Pondělí 21. prosince 1970

2. den - pondělí 21.12.1970

/Jednání zahájeno v 8.38 hod./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci. Zahajuji přerušené jednání 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Ze Sněmovny lidu je přítomno 163 poslanců, ze Sněmovny národů je přítomno 37 poslanců zvolených v ČSR a 45 poslanců zvolených v SSR.

Společná schůze sněmoven je tedy podle ustanovení § 10 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR schopna se usnášet.

Ze Sněmovny lidu jsou dnes omluveni poslanci Uher, Vejražka a ze Sněmovny národů poslanec dr. Tlustý.

Přistoupíme k projednání osmého bodu programu, kterým je

8. Vládní návrh zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik /rozpočtová pravidla/ /tisk 58/ a společné zprávy výborů Sněmovny lidu /tisk 44/SL/ a výboru Sněmovny národů /tisk 41/SN/

Jménem vlády Československé socialistické republiky návrh odůvodní ministr financí ing. R. Rohlíček. Prosím ho, aby se ujal slova.

Minister financií ČSSR Ing. R. Rohlíček:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, predložený vládny návrh zákona o pravidlách štátneho rozpočtu čs. federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík má za ciež prispieť k posilneniu plánovitého riadenia nášho národného hospodárstva, narušeného v uplynulých rokoch. Zároveň zakotvuje v oblasti štátneho rozpočtu a rozpočtového hospodárenia princípy federatívneho usporiadania nášho štátu, čo predstavuje riešenie celého radu politicky a ekonomicky závažných problémov. Nevyhnutežnosť predloženého návrhu zákonnej úpravy pravidiel štátneho rozpočtu plynie konečne tiež z toho, že dnešná zákonná úprava z roku 1959, t. j. zákon č. 8/1959 Zb., je vývojom prekonaná a v posledných rokoch bolo treba prijímať na preklenutie medzier čiastkové a prechodné zákonné opatrenia.

V návrhu zákona o rozpočtových pravidlách - § 1 a 2 návrhu - je vyjadrené spojenie a nadväznosť štátneho rozpočtu na štátny plán, ktorý je základom riadenia socialistického hospodárstva. Návrh zakotvuje spracovanie a prerokovanie rozpočtového projektu súčasne so smernicou pre vypracovanie vykonávacieho plánu. Novo je vyjadrená väzba na strednodobý plán; súčasne s návrhom strednodobého plánu bude vypracovaný a vláde predkladaný päťročný rozpočtový výhžad. Úlohy a zásady v oblasti finančného plánu budú obsahom príslušnej časti zákona o strednodobom pláne.

Predložený návrh zákona o rozpočtových pravidlách zabezpečuje v zmysle uznesenia ÚV KSČ z mája minulého roku i z januára tohto roku posilnenie úlohy federácie vytvorením silného federálneho rozpočtu z hžadiska plánovitosti rozvoja celej ČSSR, podpory žiadúcich integračných procesov v hospodárstve, ako i ekonomického vyrovnávania medzi obidvomi republikami. Nadväzuje na čiastkové úpravy vykonané v ústavnom zákone o čs. federácii a na ďalšie prerokovávané zákony. Plne pritom zabezpečuje v oblasti štátneho rozpočtu a rozpočtového hospodárenia zákonné oprávnenie národných republík a dostatočný priestor pre ich realizáciu. V súvislosti s tým sa navrhuje posilniť štátny rozpočet federácie v oblasti jeho príjmov a výdavkov, a to nielen v súvislosti s prechodom značnej časti národného hospodárstva na riadenie federácie, ale aj v záujme toho, aby federálny rozpočet mohol účinne ovplyvňovať z hžadiska plánovitého rozvoja celej ČSSR hospodárstvo obidvoch republík. Návrh na štruktúru príjmov štátneho rozpočtu federácie /§ 3 návrhu/ zabezpečuje dostatočnú a stabilnú príjmovú základňu federálneho rozpočtu a predpoklad toho, aby svojimi výdavkami - t. j. § 4 návrhu - mohol federálny rozpočet účinne zabezpečovať vlastnými úlohami federácie v riadení podstatné časti hospodárstva i výrazne pôsobiť na štátne rozpočty obidvoch republík.

Posilnenie funkcie federálneho rozpočtu nie je len v kvantitatívnom vyjadrení jeho príjmov a výdavkov, i keď to má pochopitežne prvoradý význam. Význam má aj integrované poňatie celého rozpočtového procesu od prác na zostavení návrhov štátneho rozpočtu a rozpočtov republík, ďalej jednotná skladba rozpočtu a smerníc pre zostavovanie štátnych rozpočtov, cez jednotnú evidenciu o plnení štátnych rozpočtov až po jednotné zostavenie štátnych záverečných účtov federácie a republík. Vláda bude pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu federácie prerokovávať i rozpočtové a finančné ukazovatele a proporcie za celú republiku. Obdobne sa ráta s takýmto postupom i pri prerokovávaní štátneho záverečného účtu federácie.

Predložený návrh zákona o rozpočtových pravidlách obsahuje ďalej v súlade s § 11 ústavného zákona o čs. federácii zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a republík. Tým zákon zabezpečuje jednotnosť rozpočtového procesu i jednotnosť základných princípov rozpočtového hospodárenia pre všetky tri rozpočty. Ide najmä o jednotnú rozpočtovú skladbu, účelovosť rozpočtových prostriedkov a ich časové používanie, postup pri neoprávnenom použití rozpočtových prostriedkov, úpravu prípadného rozpočtového provizória a o ďalšie ustanovenia. Tieto zásady musia byť dodržané v zákonoch o rozpočtových pravidlách rozpočtov národných republík, ktoré schvália národné rady.

Podstatnou a dôležitou súčasťou predloženého návrhu zákona sú ustanovenia hospodárenia federácie. Ide o ustanovenia úpravujúce také otázky, ako je napr. účelovosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, presunové pokračovanie, finančné rezervy federácie a ďalšie. Týmto otázkam bola v priebehu prerokovávania návrhu venovaná vežká pozornosť, predovšetkým vo výboroch pre plán a rozpočet obidvoch snemovní. Navrhované znenie týchto ustanovení návrhu zákona, upravené na základe spomenutého rokovania vo výboroch FZ, zabezpečuje takú dežbu medzi zákonodarným orgánom a výkonnými orgánmi, pri ktorej bude zabezpečená záväznosť štátneho rozpočtu a zodpovednosť za jeho plnenie a dostatočná možnosť pružne riešiť v priebehu roku potreby, vyplývajúce z plnenia štátneho rozpočtu, z vývoja hospodárstva, najmä z jeho dynamiky. V návrhu zákona je plne zaistená kontrolná funkcia Federálneho zhromaždenia v celom rozpočtovom hospodárení.

Návrh zákona o rozpočtových pravidlách predpokladá v súlade s príslušným ustanovením ústavného zákona o čs. federácii, že národné rady schvália zákony o rozpočtových pravidlách rozpočtov národných republík. V týchto zákonoch národných rád musia byť dodržané zásady rozpočtového hospodárenia podža zákona FZ, ktoré majú platnosť pre celú ČSSR, ako i zásady organizácie rozpočtového procesu. Tieto zákony upravia ďalšie oblasti rozpočtového hospodárenia republík, napr. oblasť rozpočtov národných výborov, ktorá je plne v kompetencii národných republík. Federácia však ovplyvňuje a bude ovplyvňovať z hžadiska jednotného riadenia a usmerňovania celého rozpočtového procesu i zostavenie rozpočtov národných výborov.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, návrh zákona o rozpočtových pravidlách bol pripravovaný dlhšie než rok. V celom období prípravy návrhu sme popri spolupráci s ústrednými orgánmi federácie i národných republík úzko spolupracovali najmä s výbormi pre plán a rozpočet obidvoch snemovní FZ. Jednotlivé varianty návrhu boli vo výboroch alebo v ich komisiách niekožkokrát prerokovávané a postupne skvalitňované za účasti poslancov. To platí aj o období posledných dní náročnej prípravy tohto návrhu. Takáto aktívna účasť poslancov FZ na príprave návrhu tohto zákona má vežký význam najmä preto, že ide o základnú právnu normu v oblasti štátneho rozpočtu a rozpočtového hospodárenia. Predložený návrh zákona o rozpočtových pravidlách znamená kvalitatívne zlepšenie oproti doterajšiemu stavu. Spolu so zákonom o národohospodárskom plánovaní zakladá ďalšie možnosti skvalitňovania plánovitého riadenia čs. národného hospodárstva, a preto v mene vlády ČSSR navrhujem, aby Federálne zhromaždenie návrh zákona o pravidlách štátneho rozpočtu čs. federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík schválilo.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji ministru financí ČSSR za jeho výklad. Stanovisko výborů Sněmovny národů, kterým byl vládní návrh zákona přikázán, přednese společný zpravodaj poslanec inž. Milan Ptáček, kterému dávám slovo.

Zpravodaj poslanec inž. M. Ptáček:

Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci. Dosavadní právní úprava, která se dotýká státního rozpočtu a hospodaření s rozpočtovými prostředky, nevyhovuje již současným a tím méně výhledovým potřebám a proto je nezbytně nutné přikročit k přijetí nového zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik. Je třeba přitom přirozeně respektovat státoprávní uspořádání, při současném sledování zásady jednotné čs. ekonomiky.

Posledně jmenovanou zásadu bych chtěl, zejména po zkušenostech posledních let, kdy se i v hospodářské oblasti projevily negativní jevy a tříštění sil místo jejich integrace, zvláště zdůraznit. V předloženém vládním návrhu zákona se plně odráží snaha tyto nedostatky odstranit.

Vládní návrh počítá s tím, že státní rozpočet bude vycházet ze základních cílů a úkolů střednědobých, zpravidla pětiletých plánů a že bude účelně využívat k žádoucímu rozvoji naší jednotné ekonomiky finančních nástrojů. Současně vytváří organizační i metodické předpoklady jednotnosti celostátní finanční politiky. Respektují se přitom pravomoci jednotlivých stupňů řízení a kompetence dané ústavním zákonem o československé federaci, jako je např. skutečnost, že národní výbory jsou řízeny republikovými orgány, které pak upraví otázky rozpočtového hospodaření vlastním zákonem o rozpočtových pravidlech v souladu s dnes projednávaným návrhem zákona federálního.

Návrh zákona precizuje tedy v tomto směru především základní principy vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik na základě jednotných zásad rozpočtového hospodaření a v souladu s požadavkem účinného zajištění integrace čs. hospodářství. Kladem vládního návrhu je současně skutečnost, že po jeho schválení budou zákonně upraveny i ty instituty, u kterých tak tomu dosud nebylo. Mám na mysli státní fondy a státní závěrečný účet.

Při všech těchto skutečnostech vzniká pouze otázka, jakou úlohu v celém rozpočtovém procesu, zejména při jeho schvalování a při použití prostředků a jejich event. přesunech, mají mít zákonodárné a výkonné orgány.

Byly vyslovovány např. pochybnosti o správnosti toho, že příliš veliké pravomoci jsou zákonem dávány federální vládě, případně federálnímu ministerstvu financí, pokud jde o účelovost použití rozpočtových prostředků, přesunové řízení, vázání rozpočtových prostředků v zájmu úspor a podobně.

Tyto připomínky vycházejí zejména z toho, že zákonodárný sbor, t. j. v tomto případě Federální shromáždění, schválí v podstatě celkovou výši příjmů a výdajů a otázky rozpočtu z hlediska jeho použití, přesunů atd., jsou dávány do pravomoci výkonných orgánů. Řešení tohoto problému je otázkou základního přístupu ke stanovení rozpočtových pravidel. Je např. možné, aby zákonodárný sbor neschvaloval pouze celkové příjmy a výdaje rozpočtu, případně míru jeho vyrovnání, ale schvaloval např. výdaje i podle jednotlivých kapitol v jejich ještě podrobnějším členění a ponechal si i pravomoci přesunů. Vezmeme-li však v úvahu obvyklou praxi v práci zákonodárných sborů a vezmeme-li dále v úvahu potřeby hospodářské praxe, a to zejména z hlediska dynamiky hospodářských procesů, nutnosti operativně reagovat na vzniklé situace, pak musíme, ať již chceme nebo nechceme, dojít k závěru, že schvalování příliš podrobného členění rozpočtu by se mohlo za určitých okolností stát brzdou zajištění potřeb hospodářského rozvoje. Domnívám se, že dokonce to může platit i v některých případech, kdy pravomoci jsou svěřeny vládě. V zájmu utužení centrálního vlivu však nelze již jít dále, než předpokládá předložený návrh zákona. Zároveň chci říci, že nikoliv nevýznamné pro posouzení těchto otázek jsou i zkušenosti z ostatních socialistických zemí, které rovněž mluví ve prospěch koncepce uplatněné v předloženém vládním návrhu.

Poukazuji na tyto protiklady záměrně vzhledem k tomu, že jak jsem již uvedl, vede se na toto téma dosti častá diskuse.

Jsem toho názoru, že je třeba vkládat pravomoc a tím i důvěru v ty orgány, které mohou nejlépe, dostatečně operativně a přitom odpovědně o hospodářských a finančních otázkách rozhodovat. Předložený návrh tomuto požadavku plně vyhovuje. Zákonodárný sbor má přitom podle návrhu zákona záruky v tom, že vláda mu bude předkládat zprávy o plnění státního rozpočtu a současně projednávat a schvalovat státní závěrečný účet, při kteréžto příležitosti může uplatnit svoji kontrolní funkci a má koneckonců i další možnosti posuzovat způsob hospodaření a jeho soulad se zájmy rozvoje naší socialistické společnosti.

Považuji proto principy vládního návrhu zákona za správné a souhlasné s požadavky plánovitého rozvoje naší společnosti a s požadavky žádoucího posílení centrálního řízení Úpravy ve znění některých paragrafů, tak jak vyplynuly z jednání ve výborech Sněmovny národů, dále precizují znění návrhu zákona v uvedeném duchu. Výbory Sněmovny národů, kterým byl vládní návrh zákona přikázán k projednání, velmi podrobně analyzovaly jeho celkové pojetí a pečlivě vážily i znění jeho jednotlivých ustanovení. Bohatá a racionální diskuse, která se rozvinula mezi poslanci a členy vlády a jejich kvalifikovaná stanoviska, se pak promítají v jednotě pohledů na předložený vládní návrh zákona.

Doporučuji proto, jako společný zpravodaj ústavně právního výboru a výboru pro plán a rozpočet a výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů, jejich jménem schválení předloženého vládního návrhu zákona o pravidlech státního rozpočtu čs. federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik a s úpravami uvedenými v tisku č. 41/SN.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Děkuji poslanci Ptáčkovi a žádám, aby zpravodajskou zprávu přednesl poslanec inž. Erich Sloboda, který je společným zpravodajem výborů Sněmovny lidu.

Spravodajca poslanec Ing. E. Sloboda:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Vláda ČSSR predložila Federálnemu zhromaždeniu niekožko vládnych návrhov zákonov, ktoré sú dnes predmetom náš ho rokovania a z ktorých väčšina tvorí ucelený súbor, vyjadrujúci a realizujúci závery decembrového pléna ÚV KSČ. Medzi nimi aj vládny návrh zákona o pravidlách štátneho rozpočtu federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík.

Ako to vyplýva už z názvu vládneho návrhu zákona, ide v zásade o dva okruhy problémov, ktoré sú predmetom tohto zákona: na jednej strane pravidlá štátneho rozpočtu federácie a na druhej strane zásady, podža ktorých sa má hospodáriť so všetkými tromi rozpočtami, ktoré tvoria obsahovú stránku čs. štátneho finančného hospodárstva za integrujúcej funkcie rozpočtu federácie.

Nepochybne ide o významný návrh zákona, pretože princípy a vzťahy v ňom zakotvené vytvárajú spolu s ostatnými vládnymi návrhmi zákonov predpoklady pre účinnejšie fungovanie československej federácie. Práve pre túto vážnu úlohu, ktorú tento návrh zákona po jeho schválení zohrá, venovali sme mu vo výboroch Snemovne žudu tomu zodpovedajúcu pozornosť.

Zásady zákona boli vo Výbore pre plán a rozpočet prerokované už 27.4. t. r. Ďalej bola ustanovená pracovná skupina poslancov, ktorá dňa 4. a 9.12. t. r. podrobne prerokovala jednotlivé časti vládneho návrhu zákona za účasti zodpovedných predstavitežov federálneho Ministerstva financií. Konečne boli prerokované vo výboroch Snemovne žudu, ktorým bol vládny návrh zákona prikázaný.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP