Pondělí 21. prosince 1970

Všechny stupně řízení musí proto k rozpisu přistupovat s věcnou znalostí možností a rezerv podřízených hospodářských jednotek a zajišťovat vůči všem stejnou vysokou náročnost ve stanovení úkolů.

Řekl jsem již, že úkoly plánu na příští rok jsou reálné, přitom však nesporně náročné. Při jejich plnění počítáme s efektivním přístupem a iniciativou vedoucích hospodářských pracovníků, organizátorů výroby a všech pracujících.

Soudružky a soudruzi poslanci! Končím svůj stručný výklad a jménem vlády Československé socialistické republiky vás prosím, abyste ve svých volebních obvodech pomohli důsledně prosazovat úkoly plánu a jejich plnění, abyste bděli nad dodržováním disciplíny, kázně a pořádku, pomáhali získávat pracující pro vysoce angažovaný přístup, iniciativu a soutěž, kterou strana rozvíjí na počest 50. výročí svého založení.

Navrhuji jménem vlády Československé socialistické republiky, aby Federální shromáždění schválilo návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace a o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1971. Děkuji vám za pozornost.

Predseda SN V. Mihálik:

Ďakujem súdruhovi podpredsedovi vlády Hůlovi a prosím ministra financií Československej socialistickej republiky súdruha Rohlíčka, aby sa ujal slova.

Minister Ing. R. Rohlíček:

Vážené súdružky, vážení súdruhovia poslanci!

Vláda Československej socialistickej republiky predstupuje pred Federálne zhromaždenie s návrhom štátneho rozpočtu federácie na rok 1971 v období, keď sa v živote aj v práci našej socialistickej spoločnosti výrazne prejavilo úsilie Komunistickej strany Československa konsolidovať pomery, odstrániť negatívne dôsledky vývoja v rokoch 1968 a 1969 a upevniť vymoženosti nášho socialistického zriadenia. Československá socialistická republika opäť zaujala pevné miesto po boku ostatných bratských socialistických krajín, po boku Sovietskeho zväzu.

Naši pracujúci zodpovedným a obetavým prístupom k plneniu svojich povinností vyjadrujú Komunistickej strane Československa a vláde svoju podporu a súhlas s jej politikou. Hovoria o tom aj výsledky konsolidácie našej ekonomiky, ktoré sú výrazom poctivej práce robotníkov, rožníkov a inteligencie. Im patrí vďaka za to, že sa úspešne darí realizovať hospodársku politiku, ako bola vytýčená najmä na plenárnom zasadnutí ÚV KSČ v januári tohto roku.

Návrhom štátneho rozpočtu na rok 1971 sa realizuje uznesenie Ústredného výboru KSČ z mája 1969 o upevnení ekonomickej funkcie federálneho rozpočtu a uznesenie Ústredného výboru KSČ z januára tohto roku o hlavných úlohách hospodárskej politiky strany. Príjmová základňa federálneho rozpočtu je výrazne posilnená, takže teraz bude môcť svojou výdavkovou stránkou oveža viac než dosial ovplyvňovať vývoj hospodárstva v obidvoch národných republikách a v súlade s plánom pôsobiť na urýchlenie procesu ich ekonomického vyrovnávania a na prehlbovanie celoštátnej ekonomickej integrácie.

Bola plne obnovená funkcia federálneho rozpočtu ako významného nástroja plánovitého riadenia. Federálny rozpočet koordinuje celoštátne finančné vzťahy a zabezpečuje na tomto úseku uplatňovanie zásady demokratického centralizmu.

Návrh štátneho rozpočtu československej federácie a súhrn návrhov štátnych rozpočtov Československej socialistickej republiky na rok 1971 bol vypracovaný v súlade so zámermi štátneho národohospodárskeho plánu na rok 1971; spolu s menovým plánom zabezpečuje podstatný súlad hmotných a finančných úloh v našom národnom hospodárstve.

Pri jeho príprave sme vychádzali z vcelku priaznivého vývoja národného hospodárstva v tomto roku a z dosiahnutého stupňa ekonomickej konsolidácie. Pritom sa zabezpečuje v súlade so štátnym plánom aj ďalší rozvoj národného hospodárstva.

V rámci upevnenia plánovitého riadenia a efektívnejšieho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu sme ďalej prehĺbili používanie výdavkových noriem, finančných ukazovatežov a limitov tak v ústredne riadených organizáciách, ako aj v národných výboroch. Na základe skúseností a previerok účinnosti ich pôsobenia chceme tieto finančné ukazovatele pre budúce roky ďalej skvalitňovať.

Ide nám o odstránenie v praxi vžitého určitého automatizmu vynakladania finančných prostriedkov štátu. Systémové dotácie sa nahradzujú individuálnymi účelovými dotáciami, ekonomické nástroje v zahraničnom obchode sa zameriavajú na podporu obchodu so socialistickými štátmi, na odstránenie pasívneho salda v platobnej bilancii.

Proti rozptyžovaniu a neúčelnej decentralizácii finančných prostriedkov navrhujeme niektoré opatrenia na úseku štátnych fondov a širšie zapojenie nerozpočtovaných príjmov národných výborov do bežného rozpočtu.

Niekožko poznámok k výsledkom vývoja v roku 1970 ako základne pre budúci rok. Doterajšie výsledky vývoja národného hospodárstva a reálne odhady očakávaných výsledkov za celý rok potvrdzujú, že bolo zastavené prehlbovanie ekonomických disproporcií a že boli obmedzené inflačné procesy z predošlých rokov. Zvýšila sa dôvera obyvatežstva v stabilitu našej meny, ako o tom svedčí rast vkladov o viac než 8 mld Kčs za 10 mesiacov tohto roku, kým v minulom roku za rovnaké obdobie vzrástli vklady iba o 4,5 mld Kčs.

Zlepšené výsledky finančného hospodárenia podnikov a zmeny v rozdežovaní vytvorených zdrojov medzi podniky a štát, prijaté úsporné opatrenia a celý rad ďalších pozitívnych, ale aj negatívnych faktorov sa v priebehu roku odrazili na plnení štátnych rozpočtov.

V tohoročných výsledkoch finančného hospodárenia a najmä v štátnych rozpočtoch sa prejavila ciežavedome vedená protiinflačná politika, lebo rýchly rast tvorby finančných zdrojov sa neodrazil v rýchlom raste ich užitia. Konsolidačnými opatreniami z oblasti štátneho plánu a štátneho rozpočtu, práve tak ako aj opatreniami z oblasti cien, miezd a financovania podnikov sme vytvorili potrebný protiinflačný vplyv a kúpna sila koruny sa stabilizovala. Pritom však nešli tieto opatrenia na vrub životnej úrovne, naopak, bola realizovaná pri jej raste /napr. zvýšili sa najnižšie dôchodky, bol zavedený príspevok na materskú dovolenku/, práve tak, ako aj pri celkovom raste spoločenskej spotreby. V tomto smere hodnotíme tohoročné výsledky finančného hospodárenia pozitívne, lebo bezprostredne vyjadrujú obmedzenie dopytu podnikov i štátu. Avšak rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu odráža nielen pozitívne tendencie, ale aj odchýlky skutočného vývoja od plánu, ktoré možno súhrnne charakterizovať ako nevytvorenie materiálnych predpokladov pre rovnomernú realizáciu štátneho rozpočtu, napr. neplnenie plánu bytovej výstavby. Tým vznikajú úspory, ktoré pokladáme za spoločensky nežiadúce.

Aby sa dosiahol konečný protiinflačný efekt zostatku štátneho rozpočtu, bude potrebné starostlivo uvážiť spôsob jeho použitia. Nesmie byť totiž použitý na zvýšenie dopytu, ale hlavne na splácanie pôžičiek štátneho rozpočtu z minulých rokov a aj na odstránenie preúverovania podnikov. Štátny rozpočet tak prispeje k ozdraveniu našej meny a k odstráneniu negatívnych dôsledkov minulého inflačného vývoja.

Netreba nejako zvlášť zdôrazňovať, že všetky tieto úlohy sa týkajú nielen rozpočtu československej federácie, ale práve tak aj obidvoch rozpočtov národných republík. V tomto zmysle sme vzájomne spolupracovali na príprave všetkých troch štátnych rozpočtov.

Úprava podnikového zdanenia k 1. januáru 1971 má za ciel dosiahnuť súlad medzi pôsobením finančných nástrojov a zámermi štátneho plánu.

Zabezpečenie tohto súladu nezužujeme iba na zmeny daňových sadzieb. Uplatnenie finančno-ekonomických nástrojov nevyhnutne predpokladá skvalitnenie a posilnenie finančného plánovania na všetkých riadiacich stupňoch. Práve táto oblasť vzťahov bola nedávnym vývojom značne narušená. Problematiku finančných plánov nemožno zatiaž považovať za celkom doriešenú, najmä pokiaž ide o vzájomnú nadväznosť finančných plánov hospodárskych organizácií na štátny rozpočet.

Aká je charakteristika štátnych rozpočtov Československej socialistickej republiky na rok 1971? K spracovaniu štátnych rozpočtov na budúci rok sme v súlade s postupom prác na štátnom pláne pristupovali s tým zámerom, aby štátny rozpočet a finančné nástroje výrazne prispeli k realizácii komplexu vecných štrukturálnych zmien, k žiadúcemu znižovaniu zásob, k rozostavanosti, k zvyšovaniu efektívnosti zahraničného obchodu, a tak koniec koncov k zlepšovaniu štruktúry užitia vytvoreného národného dôchodku.

Návrhy štátnych rozpočtov na rok 1971 obsahujú celoštátny zostatok, zahrnutý do federálneho rozpočtu vo výške 3,05 mld Kčs. Protiinflačný charakter štátnych rozpočtov je daný predovšetkým zachovaním nevyhnutnej miery reštrikcie výdavkov štátnych rozpočtov a odčerpaním tých finančných zdrojov, ktoré vznikajú hlavne v podnikovej sfére často nezaslúžene, či už v dôsledku dosial existujúcich nedostatkov v cenách, v rozpočtových nákladoch investícií, alebo z celkových nedostatkov v hospodárení. Najmä tieto finančné zdroje by mohli pôsobiť inflačne. Do výdavkov štátnych rozpočtov republík sú zahrnuté účelové rezervy na riešenie problémov pohraničia, na rozvoj Prahy a Bratislavy, na zvýhodnené investovanie v Slovenskej socialistickej republike a na výstavbu učňovských zariadení i na výchovu učňov v celkovej sume uvedených titulov 2880 mil. Kčs. Tieto rezervy nemôžu byť použité na iné účely, a pokiaž nebudú čerpané, posilnia rozpočtový zostatok.

Rozpočtový zostatok na rok 1971 je zdrojom úverového plánu. Proti tomuto roku bude treba prijať účinnejšie opatrenia, aby nielen rozpočtovaný, ale aj skutočný zostatok štátneho rozpočtu v priebehu roku bol využitý na potlačovanie inflačných tlakov tam, kde sa dosial prejavujú. Hlavne treba zabezpečiť, aby neboli z neho financované nepotrebné zásoby alebo nadmerná rozostavanosť v investičnej výstavbe a pod., ktorá vedie k rozptyžovaniu investičných prostriedkov i kapacít dodávatežských organizácií a podobne. Preto v tomto smere zabezpečujeme účinnejšiu spoluprácu medzi ministerstvami financií a Štátnou bankou československou.

V návrhu štátnych rozpočtov počítame s celkovými príjmami vo výške 189,65 mld Kčs. Zvyšujú sa proti očakávanej skutočnosti tohto roku o 8,9%.

Príjmy plynúce zo štátnych rozpočtov hospodárskych organizácií od obyvatežstva a príjmy z činnosti rozpočtových organizácií zabezpečujú dostatočný rast prostriedkov štátnych rozpočtov na financovanie plánovaných výdavkov.

Podža návrhu dosiahnu celkové výdavky ústredných rozpočtov sumu 186,6 mld Kčs, čo predstavuje rast o 10,6%.

Proti rozpočtovému projektu, ktorý federálna vláda prerokovala v júli tohto roku, dochádza v návrhoch štátneho rozpočtu na rok 1971 k zlepšeniu v príjmoch i vo výdavkoch. Vedža účelových rezerv sú okrem toho zahrnuté do rozpočtov republík zvýšené výdavky na údržbu ciest /1 mld Kčs/ a výdavky na financovanie výstavby tranzitného plynovodu /0,9 mld Kčs/. Vo väčšej miere sa zapájajú prostriedky štátnych rozpočtov na financovanie investícií s dlhodobou návratnosťou v Ústrednej správe železníc /0,7 mld Kčs/ a pri ďalších akciách, hlavne palivo-energetickej základne, napr. na elektrárňu Dětmarovice. Tým štátny rozpočet prispeje k čiastočnému odstráneniu deformácií, ktoré vznikli z nadmerného podielu úverov na financovaní investícií.

Viaceré dotácie sa poskytujú na zabezpečenie rozvoja podnikov a odborov, o ktoré je spoločenský záujem, napr. dotácie na technický rozvoj budú činiť 1,2 mld Kčs, na rozvoj výrob zabezpečujúcich efektívny vývoz sa poskytuje suma 1,7 mld Kčs a pod. Tieto dotácie musia zohrať aktívnu úlohu v rozvoji národného hospodárstva.

Previerka opodstatnenosti neinvestičných dotácií, vykonaná začiatkom tohto roku, nesplnila žiažbohu očakávané predpoklady, pretože podniky i rezorty zúžili túto problematiku takmer výhradne na otázky úpravy cien a nezamerali sa na znižovanie nákladov cestou racionalizácie výroby a zvyšovania produktivity práce. Odkrývanie rezerv vo výrobných nákladoch a odstraňovanie deformácií nemôže byť preto pre mimoriadnu zložitosť a náročnosť iba jednorazovou akciou, ale musí vyplynúť zo spoločného úsilia plánovacích, finančných, cenových, kontrolných a ostatných rezortných orgánov na základe dôkladne premysleného a postupne realizovaného programu.

Jednou z oblastí, na ktorú chce federálna vláda v najbližšom čase sústrediť svoju pozornosť, sú ceny. Chceme v súlade so závermi ÚV KSČ koncipovať cenovú politiku tak, aby štátne orgány prostredníctvom cien mohli účinne ovplyvňovať plánovitý rozvoj podnikov, napomáhať modernizáciu a žiadúcu štrukturálnu prestavbu národného hospodárstva. To súčasne umožní odstrániť prerozdežovanie značnej časti finančných zdrojov cez štátny rozpočet, či už formou daní, odvodov, dotácií, subvencií a pod.

Nie je však potrebné, a ani nie je správne čakať vo všetkých týchto oblastiach len na rozhodnutie zhora. Podniky a VHJ by mali iniciatívne venovať pozornosť už teraz najmä znižovaniu nákladov, rastu produktivity práce, komplexnej socialistickej racionalizácii výroby a aj hospodárnosti pri vynakladaní prostriedkov, či už vlastných, alebo prostriedkov, ktoré im poskytuje štát. Takto treba pristupovať hlavne k odstraňovaniu pasívnych dotácií na všetkých stupňoch riadenia - to je aj jediný skutočne spoločensky angažovaný prístup k riešeniu našich národohospodárskych problémov.

Neinvestičné výdavky na sociálne zabezpečenie v budúcom roku vzrastú o 6% a dosiahnu dovedna 45,1 mld Kčs. Aj výdavky na ostatné odvetvia spoločenskej spotreby rastú. Výdavky na školstvo v budúcom roku robia 13,3 mld Kčs, výdavky na zdravotníctvo 11,3 mld Kčs a celkové výdavky na bytovú výstavbu 13,3 mld Kčs.

Vo výdavkoch štátnych rozpočtov na budúci rok sú premietnuté 3% úspor, viazané podža uznesenia vlád v štátnych rozpočtoch na rok 1970, i úspory, ktoré vyplývajú zo zníženia stavu riadiaceho a správneho aparátu. V rozpočte na budúci rok počítame s tým, že sa výdavky na štátnu správu nebudú proti očakávanej skutočnosti na konci tohto roku zvyšovať.

V roku 1971 budú znížené neinvestičné výdavky na vedeckovýskumnú základňu o 10%. Toto krátenie bude urobené diferencovane a bude premietnuté tak do oblasti vecných výdavkov, ako aj do mzdových fondov. Nejde nám pritom o obmedzovanie rozvoja vedeckovýskumnej základne, naopak, našou snahou je zvýšiť jej efektívnosť. Často sa poukazuje na to, aká časť národného dôchodku sa v hospodársky vyspelých krajinách sveta dáva do tejto oblasti, lenže zatiaž nikto u nás nepublikoval vyhodnotenie, aký skutočný efekt prináša pre hospodársky rozvoj týchto krajín a aký efekt prináša u nás. Vysoko oceňujeme prácu väčšiny našich vedeckovýskumných pracovníkov, ale nemôžeme si dovoliť financovať zo štátnych prostriedkov také činnosti, ktoré neprinášajú spoločnosti patričný úžitok. Navrhovaným opatrením nesledujeme nič iné, než docieliť angažovanejšie zapojenie našej vedeckovýskumnej základne do výstavby našej socialistickej spoločnosti - pochopitežne s plným využitím skúseností ostatných socialistických krajín.

Stabilitu našej meny je nutné zabezpečovať nielen v štáte, ale aj vo vzťahu k zahraničiu.

Ekonomické nástroje v tejto oblasti sú zamerané na podporu vývozu efektívne vyrábaných a predávaných výrobkov pri postupnej likvidácii vývozu neefektívnych výrobkov a na zabezpečenie dovozu potrebných surovín a materiálov pre našu výrobu. Podporujeme najmä vývoz do socialistických štátov.

Otázke efektívnosti zahraničného obchodu treba venovať sústavnú pozornosť, pretože odráža celkovú efektívnosť našej ekonomiky. Ide o to, aby sa hlavne v spracovatežských odvetviach nezvyšovali náklady na získavanie devízových prostriedkov. To sa týka najmä strojárstva, teda odvetvia, ktoré svojou váhou a významom tvorí základňu nášho exportu.

Štátny rozpočet na rok 1971 zabezpečuje tiež vloženie nášho podielu na základnom kapitáli novozaloženej Medzinárodnej investičnej banky a zvýšenie nášho vkladu v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP