět plán zákonem, že bude opět autoritou a že se musí dobře a úsporně hospodařit jistě každý z nás souhlasí. K tomu vytváří podmínky soubor projednávaných zákonů, k tomu má posloužit i vládní návrh zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje ČSSR a státního rozpočtu čs. federace na r. 1971. Dovolte mi několik stručných poznámek k úseku, na němž pracuji - k úseku národních výborů.

Předložené návrhy ukazují, že v r. 1971 se změní využívání prostředků, které národní výbory získávají z vlastních neplánovaných příjmů a přebytků hospodaření, jimž stručně říkáme a které známe pod názvem fond rezerv a rozvoje.

V době, kdy se v zájmu konsolidace hledají a mobilizují všechny zdroje, nemohou zůstat přirozené nevyužity ani prostředky u národních výborů. Ke změně využívání prostředků fondů rezerv a rozvoje u národních výborů bych chtěl říci, že se národní výbory ukázaly jako dobří hospodáři, že prostředky, které v důsledku materiálových a kapacitních potíží nečerpaly, neutrácely za každou cenu, šetřily je, protože měly jistotu, že je mohou využít v dalších letech. A tuto jistotu by měly mít i nadále, měly by znát principy regulace fondu rezerv a rozvoje, aby i ony mohly pracovat a plánovat ve smyslu nových zákonů.

Na těchto znalostech a jistotách mohou a také organizují aktivitu občanů, soutěže obcí, měst a okresů.

Považuji za správné, že si federální orgány ponechávají určitý ekonomický vliv na úseku národních výborů, protože to není úsek zanedbatelný. Částka na celostátním rozpočtu činí přes 60 mld Kčs. Předložené materiály dále ukazují, že se počítá s účelovými rezervami v národních rozpočtech i ve federálním rozpočtu na údržbu silnic, rozvoj oblastí, pohraničí, hlavního města Prahy a Bratislavy a jsou zde tedy záruky, že se rozvoj na úseku národních výborů, který je velmi široký, nezastaví.

Druhá poznámka je k autoritě plánu, která jistě bude mít kladný dopad i na práci národních výborů. Jednak zamezí různým spekulacím a činnosti pochybných rozpočtových organizací a přidružené výroby, prostě povede k pořádku, podpoří to, co je už vládním usnesením dáno na tomto úseku, a za druhé očekáváme, že nám dá také záruky, že to, co se s plánem stane, bude také materiálově a kapacitně zajištěno. Bude-li tomu tak, potom se zmenší i problémy využití místní stavební

kapacity pro služby obyvatelstvu, pro údržbu bytového fondu a základních fondů ve správě národních výborů vůbec.

Jsem přesvědčen, že zákony zde přijímané budou národními výbory dobře pochopeny a přijaty, protože tam, kde šlo o prospěch naší socialistické společnosti, nezůstaly národní výbory nikdy pozadu.

Vládní návrh zákona o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a státního rozpočtu československé federace na rok 1971 doporučuji a budu pro něj hlasovat.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem súdruhovi poslancovi Voráčovi. Udežujem slovo súdruhovi poslancovi Žilinskému, pripraví sa poslanec Oldřich Burger.

Poslanec P. Žilinský:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Dovožte mi, aby som vás stručne oboznámil s výsledkami a závermi z prerokovávania návrhu vykonávacieho plánu na rok 1971 v odvetví požnohospodárstva a výživy vo Výbore Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu.

Ak chceme reálne zhodnotiť úlohy, pred ktorými budeme stáť v roku 1971. musíme sa aspoň v skratke zmieniť o výsledkoch tohto roku, zhodnotiť východiskovú základňu, s ktorou pristupujeme k plneniu úloh v roku 1971. Musíme zhodnotiť klady i nedostatky a vziať si z nich náležité poučenie.

Predovšetkým treba konštatovať, že sa aj v roku 1970 podarilo vcelku udržať vysoký trend rastu požnohospodárskej výroby, založený zhruba pred 4 - 5 rokmi. Predbežné výsledky ukazujú, že sa aj napriek čiastočnému neplneniu plánovaný objem hrubej požnohospodárskej výroby a nákupu splní a že sa zhruba dosiahne vyšší než 20% vzrast v porovnaní s najvyššou úrovňou dosiahnutou pred vojnou. Pritom, ako je všeobecne známe, podmienky, ktoré bezprostredne ovplyvňujú požnohospodársku výrobu, neboli nijako priaznivé.

Dosiahli sa mimoriadne dobré výsledky vo výrobe cukrovky, chmelu, krmív na ornej pôde a niektorých ďalších plodín. Dosiahli sme dosiaž najvyššiu výrobu a dodávku mäsa a vajec, znovu vzrástli ukazovatele úžitkovosti hospodárskych zvierat, podarilo sa zvýšiť stavy ošípaných a zastaviť pokles stavu hovädzieho dobytka: stúpla autorita plánu i hospodárska disciplína v požnohospodárskych, nákupných a potravinárskych organizáciách. Potravinársky priemysel splnil bez vážnejších výkyvov úlohy národohospodárskeho plánu a zabezpečil plynulé zásobovanie trhu potravinami, čo podstatne prispelo k politickej i ekonomickej konsolidácii našej spoločnosti. Výsledky výroby i rozvoj výrobnej základne ukazujú, že požnohospodárstvo v podstate plní a zabezpečuje koncepciu vytýčenú XII. a XIII. zjazdom KSČ.

Na druhej strane zostalo mnoho vážnych otvorených problémov. Nepodarilo sa docieliť úroveň výroby zrnín z roku 1969 a do splnenia plánovanej hrubej výroby zrnín chýba asi 150 000 ton. Nedosiahla sa ani plánovaná úroveň vo výrobe zemiakov, a to najmä na Slovensku. Hoci sa podarilo zastaviť znepokojujúci pokles stavu kráv, stále ešte nie sú tieto stavy v súlade s rastúcimi úlohami vo výrobe mäsa a mlieka. Pokračoval úbytok pracovných síl, veď za posledných 10 rokov ubudlo skoro štvrť milióna pracovných síl v požnohospodárstve. V požnohospodárstve pracuje dnes takmer jedna tretina prestarnutých pracovníkov. V priebehu budúcich piatich rokov pribudne k nim zhruba ďalších 150 000 osôb, ktoré získajú nárok na starobný dôchodok. Dodávky mechanizačných prostriedkov do požnohospodárstva nedosiahli zatiaž takú úroveň, ktorá by tieto úbytky nahradzovala. Naopak, úroveň niektorých základných požnohospodárskych strojov, najmä traktorov, nákladných automobilov, prívesov a iných strojov nebola ani taká, ako vyžaduje ich prostá reprodukcia

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP