Pondělí 21. prosince 1970

Návrh nového zákona vychádza z aktívneho poňatia funkcií devízového monopolu Československej socialistickej republiky. Devízovým monopolom rozumieme výhradné právo štátu uskutočňovať platobný a úverový styk so zahraničím a sústreďovať pre tento účel devízové prostriedky a centrálne rozhodovať o nakladaní s týmito prostriedkami. Zjednodušené predstavy, že devízový monopol je v podstate pasívnym doplnkom monopolu zahraničného obchodu, viedli k nesprávnemu stotožňovaniu funkcií oboch týchto monopolov a k podceneniu menových a devízových aspektov vo vonkajších ekonomických vzťahoch. Devízový monopol má vytvárať podmienky pre využívanie, riadenie i kontrolu zahraničných obchodných vzťahov z hžadiska devízovo-finančného, zatiaž čo monopol zahraničného obchodu slúži na ich využívanie, riadenie a kontrolu z hžadiska hmotného.

Navrhovaný devízový zákon vychádza zo základného predpokladu, že hlavným nástrojom riadenia devízového hospodárstva je devízový plán, ktorý je organickou súčasťou sústavy národohospodárskych plánov. Oslabenie riadiacej úlohy devízového plánu ako integrálnej súčasti devízového monopolu štátu, príznačné pre obdobie podcenenia významu devízového monopolu štátu, ktoré sa prejavilo aj poklesom významu aktívnej devízovej politiky ako súčasti štátnej hospodárskej politiky, nevyhnutne v minulosti negatívne poznačilo celé naše devízové hospodárstvo.

Devízový plán má podža návrhu devízového zákona vypracovávať Štátna banka československá v spolupráci s príslušnými federálnymi orgánmi a orgánmi republík a v súlade so zámermi štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Štátna banka československá má taktiež zabezpečovať jeho realizáciu a kontrolu.

Nový návrh zákona o devízovom hospodárstve je právna norma, ktorá umožní na dlhší čas upravovať právne vzťahy v devízovom hospodárstve, ustanovuje jasne a presne práva a povinnosti subjektov devízového hospodárstva vrátane občanov a na rozdiel od doterajšej úpravy poskytuje väčšiu právnu istotu. Nový návrh zákona umožňuje pružne reagovať na potreby vyplývajúce z prehlbujúcej sa medzinárodnej dežby práce, a to hlavne vo vzťahu k socialistickým štátom; zodpovedá teda aj potrebám socialistickej integrácie v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Doterajší zákon o devízovom hospodárstve neupravuje riadenie devízového hospodárstva centrálne. Zveruje ho nezávisle od seba do právomoci rôznych orgánov. Návrh nového zákona o devízovom hospodárstve rieši v súlade s riadením celého národného hospodárstva Československej socialistickej republiky otázku riadenia devízového hospodárenia tak, že jeho riadenie zveruje federálnej vláde, ktorá tiež schvažuje devízový plán ako súčasť menového plánu a spolu s ním štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Riadenie devízového hospodárstva federálnou vládou je zárukou toho, že sa devízové hospodárstvo bude uskutočňovať jednotne a komplexne v záujme rozvoja celého národného hospodárstva.

S riadením devízového hospodárstva súvisí aj dohžad nad vykonávaním devízového monopolu Československej socialistickej republiky, ktorý uskutočňuje tiež federálna vláda, a to prostredníctvom Federálneho ministerstva financií. Dohžad federálnej vlády nad výkonom devízového monopolu treba chápať podstatne širšie, a nie ako púhu revíznu činnosť. Obsahom tohto dohžadu je predovšetkým zabezpečovanie súladu medzi výkonom devízového monopolu a devízovým plánom a ďalej zabezpečovanie, aby orgány pôsobiace v devízovej oblasti plnili svoje úlohy v súlade s devízovými predpismi a smernicami vlády.

Vlastný výkon devízového monopolu Československej socialistickej republiky je predloženým návrhom zákona vyhradený Štátnej banke československej, ktorá zaň tiež zodpovedá.

Zákon umožňuje, aby vykonávacím predpisom bola rozhodujúca právomoc Štátnej banky československej prenesená na orgány štátnej správy. S prenesením pôsobnosti sa ráta aj na niektorých úsekoch neobchodnej činnosti.

Spolupôsobnosť Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v devízovej oblasti upravuje dostačujúcim spôsobom v príslušných ustanoveniach návrh zákona o pôsobnosti federálnych ministerstiev.

Návrh zákona o devízovom hospodárstve vytvára primeraný priestor aj pre nepriame formy devízovej regulácie. V tomto smere možno poukázať najmä na uplatňovanie nástrojov devízovo-menových, ako devízových kurzov a úrokov i devízovo-finančných nástrojov. Treba naďalej rátať aj s administratívnymi prostriedkami v devízovom pokračovaní,

Predpisy o výkone zákona o devízovom hospodárstve má vydávať Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Štátnou bankou československou v spolupráci s národnými ministerstvami financií.

Vo veciach, ktoré sa týkajú zahraničného obchodu, vydáva vykonávacie predpisy spoločne Federálne ministerstvo financií a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so Štátnou bankou československou.

Na rozdiel od dosial platného zákona sa vypúšťa z devízového režimu striebro a platina, ktoré stratili povahu menových kovov; rozširuje sa okruh devízových tuzemcov, najmä u československých občanov, zdržiavajúcich sa v zahraničí nielen služobne, pokiaž majú k pobytu v zahraničí súhlas príslušného československého orgánu. Predložený návrh zákona vyhradzuje Štátnej banke československej právo obchodovať s devízovými prostriedkami a vykonávať platobný styk so zahraničím, pričom určitými oprávneniami môžu byť poverené aj iné peňažné ústavy a organizácie. Na rozdiel od doterajšieho zákona upravuje nový návrh zákona dohodovanie finančných účastí československých podnikov a organizácií v zahraničí a cudzozemských účastí na tuzemských podnikoch, ktorých zriaďovanie sa viaže na osobitné povolenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

Jedným z dôležitých ustanovení predloženého návrhu zákona je úprava devízovej kontroly pri vývoze a dovoze devízových hodnôt. Túto kontrolu robia colné orgány prehliadkou batožín, ako aj osobnými prehliadkami. Pritom sa však musí dbať na ústavné a iné zákonné predpisy o ochrane osobnej slobody a listového tajomstva.

Predložený návrh zákona novým spôsobom upravuje trestné sankcie za priestupky. Nová zákonná úprava sleduje ochranu československého hospodárstva tým, že sprísňuje sankcie za tieto priestupky. Návrh zákona bol spracovaný spoločne s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Štátnou bankou československou; pri jeho spracovaní boli zodpovedne prerokované všetky podmienky, ktoré v legislatívnom procese jeho prípravy boli uplatnené.

Prijatie nového zákona o devízovom hospodárstve vytvára predpoklady pre upevnenie právneho poriadku v tejto oblasti, vrátane možností účinnejšieho devízového dohžadu

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Návrh zákona o devízovom hospodárstve prerokovali výbory Snemovne žudu a Snemovne národov. Uplatnené pripomienky sme už zapracovali do textu, prípadne ich zahrnieme do vykonávacej vyhlášky, ktorá má vyjsť súčasne s týmto zákonom.

Nová právna úprava devízového hospodárstva predstavuje jednu z dôležitých podmienok upevňovania socialistickej zákonnosti aj v devízovej oblasti, ktorá je vežmi citlivým úsekom národného hospodárstva. V mene vlády Československej socialistickej republiky odporúčam predložený návrh zákona po prerokovaní schváliť.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji ministru financí ČSSR za výklad. Prosím, aby zpravodajskou zprávu za výbory Sněmovny lidu, kterým byl vládní návrh přikázán k projednání, přednesl jejich společný zpravodaj poslanec Václav Petrásek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj poslanec V. Petrásek:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Předložený návrh zákona o devizovém hospodářství sleduje především některé základní cíle:

1. nahradit dosavadní zastaralý a již nevyhovující zákon z r. 1953, novelizovaný částečně v roce 1958;

2. vytvořit co největší možnou právní jistotu v oblasti devizového hospodářství, jak vůči cizině, tak vůči tuzemsku:

3. poskytnout pro budoucnost již v zákoně pro Státní banku co nejširší prostor pro budoucí uvolňování v devizové oblasti a pro sledovanou tendenci, posilovat postupně úlohu devizově měnových nástrojů a zeslabovat úlohu finančně devizových nástrojů /přímá regulace úhrad/.

Dále je třeba zdůraznit, že zákon, který souvisí bezprostředně se zákonem o Státní bance československé, zdůrazňuje, také již v § 1, tvořícím jakousi preambuli, že je vydáván se zvláštním zřetelem k ochraně československé měny. Nejvrcholnějším jeho cílem je tedy poskytnout bance i na poli devizového hospodářství potřebnou kompetenci z hlediska měnově politického.

S tím souvisí, že se provádění devizového monopolu, který je založen navrhovaným zákonem, dává do rukou Státní banky, a nikoliv jinému ústřednímu orgánu. Vždyť ochrana měny v oblasti devizové je problematikou platební bilance. A řešit takřka denně tuto problematiku platební bilance je dostupné především Státní bance, mající v ruce všechny prostředky měnové politiky. Zákon tedy, který dává Státní bance do rukou odpovědnost za provádění devizového monopolu, je dalším významným instrumentem pro stabilitu a bonitu naší měny.

Zákon se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv ustanovením, která by mohla zasáhnout do osobních práv nebo do listovního tajemství osob a jakýmkoliv ustanovením, která by mohla mít diskriminační charakter nebo charakter konfiskatorní. To dochází jasného výrazu např. v ustanovení ohledně prohlídek při přechodu hranic, jak o tom hovořil soudruh ministr.

Naše Státní banka je orgánním tělesem s velikou tradicí, mimořádnými zkušenostmi, disponuje také znamenitým odborným aparátem, je jak organizačně, tak odborně zapojena do složité problematiky mezinárodního socialistického světa a má své, snad ojedinělé zkušenosti ve styku s kapitalistickými státy na hospodářském poli. Nepochybuji, že v rámci oné kompetence, kterou jí dávají jak zákon o Státní bance československé, tak tento zákon o devizovém hospodářství, splní dobře svou funkci a všechny ony postuláty, které vůči ní má jak vláda, tak naše obyvatelstvo.

Vážené soudružky a soudruzi. Vládní návrh zákona o devizovém hospodářství byl projednán na společném jednání obou výborů pro plán a rozpočet, výboru SL pro průmysl, dopravu a obchod společně s výborem SN pro hospodářskou politiku a ve společném zasedání ústavně právních výborů za účasti pověřených delegátů ostatních výborů. Všechny výbory doporučily návrh zákona k projednání ve sněmovnách a schválení s drobnými úpravami. Obdrželi jste společnou zprávu těchto výborů, kde jsou doporučené úpravy vládního návrhu formulovány.

Jako společný zpravodaj výboru SL pro plán a rozpočet, výboru ústavně právního a výboru pro průmysl, dopravu a obchod doporučuji sněmovně k projednání vládní návrh zákona o devizovém hospodářství a schválení ve znění společné zprávy výborů.

Děkuji za pozornost.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji poslanci Václavu Petráskovi.

Žádám, aby společný zpravodaj výborů SN, kterým byl vládní návrh přikázán, poslanec Zdeněk Gavenda, přednesl zpravodajskou zprávu.

Zpravodaj poslanec Zd. Gavenda:

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, soudruh ministr Rohlíček zde zdůvodnil, proč se vláda rozhodla předložit Federálnímu shromáždění návrh zákona o devizovém hospodářství, provedl poměrně podrobný výklad koncepce tohoto návrhu a zmínil se o některých úpravách proti dosavadnímu stavu.

Je třeba souhlasit s tím, že oslabení řídící úlohy devizového plánu se projevilo v poklesu aktivity devizové politiky jako součásti státní hospodářské politiky a velmi nepříznivě ovlivnilo celé naše devizové hospodářství. Protože devizový plán je integrální součástí devizového monopolu, je logické, že vláda při řízení devizového hospodářství usiluje o upevnění státního devizového monopolu, což je úkolem předkládaného vládního návrhu. V návrhu je upravován devizový monopol ČSSR, je zakotveno řízení devizového monopolu vládou ČSSR, jeho provádění je svěřeno Státní bance československé a dohled nad prováděním tohoto monopolu provádí vláda prostřednictvím federálního ministerstva financí. Návrh dále vymezuje základní pojmy, jako jsou valuty, devizy a devizové prostředky a vymezuje práva a povinnosti účastníků devizově právních vztahů, stanovuje devizovou evidenci, dohled a devizovou kontrolu a vymezuje také přestupky proti devizovému hospodářství i sankce za tyto přestupky.

Zákon tedy obsahuje všechny základní části potřebné k zavedení přesného finančního režimu, při zabezpečování devizového monopolu.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Poslanec Petrásek, jako společný zpravodaj výborů SL, doporučil sněmovně projednat předložený návrh. Já se k jeho zdůvodnění i doporučení připojuji a chtěl bych svůj návrh podepřít krátkou informací o projednávání předloženého návrhu zákona ve výborech.

Jak již zde bylo řečeno, byl návrh projednáván ve společných schůzích odpovídajících výborů obou sněmoven. Při jednání, vedle drobných doporučení na změny formulací, které by upřesnily text, byla řada dotazů, které byly zástupci vlády uspokojivě zodpovězeny, a byly prodiskutovány věcné problémy návrhu. Dovolte, abych vás alespoň se dvěma seznámil.

Na společné schůzi výboru pro hospodářskou politiku a výboru pro průmysl, dopravu a obchod byly diskutovány vztahy devizového monopolu a monopolu zahraničního obchodu a úlohy ministerstva zahraničního obchodu v oblasti devizového hospodářství. Výbor přijal podrobné a věcné vysvětlení zástupců vlády, které lze charakterizovat asi takto: Devizový monopol vytváří podmínky pro využívání, řízení a kontrol zahraničních vztahů z hlediska devizově finančního. Naproti tomu monopol zahraničního obchodu slouží k jejich využívání, řízení a kontrole především z hlediska hmotné stránky těchto procesů. Státní banka, která odpovídá za devizový monopol, má výrazně napomáhat efektivnosti zahraniční směny zboží a služeb a vynucovat vyšší náročnost na zahraniční obchod.

Ministerstvo zahraničního obchodu, jako nositel monopolu zahraničního obchodu, má naopak tímto zákonem zakotvenou spolupráci a součinnost s bankou při platebních otázkách spojených s prováděním zahraničního obchodu. Oba jsou to orgány našeho státu a musí tedy spolupracovat v zájmu naší ekonomiky.

Na společné schůzi výborů pro plán a rozpočet byla diskuse k § 2 písm. b/, kde je stanoveno, že zlatem z hlediska tohoto zákona se rozumí zlato ve stavu nezpracovaném nebo v polotovarech a obsahující více než 5% ryzího zlata. Stanovený 5% obsah se zdál dosti vysoký a poslanci vyslovili obavu, zda to nepovede k úniku zlata. Soudruh ministr Rohlíček ujistil poslance, že vláda i tuto možnost brala v úvahu. Cena zlata u nás je však dosti vysoká a obratová daň znevýhodňuje jakoukoliv spekulaci tohoto druhu.

Při jednání výborů nezůstaly žádné otázky týkající se zákona otevřeny. Zástupci vlády také informovali, že i prováděcí předpis k tomuto zákonu je připraven a upravuje podrobně i vztahy příslušných orgánů.

Všechny výbory, které návrh projednávaly, doporučily sněmovnám návrh ke schválení s drobnými úpravami, které jsou zahrnuty ve společné zprávě výborů a které jste obdrželi. Jako společný zpravodaj výboru SN pro plán a rozpočet, výboru pro hospodářskou politiku a výboru ústavně právního navrhuji sněmovně, aby projednala předložený návrh zákona o devizovém hospodářství a schválila ho ve znění společné zprávy výborů.

Děkuji vám za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP