Neděle 20. prosince 1970

Keď hovoríme o formách a metódach práce, treba povedať, že federatívne usporiadanie je postavené na zásade tvorivej spolupráce orgánov a organizácií celého štátu, že zásada spolupráce je priamo vlastná socialistickému federatívnemu usporiadaniu. Prežívajúce centralistické metódy podporujú niektoré tendencie v časti našich orgánov a organizácií v národných republikách uzatvárať sa do vlastných národných škrupín. Zároveň treba podčiarknuť, že správne metódy federatívneho zriadenia môžu vežmi účinne využiť schopnosti riadiacich národných orgánov republík a im podriadených zložiek pri zabezpečovaní funkcií nášho socialistického štátu.

Československé socialistické federatívne usporiadanie má vo svojom základe nielen myšlienku rovnoprávnosti národov, ako o tom hovoril aj predseda vlády s. Štrougal, ale aj ich triednu spolupatričnosť, spoločné triedne záujmy - proletársky internacionalizmus. A práve federatívne usporiadanie myšlienku proletárskeho internacionalizmu nielen proklamuje, ale vytvára pre ňu možnosti plne sa uplatniť v praxi.

Proletársky internacionalizmus - triedne bratstvo Čechov a Slovákov, triedne bratstvo s našimi občanmi maďarskej, ukrajinskej, požskej a nemeckej národnosti je práve školou internacionálneho myslenia a konania voči všetkým našim triednym bratom vo svete, najmä v socialistických krajinách a hlavne voči nášmu vežkému bratovi, priatežovi a spojencovi - Sovietskemu zväzu.

Aj keď sa na fórach vedúcej sily nášho štátu - Komunistickej strany Československa otvorene o týchto otázkach často hovorí, myslím, že neurobím chybu, keď pred záverom k tomu, čo som v predchádzajúcej časti povedala, ešte dodám: dokiaž bola u nás národnostná otázka deformovaná, nedoceňovaná, dokiaž sa nevytvárali podmienky pre jej dôsledné uplatňovanie, bolo nutné a zákonité, že sa v myslení a konaní mnohých našich občanov, ale aj v činnosti niektorých orgánov, organizácií a inštitúcií nemohol uplatňovať skutočný proletársky internacionalizmus.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, zástupca vlády, jej podpredseda Laco, spravodajcovia Ústavnoprávnych výborov Snemovne žudu a Snemovne národov všestranne zdôvodnili nutnosť zmien, ku ktorým z hžadiska dobrého fungovania nášho federatívneho zriadenia novelizáciou ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dochádza. Súhlasím s týmito zmenami a budem za ne hlasovať.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslankyni s. Litvajovej. Ďalej sa do rozpravy prihlásil poslanec dr. Alois Neuman. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec dr. A. Neuman:

Vážený soudruhu presidente, vážené Federální shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Jestliže přistupujeme v dnešní rozpravě k projednání vládního návrhu na doplnění ústavního zákona o čs. federaci, činíme tak další závažný krok na cestě k upevňování společného socialistického státu Čechů a Slováků.

Považuji za nutné prohlásit dnes na samém začátku svého vystoupení - jménem Československé strany socialistické, z pověření jejíhož předsednictva se ujímám slova - že naše strana vždy aktivně vystupovala na podporu federativního uspořádání, které podle našich představ nejlépe odpovídá reálným potřebám našeho státu.

Považovali jsme od samého začátku a pochopitelně považujeme i dosud toto státoprávní řešení národnostní otázky v našem státě za věc principiální, ve svém dosahu hluboce politickou, která v duchu zásad proletářského internacionalismu a rovnoprávnosti obou našich bratrských národů, postavila pevné a trvalé základy naší společné státnosti a našeho dalšího soužití v socialistickém státě

Jsme si, soudružky a soudruzi, vědomi toho, že projednáváme-li na půdě nejvyššího zákonodárného sboru ČSSR vládou předložený návrh na změnu tohoto ústavního zákona o čs. federaci, rozhodně nečiníme tak proto, že bychom chtěli ustoupit od principů naší socialistické federace, které v praxi osvědčily svou životnost. Naopak. Chceme z nich i nadále důsledně vycházet, neboť federativní uspořádání, vzešlé z vůle obou našich národů, vytváří nejen onen základní a nezbytný rámec pro fungující státní ústrojí, ale splňuje současně i požadavky a podmínky pro další rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Vládou navrhované dílčí úpravy na doplnění ústavního zákona o čs. federaci vycházejí z objektivního zhodnocení dosavadních zkušeností tohoto státoprávního uspořádání, které život prověřil, i z aktuálních požadavků a potřeb dále upevnit funkci socialistického státu jako takového. Podle našeho přesvědčení směřuje celý soubor navrhovaných opatření ve svém organicky i funkčně podmíněném celku k posílení zdravých zásad čs. federace, k jednotě národních a celostátních zájmů, cestou upevňování autority všech jejich orgánů, a to jak na úrovni federace, tak i na úrovni obou národních republik. Chtěl bych v této souvislosti dlouhodobou usilovnou a tvůrčí práci, kterou v tomto směru vláda i její legislativní rada vykonaly, plně ocenit.

Jsme si vědomi i toho, že činnost jak federálních, tak i národních republikových orgánů byla od doby uvedení ústavního zákona o čs. federaci do života, zatížena nedostatky vyplývajícími z přežitých forem práce minulosti. V práci federálních orgánů to byly především mnohde přežívající tendence z předchozího období existence unitárního státu, národní orgány pak podléhaly do určité míry živelnosti a projevovaly snahy uzavřít se samy do sebe. Je zbytečné si zakrývat, že ani nově konstituovaná Česká národní rada se ve své činnosti nemohla opírat o tradice a dlouholeté zkušenosti z předchozí samostatné práce, jak mohla Slovenská národní rada.

Ovšem to základní, co spatřujeme v navrhovaných změnách, je posílení integrující úlohy federace ve vztahu k socialistické ekonomice, vyjádřené v ideovém východisku návrhu, že hospodářství ČSSR je jednotné. Současný vysoký rozvoj výrobních sil v našem státě spolu s životem nabytými a prověřenými zkušenostmi o nezbytnosti vyzdvihnout a zvýraznit koncepční a koordinující funkci federálních orgánů a uplatnit tak všechny výhody plynoucí z plánovitosti ekonomického rozvoje a komplexnosti hospodářských opatření socialistického státu, si tato opatření doslova vynucují. Společným zájmem obou našich národů je posílit autoritu a váhu socialistického státu a dokázat tak v neposlední řadě i úspěšným rozvojem ekonomiky přednosti socialistického zřízení. Nesmíme za žádných okolností připustit, aby jakékoliv místní, podnikové či regionální zájmy byly vykládány jako projev protichůdnosti zájmů národních republik. Hospodářský rozkvět socialistické vlasti je společným cílem obou našich národů a předcházející jednání v obou národních radách republik k navrhovaným změnám ústavního zákona tuto skutečnost plně potvrdila.

Posílení pravomoci federace v ekonomické oblasti významnou měrou přispěje i k dalšímu prohloubení naší hospodářské spolupráce s ostatními socialistickými státy sdruženými v RVHP, která v souvislosti s uplatňováním programu socialistické mezinárodní hospodářské integrace se stává pro náš další úspěšný ekonomický rozvoj přímo nezbytností.

Podporujeme proto plně všechna navrhovaná opatření na úseku národohospodářského plánování, zahraničního obchodu, měny i daňového systému a jednotné dopravní a spojové soustavy a jsme pevně přesvědčeni, že jejich realizace našemu hospodářství výrazně prospěje.

Velmi významné je i navrhované převedení některých odvětví výrobní technické základny - paliv a energetiky, hutnictví, strojírenství, těžby a zpracování rud - do přímého řízení na federální úrovni.

Všechny navrhované změny v tomto smyslu umožní lepší a účinnější dělbu práce orgánů vládní výkonné moci a ani zdaleka neznamenají, že by národní republiky měly být méně zainteresované na činnosti a rozvoji těchto odvětví.

Plně se ztotožňujeme s myšlenkou obsaženou v důvodové zprávě, že kontrola je nejen důležitou součástí řízení, ale i samostatným specifickým úsekem činnosti socialistického státu. Navrhovaná opatření, zařazující kontrolu do společné působnosti federace a obou národních republik, respektují výrazně tu skutečnost, že bez účinné kontroly se nelze obejít při žádné řídící a rozhodovací činnosti a že i problematiku kontroly je třeba důsledně řešit v souladu s principy federativního státoprávního uspořádání.

Již v době, kdy jsme přijímali ústavní zákon o čs. federaci, bylo oproti jiným federativním socialistickým státům nezvyklé to, že československá státní příslušnost byla odvozována z republikové státní příslušnosti. Ve svých důsledcích to v praxi přinášelo nemálo problémů. V tomto smyslu vítáme navrhované jednotné státní občanství Československé socialistické republiky, které je primární a je tedy tím základním institutem, z něhož je odvozeno republikové občanství, jako významný krok na cestě k upevnění principů federativního uspořádání socialistického státu a posílení významu československé státnosti.

Navrhovaných pozitivních opatření je v předloženém vládním návrhu ovšem více. Všechny v podstatě směřují k racionalizaci řídící práce jak ve federálních orgánech, tak i v orgánech národních republik. A po všech zkušenostech z minulosti si myslím všichni dobře uvědomujeme, že v kontrastu s různými extrémními a romantickými představami bylo to vždy jen přísné racionální uvažování, které nás vedlo k úspěchům ve všech oblastech našeho společenského života.

Vážené Federální shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci. Při zpětném pohledu na to, co bylo v otázce federace v našem státě již vykonáno, rozhodně se nemáme za co stydět. Principy federativního uspořádání se v praxi plně osvědčily a není třeba na nich nic podstatného měnit. Federativní uspořádání samo o sobě vytvořilo záruky, že je možno průběžně přizpůsobovat mechanismus fungování státní moci podmínkám a potřebám rozvoje ekonomiky a života společnosti. A právě v tom vidíme tu hlavní podstatu dnešního jednání a vládou navržených opatření, která v plné míře a v celém rozsahu doporučujeme k přijetí, jsouce přesvědčeni, že mluvíme nejen jménem příslušníků Čs. strany socialistické, ale i jménem všech poctivě smýšlejících občanů - Čechů i Slováků - naší společné socialistické vlasti.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Ďakujem poslancovi Neumanovi.

Ďalej sa do rozpravy prihlásil poslanec Jaroslav Srb.

Poslanec Jaroslav Srb:

Vážený soudruhu presidente, vážení hosté, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci. Základem socialistické federace je dobrovolné sjednocení rovnoprávných národů. Ústava Československé republiky z roku 1920 byla naproti tomu založena na nesprávné teorii o jednotném československém národě. Teprve v Košickém vládním programu se stává náš stát republikou dvou rovnoprávných bratrských národů, Slovensko je neodlučitelně článkem jednotné Československé socialistické republiky, v níž oba národy žijí a pracují svobodně a dobrovolně. Ovšem tzv. asimetrické uspořádání státu nemohlo vyřešit všechny otázky, zákonitosti vývoje a jejich důsledky pro oba národy uspokojivě. Teprve federativní uspořádání Československé socialistické republiky podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb., řeší otázky státoprávní a národnostní důsledně v leninském pojetí socialistického státu; státu silného, který nechce přehlížet problémy života, ale aktivně je řeší.

Ovšem v roce 1968 nebyl žádný vzor v socialistickém společenství pro naši mladou federaci, kterou tvoří jen dvě národní republiky. Přesto však, hodnotíme-li dnes po dvou letech federativní státoprávní uspořádání, musíme konstatovat, že se osvědčilo a že se právě v uplynulém období projevilo jako významný konsolidační faktor. Nejenže odstranilo mnohé zdroje vnitropolitického napětí, ale stalo se důležitým činitelem spojujícím oba národy.

Zároveň však dosavadní zkušenosti z uplatňování zákona o čs. federaci ukazují, že je třeba provést některé dílčí korektury, které ovšem nic nemění na samotných principech federace, jsou však nutné pro vytvoření pevného ústavního podkladu pro koordinovanou spolupráci federálních i republikových orgánů.

Plně souhlasím s posílením integrující úlohy federace v ekonomice i na ostatních úsecích státní správy. To odpovídá pojetí řídící soustavy vyspělého socialistického státu i potřebám dalšího budování naší společnosti. Posílení integrační funkce federace se v oblasti ekonomiky projeví především v posílení koncepční a plánující funkce federace a dále v převedení některých výrobních odvětví, dopravy a spojů do přímého řízení federace. To přispěje k dalšímu zdokonalení našeho federativního uspořádání, k lepšímu uplatňování funkce socialistického státu i k urychlení konsolidačního procesu v našem hospodářství.

Dnes, po prosincovém zasedání ÚV KSČ, kdy ve svém projevu předseda vlády ČSSR s. dr. Štrougal precizně zdůvodnil, že se jeví potřebnými upevnit a rozvíjet integrující úlohu federace, zvláště v oblastech celostátních zájmů a potřeb všeho lidu, jak v oblasti politiky, tak ekonomiky, není o tom třeba dále už přesvědčovat. Vždyť sám ÚV KSČ v usnesení přijatém na nedávném zasedání vzal se souhlasem na vědomí návrhy změn zákonů Federálního shromáždění o dílčích úpravách čs. federace. Jen mi dovolte připomenout, abychom všichni měli v budoucí práci na mysli, že novela ústavního zákona s dalším komplexem norem tvoří organický celek, který zpevňuje federaci, její ekonomiku a posiluje funkci socialistického státu. To vše odpovídá zájmům obou našich národů. Proto budeme pro zákony hlasovat, proto je budeme pomáhat uvádět v život.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP