Neděle 20. prosince 1970

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslankyni Šmehlíkovej za spravodajskú správu. Za výbory Snemovne národov prednesie spravodajskú správu poslanec Martinák.

Spravodajca poslanec Ing. L. Martinák:

Vážený súdruh prezident, vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Návrh zákona o národohospodárskom plánovaní, o ktorom dnes rokujeme a ku ktorému máme zaujať stanovisko, chápeme ako súčasť dlhodobého programu prác na všestrannej normalizácii pomerov v našej vlasti. Hlavný ciel návrhu zákona vidíme vo zvýšení autority národohospodárskych plánov, a to v komplexnom pomere k plánovaciemu procesu, t. j. k tvorbe, zabezpečovaniu i kontrole plnenia celej sústavy národohospodárskych plánov.

Nie menej významnou črtou predkladaného návrhu zákona je zvýraznenie záväznosti štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky tak pre orgány federácie, ako aj pre orgány obidvoch republík a pre všetky ostatné organizácie.

I keď predložený návrh zákona nie je prvou právnou normou v tejto oblasti, jeho význam zvyšuje najmä mimoriadnosť obdobia a súčasný stav československého národného hospodárstva.

Deštrukcia posledných rokov sa zvlášť zamerala na celú štruktúru riadenia, teda aj na oblasť plánu. Protistranícke a protisocialistické sily sa snažili narušiť predovšetkým jednotu politických a ekonomických ciežov, v dôsledku čoho došlo k závažným poruchám v celom rade úsekov nášho politického života. Ako sa presvedčujeme, hospodárske orgány dnes pociťujú potrebu komplexného a účinného riadenia problematiky plánovania a nový zákon privítajú, lebo vyjadruje úlohu posilniť systém jednotného plánovitého riadenia ako neoddelitežnej súčasti upevňovania moci robotníckej triedy a zároveň bude pôsobiť ako účinný nástroj postupujúcej stabilizácie a konsolidácie v hospodárskej oblasti. Pracovníci týchto orgánov budú istotne autoritu celého komplexu riadenia spoluvytvárať aj vyššou kvalitou hospodárskych plánov a ich iniciatívnym plnením najmä v organizáciách podnikovej hospodárskej sféry. V tomto smere predpokladáme pozitívny vplyv navrhnutého zákona na rýchly rozvoj socialistickej ekonomiky.

Dovožte mi, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, upriamiť vašu pozornosť na tie časti navrhovaného zákona, ktoré sa dotýkajú postavenia národných výborov v plánovacom procese. Vychádzam pritom z poznatkov získaných konzultovaním návrhu s funkcionárskym aktívom s vedúcimi pracovníkmi podnikov a s odborníkmi z úseku plánu. V tomto aktíve sa vyskytli okrem iného aj pripomienky k § 12 ods. 15 o upustení od povinnosti vypracovať plány alebo ich časti na úrovni miestnych alebo mestských národných výborov. Návrh zákona túto právomoc poskytuje preto len krajským národným výborom, lebo ako metodicko-oblastné orgány vedia najlepšie posúdiť, pochopitežne v spolupráci so stredným článkom riadenia, účelnosť a rozsah použitia tohto zmocnenia, a to v širšom než len okresnom meradle, aby bol postup v praxi pokiaž možno jednotný.

Závažným ústanovením návrhu zákona je § 13 o oblastných plánoch, ktoré nadobúdajú v systéme plánovania stále väčší význam. V oblastných plánoch republík je vzájomne skĺbená a premietnutá väzba hospodárskych plánov ústredných orgánov, orgánov stredného článku riadenia i plánov hospodárskych organizácií. Naproti tomu krajské národné výbory budú poskytovať ústredným orgánom, orgánom stredného článku riadenia a socialistickým organizáciám podklady a údaje potrebné pre ich činnosť z hžadiska hospodárskeho rozvoja oblastí. Treba len dúfať, že na takto vzájomne skĺbenom podklade sa oblastné plány stanú po zriadení krajských národných výborov aj na Slovensku účinným nástrojom vlády ČSSR i republík a súčasne - a to je nie menej dôležité - z hžadiska oblastnej proporcionality i nástrojom racionálne chápaného rozloženia výrobných síl, koordinovaného rozvoja oblastí a optimálneho využitia ich prírodných a ekonomických podmienok. Pokiaž § 3 o sústave plánov uvádza názov oblastné /regionálne/ plány, domnievam sa, že táto formulácia zahrňuje všetky oblasti, t. j. i tie, ktoré sme donedávna zahrňovali pod názvom "pohraničie", ako aj niektoré ďalšie osobitné oblasti so špecifickými podmienkami, ako sú napr. v Slovenskej socialistickej republike Vysoké Tatry a pod.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, štátne a hospodárske orgány dostanú v zákone o národohospodárskom plánovaní významný nástroj, v rámci ktorého môžu uplatniť svoju iniciatívu, svoje znalosti a riešiť svoje špecifické problémy. V širšom zmysle znamená zákon dôležité a potrebné upresnenie vzťahu medzi orgánmi federácie a orgánmi republík so základným ciežom obnoviť úlohy plánu ako hlavného a komplexného nástroja riadenia československej socialistickej ekonomiky.

Vládny návrh zákona vežmi podrobne a pozorne prerokovali výbory Snemovne žudu a Snemovne národov a zhodne konštatovali, že prihliada na základné politické smernice a direktívy. Preto dovožte, aby som z poverenia výborov Snemovne národov odporučil poslancom Snemovne národov predložený návrh zákona o národohospodárskom plánovaní schváliť.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslancovi Martinákovi za spravodajskú správu.

Otváram rozpravu k návrhu zákona. Ako prvý sa prihlásil poslanec Vladimír Houser. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec Vl. Houser:

Vážený soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci. K návrhu zákona o národohospodářském plánování se vyslovila řada soudruhů, kteří jednak jako navrhovatel soudruh ministr Martinka, jednak jako zpravodajové ekonomických výborů FS podle mého názoru velmi plasticky návrh zdůvodnili a doporučili ke schválení. Chtěl bych vyslovit názor na projednávaný zákon zejména z pohledů našich podniků, které především musí stát v předních řadách realizátorů tohoto zákona.

Je obecně známo, že snížení plánovací kázně spolu s uvolněním prostoru pro anarchii ve výrobě, která vznikla v důsledku rozkladného procesu let 1968-1969, způsobilo čs. národnímu hospodářství značné škody. Postavení plánu takřka na okraj ekonomiky vytvořilo situaci, ve které se dařilo především těm, kteří tyto podmínky uměli příslušným, v jádru bezohledným způsobem uplatnit. Na druhé straně řetěz vazeb na MTZ, pracovní síly, subdodávky, se trhal dále a zákonitě muselo dojít k situaci, které začalo soustředěně čelit teprve nové vedení strany. Spotřebované zásoby, odčerpání aktiv ZO, zejména z oblasti ZTS, měnová nejistota spojená s nákupními vlnami, to bylo na počátku tohoto cílevědomého postupu za hospodářskou a politickou konsolidaci čs. národního hospodářství.

Výsledků, které jsou nesporné a které prosincové plénum ÚV kladně hodnotilo, nebylo možno dosáhnout mimo účinné pomoci našich přátel bez obnovené úlohy plánu, zvýšením jeho autority. Vracíme se k tomu, co činí naše hospodářství socialistickým, k důslednému plánování na všech úsecích.

Proto vítám předlohu zákona o národohospodářském plánování jako konkrétní projev upevnění socialistických zásad naší ekonomiky, vítám jej zejména proto, že dává jasnou linii postupu a vazeb v socialistickém podnikání, kdy bude zabráněno těm jevům, že mnohé podniky byly dříve odkázány na libovůli těch, kteří vlastní úzké podnikové zájmy nadřadili zájmům společenským. Že tato situace měla důsledky v určité demoralizaci ve vztazích mezi podniky, známe velmi dobře.

Chceme se k plnému uplatnění úlohy plánu vracet na vyšší úrovni bez chyb, které jsme si uvědomili. A domnívám se, že zákon o národohospodářském plánování dává vládě a vůbec celé čs. ekonomice právě v tomto značné možnosti. Je to zejména závažnost plánu a z ní vyplývající sankce; tyto skutečnosti by měly působit na odpovědnost všech plánovacích míst i výrobních podniků a tím i na určitou stabilitu vztahů a jistoty v tom, že řádně prodiskutovaný, sestavený a rozepsaný plán bude i hmotně zajištěn. Ten kdo poznal slasti zajišťování výroby i výstavby investic v uplynulé době, plně ocení možnosti, které uplatnění zákona o národohospodářském plánování i ostatních doplňcích zákonů nebo jejich novel dává naší výrobě jako celku. Navrhovaný zákon vychází jak z ústavy ČSSR, tak i ze zákona o čs. federaci, tvoří velmi důležitou normu v souboru zákonů, které na tomto plénu projednáváme. Je to zákon, který systém tohoto plánování neuzavírá, ale vyžaduje na všech úsecích podřízení se autoritě plánu a umožňuje jeho další rozvíjení. Proto také Státní plánovací komise a národní plánovací orgány nabývají jako ústřední plánovací místa na významu a na jejich práci bude do značné míry záviset, jaká bude autorita plánů v celém národním hospodářství.

Každý odklon, zmírňování dopadů z neplnění a nekázně, která se může vyskytnout, by se zpětně projevilo v zpomalení tempa rozvoje některých odvětví i celého hospodářství. Proto také i my, poslanci, musíme v závodech svých volebních obvodů intenzívně působit na pochopení hlavních myšlenek zakotvených v zákoně.

Již výsledky tohoto roku ukazují, jak správné bylo rozhodnutí ÚV KSČ a vlády o posílení úlohy státního plánu. Jsem přesvědčen, že v součinnosti s ROH bude tento zákon tím potřebným nástrojem v rukou centrálních i podnikových orgánů, kterým ještě účinněji podpoříme a upevníme dosavadní výsledky konsolidačního úsilí KSČ.

Soudružky a soudruzi, musíme si ale všichni uvědomit skutečnost, že nestačí schválit dobrý zákon o národohospodářském plánování a třeba podlehnout uspokojení, že jsme už udělali všechno. Jsme teprve na začátku této nové cesty. Zejména je třeba, abychom věnovali především důslednou pozornost kvalitě plánů a jejich zpracování na všech stupních řízení od vlády až po provoz a dílnu, i získávání a zpracovávání podkladů a informací, což zákon ve svém § 14 zvlášť podtrhuje. Charakter plánu musí vymezovat nezbytné základní úkoly, které budou zabezpečovat splnění cílů, stanovených pro celou čs. ekonomiku, ale na každém stupni řízení od shora dolů musí plán dát dostatek možností pro iniciativu a tvůrčí činnost pracovních kolektivů. Takto zpracovaný plán nalezne jistě i účinnou podporu Federálního shromáždění.

Naše podniky jistě vytvoří za pomoci navrhovaného zákona takové podmínky, aby naši pracující mohli plně rozvinout všechny formy socialistické soutěže, bez které - a to potrhuji - bychom náročné úkoly plánu roku 1971 i připravované pětiletky velmi obtížně zajišťovali.

Proto vidím v uplatnění zákona o národohospodářském plánování v tom smyslu, jak jsem již hovořil, reálné předpoklady do dalšího úspěšného a cílevědomého postupu na cestě rozvoje čs. národního hospodářství i účinnější podporu integračních snah naší i ostatních socialistických ekonomik.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslancovi Houserovi. Ďalej sa do rozpravy prihlásil poslanec Bielik. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec Š. Bielik:

Vážený súdruh prezident, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Treba vežmi kladne hodnotiť skutočnosť, že vláda predkladá návrh zákona o národohospodárskom plánovaní v celom súbore zákonov, ktoré vo svojom celku znamenajú posilnenie orgánov socialistickej moci. Sú zamerané na potvrdenie princípu federácie, ale pritom tiež na zlepšenie samotného mechanizmu československej federácie.

Predložený návrh zákona o národohospodárskom plánovaní je spracovaný tak, že dáva seriózny a pevný základ upevneniu centrálneho plánu ako najdôležitejšieho nástroja štátnej moci pri rozvíjaní našej socialistickej ekonomiky. Treba povedať, že rýchly rast národného hospodárstva a celej Československej socialistickej republiky, obzvlášť v Slovenskej socialistickej republike má svoj základ v plánovitosti národného hospodárstva. Zo svojich vlastných skúseností, aj zo skúseností celého osadenstva závodu, v ktorom pracujem, môžem jednozačne potvrdiť, že práve plánovitý rozvoj našej socialistickej ekonomiky umožňuje rýchly rozvoj aj jednotlivých závodov.

Preto o to viac a o to výraznejšie sa javí nesprávna revizionistická koncepcia pravičiarov, ktorí oslabovali ústredný plán a forsírovali živelné trhové sily. Za podmienok trhového systému by nešlo o plánovitý rozvoj, ale rýchlo by prebiehala nesprávna diferenciácia, v ktorej bohaté podniky by sa obohacovali ešte viac a chudobné podniky by sa stali ešte chudobnejšími.

Predložený návrh zákona o národohospodárskom plánovaní a jeho každodenné uplatňovanie v praxi socialistickej výstavby nielenže nepripúšťa takéto a podobné revizionistické tendencie, ale práve naopak umožní efektívny a proporcionálny rozvoj našej socialistickej ekonomiky.

Návrh zákona podrobne charakterizuje celú sústavu národohospodárskych plánov, vymedzuje ich špecifiká. Určuje tiež postavenie jednotlivých orgánov a organizácií v plánovacom procese, od vlády cez ústredné úrady a orgány, cez stredné články riadenia až po podniky. Vymedzuje tiež zabezpečovanie a kontrolu hospodárskych plánov a obsahuje aj celý rad ďalších významných ustanovení. Hovoril o nich podrobne súdruh minister Martinka, ako aj predošlí spravodajcovia. Pripojujem sa k odporučeniam spravodajcov, aby obidve snemovne schválili predložený návrh zákona o národohospodárskom plánovaní vo vedomí, že tým prispejeme nielen ku konsolidácii v našom národnom hospodárstve, ale najmä, že zákon dáva pevný rámec harmonického a rýchleho rozvoja jednotnej ekonomiky nášho socialistického Československa.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem súdruhovi poslancovi Bielikovi. Viacej písomných prihlášok do rozpravy niet. Hlási sa ešte niekto ďalší do rozpravy? /Nikto./ Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pýtam sa súdruha ministra Martinku, či si praje prehovoriť. /Minister Martinka: Nie./

Prosím spravodajkyňu súdružku Šmehlíkovú.

Zpravodaj poslankyně L. Šmehlíková:

Vzhledem k tomu, že nedošlo k návrhům na změnu paragrafovaného znění, naopak diskutující podporují předložený návrh zákona, doporučuji, aby návrh zákona byl schválen tak, jak je předložen v tisku 57 s cyklostilovanými připomínkami a návrhy, jak jsem uvedla ve zprávě.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Praje si ešte slovo spravodajca poslanec Martinák? /Nie./

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Podža článku 42 ods. 2 písm. c/ ústavného zákona o čs. federácii platí pri hlasovaní o tomto zákone zákaz majorizácie. Za Snemovňu žudu je prítomných 207 poslancov, za Snemovňu národov 45 poslancov z Českej socialistickej republiky a 47 poslancov zo Slovenskej socialistickej republiky. To je potrebný počet. Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom zákona o národohospodárskom plánovaní v znení spoločnej správy výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Konštatujem, že Snemovňa žudu návrh zákona schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov, a to najprv poslanci zvolení v Českej socialistickej republike.

Kto z týchto poslancov je za predložený vládny návrh zákona? /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Teraz budú hlasovať poslanci zo Slovenska.

Kto z týchto poslancov je za predložený vládny návrh? /Hlasuje sa./

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Snemovňa národov schválila predložený návrh zákona.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP