Pondělí 21. prosince 1970

Plán na letošní rok si kladl za cíl soustředit síly ekonomiky tak, aby bez ohrožení budoucích zájmů jejího harmonického rozvoje byl udržen dosažený stupeň životní úrovně a jen v souladu s navíc vytvořenými hodnotami dále zvyšován. Dnes je zřejmé, že základní politický a ekonomický úkol plánu na letošní rok - stabilizovat vnitřní trh - byl splněn. Byly zvýšeny dodávky zboží pro vnitřní obchod. Bylo dosaženo výrazného předstihu růstu produktivity práce před růstem průměrných mezd a celý růst průmyslové výroby byl v letošním roce poprvé v celé dlouhé poválečné historii našeho ekonomického vývoje plně zabezpečen růstem produktivity práce. Trvají ovšem, soudružky a soudruzi, v našem vnitřním trhu stále ještě některé, často zbytečné sortimentní nedostatky. Víme o nich a chceme a budeme je postupně řešit.

Dalším ze základních cílů plánu bylo začít postupně obnovovat pořádek a plánovitost v investiční výstavbě. Vláda se v průběhu t. r. mnohokrát zabývala stavem v investicích a přijala rozhodná opatření, krátkodobá i taková, jejichž působení je zaměřeno na delší dobu. Již letos snížíme v určitém rozsahu roční přírůstek investic zhruba na polovinu dřívějších ročních přírůstků.

Podařilo se výrazně omezit zahajování nových staveb, urychlit výstavbu i rozestavěných staveb a v určitém rozsahu snížit rozestavěnost v investiční výstavbě.

V letošním roce dokončíme přibližně 100 tisíc bytů, nejvíce v poválečné době. V investiční výstavbě máme však pořád co činit s celou řadou nedostatků a přesto přeze všechno máme před sebou ještě velmi mnoho práce.

V zahraničním obchodě jsme dosáhli poměrně rychlého tempa vývozu jak do socialistických, tak kapitalistických států. Nepodařilo se však zcela překonat neúměrný růst dovozů. zejména pro výrobní spotřebu. I v zahraničním obchodě se nicméně začínají zvolna prosazovat vztahy, které navazují na zlepšující se výsledky práce celého národního hospodářství.

Dobré výsledky dosahujeme letos v průmyslové výrobě. Plán překročíme a dosáhneme přírůstku výroby proti r. 1969 kolem 7,5%. Bude rovněž splněn plán ve stavebnictví a v hrubé zemědělské výrobě jako celku.

Uspokojivé výsledky dosáhneme patrně i ve vývoji nákladů, kde dojde u státních hospodářských organizací ke snížení přibližně o 0,8% především dík poklesu mzdových nákladů o 2,8% na jednu korunu výkonu.

Opakuji, že nechceme dosažené výsledky přeceňovat, bylo by ovšem nesprávné je také nedocenit. Posilují důvěru ve vlastní síly, dodávají energii k nástupu za překonání nedostatků, jejich řešení je podmínkou dalšího ekonomického rozvoje.

Splnění základních záměrů konsolidace ekonomiky v letošním roce umožňuje vytyčit pro rozvoj národního hospodářství v roce 1971 náročnější úkoly. Podceňování úlohy plánu v minulých letech se projevilo pochopitelně i ve zpoždění prací na přípravě pětiletky. Plán na příští rok však svými záměry vychází ze schválených směrnic pro přípravu 5. pětiletého plánu. Uvažovaná dynamika rozvoje i základní proporce v rozdělení národního důchodu jsou v souladu s předpokládanými záměry a úkoly.

Stručně bych charakterizoval plán na r. 1971 tak, že jeho cílem je pokračovat v náročné a současně realistické linii dosavadní hospodářské politiky ústředního výboru strany i vlády a učinit v roce 1971 další krok k lepšímu využívání našich ekonomických zdrojů a možností, k dalšímu zvýšení efektivnosti národního hospodářství.

Efektivní využívání prostředků se v souhrnném vyjádření projevuje v tom, že při růstu společenského produktu o 4,9% počítáme se snížením podílu materiálových nákladů, a proto i s růstem vytvořeného národního důchodu o 5,2%. Celková dynamika rozvoje se opírá o poměrně rychlý růst průmyslové výroby, zhruba o 6%. Plán ukládá zachovat velmi náročný vztah mezi produktivitou práce, která se má v průmyslu zvýšit o 5,7%, a růstem průměrné mzdy, který má činit 2,6%.

Nejnáročnější úkoly ukládá plán ve vztazích k zahraničnímu obchodu. K jejich zajištění je nutno dosáhnout vysoký předstih růstu vývozu před růstem výroby i ostatních forem užití, především ve zpracovatelském průmyslu. Maximální hospodárnost v dovozu a zlepšené využívání dovážených surovin a materiálů se stává v příštím roce kategorickou nezbytností.

Splnění úkolů plánu na příští rok bude vyžadovat, aby přírůstek zdrojů byl soustředěn především ve prospěch zahraničního obchodu, což je při úspěšné konsolidaci vnitřního trhu a postupném zvládání investiční výstavby další logický krok v realizaci hospodářské politiky vytyčené lednovým plénem.

Plán na r. 1971 ukládá dále energicky pokračovat v nastoupeném kursu v řízení investiční výstavby. Staví úkol nepřipustit rozšíření fronty rozestavěnosti, ale dále ji snížit a neustoupit silným tlakům na zahajování nových staveb.

Plán na příští rok je proti letošnímu roku lépe vybilancován ve vrcholných národohospodářských vztazích a v těch základních surovinách, kde jsme obnovili systém závazných bilancí.

Rozvoj v příštím roce je lépe zabezpečen celkovými energetickými zdroji, a to jak absolutním přírůstkem energetických zdrojů, tak i jeho vztahem k plánovanému tempu národního hospodářství. Při vzestupu společenského produktu o 4,9% usilujeme o růst palivoenergetických zdrojů o 4,6% a zdrojů elektrické energie zhruba o 7%.

Přírůstek celkové spotřeby paliv a energie je však z 83% kryt dovozem. Zvýšená výroba elektrické energie vyžaduje uvést do provozu elektrárnu Počerady, Mělník II a teplárnu Malšice a zajistit snížení poruchovosti především ve velkých elektrárnách. V příštím roce bude však třeba zabezpečovat co nejhospodárnější, racionální režim spotřeby elektřiny.

Zejména v 1. čtvrtletí nebude situace lehká. Přísnou hospodárnost ve spotřebě všech druhů energie je nutno založit jako trvalý, přitom však účinný směr racionalizace, který musí každý závod konkrétně, rychle a rozhodně zajišťovat. Jedině tak se můžeme vyhnout národohospodářským ztrátám, způsobeným násilným omezováním dodávek energie.

Růst průmyslové výroby se opírá o rychlejší tempa ve strojírenství, chemii a výrobě stavebních hmot. Zvláště náročné úkoly bude mít strojírenství, kde při mírném růstu dodávek pro investice a tržní fondy je podstatná část přírůstku určena pro vývoz. Vyžaduje to zejména zachovat tempo růstu vývozu do socialistických zemí dosahované v letošním roce a současně podstatně zvýšit tempo vývozu do kapitalistických států. Znamená to samozřejmě i zvýšení nároků na práci organizací zahraničního obchodu.

V chemickém průmyslu jde zejména o zahájení vlastní výroby chloroprenového kaučuku v národním podniku Duslo Šaža a o podstatné zvýšení výroby polyesterové střiže v národním podniku Silon Planá. V textilním průmyslu budou v příštím roce konečně uvedeny do provozu první dvě bezvřetenové přádelny.

Počínajíc příštím rokem chceme účinněji provádět změny struktury výroby. Rozvoj nosných programů má v každém odvětví průmyslu směřovat k vyšší kvalitě rozvoje, k dosažení vyšší úrovně techniky a k rychlému zvýšení produktivity práce. V návaznosti na tyto změny třeba učinit další rozhodné kroky k zapojení naší ekonomiky do mezinárodní socialistické ekonomické integrace. Důležité mezinárodní dohody jsme již uzavřeli, další připravujeme. Postupné zpracovávání úkolů podle usnesení posledních zasedání RVHP, právě tak jako uzavřené dohody o koordinaci plánů na léta 1971-1975 s našimi socialistickými spojenci, přinášejí stále nové podněty, které musíme rychle vyjasňovat. Jde především o prohloubení a rozšíření našich hospodářských vztahů se SSSR. Třeba z naší strany postupovat v každém případě iniciativněji. Dohodli jsme, popř. jednáme o kooperačních dohodách s dalšími státy RVHP. Tak chceme dát rozvoji naší ekonomiky v dalším období kvalitativně nové, mocné impulsy.

Plán počítá s dalším růstem zemědělské výroby proti již poměrně dobré výchozí základně. Tržní produkce do státních fondů má vzrůst o 3,9%. Uvažovaný růst výroby se opírá plně o intenzifikaci výroby. Pro zvýšení rostlinné výroby zajišťuje plán 183 kg čistých živin v průmyslových hnojivech na hektar zemědělské půdy. V živočišné výrobě se předpokládá další zvýšení nákupu jatečných zvířat, mléka a vajec. Nejnáročnějších opatření bude zřejmě vyžadovat splnění úkolů v nákupu mléka, ale i masa, protože se dosud nepodařilo zastavit pokles počtu krav. Vláda přijala opatření, která mají pomoci řešit i tento problém.

Plánovaný rozvoj živočišné výroby v příštím roce je náročný i proto, že jsme letos nedosáhli plánované sklizně obilí a brambor. Počítáme, pravda, s určitými mimořádnými dovozy. Je však nutné hledat řešení především ve zdrojích a možnostech zemědělství.

Ve stavebnictví předpokládá plán růst celkového objemu stavebních prací o 6,8%, produktivity práce o 6,9% a průměrných mezd o 2,7%. Hlavním úkolem zůstává zkracování nadměrných lhůt a zajištění závazných základních úkolů investiční výstavby. Stavební organizace musí daleko rozhodněji zabezpečovat zvýšení výkonů na dokončovacích pracích. Plán předpokládá rychlejší tempo růstu výroby stavebních hmot před růstem stavebních prací, aby zásobování staveb i obyvatelstva stavebními hmotami bylo plynulejší než letos.

První úspěchy v řízení investiční výstavby potvrzují správnost cesty nastoupené v letošním roce. Plán na rok 1971 ukládá úkoly, které by zajistily pokračování v nastoupeném kursu.

Plán ukládá další snížení současného nadměrného rozsahu rozestavěnosti. Pokračujeme i v roce 1971 v politice relativně nízkého rozsahu nově zahajovaných staveb. Přednostně přitom zajišťujeme rozvoj palivo-energetické základny, na kterou připadá více než 30% celkového objemu nově zahajovaných staveb. Z větších staveb se počítá se zahájením elektráren Nováky IV. Dětmarovice a Dalešice, lomu Maxim Gorkij III a dalších.

V ostatních odvětvích je plánem zajišťováno zahájení rozhodujících staveb, zejména těch, které souvisí s rozvojem nosných programů. Uvědomujeme si, že rozsah nové výstavby je téměř na spodní hranici potřeb a plynulosti výstavby některých odvětví. Přesto některé důležité, ale nepřipravené stavby - a to zejména u nosných rozvojových programů - zařazujeme do tzv. rezervy. Vláda povolí jejich zahájení, popř. i zařazení do závazných úkolů v průběhu roku jen tenkrát, budou-li odpovídat podmínkám stanoveným pro přípravu a zahajování nových staveb.

Do plánu vytváříme podmínky pro trvalé dosahování výstavby více než 100 000 bytů ročně. Zahájení potřebného množství bytů v r. 1971 - upřímně říkám - nemáme však ještě plně zabezpečeno. Nedaří se plně zajistit stavební kapacity a přípravu území pro bytovou výstavbu právě tam, kde to společnost pro rozvoj výrobních sil nejvíce potřebuje. Proto je třeba věnovat větší pozornost rozmísťování nové bytové výstavby národními vládami a současně zajistit, aby nebyl ohrožen počet dokončovaných bytů v r. 1972.

V zajištění růstu životní úrovně počítá plán nejen s udržením dosažené rovnováhy trhu, ale s postupně lepším uspokojováním poptávky obyvatelstva v kvalitě a sortimentu zboží i v lepší cenové struktuře. Takový úkol bude klást větší nároky na pružnost obchodních podniků, na přizpůsobivost struktury výroby poptávce obyvatelstva a v rozhodném přístupu k odstranění dlouhotrvajících nedostatků v zásobování, oprávněně kritizovaných obyvatelstvem.

I v příštím roce chceme držet stabilitu maloobchodních cen. Po zpomalení růstu maloobchodního obratu v letošním roce a doplnění zásob zboží ukládá plán podnikům vnitřního obchodu zvýšit maloobchodní obrat o 6,3%. Při vcelku slušném růstu prodeje potravin o 3,8% má dojít k výraznému zlepšení tempa růstu prodejů průmyslového zboží /8,8%/. Předpokládáme oživení poptávky obyvatelstva i po zboží dlouhodobé spotřeby. Prodej automobilů se má podle plánu zvýšit na 113 tisíc kusů proti letošním asi 85 tisícům. Prodej nábytku má vzrůst skoro o 9%.

Výraznější růst spotřeby se předpokládá u stavebních potřeb, např. cementu o 15%. Zvýší se i dodávky všech druhů energie pro obyvatelstvo - černého uhlí o 2,5%, topné nafty o 33%, koksu téměř o 7%, hnědého uhlí a briket o 3%, elektřiny o 14%, zemního plynu o 20%.

V rámci možností plánu jsou zajišťovány i další oblasti charakterizující životní úroveň obyvatelstva. Např. v oblasti zdravotnictví se počítá se zvýšením počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních téměř o 2000, počet lékařských míst se zvýší o 1400. Počítáme i se zlepšením situace ve školství. Směnnost na základních devítiletých školách se má snížit z 10,2% na 9,1%. Rovněž je nutno uvést, že růst sociálních příjmů obyvatelstva bude vyšší než růst příjmů z mezd a platů a má být v roce 1971 vyšší o více než 6%.

Soudružky a soudruzi, pro rok 1971 jsme přijali opatření k tomu, abychom plánem a dalšími opatřeními lépe ovládli a usměrnili pohyb pracovních sil. Socialistická společnost musí plánem zajistit, aby pracovní síly byly především tam, kde je potřebujeme. Totiž ve výrobě efektivních výrobků, na stavbách, které rozhodují o dalším rozvoji společnosti.

Musíme také energicky postupovat proti stále existujícím případům parazitismu, spekulace a korupce v zájmu obrovské většiny čestných a poctivě pracujících lidí. U nás má každý možnost poctivě pracovat a slušně žít.

Plán na rok 1971 předpokládá, že v ekonomickém vyrovnávání obou národních republik dojde k dalšímu sblížení. Na vytvořeném národním důchodu ČSSR se bude podílet SSR v roce 1971 26,4%. Podíl Slovenska na celkové průmyslové výrobě se zvýší na 24%. Na rostoucí účast Slovenské socialistické republiky na vytvořeném národním důchodu má rozhodující vliv příznivější vývoj zdrojů pracovních sil. V příštím roce se bude Slovenská socialistická republika podílet na celkovém přírůstku počtu pracovníků v socialistickém sektoru /bez JZD/ 67,5%; v České socialistické republice dojde k zvýšení zaměstnanosti o 14 000 osob a na Slovensku o 29 000 osob. Ekonomická aktivita obyvatelstva Slovenské socialistické republiky dosáhne v příštím roce bezmála 95% úrovně České socialistické republiky.

Plán zakládá předpoklady pro to, aby proces vyrovnávání probíhal i v dalších letech. Objem investic připadající na jednoho obyvatele, bude v příštím roce o 5% vyšší na Slovensku než v České socialistické republice.

Rostoucí účast Slovenska na vytvořeném národním důchodu umožňuje také postupné snižování rozdílů ve spotřebě.

Soudružky a soudruzi! Obnovením socialistických principů řízení národního hospodářství byl u nás vytvořen předpoklad dalšího plánovitého rozvoje ekonomiky. Pravda, důležitou otázkou zůstává účinnost používaných nástrojů řízení. Po rozvratu v řízení nebylo pochopitelně možné vytvořit ihned celý komplexní systém řízení. Pracujeme nyní na programu prací, které mají obnovit a stanovit další postup. Nevycházíme z dřívějších nerealistických představ o nějakém tzv. cílovém ideálním řešení. Došli jsme k přesvědčení, že soustava musí zůstat otevřená tak, aby bylo možno ji přizpůsobovat novým podmínkám i věcným potřebám ekonomického rozvoje. Přitom každou změnu v soustavě chceme pečlivě uvážit, pokud možno v praxi prověřit, abychom získali co největší záruku účinnosti.

Účinnost současných nástrojů řízení jsme prověřili spolu s hodnocením ekonomického vývoje a v souvislosti s tím pro rok 1971 přijali u nás další opatření. Jde především o další posílení závaznosti plánu v investiční výstavbě, v oblasti plánu práce a zahraničního obchodu. Upravujeme nově pro příští rok také regulaci mzdového vývoje v hospodářských organizacích.

Jako direktiva určující závazné dodávkové úkoly a limity pro odběratele a dodavatele jsou rozpisovány hmotné bilance nejdůležitějších výrobků se závaznými úkoly a limity u dovozu a závaznými přesuny mezi národními republikami. Máme vypracován i širší okruh orientačních bilancí.

Upevňujíce v zájmu proporcionálního rozvoje naší socialistické ekonomiky úlohu direktivního a závazného státního národohospodářského plánu, jako základního nástroje řízení, nespouštíme ze zřetele, že jeho úloha a účinnost je podmíněna tím, je-li doprovázen působivým systémem hmotné zainteresovanosti podniků a jejich aktivitou, tím, jak sladěně a na podporu plánovaných záměrů působí tzv. nepřímé nástroje řízení, jako jsou nástroje finanční, úvěrové, mzdové a cenové politiky.

Soudružky a soudruzi, jako bezprostřední úkol stojí před námi zajištění rozpisu plánu na podniky. Návrhy plánů výrobních hospodářských jednotek ukázaly na ještě přežívající tendence vysokých nereálných požadavků, nízkých zdrojů a zakrývání rezerv.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP