Úterý 17. listopadu 1970

1. den úterý 17. listopadu 1970

/Začátek schůze ve 14.00/

/Jednání zahájeno ve 14.03/

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová:

Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté. Zahajuji schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Prosím, abychom před začátkem jednání vzpomněli památky soudruhů, kteří opustili naše řady. /Shromáždění povstává./ Dne 21. července zemřel soudruh Bedřich Kozelka, 1. srpna tragicky zahynul soudruh Jaroslav Trojan, 8. září zemřel soudruh Antonín Krček a 1. října soudruh František Pecha. Tito soudruzi byli čestnými, věrnými a oddanými členy a funkcionáři Komunistické strany Československa, stáli vždy pevně na pozicích marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu. Byli upřímnými přáteli Sovětského svazu a zastánci pevného spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy. Celý jejich život byl spojen s bojem dělnické třídy za socialismus. V kritickém období let 1968 a 1969, jako věrní členové Komunistické strany Československa, bojovali nekompromisně proti všem kontrarevolučním a protisocialistickým silám. Soudruzi Krček a Pecha, přestože byli dlouhou dobu těžce nemocni, věnovali všechny své poslední síly straně. Všichni soudruzi byli dlouholetými poslanci a funkcionáři nejvyššího zastupitelského sboru našeho státu, měli vřelý vztah k lidem a iniciativně se podíleli na plnění důležitých politických úkolů Federálního shromáždění, na boji proti pravicovému oportunismu, za urychlení konsolidace vnitřních a vnějších vztahů naší země.

Odchod těchto soudruhů z našich řad je pro nás velkou ztrátou. Budou nám chybět jejich revoluční zkušenosti, politická zásadovost a životní moudrost. Čest jejich práci a památce. Prosím, abychom uctili jejich památku minutkou ticha. /Přítomní poslanci minutou ticha uctívají památku zemřelých./ Děkuji.

Soudružky a soudruzi poslanci, oznamuji, že president republiky svolal podle čl. 61 ústavního zákona o čs. federaci Federální shromáždění Československé socialistické republiky k podzimnímu zasedání dne 20. října t. r.

Dále oznamuji, že předseda FS obdržel od předsedů sněmoven dopisy, podle nichž jejich předsednictva doporučují, aby sněmovny s ohledem na shodný legislativní program projednaly na společné schůzi pořad, který vám byl předložen ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 56/1969 Sb. o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky písemně.

Podle ustanovení čl. 34 odst. 2 ústavního zákona č. 143/68 Sb. o čs. federaci se sněmovny scházejí na společné schůze i v případech, když se na tom usnesou. Předsednictva obou sněmoven navrhují, aby se Sněmovna lidu a Sněmovna národů usnesly na konání společné schůze s tímto pořadem:

1. Úvodní slovo.

2. Vládní návrh zákona o změnách a doplnění zákona č.133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a o příspěvku na sociální zabezpečení.

3. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a o příspěvku na sociální zabezpečení.

4. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky.

5. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1967.

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Dohoda mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a o dávkách v nemoci, přijatá na 53. Mezinárodní konferenci práce dne 25. června 1969 v Ženevě.

8. Úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce.

9. Návrh zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na rezoluci Federálního shromáždění ČSSR k situaci na Blízkém východě a k situaci v Indočíně.

Poslanci Hanes, Pennigerová, Mihálik a Voleník předložili písemný návrh, aby na pořad dnešní společné schůze sněmoven byl zařazen návrh na propůjčení Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti presidentu republiky, armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi, který se 25. 11. 1970 dožije 75 let. /Potlesk./

Doporučuji, aby tento návrh byl zařazen jako druhý bod dnešního pořadu.

Dále navrhuji, aby vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění k souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky, tisk 49, byl projednán jako pátý bod dnešního pořadu. Návrh odůvodní ministr financí ing. R. Rohlíček.

Soudružky a soudruzi, jsou k návrhu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a k navrženému pořadu včetně změn, které byly uvedeny, dotazy nebo připomínky? Nejsou. Děkuji.

Ze Sněmovny lidu se na dnešní schůzi omluvili poslanci: David, Flieger, Indra, Mockovčiak, Kyselý, Dolanský, Solčányová, Miska, Litvajová, Kakos, Šmehlíková, Pospíšil, Škula, Piller, Voleník, Fižová, Nepomucký, Kapek, Kolder, Knapp, Pernická, Krejčí J., Škoda Josef, Žilinský, Panster, Kratochvílová, Valo, Kulíčková, Lapárová.

Ze Sněmovny národů se na dnešní schůzi omluvili poslanci: Mindoš, Zvara, Matuška, Pastorková, Machata, Infner, Bielik, Vežká, Štencl, Marko, Erban, Janíková, Marták, Kempný, Holomek, Kompiš, Kiesewetter, Hájek, Vašečka.

Podle prezenční listiny je přítomno 197 poslanců SL, 48 poslanců SN zvolených v ČSR a 46 poslanců zvolených v SSR, za SN celkem je přítomno 94 poslanců.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny jsou podle § 10 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR schopné se usnášet.

Přistoupíme k hlasování o návrhu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a o návrhu jejího pořadu.

Kdo souhlasí s návrhem na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a s návrhem jejího programu, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Konstatuji, že všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu souhlasí s návrhem.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s návrhem na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a s návrhem jejího programu, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Konstatuji, že návrh byl jednomyslně odsouhlasen.

Sněmovna lidu a Sněmovna národů se tedy podle ustanovení čl. 34 odst. 2 a v souladu s ustanovením čl. 40 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci usnesly na konání společné schůze a na jejím pořadu.

Vážené Federální shromáždění, zahajuji 5. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Vítám na ní poslance obou sněmoven a všechny hosty.

Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je

1. Úvodní slovo předsedy Federálního shromáždění prof. dr. Dalibora Hanese

Prosím, aby se ujal slova.

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky, vážení súdruhovia poslanci!

Schádzame sa na spoločnej schôdzke snemovní Federálneho zhromaždenia, aby sme na nej prerokovali dôležité vládne návrhy zákonov, medzinárodných dohôd a ďalších dokumentov a aby sme posúdili niektoré dôležité problémy vývoja našej spoločnosti. Na programe nášho rokovania sú niektoré významné otázky tak z vnútropolitického, ako i zahraničnopolitického hžadiska. Snažíme sa svojou prácou prispievať k úsiliu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa doriešiť naliehavé otázky úspešného dokončenia konsolidačného procesu v našej krajine. Chceme pomáhať pri vytváraní takých predpokladov vo všetkých oblastiach nášho spoločenského života, politiky, ekonomiky, kultúry a riadenia spoločnosti, aby sme mohli postupne a ciežavedome vstúpiť do nového obdobia ešte úspešnejšej výstavby socialistickej spoločnosti.

V tomto duchu bude iste prebiehať naše rokovanie o otázkach, ktoré sú na programe spoločnej schôdzky i samostatných schôdzok snemovní, v tomto duchu sa budeme pripravovať na zvládnutie ďalších významných úloh, ktoré nás budú čakať na záver tohto roku.

Naši poslanci citlivo sledujú vývoj v našom štáte, poznajú základné ciele politiky našej strany a intenzívne sa pričiňujú, aby sme v najvyššom zastupitežskom zbore našej federácie pomáhali prekonať chyby minulosti. Svoje úsilie venujú konštruktívnej, tvorivej práci. Chcem preto len stručne pripomenúť, ktorými základnými politickými problémami naša spoločnosť dnes žije a ktoré momenty rozhodujúcou mierou ovplyvňujú náš ďalší vývoj.

Predovšetkým je to dokončenie a zhodnotenie významného činu v dejinách našej strany, dôsledného upevnenia jej radov na marxisticko-leninských základoch strany revolučného typu a napokon aj súčasný zápas proti mocensky porazeným silám pravicového oportunizmu, antisocializmu a antisovietizmu, ktoré však ešte stále pôsobia predovšetkým na vedomie postupne však čím ďalej, tým menšieho počtu našich občanov. Strana súčasne hodnotí doterajší vývoj i konkrétne výsledky dosahované v našej spoločnosti, v našej ekonomike, výsledky svojho úsilia a práce štátnych orgánov pri obťažnom obnovovaní základných princípov riadenia socialistickej spoločnosti. I v tomto smere sme dosiahli určité úspechy. Je to plnenie štátneho plánu vo väčšine našich závodov, je to postupujúca zladenosť výroby, medzipodnikových vzťahov i určité črty upevnenia občianskej disciplíny a zodpovednosti pracujúcich.

Priemyslová výroba sa za desať mesiacov tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšila o 7,5 %, čo je o 1 % viac, než predpokladal štátny plán. Preukázatežne sa zlepšuje zásobovanie obyvatežstva, ustažuje sa politická atmosféra, verejnosť oceňuje zastavenie inflačných tlakov, žudia viac uvažujú o perspektívach.

Súdružky a súdruhovia! Komunisti, ale aj ostatní politicky angažovaní občania sa zamýšžajú nad uplynulým vývojom v strane a spoločnosti. Sme povinní osvetžovať obraz uplynulých spoločenských zápasov z hžadiska marxisticko-leninského posúdenia pôsobenia triednych síl vo svete i v našej spoločnosti a vyvodzovať z neho závažné a prepotrebné ponaučenia pre nás všetkých. Je to nevyhnutné preto, aby sa triedne nepriatežské sily nemohli už nikdy vzchopiť a pokúšať sa o akékožvek zvraty v našej spoločnosti, aby nás nemohli nikdy viac odtŕhať od vežkého socialistického spoločenstva vedeného Sovietskym zväzom, ktorý je dnes vo svete základným a neochvejným garantom rozvoja a výstavby socializmu, garantom upevňovania mieru a úspešnej obrany proti všetkým agresívnym útokom na socializmus, slobodu a suverenitu nášho štátu.

Výsledky úsilia ústredného výboru našej strany, výsledky úsilia obrovského aktívu funkcionárov a radových členov, ako aj všetkých statočných príslušníkov iných politických strán a nestraníkov sa odzrkadlili v konsolidácii pomerov u nás. Prejavuje sa stále väčšia aktivizácia širokých más pracujúcich vo všetkých oblastiach a ich úsilie posunúť vývoj dopredu. Upevnilo sa medzinárodné postavenie nášho socialistického štátu, v plnom rozsahu sa obnovili a ďalej rozvinuli naše bratské vzťahy k Zväzu sovietských socialistických republík a k ostatným socialistickým krajinám na pevných základoch proletárskeho internacionalizmu. Nič nám nebráni v tom, aby sme vo všetkých sférach politiky, ekonomiky a kultúry plne rozvinuli vežkorysejšiu spoluprácu a kooperáciu so všetkými socialistickými krajinami v duchu myšlienok novej zmluvy, ktorú sme uzavreli s naším pevným priatežom - Sovietskym zväzom. Československo znovu hrá významnú úlohu na západnej hranici socialistického sveta a dôsledne plní svoje internacionálne úlohy na tejto križovatke politických síl, na tomto mieste, kde oddávna bolo treba viesť zápas za samostatný a slobodný život našich národov a kde dnes opäť tvoríme pevný a ciežavedomý článok svetovej socialistickej sústavy. Ako všetci viete, komunistická strana ako predvoj robotníckej triedy a spoločnosti rozvíja svoju politiku tak, aby všestranne posilnila úlohu robotníckej triedy v jej historickom poslaní pod vedením strany spolu s družstevným rožníctvom, spolu s ostatnými vrstvami pracujúcich, so všetkými čestnými žuďmi našej krajiny úspešne dokončiť výstavbu socialistickej spoločnosti. Strana je pevne rozhodnutá obnoviť všetky sily a nástroje, bez ktorých by robotnícka trieda nemohla túto úlohu realizovať. Obnoviť tak závažné triedne nástroje revolúcie a socialistickej výstavby, ako je plné využitie vedy, techniky a kultúry. Nedávno sa strana obrátila na inteligenciu so závažným slovom. Začína sa zretežnejšie formovať jadro angažovaných tvorivých síl v oblasti našej kultúry. Mimoriadny význam pre prípravu čerstvých a energiou naplnených síl, potrebných pre ďalší náš život a pre ďalšiu cestu k socializmu, má nástup organizácie jednotnej socialistickej mládeže v Československu. Vzrastajúca angažovanosť mladých žudí vo všetkých oblastiach spoločenského života v záujme socializmu nás utvrdzuje, že zápas o dušu a životné ciele mladej generácie, aktívneho a zodpovedného spolutvorcu zajtrajška, bol úspešne odštartovaný.

Naše národy v podmienkach rozvoja socialistickej spoločnosti spoločnou vôžou presadili a dosiahli plné zrovnoprávnenie, teda usporiadanie vzájomných vzťahov a spolupráce v duchu leninskej národnostnej politiky. Výrazom toho sa stala naša federácia. Ide o nový trvalý vzťah vyššieho typu, pri realizácii ktorého hžadáme dnes čo najvhodnejšie uspôsobenie štruktúry vzťahov a metód práce štátnych orgánov.

Hovorím o týchto veciach, vážení súdruhovia a vážené súdružky, preto, lebo všetky tieto procesy v našej spoločnosti sa neodohrávajú živelne, ale pod ciežavedomým vedením a riadením našej strany a štátu a prirodzene aj za plnej angažovanej účasti nášho najvyššieho zastupitežského zboru. Preto nám, poslancom, musí ísť o to, aby naše Federálne zhromaždenie v budúcnosti ešte účinnejšie prispievalo k riešeniu všetkých úloh, aby sme v súlade so všetkými ideologickými a výchovnými nástrojmi našej strany a ostatných štátnych orgánov zohrávali ešte významnejšiu úlohu v zápase o nový profil spoločenského vedomia, o účinnejšiu výchovu našej širokej verejnosti v duchu ideí proletárskeho internacionalizmu a opravdivého socialistického vlastenectva.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP