Neděle 20. prosince 1970

Prosím poslancov Snemovne žudu.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. /Deje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Nikto. Konštatujem, že Snemovňa žudu potrebnou trojpätinovou väčšinou schválila tento návrh ústavného zákona.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov. Najskôr poslanci zvolení v Českej socialistickej republike.

Prosím poslancov Snemovne národov zvolených v ČSR: kto je za tento návrh zákona? /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./ Nikto.

Prosím poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto je za tento návrh zákona? /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./.

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Nikto. Konštatujem, že i Snemovňa národov schválila návrh zákona potrebnou trojpätinovou väčšinou.

Konštatujem teda, že Federálne zhromaždenie prijalo návrh ústavného zákona o vožbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

Môžeme prikročiť k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

6. Vládny návrh zákona o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti /tlač 61/

V mene vlády Československej socialistickej republiky návrh odôvodní minister vnútra súdruh Ing. Radko Kaska, ktorému dávam slovo.

Ministr vnitra ČSSR ing. R. Kaska:

Vážený soudruhu presidente, vážené soudružky a soudruzi poslanci. Dílčí úpravy státoprávního uspořádání čs. federace ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti vycházejí ze základní teze, že vnitřní pořádek a bezpečnost zůstávají ve společné působnosti federace a národních republik. Na druhé straně však v souladu se společenskou potřebou posiluje se vliv federace při řízení Státní a Veřejné bezpečnosti.

Na základě zhodnocení zkušeností z fungování bezpečnostního aparátu v podmínkách federativního státoprávního uspořádání vyčlení se předloženým návrhem zákona do působnosti federace všechny útvary Státní bezpečnosti včetně útvarů vyšetřování Státní bezpečnosti. Dále pak vydávání cestovních dokladů a povolování pobytu cizinců. Z těchto důvodů a při respektování společné působnosti ukládá § 1 federálním orgánům informovat vrcholné orgány republik o všech skutečnostech, které potřebují k výkonu své ústavní funkce.

Nejzávažnější případy ohrožení klidu a veřejného pořádku v místě vyžadují, aby k jejich rychlé likvidaci bylo použito všech sil a prostředků SNB. Vzhledem k tomu, že Veřejná bezpečnost je řízena orgány republik, je potřebné zejména na úrovni kraje ji podřídit jednotnému velení. Tato úprava se stanovuje dikcí § 2 odst. 2.

Situace ve skladbě, rozložení kriminality a navíc společenská potřeba posilovat jednotné řízení základních průmyslových odvětví si vyžaduje řídit orgány federálního ministerstva vnitra při vyhledávání těch druhů trestných činů, které se stanoví v § 2 odst. 3 písm. a/ a b/.

Z dosavadní právní úpravy se přejímá působnost federace koordinovat činnost orgánů obou republik při řízení ozbrojených bezpečnostních sborů. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy je tato úprava v § 2 odst. 4 doplněna právem vydávat závazné pokyny.

Ostatní úpravy provedené v návrhu zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti vycházejí v podstatě z dosavadního znění zákona č. 166/68 Sb. a pouze se provádí zpřesnění těch ustanovení, jejichž výklad nebyl dosud jednoznačný.

Předpokládaný návrh zákona spolu s příslušnými úpravami ústavního zákona o čs. federaci a návrhu zákona o působnosti federálních ministerstev, byly pečlivě zvažovány politickými i příslušnými státními orgány. Představují řešení, které i přes svou složitost umožňuje oproti dosavadnímu stavu lépe zabezpečit vnitřní pořádek a bezpečnost státu a tak přispět k prohloubení konsolidace našeho společenského života v duchu závěrů nedávno skončeného prosincového pléna ÚV KSČ.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, jménem vlády Československé socialistické republiky doporučuji, abyste předložený návrh zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti schválili.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem ministrovi súdruhovi Ing. Kaskovi za výklad k návrhu zákona.

Správu výborov Snemovne národov prednesie spoločný spravodajca poslanec Matej Berník. Dávam mu slovo.

Spravodajca poslanec M. Berník:

Vážený súdruh prezident, súdružky a súdruhovia!

Branný a bezpečnostný výbor a Ústavnoprávny výbor Snemovne národov prerokoval dňa 8. a 18. decembra na spoločnej schôdzke s Branným a bezpečnostným výborom, ako aj s Ústavnoprávnym výborom Snemovne žudu návrh zákona o vymedzení pôsobnosti ČSSR vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Tento návrh zákona vychádza priamo z ustanovení zákona o pôsobnosti ministerstiev a upravuje rozdelenie pôsobnosti medzi Československú socialistickú republiku a obidve národné republiky.

Branný a bezpečnostný výbor sa v minulom i v tomto roku viackrát zaoberal problematikou z bezpečnostnej oblasti nielen v odbore legislatívy, ale aj z odborno-politických aspektov. V rozpravách a správach sa ukazoval celý rad námetov a pripomienok poslancov, ktoré viedli k záverom, že je nutné zabezpečiť väčší vplyv federálnych orgánov Ministerstva vnútra ČSSR na národné orgány a dosiahnuť tak pevnejšie riadenie hlavne v činnostiach, ktoré majú významný politický dosah. Týkalo sa to najmä organizácie a riadenia Štátnej bezpečnosti. Poslanci vždy vežmi kladne hodnotili činnosť bezpečnostných orgánov a domnievali sa, že by sa mohla pri väčšom vplyve federálnych orgánov dosiahnuť väčšia výslednosť práce a že by se mohli i lepšie zladiť niektoré koncepčné otázky.

V návrhu zákona sa názory poslancov plne uplatnili, takže rokovanie vo výboroch neprinieslo nijaké závažnejšie pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy k predloženému zákonu. Kladne sa prijíma to, že nové riadenie štátnej bezpečnosti nevylučuje vplyvy republikových orgánov, čo má samo o sebe významný politický dosah. Svoj význam pre nepretržitosť bezpečnostnej práce má aj ubezpečovanie súdruha ministra, že pri nutných reorganizačných úpravách nedôjde k narušeniu plynulosti práce Štátnej bezpečnosti, najmä po vyčlenení správy Štátnej bezpečnosti z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, po jej zrušení na Ministerstve vnútra Českej socialistickej republiky a po jej zlúčení s príslušnou správou federálneho Ministerstva vnútra. Poslanci boli takisto ubezpečení, že ani k rozširovaniu aparátu riadiacich orgánov nedôjde. Naopak - predpokladá sa, že sa zlúčením technických a iných tylových služieb dosiahnu personálne i materiálne úspory. Poslanci očakávajú, že pevnejšie riadenie bezpečnosti z centra umožní ciežavedomejšie zhrnovať poznatky, vedecky ich skúmať a urýchlene zovšeobecňovať tak, aby mohli v najširšej miere a v najkratšom čase slúžiť bezpečnostným orgánom.

Činnosť Ministerstva vnútra je v dnešných časoch sťažená - a istotne to bude tak aj v blízkej budúcnosti - nedostatočným počtom pracovníkov, najmä v častiach ZNB určených na konkrétne výkony. V tomto smere sa obraciam na všetkých poslancov, aby svojou vysvetžovacou prácou medzi našimi mladými občanmi pomohli doplňovať stavy bezpečnostných orgánov. Aj to je jeden z prejavov spoločenského uznania tejto namáhavej a náročnej služby. Každá podpora i pomoc poskytnutá bezpečnostným orgánom sa prejaví v zlepšení nedobrého stavu celkovej kriminality, v zabezpečení socialistického zriadenia a v presadzovaní brannej a bezpečnostnej politiky KSČ.

Branný a bezpečnostný výbor a Ústavnoprávny výbor Snemovne národov sa kladne postavili za potreby našej bezpečnosti už pri prerokúvaní predošlých návrhov zákonov i vecnej problematiky. Tak isto súhlasne prijali obidva výbory aj návrh zákona o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Pretože neboli nijaké návrhy na zmeny a doplnky, odporúča Branný a bezpečnostný výbor i Ústavnoprávny výbor Snemovne národov schváliť návrh zákona v predloženom znení.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem. Teraz prosím poslanca Jána Hlínu, aby ako spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu predniesol spravodajskú správu.

Zpravodaj poslanec J. Hlína:

Vážený soudruhu presidente, soudruzi poslanci, branný a bezpečnostní výbor a ústavně právní výbor SL projednaly návrh zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vnitřního pořádku společně s výbory SN.

Poslanci přijali vysvětlení soudruha ministra Kasky k některým položeným otázkám, které spíše směřovaly k objasnění dosahu některých ustanovení a nedotýkaly se ani věcné ani formulačně návrhu zákona.

Branný a bezpečnostní výbor a ústavně právní výbor se ztotožňují s návrhy a stanovisky přednesenými ve zpravodajské zprávě poslance Berníka, podporují ji a navrhují plénu Sněmovny lidu předložený návrh zákona schválit.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslancovi Hlínovi.

Otváram rozpravu. Písomné prihlášky do rozpravy nedošli. Hlási sa niekto o slovo? /Nikto./

Vypočuli ste výklad ministra vnútra, návrhy spravodajcov, môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Podža čl. 42 ods. 2 písm. h/ ústavného zákona o československej federácii platí o hlasovaní o návrhu tohto zákona zákaz majorizácie. Zákon bude prijatý, ak bude zaň hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných poslancov Snemovne žudu. V Snemovni národov bude treba, aby zaň hlasovala väčšina všetkých poslancov zvolených v ČSR a väčšina všetkých poslancov zvolených v SSR.

Podža zistenia sa počet prítomných poslancov Snemovne žudu a Snemovne národov nezmenil.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Kto je proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Ďakujem. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci Snemovne žudu, Snemovna žudu zákon schválila.

Teraz prikročíme k hlasovaniu v Snemovni národov.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v ČSR.

Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Kto je proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Ďakujem.

Prosím teraz o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z týchto poslancov súhlasí s návrhom zákona podža návrhu spravodajcu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Kto je proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Návrh odhlasovala potrebná väčšina poslancov Snemovne národov.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie prijalo súhlasné uznesenie. Tým schválilo zákon o vymedzení pôsobnosti ČSSR vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Teraz môžeme prikročiť k prerokovaniu siedmeho bodu programu, ktorým je

7. Vládny návrh zákona o národohospodárskom plánovaní /tlač 57/ a spoločné správy výborov Snemovne žudu /tlač 43/ a výborov Snemovne národov /tlač 40/

Prosím ministra Ing. Karola Martinku, aby odôvodnil vládny návrh zákona a udežujem mu slovo.

Minister Ing. K. Martinka:

Vážený súdruh prezident, vážené Federálne zhromaždenie, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Národohospodárske plánovanie patrí medzi oblasti, ktoré boli najviac postihnuté deformáciami a deštrukciami tzv. ekonomickej reformy v posledných dvoch-troch rokoch.

Snaha anulovať hospodársko-organizátorskú funkciu štátu a vedúcu úlohu KSČ, ako to v tom období pravicovo-oportunistickí ekonómovia presadzovali, viedla k postupnému oslabovaniu hlavného nástroja štátu a strany v riadení rozvoja ekonomiky, k oslabovaniu úlohy štátneho národohospodárskeho plánu. Útočili na jeho záväznosť, boli hlásané teórie nezávislých plánov podnikovej sféry. To všetko vyúsťovalo do presadzovania iba informatívnej funkcie štátneho plánu a do riadenia národného hospodárstva predovšetkým tzv. konjukturálnou politikou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP