Pondělí 21. prosince 1970

Hlavním posláním Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky bude řídit činnost krajských státních arbitráží a dozírat na jejich činnost.

Základním posláním této jednotné soustavy orgánů hospodářské arbitráže zůstává a v současné době zvlášť vystupuje do popředí - celou svou činností se angažovaně v úzkém kontaktu s ostatními státními orgány podílet na svém úseku na zabezpečování úkolů státního plánu a tím na realizaci hospodářské politiky státu.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, toto jsou tedy základní důvody, proč vláda Československé socialistické republiky vám navrhuje, abyste po projednání schválili i návrh tohoto zákona.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji soudruhu náměstku hlavního arbitra za výklad.

Prosím, aby za výbory Sněmovny národů, kterým byl vládní návrh zákona přikázán k projednání, přednesl zpravodajskou zprávu společný zpravodaj poslanec ing. Karel Löbl.

Zpravodaj poslanec ing. K. Löbl:

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, zákonem č. 121 z 19. prosince 1962 o hospodářské arbitráži, jehož novelizaci právě projednáváme, byly orgánům státní arbitráže svěřeny důležité úkoly při organizaci, úpravě a kontrole hospodářských vztahů mezi socialistickými organizacemi.

Mezi hlavní úkoly hospodářské arbitráže patří nejen projednávat a rozhodovat hospodářské spory, ale i napomáhat při rozvíjení spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými organizacemi a aktivně působit k tomu, aby se zvyšovala odpovědnost za řádné a včasné uzavírání a plnění hospodářských smluv v souladu s plánem.

Jsou to úkoly, jejichž důsledné plnění je právě v současné době velmi aktuální a nutné pro upevnění hospodářských vztahů mezi podniky a pro posílení funkce plánu. Víme totiž, že v posledních letech vznikla v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů řada nedostatků, které měly svůj původ právě ve snížení autority a závaznosti plánu, avšak i v zúžení kontraktakční povinnosti. Projevilo se to zejména při zajišťování dodávek a subdodávek pro velké investiční celky a vzrůstem bezesmluvních dodávek, což často nezůstalo bez negativního vlivu i na plnění smluvních závazků vůči zahraničí.

Právní předpoklady pro odstraňování uvedených nedostatků jsou dány jednak v návrhu zákona o národohospodářském plánování, jednak v projednávané novele hospodářského zákoníku a v některých dalších předpisech. Po této stránce jsou tedy vytvářeny podmínky i pro zlepšení účinnosti práce arbitrážních orgánů.

Struktura těchto orgánů však nebyla dosud přizpůsobena federativnímu uspořádání ČSSR - zůstala asymetrická s oblastní pobočkou Státní arbitráže ČSSR v Bratislavě, řízenou náměstkem hlavního arbitra ČSSR. Předkládaný návrh novelizace zákona o hospodářské arbitráži řeší především tento problém.

Základním kritériem tohoto řešení je posílení integrační funkce federace při zachování potřebného vlivu národních orgánů na činnost orgánů hospodářské arbitráže. Navrhovaná úprava by měla současně přispět i k zabezpečení kvalitního plnění stanovených úkolů.

Uvedený záměr je v návrhu realizován vytvořením jednotné federální soustavy sestávající ze Státní arbitráže ČSSR, Státní arbitráže ČSR, ze Státní arbitráže SSR a z krajských státních arbitráží.

Obsah činnosti krajských státních arbitráží se navrhovanou novelou prakticky nemění. Změny se v podstatě týkají úpravy postavení a působnosti Státní arbitráže ČSSR a státních arbitráží obou republik. Návrh vychází ze zásady, že činnost hospodářské arbitráže nemůže být omezena pouze na národní úroveň, aniž by tím byl oslaben vliv právního řádu na jednotnou československou ekonomiku.

Kromě úpravy působnosti a organizace jednotlivých orgánů hospodářské arbitráže se navrhuje změna v části zákona týkající se přezkoumání arbitrážních rozhodnutí. V případech, kdy to bude vyžadovat povaha věci a kdy tak stanoví příslušný hlavní arbitr, bude se žádost o přezkoumání rozhodnutí projednávat za účasti stran před senátem složeným ze 3 arbitrů.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, návrh zákona byl projednáván na společné schůzi výborů Sněmovny lidu pro průmysl, dopravu a obchod a výboru Sněmovny národů pro hospodářskou politiku, dále ve výborech obou sněmoven pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu a posléze na společné schůzi výborů ústavně právních.

Všechny výbory doporučují jednomyslně, aby vládní návrh zákona byl v obou sněmovnách projednán a schválen s drobnými úpravami. Všichni jste obdrželi společnou zprávu uvedených výborů, která obsahuje tyto navrhované úpravy. Podotýkám, že byly zástupcem vlády akceptovány.

Jako společný zpravodaj výboru SN pro plán a rozpočet, výboru ústavně právního a výboru pro hospodářskou politiku doporučuji sněmovně projednat a schválit vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži ve znění společné zprávy výboru pro plán a rozpočet, výboru ústavně právního a výboru pro hospodářskou politiku.

Děkuji vám za pozornost.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji zpravodaji poslanci Löblovi za zpravodajskou zprávu. Žádám společného zpravodaje výborů SL, kterým byl vládní návrh zákona přikázán, poslance inž. Viliama Galabu, aby přednesl jejich stanovisko.

Spravodajca poslanec Ing. V. Galaba:

Vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci! Poslanec prof. Läbl vo svojom vystúpení odporučil snemovniam na prerokovanie vládny návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži, s ktorým súhlasím, a chcel by som ho pár slovami podporiť.

Ako sa tu o tom hovorilo, majú tieto doplnky a úpravy prispôsobiť organizačnú štruktúru hospodárskej arbitráže federatívnemu usporiadaniu a uviesť do súladu s ústavným zákonom o československej federácii č. 143/1968 Zb.

Súčasne má navrhovaná novela napomáhať i zvýšenie účinnosti práce hospodárskej arbitráže.

V zásade možno konštatovať, že navrhovaná novela zákona spĺňá tieto požiadavky, Súčasne treba vyzdvihnúť dobré spracovanie návrhu i z hžadiska právneho.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia poslanci, dovožte, aby som vás ako spoločný spravodajca Výboru Snemovne žudu pre plán a rozpočet. Ústavnoprávneho výboru, Výboru pre požnohospodárstvo a výživu a Výboru pre priemysel, dopravu a obchod informoval o priebehu prerokovávania tohto návrhu vo výboroch. Treba oceniť, že prerokovávaniu všetkých návrhov zákonov vo výboroch venovala vláda tentoraz mimoriadnu pozornosť. Rokovania sa zúčastnil celý rad členov vlády na čele s podpredsedom vlády súdruhom prof. Lacom. Tým boli vytvorené podmienky pre objasnenie zámerov vlády pri jednotlivých návrhoch i pre vecné posúdenie stanovísk, odporučení a pripomienok.

Aj pri prerokovávaní novely zákona o hospodárskej arbitráži vo výboroch boli zodpovedané všetky dotazy a zodpovedne prerokované pripomienky. Výbory schválili predložený vládny návrh jednomysežne s drobnými úpravami, ktoré boli zahrnuté do spoločnej správy výborov. Navrhnuté úpravy sú drobnejšieho rázu, neznamenajú narušenie koncepcie založenej v návrhu, a ako vyhlásil zástupca vlády na záver prerokovávania tohto návrhu vo výbore, skvalitňujú predložený vládny návrh.

Ako spoločný spravodajca Výboru Snemovne žudu pre požnohospodárstvo a výživu, Výboru pre plán a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru a Výboru pre priemysel, dopravu a obchod odporúčam Snemovni žudu prerokovať vládny návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži a schváliť ho v znení spoločnej správy výborov.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji. Soudružky a soudruzi poslanci, táži se, zda si někdo přeje slovo. /Nikdo se nehlásil./ Táži se také ještě soudruha náměstka hlavního arbitra ČSSR, zda si přeje slovo.

Náměstek hlavního arbitra: Ne. Děkuji.

Přistoupíme k hlasování, pro něž podle ustanovení čl. 42 odst. 2 písm. m/ ústavního zákona o čs. federaci platí zákaz majorizace.

Nejdřív budou hlasovat poslanci Sněmovny národů a z nich poslanci zvolení v České socialistické republice, kterých je přítomno 40.

Kdo z těchto poslanců souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Nikdo. Děkuji.

Návrh byl jednomyslně přijat poslanci Sněmovny národů zvolenými v České socialistické republice.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice, jichž je přítomno 41. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku.! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Nikdo. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že se zákonem vyslovila souhlas také většina všech poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Sněmovna národů zákon schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu, kterých je přítomno 201.

Kdo z jejích poslanců souhlasí s návrhem zákona, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Nikdo.

Děkuji, zákon byl schválen jednomyslně.

Vzhledem ke shodnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži.

Soudružky a soudruzi poslanci! Před tím ještě, než přerušíme dopolední jednání, chtěla bych vás upozornit, že je bezpodmínečně nutná vaše odpolední účast na jednání, abychom byli usnášení schopní.

Jinak bych vás chtěla upozornit na to, že ve smyslu požadavků poslanců a podle možností, které jsou dány, se zajišťují odlety poslanců speciálními letadly takto: dne 21. prosince dvě hodiny po skončení schůze odlet speciálu ve směru Bratislava-Košice. Odjezd autokarů z Hradčanského náměstí je hodinu a půl po skončení schůze. Dne 22. prosince odlet dalšího speciálu ve směru Bratislava-Košice v osm hodin ráno, odjezd autokaru z Gorkého náměstí od budovy Kanceláře Federálního shromáždění v 7.15 hod.

Požadavky poslanců na dopravu ve směru na Ostravu budou zajištěny vlakovým spojením.

Prosím soudružky a soudruhy poslance, aby vzhledem k těmto změnám termínu odletu své požadavky znovu upřesnili u soudružky Benešové a s. Kašpírkové.

V odpoledním jednání budeme pokračovat ve 13.15 hod.

/Schůze přerušena ve 12.17 hod./

/Jednání znovu zahájeno ve 13.18 hod./

Predseda SN V. Mihálik:

Súdružky a súdruhovia poslanci, otváram prerušenú schôdzku Snemovne žudu a Snemovne národov.

Skôr než prikročíme k prerokovaniu ďalšieho bodu schváleného denného programu, oznamujem vám, že na funkciu poslanca Federálneho zhromaždenia rezignoval zo Snemovne žudu Konstantin Pištělka.

Teraz pristúpime k prerokovaniu ďalšieho bodu programu dnešnej schôdze. Je ním

13. Návrh poslancov Erbana, Pillera, Hanesa, B. Kučeru, Pospíšila, Mjartana, Hanúska, Pelnářa, Daubnera, Horáka a Zavadila na vydanie zákona, ktorým sa ruší zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte /tlač 67/

Návrh odôvodní v mene skupiny poslancov poslanec Jan Pelnář namiesto súdruha Erbana, ktorý sa z naliehavých dôvodov nemôže tejto časti schôdzky zúčastniť.

Prosím súdruha Pelnářa, aby sa ujal slova.

Poslanec Jan Pelnář:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, skupina poslanců Federálního shromáždění ČSSR, funkcionářů Národní fronty předložila z pověření předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky návrh na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 128/68 Sb., o Národní frontě. Byl jsem pověřen, abych předložený návrh uvedl.

V průběhu vývoje po lednovém plénu ÚV KSČ v roce 1968 začaly revizionistické a pravicově oportunistické síly postupně zostřovat a vyhrocovat v zemi politickou situaci. Útoky nenechaly přirozeně stranou ani systém naší Národní fronty, vytvořený a vedený komunistickou stranou. Projevovaly se snahy vytvořit z tohoto systému koalici politických stran, ač historicky je založena na trvalém svazku Čechů a Slováků, svazku pracujících měst a venkova, svazku, který spoluvytvářejí politické a jednotné společenské organizace našeho pracujícího lidu. Dovolte, abych ocitoval v tomto směru několik poučných slov z vystoupení s. Klementa Gottwalda na VIII. sjezdu v roce 1946:

"... A ještě něco je pro úspěšnou budovatelskou činnost v osvobozené republice potřebné. Je potřebná, jako sůl potřebná, naše národní jednota, naše Národní fronta. Jednotné revoluční odborové hnutí, jednotný svaz zemědělců, jednotné družstevnictví, jednotný svaz mládeže a bohdá také budoucí jednotné hnutí tělovýchovné, to jsou společně s politickými stranami nositelé Národní fronty. Řekl jsem už, že naše Národní fronta je politickým výrazem třídního, sociálního svazku dělníků, rolníků a inteligence. Připomínám znovu, že tento svazek byl stmelen ve výhni národního boje a národního utrpení a že je víc než přirozené, když je udržován i v periodě nynější, v období budovatelském.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP